Switch to mobile version. Augšup

Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu

Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu

 • Atmaksas termiņš līdz 30 gadiem
 • Iespēja atlikt pamatsummas maksājumu
 • Ērta noformēšana attālināti, bez nepieciešamības apmeklēt banku

Ja lietojat kvalificēto Smart-ID, kredīta līgumu un citus ar kredītu saistītos dokumentus varat parakstīt attālināti.

Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Kredīta atmaksas termiņš

Līdz pat 30 gadiem

Kredīta atmaksas termiņš tiek noteikts, izvērtējot katru konkrēto darījumu.

Kredīta ikmēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem kopā ar citiem Jūsu kredītu un līzingu maksājumiem.

Kredīta atmaksa Jūsu norādītajā datumā notiek automātiski no Jūsu norēķinu konta SEB bankā.

Kredīta saņemšanas priekšnoteikumi

Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei

Banka izvērtē Jūsu deklarētos ienākumus - darba algu, saimnieciskās darbības ienākumus, īres maksu u.tml.

Pozitīva kredītvēsture

Pirms kredīta piešķiršanas, tiek vērtētas Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvu kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde.

Kredīta nodrošinājums

Banka vērtē īpašuma stāvokli un tirgus vērtību.

Kredīta atmaksa Kredīta pirmstermiņa atmaksa iespējama bez papildu maksas.

Deviņi soļi kredīta saņemšanai

1. Konsultācija


Piesakieties bezmaksas finanšu konsultācijai par kredītu.
Tās laikā pārrunāsim Jūsu vajadzības, lai piedāvātu Jums piemērotāko finansēšanas risinājumu. Dodoties uz konsultāciju, atcerieties paņemt līdzi pasi vai ID karti.

2. Nekustamā īpašuma vērtējums


Jums jāparūpējas par nekustamā īpašuma vērtējumu, kas veikts pie sertificēta vērtētāja.
Nekustamā īpašuma vērtējumu, ko veiks sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, iespējams pieteikt arī SEB bankas filiālē.

3. Aizdevuma pieteikums


Aizpildiet aizdevuma pieteikumu internetbankā vai filiālē.
Papildus Jums būs jāiesniedz:

 • Nekustamā īpašuma vērtējums;
 • Bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem (ja Jūsu ienākumi netiek skaitīti SEB bankas kontā) un citi dokumenti, kas pamato Jūsu ienākumus;
 • Citi dokumenti, ja tādi nepieciešami, konkrētā darījuma izvērtēšanai.

Ierodoties filiālē, Jums un galviniekam būs jāuzrāda Jūsu un galvotāja pases vai ID kartes.

Iesniegtajai informācijai jābūt precīzai un pilnvērtīgai, lai mēs spētu izvērtēt Jūsu spēju atmaksāt kredītu un varētu pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu.

4. Bankas piedāvājums


Izvērtējiet kredīta nosacījumus, ko piedāvājam atbilstoši Jūsu pieteikumā norādītajam mērķim un nodrošinājumam.

5. Kredīta līgums


Pirms tam līguma nosacījumi tiek pārrunāti ar bankas privātpersonu darījumu vadītāju.
Parakstiet kredīta un ķīlas līgumu ar SEB banku.
Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar kredīta atmaksu, izmantojiet kredītmaksājumu apdrošināšanu.

6. Nostiprinājuma lūgumu parakstīšana pie notāra


Parakstiet nepieciešamos dokumentus pie notāra, kurš apliecina dokumentus, kas iesniedzami Zemesgrāmatā.

7. Hipotēkas reģistrēšana Zemesgrāmatā


Iesniedziet dokumentus Zemesgrāmatā.

8. Nekustamā īpašuma apdrošināšana


Noformējiet ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi SEB bankā.
Apdrošināšanas polise regulāri jāatjauno, jo tai jābūt derīgai visu kredīta atmaksas termiņa laiku.
AS "SEB banka" jānorāda kā apdrošināšanas saņēmējs.

9. Kredīta izmaksa


Gaidiet ziņu no Jūsu darījumu vadītāja par kredīta izmaksu.
Pēc nosacījumu izpildes, atbilstoši aizdevuma līguma nosacījumiem, banka izmaksā līgumā norādīto summu.

