Mainīt valodu:

Ieguldījumu produktu un ar tiem saistīto risku apraksti

Paragraphs

Ieguldījumu produktu klasifikācija

SEB banka iedala finanšu instrumentus un produktus piecos riska līmeņos - jo vienkāršāki finanšu instrumenti, jo zemāks riska līmenis. 

Klasifikācija

 • Ļoti zema riska finanšu produkti galvenokārt ir īstermiņa ieguldījumi ar noteikumu, ka tie kotēti kādā no pamat valūtām un tiek turēti līdz to dzēšanas termiņa beigām.
 • Zema riska līmeņa finanšu instrumenti un produkti ir saistīti ar risku, ka ieguldījums var tikt pilnīgi vai daļēji zaudēt.
 • Vidēja riska līmeņa finanšu instrumenti un produkti saistīti ar risku zaudēt nozīmīgu ieguldījuma daļu.
 • Augsta riska līmeņa finanšu instrumenti un produkti ir sarežģīti, un, ieguldot tajos, iespējams  zaudēt visu ieguldīto kapitālu.
 • Ļoti augsta riska līmeņa finanšu instrumenti un produkti ir ieguldījumi, kas saistīti ar vislielāko risku, jo zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru; turklāt var nākties maksāt papildu summas. Šie produkti ir komplicētāki nekā vairums citu produktu un atbilstoši tikai pieredzējušiem ieguldītājiem.

Sarežģītība – finanšu instrumenti tiek iedalīti divās grupās: sarežģīti (iesniedzot pirkšanas rīkojumu, SEB banka izvērtē finanšu instrumentu atbilstību klientam) un vienkārši (finanšu instrumentu atbilstība netiek pārbaudīta).

Neatkarīgi no riska līmeņa ikviens produkts ir saistīts ar risku, ka sākotnējais ieguldījums tiks zaudēts, taču šāda notikuma varbūtība ir atkarīga no konkrētā produkta riska līmeņa – jo zemāks riska līmenis, jo zemāka varbūtība.

Svarīga vispārīgā informācija

Finanšu instrumentu vai produktu klasifikācija noteiktā produktu kategorijā laika gaitā var mainīties atbilstoši instrumenta vai produkta īpašībām. SEB banka novērtē attiecīgā instrumenta vai produkta atbilstību Jums, pamatojoties uz instrumenta klasifikāciju darījuma veikšanas brīdī.

SEB banka brīdina, ka finanšu instrumentiem, kur ir pieejami tikai un vienīgi pēc klienta iniciatīvas, mērķtirgu izvērtēšana netiks veikta vai tiks izvērtēta tikai klientu pieredze un zināšanas (ja piemērojams), savukārt finanšu instrumentiem, kurus SEB banka aktīvi piedāvā klientiem, tostarp rekomendē, izplata mārketinga materiālus un citā veidā veicina produkta pārdošanu, mērķtirgu izvērtēšana tiks veikta, lai tie būtu atbilstoši apzināta mērķtirgus īpatnībām, mērķiem un vajadzībām.

Klasificējot finanšu instrumentus un produktus, nav ņemti vērā vairāki risku veidi.

 • Nav ņemts vērā valūtu risks, kas var rasties, ja veicat ieguldījumus valūtā, kas nav Jūsu galvenā valūta;
 • Likviditātes risks (iespēja pārdot instrumentu tirgū) laika gaitā var mainīties;
 • Inflācijas risks ir risks, ka vispārēja cenu pieauguma rezultātā patiesais ienākums no ieguldījuma var izrādīties zemāks par sākotnēji aprēķināto. Ja ieguldījuma periodā vidējais inflācijas rādītājs ir lielāks par vidējo aprēķināto ienākumu no ieguldījuma, ieguldījuma pirktspēja samazināsies;
 • Produktu klasifikācijā nav ņemts vērā konkrēts ieguldīšanas periods un mērķis. 


Ja ieguldāt kādā instrumentā vai produktā, Jums jārēķinās, ka:

 • Jūs uzņematies ieguldījuma risku;
 • Veicot finanšu instrumentu tirdzniecību, Jums rūpīgi jāizlasa darījumu apstiprinājumi un nekavējoties jāinformē SEB banka par jebkādām iespējamām kļūdām;
 • Regulāri jāseko savu ieguldījumu vērtības un pozīciju izmaiņām;
 • Nepieciešamības gadījumā jāveic atbilstīgi pasākumi, lai samazinātu ar ieguldījumiem saistītos zaudējumus;
 • Jums patstāvīgi ir jāizvērtē nodokļu risks, t.i., nodokļi, kas saistīti ar jebkādu ieguldīšanas darbību  (piemēram, ienākuma nodoklis, kas maksājams produkta pārdošanas gadījumā);
 • SEB banka neatbild par kaitējumu vai zaudējumu, kas rodas trešās personas darbības vai bezdarbības rezultātā, izņemot gadījumus, kad to izraisa SEB bankas apzināta rīcība. Ar trešās personas darbību vai bezdarbību saistīts kaitējums vai zaudējums var rasties, cita starpā, vērtspapīru zaudējuma, savlaicīgas rīkojumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas, maksātnespējas un citu no SEB bankas neatkarīgu apstākļu rezultātā.