Mainīt valodu:

Investīciju ABC

Paragraphs

Finanšu instrumenti un ar tiem saistītie riski

Ikviens ieguldītājs vēlas gūt pēc iespējas lielāku atdevi no veiktajiem ieguldījumiem. Tomēr vienmēr pastāv risks, ka kopējā ieguldījumu atdeve var būt negatīva, kas nozīmētu zaudējumus.

SEB bankas piedāvātie finanšu instrumenti tiek iedalīti piecās riska kategorijās.

Finanšu instrumentus klasificē pēc to veida, sarežģītības un ieguldījumu riska. Ļoti zema riska finanšu instrumentiem galvenokārt ir salīdzinoši vienkārša struktūra, un ar tiem saistītais risks ir viszemākais. Savukārt augsta riska finanšu instrumentiem visbiežāk ir sarežģīta struktūra un augstāks saistītais risks.

Akcijas

Akcijas (sauktas arī par kapitāla vērtspapīriem, daļām) ir vērtspapīri, kas atspoguļo īpašumtiesību proporcionālo daļu uzņēmuma pamatkapitālā, kā arī nodrošina to īpašniekam jeb akcionāram noteiktas tiesības. Izšķir divu veidu akcijas – parastās akcijas un priekšrocību akcijas.

Obligācijas

Obligācijas ir parāda instrumenti, ar kuru palīdzību ieguldītājs uz noteiktu laiku ar mainīgu vai fiksētu procentu likmi aizdod naudu kādai organizācijai. Obligācijas emitē uzņēmumi, pašvaldības, valstis un valdības, lai piesaistītu naudas līdzekļus dažādu projektu un aktivitāšu finansēšanai.

Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fonds ir aktīvu kopums, kas izveidots kolektīva ieguldījuma veikšanai. Visbiežāk fondiem nav noteikts termiņš, tajos piedalās daudz ieguldītāju, un fondu pārvalda ieguldījumu pārvaldes sabiedrība. Veicot ieguldījumus fondos, Jūsu aktīvus parasti iegulda daudzās atšķirīgu aktīvu klasēs, piemēram, akcijās, obligācijās vai citu aktīvu klasēs. Tas samazina viena atsevišķa ieguldījuma ietekmi uz kopējiem aktīviem.

Biržā tirgotie produkti

Biržā tirgotie fondi (ETF; angliski – exchange traded fund) ir līdzīgi ieguldījumu fondiem, jo arī tie ir ieguldītāju līdzekļu kopums, kas tiek ieguldīts bāzes aktīvos. Taču atšķirībā no parastiem ieguldījumu fondiem ETF tirgo biržā līdzīgi kā akcijas.
Biržā tirgotās izejvielas (ETC; angliski – exchange traded commodities) ir līdzīgas ETF, taču to bāzes aktīvi parasti ir tādas izejvielas kā metāli, energoresursi un mājlopi.
Savukārt biržā tirgotās parādzīmes (ETN; angliski – exchange traded notes) ir biržā tirgotu nenodrošinātu parāda vērtspapīru veids.

Atvasinātie finanšu instrumenti

Atvasinātie finanšu instrumenti, piemēram, iespēju līgumi, nākotnes līgumi utt., ir līgums starp divām vai vairākām pusēm par bāzes aktīvu, tostarp akciju, obligāciju, preču, valūtu, indeksu u.c. pirkšanu vai pārdošanu. Atvasināto finanšu instrumentu līgums var gan ietvert, gan neietvert bāzes aktīva piegādi.

Ieguldījumu konts

Lai vienkāršotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina un apmaksas kārtību par ienākumiem, kas gūti no ieguldījumiem, iesakām parastā norēķinu konta vietā izmantot ieguldījumu kontu.

Ieguldījumu konta priekšrocības:

  • Iespēja nošķirt ieguldījumiem paredzētos līdzekļus no ikdienas izdevumiem.
  • Ērti pārskatīt veiktos darījumus ar dažādiem finanšu instrumentiem.
  • Retāka un ērtāka nodokļa samaksa par ienākumiem, kas gūti no ieguldījumiem.

Atvērt kontu internetbankā

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Ieguldījumu veikšanas rezultātā gūtais kapitāla pieaugums tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN). Kapitāla pieauguma deklarēšana ir jāveic reizi ceturksnī, ja kopējais kapitāla pieaugums pārsniedz 1000 eiro. Savukārt, ja kopējā peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem nepārsniedz 1000 eiro, deklarācija jāiesniedz reizi gadā.

Izmantojot ieguldījumu kontu, nodoklis par gūtajiem ienākumiem ir jāapmaksā tikai tad, kad izmaksas no ieguldījumu konta pārsniedz iemaksas šajā kontā.

Par ienākuma deklarēšanu un nodokļa nomaksu ir atbildīgs ieguldītājs.

Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (PDF)

Aktuālo informāciju par IIN no kapitāla pieauguma un deklarācijas iesniegšanu aicinām lasīt Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Šis materiāls satur informāciju par AS "SEB banka" ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts, un dažos gadījumos Jūs varat zaudēt visu ieguldījumu. Ja ieguldījums vai ieguldījumu fondi paredz ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildu informāciju.

Papildinformācija par ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu.

Aicinām iepazīties ar Konsultāciju noteikumiem un nepieciešamības gadījumā sazināties ar AS "SEB banka" darbinieku.