Mainīt valodu:
Image
Two people talking and reading

Krājiet saviem apgrozāmiem līdzekļiem

Paragraphs

Atlieciet naudu un veidojiet uzkrājumu noteiktu laika periodu

 • Tradicionāls un drošs uzkrājumu veids
 • Jūs varat noguldīt līdzekļus uz laiku no 3 līdz 36 mēnešiem
 • Termiņa laikā nav iespējams veikt papildu iemaksas vai izmaksas

Krājkonts

 • Elastīgs veids brīvo naudas līdzekļu uzkrāšanai
 • Minimālā noguldījuma summa nav  noteikta
 • Noguldījuma termiņš nav fiksēts 
 • Jūs varat papildināt krājkontu, kad vēlaties
 • Iespējams noformēt regulāro maksājumu no Jūsu norēķinu konta

Nakts procentu līgums

 • Līgums, kas ļauj Jums saņemt procentus par norēķinu kontā glabātajiem līdzekļiem, ja to daudzums atbilst mūsu noteiktam slieksnim
 • Procenti Jūsu norēķinu kontā tiek ieskaitīti katru dienu 
 • Jūs varat brīvi izmantot kontā esošo naudu maksājumiem


Lai noslēgtu nakts procentu līgumu, lūdzu, piesakieties video konsultācijai, apmeklējiet SEB banku vai sazinieties ar savu kontaktpersonu bankā.

Vajadzīgs ieteikums par to, kā veidot uzkrājumu?

 

Pieteikties konsultācijai

Šis AS "SEB banka" sagatavotais mārketinga paziņojums satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Par nodokļiem sniegtā informācija laika gaitā var mainīties un var nebūt atbilstoša Jūsu individuālajiem apstākļiem. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē; dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar AS "SEB banka” konsultantu.