Papildu informācija

Kredīta nosacījumi katra darījuma ietvaros var būt atšķirīgi.

Kredīta summa, atmaksas termiņš un citi nosacījumi tiek izvērtēti atbilstoši kredīta mērķim, nodrošinājuma vērtībai un klienta maksātspējai.

 

Ikmēneša maksājuma summa

 

Ikmēneša maksājuma summu ietekmē vairāki faktori:

 • Procentu likmes lielums un svārstības — jo mazāka procentu likme, jo mazāks ikmēneša maksājums
 • Kredīta termiņš — jo ilgāks kredīta atmaksas laiks, jo mazāks ikmēneša maksājums

Kredīta atmaksas grafiks

Schedules of loan repayment

Vienādie maksājumi: pamatsummas un procentu maksājumi kredīta līguma darbības laikā tiek sadalīti pēc iespējas vienādos maksājumos. Konstanta mēneša maksājuma summa attiecīgajā procentu likmes maiņas periodā.

Dilstošie maksājumi: pamatsummas maksājums visu kredīta termiņu ir nemainīgs, bet procenti tiek rēķināti no neatmaksātās aizdevuma daļas.

Aizdevuma procentu likme

 

Jūsu kredītam tiek piemērota mainīgā procentu likme, ko veido:

 1. Bāzes procentu likme - kredīta procentu likmes mainīgā daļa. Jums būs iespēja izvēlēties īstermiņa vai ilgtermiņa procentu likmi.
  • Īstermiņa procentu likme tiek noteikta 3, 6, 12 mēnešiem. Tā parasti ir zemāka par ilgtermiņa procentu likmi, taču svārstās atbilstoši tirgus situācijai (attiecīgi ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem). Jums būs grūtāk plānot savus izdevumus, taču labvēlīgas tirgus situācijas gadījumā Jūs varat būt ieguvējs.
  • Ilgtermiņa procentu likme tiek noteikta uz periodu no 2 līdz 5 gadiem, tā parasti ir augstāka par īstermiņa procentu likmi, taču ilgāku laiku saglabājas nemainīga. Tādējādi Jūs samazināt savu risku, jo procentu likme nevar bieži mainīties.

  Informācija par starpbanku likmēm (naudas cena tirgū)!
   

 2. Pievienotās procentu likme –kredīta procentu likmes fiksētā daļa un galvenie kritēriji likmes lieluma noteikšanai ir:
  • Ienākumu stabilitāte un spēja tos pierādīt;
  • Līdzšinējā sadarbība ar SEB banku, saistību pildīšana;
  • Kopējais saistību apjoms;
  • Kredīta nodrošinājums — nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Saistītās izmaksas

Vienreizējas izmaksas

Ar banku saistītie izdevumi:

 • Komisijas maksa par kredīta (dokumentu) noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi.

Ar banku nesaistītie izdevumi

 • Nekustamā īpašuma novērtēšana;
 • Notāra pakalpojumi (nostiprinājuma lūgumu sagatavošana īpašuma tiesību maiņai un hipotēkas nostiprināšanai u.c.);
 • Zemesgrāmatas valsts un kancelejas nodevas hipotēkas reģistrācijai.

Atkārtotas izmaksas

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • Kredītmaksājumu apdrošināšana (ja pakalpojums tiek izmantots).

 

Kredītmaksājumu apdrošināšana

Lai izvairītos no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem un pasargātu tuviniekus no kredītsaistību pārņemšanas situācijās, kad pēkšņi rodas grūtības ar kredīta atmaksu, piedāvājam kredītmaksājumu apdrošināšanu.

Ikmēneša apdrošināšanas maksājums, sākot no 5 EUR, nodrošina iespēju saņemt apdrošināšanas atlīdzību piespiedu bezdarba vai pārejošas darbnespējas situācijās, kā arī ļauj saglabāt īpašumu, jo apdrošinātājs segs kredīta atlikumu paliekošas darba nespējas vai dzīvības zaudējuma gadījumā.

