Mainīt valodu:
Image
Women in the office

Norēķinu konts

 • Regulāru ienākumu saņemšana
 • Daudzveidīgas norēķinu iespējas
 • Multivalūtu konta iespējas
 • Saņemiet 0,25% gadā par naudu norēķinu kontā

Mēs aprēķinām un izmaksājam klientiem procentus par naudu, kas glabājas norēķinu kontos eiro valūtā. Procentu likme ir 0,25% gadā, un tos maksājam fiziskām personām par atlikumiem līdz 5000 eiro katrā norēķinu kontā. Uzzināt vairāk

Paragraphs

Pamatpakalpojums sadarbības uzsākšanai ar banku

Norēķinu konts ir pamatpakalpojums, uzsākot norēķinus ar bankas starpniecību. Tas ir saistīts ar daudziem citiem bankas pakalpojumiem – ar norēķinu konta palīdzību Jūs varat veikt maksājumus, sekot līdzi un iegūt pārskatu pār naudas plūsmu, izmantot bankas maksājumu kartes un izņemt skaidru naudu, kā arī ieguldīt brīvos naudas līdzekļus un gūt papildu peļņu. Atvērt jaunu kontu var internetbankā vai SEB bankas klientu klātienes apkalpošanas vietās.

Ikdienas finanšu darījumiem aicinām izmantot Klienta komplektu.

Iespējas

Norēķinu konts sniedz daudzas iespējas Jūsu finanšu pārvaldīšanai:

 • Pievienot papildu valūtas un veikt norēķinus no viena konta vairāk nekā 20 valūtās, izmantojot multivalūtu konta priekšrocības.
 • Ērti veikt maksājumus internetbankā.
 • Piesaistīt norēķinu kontam maksājumu kartes.
 • Izņemt no konta un iemaksāt kontā skaidru naudu iemaksas/ izmaksas bankomātos.
 • Rēķinu apmaksai izvēlēties regulāros maksājumus, kā arī e-rēķinu saņemšanu un to automātisko apmaksu internetbankā.
Konta pārskats

Uzziniet informāciju par kontā veiktajiem darījumiem:

 • Internetbankā
 • Mobilajā lietotnē
 • Izmantojot SMS bankas iespējas
 • SEB bankas klientu klātienes apkalpošanas vietās
Noguldījumu garantijas

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 eiro) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams. Papildu atlīdzība līdz 200 000 eiro iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

 1. Naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu.
 2. Personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi.
 3. Kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jautājumi un atbildes par procentu maksājumiem par norēķinu kontu atlikumu

Tā būs 0,25% gadā. Fiziskas personas saņems 0,25% procentu likmi par (EUR) katrā norēķinu, ieguldījumu un portfeļu kontā/-os esošajiem līdzekļiem līdz 5000 eiro.

Nē, atsevišķs līgums nav jāparaksta. SEB banka piemēros procentu likmi, aprēķinās un izmaksās procentus automātiski.

Nē,  procenti tiks maksāti tikai par norēķinu konta atlikumu.

Pagaidu norēķinu konts ir paredzēts, lai dibinātu juridisku personu, bet procenti par atlikumu norēķinu kontā tiek maksāti tikai fiziskām personām, tāpēc procenti netiks maksāti par atlikumu pagaidu norēķinu kontā.

Procenti par naudas līdzekļiem norēķinu kontā  tiek aprēķināti kopš 2023. gada 1. novembra. Procenti tiek maksāti katru kalendāro mēnesi katra mēneša pirmajā datumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

Procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. Procenti tiek aprēķināti par norēķinu kont atlikumu (pēc pēdējā darījuma, kas izpildīts attiecīgajā dienā). Kalendārā mēneša laikā uzkrātie procenti tiek pārskaitīti nākamā mēneša pirmajā datumā.

SEB banka sāks aprēķināt procentus, sākot no 0,01 eiro (1 centa).

Procenti tiks izmaksāti decembra sākumā (un turpmāk – katra nākamā mēneša sākuma), kad uzkrātie procenti būs 0,01 eiro.

Nē, nosacījumi nemainīsies un nekādu ierobežojumu konta/-u izmantošanai nebūs. Jūs joprojām varat izmantot savu norēķinu kontu kā parasti.

Procenti tiks aprēķināti fiziskajām personām atvērtajiem norēķinu kontiem eiro valūtā.

Procenti tiks aprēķināti, pamatojoties uz dienas beigu atlikumu.

Procenti tiek izmaksāti uz to pašu kontu, uz kuru tie ir aprēķināti. Nav nepieciešams/iespējams noteikt kādu noklusējuma kontu.

Jā, no šiem procentu ienākumiem ir jāmaksā nodoklis. Nodoklis tiks automātiski atskaitīts no procentu maksājuma summas. Latvijā gan nodokļu rezidenti, gan nerezidenti maksā 20% ienākuma nodokli.

Lai nopelnītu pēc iespējas vairāk, aicinām brīvos līdzekļus, ko neizmantojat ikdienas tēriņiem, novirzīt uz krājkontu vai termiņnoguldījumu.

Nē, šobrīd nav iespējams atteikties no procentu maksājumu saņemšanas.

Pakalpojums Cena
Atvēršana Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā1 250.00 EUR
Apkalpošanas maksa mēnesī:
 • klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots Latvijā un EEZ2
1.00 EUR
 • klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ3
15.00 EUR
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi sadarbību4 75.00 EUR
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas

1 Komisijas maksa netiek ieturēta patvēruma meklētāja vai bēgļa, vai alternatīvo statusu ieguvušai personai.

2 Netiek piemērota:

 • jebkuru SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, ja tādi ir paredzēti ar komplekta nosacījumiem);
 • klientiem līdz 18 gadu vecumam.

3 Netiek piemērota klientiem līdz 18 gadu vecumam.

4 Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

Darījuma konts

 • Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju darījuma līgumu
 • Banka ieskaita naudu tikai pēc darījuma izpildi apstiprinošo dokumentu saņemšanas

Pamatkonts

Pamatkonts ir maksājumu konts, kas ietver tikai pamatfunkcijas. Tiesības atvērt un izmantot šādu kontu ir ikvienam Eiropas Savienības rezidentam*, ja viņam nav cita atvērta konta kādā no Latvijas bankām. 

*Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2014. gada 23. jūlijā pieņemtā direktīvu 2014/92/ES “Par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām” un Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu.