Switch to mobile version. Augšup

Bankas garantijas

Bankas garantijas

Bankas apliecinājums darījuma saistību izpildei

 • Mazinās risks, kas saistīts ar pirkšanas/pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas saistību izpildi
 • Ir vienkārši iesniegt samaksas pieprasījumu
 • Darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi un atbilstošie LR normatīvie dokumenti

Preču un pakalpojumu apmaiņa starptautiskajā tirgū ir pietiekami sarežģīts un riskants process: preču un naudas līdzekļu apgrozība notiek ārpus valsts robežām un nereti ir saistīta ar bažām, vai pircēji un pārdevēji ir spējīgi izpildīt savas saistības. SEB Bankas garantija (kā arī Kredītvēstule vai Dokumentu inkaso) ievērojami mazinās Jūsu uzņēmuma importa vai eksporta darījumu riskus un nodrošinās garantijas gan preču eksportētājam, gan importētājam. Bankas garantijas gadījumā banka apņemas samaksāt Garantijas saņēmējam noteiktu naudas summu, ja darījuma partneris, kurš lūdzis banku šādu garantiju izsniegt, nav izpildījis savas saistības.

Šādā situācijā uzņēmumam iesakām izvēlēties SEB bankas Garantiju

 • Ja darījuma noslēgšanai nepieciešams/ tiek pieprasīts papildu nodrošinājums.
 • Jūs kā pārdevējs neesat pārliecināts par pircēja maksātspēju.
 • Jūs kā pircējs neesat pārliecināts, ka pārdevējs spēs piegādāt preci.
 • Jūs varat izmantot Garantiju kā alternatīvu, ja darījuma saistību izpildei tiek pieprasīts nodrošinājums naudas summas veidā/tiek pieprasīts naudas summas nodrošinājums. Garantija ļauj izmantot Jūsu uzņēmuma brīvos naudas līdzekļus, kuri pretējā gadījumā/ citādi darījuma laikā tiktu iesaldēti. (Tā piemēram, pašvaldību rīkotajos konkursos tiek iekļauta prasība iemaksāt noteiktu summu pašvaldības kontā, kas kalpo kā nodrošinājums pasūtījuma izpildei. Šajā gadījumā, ja konkursa noteikumi to atļauj, Jums ir izdevīgāk izmantot bankas Garantiju.

Ko nodrošina Garantija

Bankas garantija ir bankas neatsaucama apņemšanās maksāt Garantijas saņēmējam (trešajai personai) naudas summu līdz Garantijā noteiktajam maksimumam, ja Garantijas pieprasītājs neizpilda savas saistības. Saistību izpilde pirmkārt tiek prasīta no Garantijas pieprasītāja, un Garantiju ir paredzēts izmantot tikai tad, ja pieprasītājs savas saistības neizpilda. Tādā gadījumā banka, pamatojoties uz iesniegto Garantiju, nekavējoties izmaksā Garantijas saņēmējam (trešajai personai) norunāto summu.

Bankas galvojuma gadījumā banka veic samaksu, ja papildu Garantijas saņēmēja pieprasījumam ir saņemta arī Garantijas pieprasītāja piekrišana vai tiesas lēmums, ka šāda samaksa ir veicama. Pirmā pieprasījuma garantijas gadījumā banka veic samaksu, ja Garantijas saņēmējs iesniedzis pirmo rakstisko pieprasījumu, kas atbilst Garantijas nosacījumiem.

Banka var izsniegt Garantiju visdažādāko saistību, piemēram, konkursa piedāvājuma, apmaksas, avansa maksājuma, līguma izpildes, garantijas termiņa, kredītsaistību, īres līguma saistību, nodokļu atmaksas u. tml. – izpildei. Mazākā SEB bankas izdotās starptautiskās garantijas summa ir bijusi 30 EUR.

Garantijas ir pilnīgi neatkarīgi darījumi no līgumiem vai piedāvājumiem, uz kuriem tās ir balstītas vai kas ir minēti Garantijā – visas Garantijā iesaistītās puses rīkojas tikai ar dokumentiem, nevis attiecīgā darījuma precēm vai pakalpojumiem. Garantijas ir drošs un starptautiski atzīts līdzeklis – to darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) izdotie noteikumi "Par pieprasījuma garantijām" (URDG 758) un atbilstošie LR normatīvie dokumenti.

Darījuma risku mazināšanai Jūs varat izvēlēties izmantot arī citus SEB bankas pakalpojumus – Kredītvēstuli vai Dokumentu inkaso. No trim minētajiem pakalpojumiem biežāk izmantotais ir Galvojums.