Īpašuma apdrošināšana

Jūsu ērtībai piedāvājam apdrošināt nekustamo īpašumu ar SEB bankas starpniecību pie mūsu sadarbības partnera IF P&C Insurance Latvijas filiāle. Lai uzzinātu vairāk par apdrošināšanas iespējām un īpašiem piedāvājumiem, sazinieties ar savu privātpersonu darījumu vadītāju vai zvaniet 26668777.

Apdrošinot savu mājokli, Jūs iegūsiet drošību un iespēju izvairīties no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties zādzības, ugunsgrēka, plīsuša ūdensvada vai citu negadījumu rezultātā.

Pārliecinieties, ka sagatavotā nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise atbilst šādiem kritērijiem:

 • Nekustamā īpašuma un iekārtu apdrošinājuma summa ir atjaunošanas vērtībā vai faktiskajā vērtībā, ja objektam tiek fiksēts nolietojums;
 • Nekustamais īpašums ir apdrošināts, iekļaujot nesošās konstrukcijas ar apdari;
 • Apdrošinātie riski: uguns, dabas stihijas, inženiertehniskās komunikācijas, zādzība un laupīšana vai būvniecības visu risku segums, ja objektā notiek būvniecības vai rekonstrukcijas darbi;
 • Kā apdrošināšanas Atlīdzības saņēmējs ir norādīta AS „SEB banka”, reģ.Nr.40003151743, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neizpildīto kredītsaistību apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
 • Pašrisks ir noteikts pēc Jūsu izvēles, bet tas nav lielāks par 10% no ieķīlātā īpašuma apdrošinājuma summas.

Atjaunoto apdrošināšanas polisi lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi apdrosinasana@seb.lv vai nogādāt jebkurā SEB bankas filiālē līdz aktuālās apdrošināšanas polises termiņa beigām.

If nekustamā īpašuma apdrošināšanas priekšrocības:

 • Tiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies vieglas neuzmanības dēļ, piemēram, atstātas degošas sveces vai neizslēgta gludekļa rezultātā, un netiek meklēti formāli iemesli atteikumam;
 • 0% pašrisks, ja vandālis izsit logu, noticis neveiksmīgs ielaušanās mēģinājums vai ugunsgrēks un ir bijis uzstādīts dūmu detektors;
 • Klientiem pieejama Diennakts mājokļa palīdzība;
 • Atlīdzība visbiežāk tiek izmaksāta 2 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas;
 • Izvēloties iedzīves apdrošināšanu, Jūsu iedzīve būs apdrošināta arī pagalmā un uz balkona, piemēram, ja zaglis aiznesīs gāzes grilu, nesezonas riepas ar diskiem no garāžas vai vētra salauzīs batutu;
 • Tiek kompensēta naudas zādzība no bankas kartes līdz 5000 EUR;
 • Iedzīve būs apdrošināta arī ārpus īpašuma, ja, piemēram, Jums tiks nozagts velosipēds no velonovietnes.

Informācija par apdrošināšanas produktu izplatītāju

Pieteikties kredītam vai konsultācijai Jūs varat jebkurā SEB bankas filiālē, zvanot 26668777 vai izmantojot Skype: SEB_Latvija.

Konsultācijas laikā SEB bankas privātpersonu darījuma vadītājs palīdzēs Jums noskaidrot pieejamā kredīta apjomu, atmaksas veidus un dažādus ar kredītu saistītus jautājumus.

  Spēkā no Spēkā līdz
Pieteikums nodrošinātam kredītam
25.05.2018
Spēkā esošs
Līdzaizņēmēja-galvotāja pieteikums
25.05.2018
Spēkā esošs
Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)1 1,5%, min. 75.00 EUR
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)1 0,9%, min. 70.00 EUR
Kredīta atmaksas konta maiņa1 15.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 700.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē 700.00 EUR
Komisijas maksa par neapdrošinātu ķīlu2 10.00 EUR/mēnesī

Papildus pakalpojumi

Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR

 


 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Komisijas maksa tiek iekasēta, ja ķīla nav apdrošināta ilgāk par 30 dienām.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Papildu informācija

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.