Mainīt valodu:
Image
Forest

Bankas garantijas

 • Mazina pirkšanas/pārdošanas saistību neizpildīšanas risku
 • Prasības gadījumā banka maksā bez nosacījumiem
 • Apstrāde saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem
Paragraphs

Par bankas garantiju

Bankas garantija ir bankas apņemšanās maksāt garantijas saņēmējam garantijas vēstulē noteikto summu, ja netiek izpildītas garantētās saistības. 

Banka nodrošina tikai finansiālu drošību garantijas darījumā – ja līguma saistības netiek izpildītas, garantijas saņēmējs saņems savu naudu, bet banka neiejauksies līguma izpildē, jo bankas garantija nav juridiski saistīta ar pirkšanas un pārdošanas līgumu. 
 

Prasības, kas tiek iesniegtas saskaņā ar garantiju, banka maksā pēc saņēmēja pieprasījuma, bez nepieciešamības uzrādīt pārkāpuma pierādījumus. 

Papildus tam, ka tiek samazināts līguma neizpildīšanas risks, šis pakalpojums palīdz vairot uzticību starp darījuma partneriem. 

Mēs izsniedzam garantijas saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem URDG 758.

Garantiju veidi

Konkursa garantija

līgumslēdzējai iestādei (konkursa rīkotājam), ja konkursa dalībnieks atsauc savu piedāvājumu un/vai atsakās parakstīt līgumu ar piedāvātajiem noteikumiem.

Līguma izpildes garantija

preču vai pakalpojumu pircējam, ja pārdevējs neizpilda savas saistības, piemēram, nenosūta preces

Avansa maksājuma garantija

pircējam, kurš veic avansa maksājumus par precēm vai pakalpojumiem, ja pārdevējs nepilda piegādes saistības

Maksājuma garantija

preču vai pakalpojumu pārdevējam, ja pircējs neveic samaksu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem

Preces/pakalpojuma garantijas laika garantija

preču vai pakalpojumu pircējam, ja pārdevējs nepilda preces/pakalpojuma garantijas saistības

VID galvojums

banka apņemas maksāt Valsts ieņēmumu dienestam par klienta muitas un akcīze nodokļu parādu.

Kā darbojas bankas garantija?

 • Pirkšanas-pārdošanas līgumā puses vienojas, ka pircēja maksājuma saistības garantē pircēja bankas garantija.
 • Pircējs iesniedz pieprasījumu garantijas izsniegšanai par labu pārdevējam un pircēja banka to izsniedz.
 • Pārdevējs nosūta preci atbilstoši līgumam, iesniedz pircējam nepieciešamos dokumentus un pieprasa veikt apmaksu.
 • Ja pircējs samaksā pārdevējam kā noteikts līgumā, garantija netiek izmantota.
 • Ja pircējs nesamaksā, pārdevējs, pamatojoties uz garantiju, iesniedz bankā rakstisku prasību izmaksāt viņam nesamaksāto summu.
 • Pircēja banka maksā pieprasīto summu pārdevējam.
 • Pircēja banka informē pircēju par iesniegto prasību un pircējs samaksā noteikto summu savai bankai.
Pakalpojums Cena
Garantiju līnija1
Garantiju līnijas/tās izmaiņu noformēšana Pēc vienošanās
Garantijas/Starptautiskās garantijas/Rezerves kredītvēstules
Garantijas/Rezerves kredītvēstules izdošana:
 • nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā
100.00 EUR
 • Garantiju līnijas ietvaros
Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
 • cits nodrošinājums
Pēc vienošanās, min 190.00 EUR
Papildus komisijas par Garantijas/Rezerves kredītvēstules izdošanu:
 • Garantijas steidzama izdošana 8 darba stundu laikā2
90.00 EUR
 • Garantijas nestandarta teksta saskaņošana
Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Garantijas izmantošana (atkarībā no nodrošinājuma veida):
 • nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā
Min. 1% gadā, min. 70.00 EUR3
 • cits nodrošinājums
Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Garantijas noteikumu izmaiņas/atsaukšana 70.00 EUR
Citas bankas izdota Garantijas/Rezerves kredītvēstules paziņošana 85.00 EUR
Citas bankas izdota Garantijas/Rezerves kredītvēstules izmaiņu paziņošana 70.00 EUR
Citas bankas izdotas Garantijas autentiskuma pārbaude/atsaukums/citas informācijas apstrāde pēc klienta pieprasījuma, ja SEB banka nav paziņotājbanka 100.00 EUR
Maksājuma prasības apstrāde/parakstu apliecinājums/nosūtīšana klienta uzdevumā4 0,2%, min. 145.00 EUR
Saņemtās Prasības apmaksa 0,25%, min. 145.00 EUR
Apliecinājumi
Apliecinājums par garantijas izdošanu 70.00 EUR
Izziņa par iespējamo garantijas izdošanu 30.00 EUR
Apliecinājuma noteikumu izmaiņa pēc klienta pieprasījuma 30.00 EUR
Papildus pakalpojumi
Finanšu darījuma informācijas apstrāde un nosūtīšana klienta uzdevumā 30.00 EUR
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana elektroniskā formātā Bez maksas
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR
Pilnvaras preču saņemšanai noformēšana 70.00 EUR
Kurjerpasta pakalpojuma izmaksas Faktiskās izmaksas
Korespondējošo un sadarbības banku komisijas Faktiskās izmaksas
Darījumā iesaistīto pušu pārbaude (piemērojama darījumiem ar augsta riska valstīm)* 45.00 EUR

