Mainīt valodu:

Saistību atruna

Paragraphs

Šīs mājas lapas saturs attiecas uz tām personām, kurām saskaņā ar savas pilsonības, dzīvesvietas vai juridiskās adreses valsts (citu starpā ASV, Austrālija, Kanāda, Japāna) likumdošanas aktiem nav aizliegta pieeja šādai mājas lapai. Jebkurai personai vai apvienībai nav tiesību izplatīt, lietot vai piekļūt šajā lapā sniegtajai informācijai un pakalpojumiem jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana, lietošana vai pieeja pakļautu SEB Grupu vai jebkuru SEB Grupā ietilpstošu sabiedrību jebkādām reģistrācijas vai licencēšanas prasībām vai jebkuram sodam šādā jurisdikcijā vai valstī. Personām un apvienībām, uz kurām attiecas šādi ierobežojumi, ir aizliegts piekļūt vai lietot šo mājas lapu.

AS SEB banka nodrošina mājas lapu tikai informācijas nolūkiem. Sniegtā informācija it īpaši nesniedz ieguldījumu padomu vai AS SEB banka piedāvājumu sniegt kādu šeit aprakstītu pakalpojumu vai produktu, vai piedāvājumu, vai uzaicinājumu pirkt vai pārdot jebkurus vērtspapīrus vai citus ieguldījumu produktus.

Šajā mājas lapā aprakstītie produkti un pakalpojumi nav pieejami visām personām visās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās. AS SEB banka nesniegs nevienu šādu produktu vai pakalpojumu personai, ja Banka uzskatīs (bez Bankas pienākuma to iepriekš noteikt), ka šādu pakalpojumu sniegšana var būt normatīvo aktu pārkāpums šādas personas atrašanās valsts jurisdikcijā vai kādā citā saistītajā jurisdikcijā.