Switch to mobile version. Augšup

Vērtspapīru konts

Vērtspapīru konts

 • Iespēja pirkt un pārdot SEB fondu apliecības patstāvīgi, izmantojot internetbanku
 • Izvietot savus brīvos līdzekļus dažāda riska un ienesīguma vērtspapīros

Vērtspapīru kontā tiek glabāti vērtspapīri un veikti vērtspapīru darījumi. Kopā ar SEB banku Jūs varat realizēt savas ieguldījumu ieceres un iegādāties dažādus ieguldījumu fondus, kā arī cita veida vērtspapīrus, piemēram, akcijas un obligācijas.

Vērtspapīru konts paver Jums plašas iespējas īstenot savas ieguldījumu ieceres:

 • Pirkt un pārdot SEB fondu apliecības patstāvīgi - izmantojot internetbanku.
 • Brīvi veikt jebkuras vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas operācijas, izmantojot bankas speciālistu palīdzību.
 • Izvietot savus brīvos līdzekļus dažāda riska un ienesīguma vērtspapīros.
 • Glabāt vērtspapīru kontā jebkurus apgrozībā esošos pasaules vērtspapīrus.
 • Pārskaitīt un saņemt vērtspapīrus no trešajām personām – t. i., no kādas citas privātpersonas vai uzņēmuma.
 • Ērti saņemt vērtspapīru konta izrakstu par visām Jūsu veiktajām operācijām, kā arī informāciju par vērtspapīru portfeļa kopējo stāvokli.
 • Dereģistrēt jeb saņemt uzņēmuma privatizācijā iegūtas akcijas savā vērtspapīru kontā un veikt darījumus ar šiem vērtspapīriem.

Informācija par dažādiem vērtspapīru nošķīruma līmeņiem un aizsardzību

  Spēkā no Spēkā līdz
Vērtspapīru konta līguma noteikumi
29.04.2021
Spēkā esošs

Arhīvs

  Spēkā no Spēkā līdz
Vērtspapīru konta līguma noteikumi
04.12.2019
28.04.2021
Pakalpojums Cena
Internetbankā Filiālē

Vērtspapīru konta atvēršana

Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana Bez maksas 4.50 EUR 
Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā 5.00 EUR 10.00 EUR 

Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem

Pārvedums no Sākotnējā reģistra (Vērtspapīru dereģistrācija) 4.50 EUR
Pārvedums uz Sākotnējo reģistru 4.50 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 7.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums 7.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums ne EUR valūtā 50.00 EUR
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru 4.50 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās

Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem

Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/ DVP ieskaitījums/ pārvedums 7.00 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/DVP ieskaitījums/pārvedums 21.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana 35.00 EUR

Vērtspapīru īpašnieku sapulces

Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pec vienošanās,
min. 215.00 EUR

Maksa par vērtspapīru kontiem1

Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem 0,0055%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Igaunijas un Lietuvas vērtspapīriem 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Šveices, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Grieķijas un Portugāles depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Polijas, Honkongas, Kanādas, Japānas, Austrālijas, Singapūras un Dienvidāfrikas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0200%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Kazahstānas un Ungārijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0250%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 0,0750%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bosnijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Slovēnijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,1000%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ASV akcijām 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ADR/GDR glabāšanu 0,0250%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu 0,0150%
Ikmēneša maksa par SEB U klases ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu Saskaņā ar U klases cenu grupas apkalpošanas maksu
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā 1.00 EUR

Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U klases ieguldījumu fondiem2, 3, 4

Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
   •  Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī Strategy Growth un Strategy Opportunity fondi) 0.035%
   •  Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī Strategy Defensive un Strategy Balanced fondi) 0.035%
   •  Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0.035%

Maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem4

Regulārais pirkšanas uzdevumu pieteikums5

Bez maksas

Fondu apliecību pārdošana Bez maksas 
Maiņa Bez maksas

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

  1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā

Konta izrakstu sagatavošana

Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Bez maksas 4.00 EUR
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Bez maksas 4.00 EUR

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās6, 7, 8

Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts Internetbankā Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
Baltija Baltijas akcijas 0,10%, min. 1.00 EUR 0,50%, min. 5.00 EUR
Eiropa Skandināvijas, Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas un Portugāles akcijas 0,25%,min. 15.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
ASV, Kanāda ASV akcijas 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju
Kanādas akcijas 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.02 CAD par katru akciju 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.04 CAD par katru akciju
Baltijas parāda vērtspapīri (minimālā ieguldījuma summa 1 000.00 EUR)9 0,2% no summas, min. 20.00 EUR
Eiroobligācijas un ārpus biržas tirgotās obligācijas (minimālā ieguldījuma summa 25 000.00 EUR) 0,2% no summas, min. 50.00 EUR
Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu

 

SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.

 


 

1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katrā valstī glabātajiem vērtspapīriem.

2 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB U klases ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

3 Maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz katras dienas beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

4 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

5 Jauna regulārā pirkšanas uzdevumu pieteikšana nav pieejama.

6 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

7 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem, ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".

8 Vērtspapīru darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kā piemēram, darījumam var pievienot attiecīgās valsts nodevu (0,3% no darījuma summas, iegādājoties Francijā emitētus vērtspapīrus, un 0.2% no darījuma summas iegādājoties Spānijā emitētus vērtspapīrus) vai attiecīgās valsts zīmognodevu (Stamp Duty), ko ietur no vērtspapīru pirkšanas darījuma summas (0,1% Itālijā, 0,5% Lielbritānijā, 1% Īrijā emitētajiem vērtspapīriem). Likmes ir norādītas uz 10.09.2020, tās ir informatīvas un laika gaitā var mainīties.

9 Izņemot Eiroobligācijas, kuru ISIN sākas ar XS.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.