Lasīt vairāk par Kredītvēstuli

Lasīt vairāk par Dokumentu inkaso

Kredītvēstules, Bankas garantijas un Dokumentu inkaso salīdzinājums

Dokumentu inkaso

Kredītvēstule

Bankas garantija/Galvojums

Maksājuma veids

Maksājuma veids

Riska ierobežošanas instruments

Tiek apmaksāti tirdzniecības dokumenti

Tiek apmaksāti tirdzniecības dokumenti

Norit bez maksājuma veikšanas

Dokumenti netiek atdoti pircējam bez apmaksas vai apņemšanās samaksāt par preci noteiktā laikā

Dokumenti netiek atdoti pircējam bez apmaksas vai apņemšanās samaksāt par preci noteiktā laikā

Dokumenti var tikt pieprasīti tikai garantijas apmaksas gadījumā

 

Bankai nav saistību maksāt

Bankai ir saistības maksāt

Bankai ir saistības maksāt

 

Biežāk izmantotās ir Maksājuma garantija un Konkursa garantija, bet banka var izsniegt Garantiju visdažādāko līguma saistību izpildei.

(piemēram, apmaksas, avansa maksājuma, līguma izpildes, garantijas termiņa, kredītsaistību, īres līguma saistību, nodokļu atmaksas u. tml.)

 • Konkursa garantija (bid, tender guarantee (bond)) nodrošina, ka atklāta konkursa rīkotājs (pircējs) saņems noteiktu naudas summu no bankas, ja konkursa uzvarētājs atsauks savu piedāvājumu vai atteiksies parakstīt līgumu.
 • Avansa maksājuma garantijas (advance payment guarantee) gadījumā Jums kā pircējam tiks atmaksāta priekšapmaksa, ja darījuma partneris (avansa saņēmējs) neizpildīs savas līgumsaistības – preces piegāde vai pakalpojums netiks veikts.
 • Maksājuma garantija (payment guarantee) Jums kā pārdevējam garantē, ka banka samaksās par preci/pakalpojumu gadījumā, ja preces pircējs/pakalpojuma saņēmējs nebūs veicis maksājumu atbilstoši līguma noteikumiem un līgumā noteiktajā termiņā.
 • Izpildes garantijas (performance guarantee, performance bond) saņēmējam tiek garantēta noteikta atmaksa no līguma vērtības, ja nav izpildīta kāda no līguma saistībām.
 • Preces/pakalpojuma garantijas laika garantijas (warranty bond) gadījumā banka garantē soda naudas samaksu pircējam/pakalpojuma saņēmējam, ja garantijas termiņa laikā preces vai iekārtas kvalitāte vai pakalpojuma izpildes kvalitāte neatbildīs līguma nosacījumiem. Pircējam/pakalpojuma saņēmējam Bankas garantija atlīdzinās izmaksas, kas radušās, novēršot defektus preces garantijas laikā.
 • Kredīta garantija aizdevējam nodrošina parāda atmaksu, iekļaujot procentu maksājumus un komisijas maksas.
 • VID Galvojumam iespējami vairāki veidi – Tranzīta galvojums, kā arī nodokļu atmaksas galvojums.
 • Par Garantiju uzskatāma arī Rezerves kredītvēstule (stand-by letter of credit). Tā ir Kredītvēstules veidā izsniegta bankas garantija, kas darbojas atbilstoši starptautiski pieņemtajiem Kredītvēstuļu darbības noteikumiem. Tāpat kā Bankas garantija, Rezerves kredītvēstule ir nevis maksāšanas līdzeklis, bet garantijas dokuments, ka pārdevējs saņems samaksu, ja pircējs neizpildīs savas Kredītvēstulē minētās saistības. Visbiežāk rezerves Kredītvēstule tiek izmantota darījumos ar ASV, kur tā kalpo kā alternatīva bankas garantijai. AS "SEB banka" uzskata Rezerves kredītvēstuli par Bankas garantijas pakalpojuma veidu. Lasīt vairāk par Kredītvēstulēm

Iespējamie nodrošinājuma veidi

 • naudas depozīts bankā;
 • bloķēta nauda norēķinu kontā;  
 • citas kredītiestādes izsniegta Pretgarantija;
 • nekustamā īpašuma hipotēka;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla;
 • cita veida nodrošinājums, kas nav pretrunā ar bankas kreditēšanas politiku un LR spēkā esošajiem likumiem.

Šeit aprakstīts maksājuma garantijas piemērs

 1. Pircējs un pārdevējs noslēdz pirkšanas–pārdošanas līgumu, kurā vienojas, ka pircēja maksājuma saistības garantē pircēja bankas Garantija.

