Mainīt valodu:
Image
young woman with tablet at cafe

Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu

Paragraphs

Izvēloties SEB banku, Jūs iegūsiet virkni priekšrocību

Atmaksas termiņš līdz 30 gadiem

Iespēja atlikt pamatsummas maksājumu

Ērta noformēšana attālināti, bez nepieciešamības apmeklēt banku

Aprēķiniet ikmēneša maksājumu

Aprēķina piemērs: īpašuma cena 80 000 EUR, klienta līdzdalība 12 000 EUR, kredīta summa 68 000 EUR, kredīta procentu likme 6%, procentu likme ir mainīga un to veido pievienotās likmes un bāzes likmes kopsumma, kredīta atmaksas termiņš 30 gadi, ikmēneša maksājums 410 EUR (kopā – 360 maksājumi), kas aprēķināts pēc anuitātes atmaksas metodes. Komisijas maksa par dokumentu noformēšanu 0.5% no kredīta summas min. 100 EUR, komisijas maksa par norēķina konta apkalpošanu 1 EUR mēnesī. Gada procentu likme 6.36%, kopējā summa, kas jāmaksā 148 840 EUR. Kredīts tiek nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, minētajam nekustamajam īpašumam jābūt apdrošinātam visu kredīta līguma spēkā esamības laiku.

 

Kredīta ar nekustamā īpašuma ķīlu nosacījumi un iespējas

 • Individuāla pieteikuma izskatīšana un procentu likme
 • Atmaksas termiņš līdz 30 gadiem
 • Iespēja atlikt pamatsummas maksājumus
 • Internetbankā varat veikt pirmstermiņa daļēju vai pilnu kredīta atmaksu, kā arī ērti mainīt kredīta atmaksas datumu un atmaksas kontu

Vairāk informācijas par kredītu ar nekustamā īpašuma ķīlu

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)1 0,5%, min. 100.00 EUR
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)1 0,5%, min. 100.00 EUR
Ikmēneša kredīta maksājumu datuma maiņa internetbankā Bez maksas
Kredīta atmaksas konta maiņa internetbankā Bez maksas
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē 400.00 EUR
Neapdrošinātas ķīlas apkalpošana2 20.00 EUR mēnesī
Papildu pakalpojumi3
Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Komisijas maksa tiek piemērota, ja ķīla nav apdrošināta (apdrošināšanas polise nav iesniegta bankā) ilgāk par 30 dienām no iepriekšējās polises termiņa beigām.

3 Maksa par izziņu sagatavošanu (par dokumentu) ir noteikta sadaļā “Klientu dokumentu apstrāde”.

Kredīta atmaksas termiņš

Līdz pat 30 gadiem

Kredīta atmaksas termiņš tiek noteikts, izvērtējot katru konkrēto darījumu.

Kredīta ikmēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem kopā ar citiem Jūsu kredītu un līzingu maksājumiem.

Kredīta atmaksa Jūsu norādītajā datumā notiek automātiski no Jūsu norēķinu konta SEB bankā.

Kredīta saņemšanas priekšnoteikumi

Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei

Banka izvērtē Jūsu deklarētos ienākumus - darba algu, saimnieciskās darbības ienākumus, īres maksu u.tml.

Pozitīva kredītvēsture

Pirms kredīta piešķiršanas, tiek vērtētas Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvu kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde.

Kredīta nodrošinājums

Banka vērtē īpašuma stāvokli un tirgus vērtību.

Kredīta atmaksa Kredīta pirmstermiņa atmaksa iespējama bez papildu maksas.
Papildu informācija

Kredīta nosacījumi katra darījuma ietvaros var būt atšķirīgi.

Kredīta summa, atmaksas termiņš un citi nosacījumi tiek izvērtēti atbilstoši kredīta mērķim, nodrošinājuma vērtībai un klienta maksātspējai.

Ikmēneša maksājuma summa

 

Ikmēneša maksājuma summu ietekmē vairāki faktori:

 • Procentu likmes lielums un svārstības — jo mazāka procentu likme, jo mazāks ikmēneša maksājums
 • Kredīta termiņš — jo ilgāks kredīta atmaksas laiks, jo mazāks ikmēneša maksājums

Kredīta atmaksas grafiks

Schedules of loan repayment

Vienādie maksājumi: pamatsummas un procentu maksājumi kredīta līguma darbības laikā tiek sadalīti pēc iespējas vienādos maksājumos. Konstanta mēneša maksājuma summa attiecīgajā procentu likmes maiņas periodā.

Dilstošie maksājumi: pamatsummas maksājums visu kredīta termiņu ir nemainīgs, bet procenti tiek rēķināti no neatmaksātās aizdevuma daļas.

Aizdevuma procentu likme

 

Jūsu kredītam tiek piemērota mainīgā procentu likme, ko veido:

Bāzes procentu likme – kredīta procentu likmes mainīgā daļa. Jums būs iespēja izvēlēties īstermiņa vai ilgtermiņa procentu likmi.

Informācija par starpbanku likmēm (naudas cena tirgū)

 • Īstermiņa procentu likme tiek noteikta 3, 6, 12 mēnešiem. Tā parasti ir zemāka par ilgtermiņa procentu likmi, taču svārstās atbilstoši tirgus situācijai (attiecīgi ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem). Jums būs grūtāk plānot savus izdevumus, taču labvēlīgas tirgus situācijas gadījumā Jūs varat būt ieguvējs.
 • Ilgtermiņa procentu likme tiek noteikta uz periodu no 2 līdz 5 gadiem, tā parasti ir augstāka par īstermiņa procentu likmi, taču ilgāku laiku saglabājas nemainīga. Tādējādi Jūs samazināt savu risku, jo procentu likme nevar bieži mainīties.

Pievienotā procentu likme – kredīta procentu likmes fiksētā daļa un galvenie kritēriji likmes lieluma noteikšanai ir:

 • ienākumu stabilitāte un spēja tos pierādīt;
 • līdzšinējā sadarbība ar SEB banku, saistību pildīšana;
 • kopējais saistību apjoms;
 • kredīta nodrošinājums – nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Saistītās izmaksas

Vienreizējas izmaksas

Ar banku saistītie izdevumi:

 • komisijas maksa par kredīta (dokumentu) noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi.

Ar banku nesaistītie izdevumi:

 • nekustamā īpašuma novērtēšana;
 • notāra pakalpojumi (nostiprinājuma lūgumu sagatavošana īpašuma tiesību maiņai un hipotēkas nostiprināšanai u.c.);
 • Zemesgrāmatas valsts un kancelejas nodevas hipotēkas reģistrācijai.

Atkārtotas izmaksas

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • Kredītmaksājumu apdrošināšana (ja pakalpojums tiek izmantots)

Bankas prasībām atbilstošu īpašuma apdrošināšanas polisi visērtāk ir iegādāties internetbankas sadaļā Apdrošināšana
Ja vēlaties, Jūs varat iesniegt arī cita apdrošinātāja izdotu spēkā esošu apdrošināšanas polisi, tādā gadījumā aicinām pārliecināties par polises atbilstību šādiem kritērijiem: 

 1. Nekustama īpašuma apdrošinājuma summa ir atjaunošanas vērtībā (apdrošinājuma summa dzīvokļiem vismaz - 1000 EUR/m2; privātmājām un citā dzīvojamām ēkām – 1200EUR/m2) vai faktiskajā vērtībā, ja īpašumam konstatēts nolietojums;
 2. Nekustamais īpašums ir apdrošināts, iekļaujot nesošās konstrukcijas un iekšējo apdari;
 3. Apdrošinātie riski: uguns risks, dabas stihiskie postījumi, šķidruma vai tvaika noplūdes risks (t.sk. inženiertehniskās komunikācijas), trešo personu ļaunprātīga rīcība un sadursmes risks. Ja īpašumā notiek būvniecības vai rekonstrukcijas darbi, ko veic būvniecības firma, tad jāiesniedz būvniecības visu risku polise.
 4. Kā apdrošināšanas Atlīdzības saņēmējs atbilstoši kredīta līgumam ir jānorāda AS “SEB banka”, reģ.Nr. 40003151743, kurai ir paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neizpildīto kredītsaistību apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
 5. Pašrisks nedrīkst pārsniegt 10% no apdrošinājuma summas

Kredītmaksājumu apdrošināšana

 • Finansiāla palīdzība kredītņēmējam un ģimenes locekļiem, ja rodas nopietnas veselības problēmas, kā arī dzīvības zaudēšanas vai piespiedu bezdarba gadījumos
 • Drošība, pasargājot ģimeni no īpašuma zaudēšanas neparedzētās dzīves situācijās
 • Apdrošināšanu iespējams ērti noformēt internetbankā, un prēmija tiek ieturēta automātiski kopā ar kredītmaksājumu

Kurš kredīta veids ir Jums piemērotākais?

Izvēlieties mērķi, kura sasniegšanai nepieciešami papildu līdzekļi, un salīdziniet pieejamos risinājumus.