* Saskaņā ar uz pārbaudes veikšanas brīdi bankai saistošo iekšējo un ārējo regulējumu.


 
1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Pēc SEB bankas lēmuma pieņemšanas un attiecīgā līguma parakstīšanās ar klientu. Garantijas standarta izdošanas laiks ir saskaņā ar Garantiju noteikumiem.

3 Tiek piemērota maksa par naudas atlikumu norēķinu kontos saskaņā ar SEB bankas Vienotajā pakalpojumu cenrādī – Juridiskajām personām norādīto.

4 Iesniegums Prasības noformēšanu un nosūtīšanai jāiesniedz SEB bankā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Garantijas termiņa beigām.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Aizpildīts pieteikums.
 • Līgums (izpildes garantija) vai rēķini (maksājumu garantija) attiecībā uz kuriem ir pieteikta garantijas izdošana.
 • Pēdējā gada pārskats un kārtējā finanšu gada starpposma ziņojums.
 • Īpašuma novērtējums, ja tas tiek piedāvāts kā nodrošinājums.
 • Ja Jūs neesat SEB klients, ir nepieciešams atvērt kontu.

Vienkārša pieteikšanās

Piesakieties konsultācijai
Mēs ar Jums sazināsimies un sniegsim konsultāciju
Nosūtiet aizpildīto pieteikumu uz info@seb.lv
Saņemot pozitīvu lēmumu, paraksties līgumu

Sadarbība ar Altum

Sadarbībā ar Altum mēs piedāvājam iespēju saņemt papildu nodrošinājumu (garantiju) uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams palielināt piekļuvi finanšu risinājumiem.

Citas tirdzniecības finansēšanas iespējas

Faktorings

Pārvērtiet rēķinus naudas plūsmā. Piedāvājiet klientiem garāku samaksas termiņu, nesamazinot Jūsu apgrozāmos līdzekļus vai pārdošanas apjomu.  

Kredītvēstule

Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar starptautisku tirdzniecību:

 • Importētājiem tā mazina nepareizu piegāžu risku, jo banka maksā tikai tad, ja pārdevējs uzrāda dokumentus saskaņā ar vienošanos.
 • Eksportētājiem tā nodrošina samaksu no pircēja.

Dokumentu inkaso

Maksājumu veids, kuru pārdevējs/pircējs var izmantot, lai nostiprinātu savu pozīciju tirdzniecības darījumā.

Vēlaties būt pārliecināts, ka atrodat piemērotu risinājumu?

 • Mūsu klientu konsultanti palīdzēs atrast piemērotu risinājumu Jūsu uzņēmumam.
 • Mums ir motivēta profesionāļu komanda, kurai Jūs varat uzticēties.