Mainīt valodu:

Mūsu saistības

Paragraphs

Mūsu saistības izriet no dažādiem ar ilgtspēju saistītiem starptautiskajiem līgumiem un ietvarstruktūru normām, kuras mēs ievērojam un atbalstām. Tās atspoguļo mūsu apņemšanos sniegt atbildīgus bankas pakalpojumus, pārvaldīt riskus un kopumā atbalstīt ilgtspējīgu attīstību.

Media
Image
Wind farm

Mēs atbalstām šādus starptautiskos kodeksus un līgumus

Parīzes līgums

Starpvalstu līgums par globālās sasilšanas ierobežošanu krietni zem 2 °C grādiem, salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni. SEB pievienojās šim līgumam 2015. gada. 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM)

Tie ir 17 globāli saskaņoti mērķi 2030. gadam, par kuriem vienojušās valstis, privātais sektors un pilsoniskā sabiedrība ar mērķi panākt mūsu planētas ilgtspējīgu attīstību. SEB pievienojās šim līgumam 2015. gadā.

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

Visu Apvienoto Nāciju valstu deklarācija par katra indivīda tiesībām un brīvībām. SEB pievienojās deklarācijai 2008. gadā.

ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi

Vadlīniju kopums valstīm un uzņēmumiem, lai novērstu, risinātu un labotu cilvēktiesību pārkāpumus uzņēmējdarbībā. SEB ievēro tos kopš 2013. gada. 

SDO pamatvienošanās par darba veikšanas standartiem

Tā  ir vienošanās par darba principiem un tiesībām, kuras uzskata par būtiskām nodarbinātības pasaulē un kurām būtu jāpiešķir prioritāte to ratificēšanai valstu tiesību aktos. SEB pievienojās šim instrumentam 2014. gadā.

Bērnu tiesību un uzņēmējdarbības principi

Šie principi ietver vadlīnijas uzņēmumiem par darbībām, kuras tie var veikt darba vietā, tirgū un sabiedrībā, lai ievērotu un atbalstītu bērnu tiesības. SEB ievēro minētos principus kopš 2014. gada.

ESAO Pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem

ESAO Pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) ir valdību ieteikumi starptautiskiem uzņēmumiem, kuros norādīti brīvprātīgi piemērojamie atbildīgas uzņēmējdarbības principi un standarti. Minētās pamatnostādnes aptver tādas jomas kā nodarbinātība un darba attiecības, cilvēktiesības, vides aizsardzība, informācijas publiskošana, konkurence, nodokļu piemērošana un zinātne un tehnika. Pieņemšanas gads: 2000.

SEB ir pievienojusies jeb publiski atbalstījusi šādas iniciatīvas un principus

ANO Globālais līgums

Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālais līgums (United Nations Global Compact) ir stratēģiska politiskā iniciatīva uzņēmumiem, kuri ir apņēmušies saskaņot savu darbību un stratēģijas ar desmit vispārpieņemtiem cilvēktiesību, nodarbinātības, vides aizsardzības un korupcijas novēršanas principiem. SEB bankai, ANO Globālā līguma parakstītājai, katru gadu jāziņo par panākto progresu. Pieņemšanas gads: 2004.

Atbildīgu ieguldījumu principi

Atbildīgu ieguldījumu principi ir brīvprātīgi piemērojamu principu kopums, ko sagatavojuši pasaulē lielākie institucionālie investori sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides Programmas finanšu iniciatīvas (United Nations Environment Programme Finance Initiative; UNEP FI) un ANO Globālā līguma speciālistiem. šie seši principi veido kopīgu pamatu, kas ļauj investīciju lēmumu pieņemšanas procesā un īpašumu pārvaldībā iekļaut vides aizsardzības, sociālās atbildības un labas korporatīvās pārvaldības jautājumus. Parakstīšanas gads: 2008.

ANO Vides programmas finanšu iniciatīva

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides Programmas finanšu iniciatīvas pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas (United Nations Environment Programme; UNEP) un finanšu nozares starptautiskā partnerība. ANO Vides Programmas finanšu iniciatīva sadarbojas ar finanšu iestādēm, kas ir parakstījušas ANO Vides Programmas finanšu iniciatīvas Saistību deklarāciju, un citām organizācijām, lai izveidotu un nostiprinātu ciešu saikni starp vides aizsardzību, ilgtspēju un uzņēmumu darbības finanšu rādītājiem. Parakstīšanas gads: 1995.

Neto nulles emisiju banku alianse

Šī nozares vadītā un ANO ierosinātā iniciatīva apvieno vairāk nekā 45 bankas 23 valstīs, kuras apņēmušās gādāt, lai līdz 2050. gadam saskaņotu savus aizdevumu un ieguldījumu portfeļus ar neto nulles līmeņa emisijām. SEB pievienojās šai aliansei 2021. gadā.

Ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanas darba grupa (TCFD)

Tā ir nozares vadīta iniciatīva, kuru izveidoja, lai izstrādātu ieteikumu kopumu brīvprātīgai ar klimatu saistītas finanšu informācijas sniegšanai, kuru uzņēmumi sniedz investoriem, aizdevējiem, apdrošinātājiem u.c. ieinteresētajām pusēm. SEB pievienojās darba grupai 2018. gadā.

ANO atbalstītie atbildīgas ieguldīšanas principi (AIP)

Atbildīgas ieguldīšanas principi piedāvā iespējamo darbību izvēlni VSP jautājumu iekļaušanai ieguldīšanas praksē, lai ieguldītāju mērķi būtu saskaņotāki ar plašākiem sabiedrības mērķiem. SEB pievienojās principiem 2008. gadā. 

Ekvatora principi

Ekvatora principi ir brīvprātīgi piemērojamu standartu kopums, kuru mērķis ir noteikt, izvērtēt un pārraudzīt vides un sociālos riskus projektu finansēšanā. šos principus ir izstrādājušas privātās bankas, pamatojoties uz Starptautiskās Finanšu korporācijas (International Finance Corporation; IFC) vides aizsardzības un sociālajiem standartiem. Mēs esam ieviesuši iekšējo politiku un procesus, kas atbilst Ekvatora principiem, un publiski ziņojam par darījumiem, kuriem piemēroti Ekvatora principi. Pieņemšanas gads: 2007.

Poseidona principi

Poseidona principi ir globāls ietvars atbildīgai kuģu finansēšanai. Minētie principi ir noteikti saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas - ANO aģentūras, kura atbild par kuģniecības regulēšanu visā pasaulē, politiku un mērķiem. Principu mērķis ir atbalstīt kuģniecības nozares pāreju uz zaļāku nākotni. SEB pievienojās tiem 2020. gadā. 

Atbildīgas kuģu pārstrādes standarti

Atbildīgas kuģu pārstrādes standarti ir kopīga bankas iniciatīva, lai nodrošinātu ekoloģiski un sociāli atbildīgu kuģu demontāžu un pārstrādi. SEB pievienojās tiem 2021. gadā.