 2. Pircējs iesniedz savā bankā Garantijas pieprasījumu par labu pārdevējam.

 3. Pircēja banka izdod Garantijas vēstuli un pa pastu vai elektroniskā veidā nogādā to pārdevēja bankai. Ja pārdevējs vēlas, lai Garantiju atbilstoši vietējai likumdošanai un vietējā valodā viņam izsniedz viņa banka, pircēja banka pārdevēja bankai izsniedz savu pretgarantiju (counter-guarantee), un pēc tās saņemšanas pārdevēja banka saskaņā ar pircēja bankas norādījumiem izsniegs pārdevējam Garantijas vēstuli.

 4. Pārdevējs atbilstoši līgumam nosūta pircējam preci, iesniedz pircējam nepieciešamos dokumentus un pieprasa veikt apmaksu līgumā noteiktajā termiņā.

 5. Ja pircējs samaksā pārdevējam līgumā noteiktajā termiņā, Garantija netiek izmantota.

 6. Ja pircējs nesamaksā pārdevējam līgumā noteiktajā termiņā, pārdevējs, pamatojoties uz Garantiju, iesniedz bankā rakstisku prasību izmaksāt viņam nesamaksāto summu.

 7. Pircēja banka pārbauda prasību un samaksā noteikto summu pārdevējam.

 8. Pircēja banka informē pircēju par iesniegto prasību. Pircējs samaksā noteikto summu savai bankai.

  Spēkā no Spēkā līdz
Garantijas pieteikums
30.05.2019
Spēkā esošs
Apliecinājuma pieteikums
30.05.2019
Spēkā esošs
Garantiju noteikumi
30.05.2019
Spēkā esošs
Pakalpojums Cena
Garantiju līnija1
Garantiju līnijas noformēšana, limita palielināšana 0,5%, min. 150.00 EUR
Garantiju līnijas termiņa pagarināšana 0,2%, min. 150.00 EUR
Citas izmaiņas garantiju līnijas līgumā pēc klienta pieprasījuma 0,5%, min. 70.00 EUR

Garantijas/Starptautiskās garantijas/Rezerves kredītvēstules

Garantijas/Rezerves kredītvēstules izdošana:
   •  nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā 0,3%, min. 120.00 EUR
   •  Garantiju līnijas ietvaros Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
   •  cits nodrošinājums 1%, min. 190.00 EUR
Papildus komisijas par Garantijas/Rezerves kredītvēstules izdošanu:
   •  Garantijas izdošana saskaņā ar klienta paraugu 15.00 EUR
   •  Garantijas steidzama izdošana 8 darba stundu laikā2 70.00 EUR
   •  Garantijas nestandarta parauga sagatavošana un saskaņošana Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Garantijas izmantošana (atkarībā no nodrošinājuma veida):
   •  nodrošinājuma veids: naudas segums SEB bankā Min. 1% gadā, min. 70.00 EUR
   •  cits nodrošinājums Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Garantijas noteikumu izmaiņas/atsaukšana pēc klienta pieprasījuma 70.00 EUR
Citas bankas izdota Garantijas/Rezerves kredītvēstules paziņošana 85.00 EUR
Citas bankas izdota Garantijas/Rezerves kredītvēstules izmaiņu paziņošana 70.00 EUR
Citas bankas izdotas Garantijas autentiskuma pārbaude/atsaukums/citas informācijas apstrāde pēc klienta pieprasījuma 100.00 EUR
Maksājuma prasības apstrāde/parakstu apliecinājums/nosūtīšana klienta uzdevumā3 0,2%, min. 145.00 EUR
Saņemtās Prasības apmaksa 0,25%, min. 145.00 EUR

Apliecinājumi

Apliecinājums par garantijas izdošanu 70.00 EUR
Izziņa par iespējamo garantijas izdošanu 30.00 EUR
Apliecinājuma noteikumu izmaiņa pēc klienta pieprasījuma 30.00 EUR

Papildus pakalpojumi

Finanšu darījuma informācijas apstrāde un nosūtīšana klienta uzdevumā 30.00 EUR
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana elektroniskā formātā Bez maksas
Pamatlīgumu un nodrošinājumu līgumu sagatavošana papīra formātā 35.00 EUR
Pilnvaras preču saņemšanai noformēšana 70.00 EUR
Kurjerpasta pakalpojuma izmaksas Faktiskās izmaksas
Korespondējošo un sadarbības banku komisijas Faktiskās izmaksas
Darījumā iesaistīto pušu pārbaude (piemērojama darījumiem ar augsta riska valstīm)* 45.00 EUR
 
 
*Saskaņā ar uz pārbaudes veikšanas brīdi bankai saistošo iekšējo un ārējo regulējumu
 

 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Pēc SEB bankas lēmuma pieņemšanas un attiecīgā līguma parakstīšanās ar klientu. Garantijas standarta izdošanas laiks ir saskaņā ar Garantiju noteikumiem.

3 Iesniegums Prasības noformēšanu un nosūtīšanai jāiesniedz SEB bankā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Garantijas termiņa beigām.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.