Switch to mobile version. Augšup

Obligācijas - parāda vērtspapīri

Obligācijas - parāda vērtspapīri

 • Ikgadējs kuponu ienākums
 • Ērti darījumi internetbankā
 • Laba alternatīva ilgtermiņa ieguldītājiem

Obligācijas ir piemērots risinājums klientiem, kuri dod priekšroku ieguldījumiem ar prognozējamu peļņas apjomu. Šiem fiksēta ienākuma vērtspapīriem ir noteikti un fiksēti procentu ienākumi (kuponi) un noteikts termiņš.   Pastāv iespēja obligācijas pārdot pirms to noteiktā termiņa beigām. Šādā gadījumā obligāciju cena būs atkarīga no pārdošanas brīdī esošās tirgus situācijas un procentu likmju lieluma.

Lai uzsāktu vērtspapīru darījumus, Jums ir nepieciešams:

 • Norēķinu konts, lai veiktu ar vērtspapīru operācijām saistītos norēķinus, komisiju apmaksu, kā arī kuponu saņemšanai un pamatsummas ieskaitīšanai no vērtspapīru dzēšanas;
 • Vērtspapīru konts vērtspapīru glabāšanai un darījumu veikšanai ar vērtspapīriem. Vērtspapīru konts, ko bez maksas iespējams atvērt internetbankā, ļauj ērti sekot līdzi vērtspapīru portfelim.

Parāda vērtspapīru tirdzniecība prasa zināmas iemaņas ieguldījumu jomā, spēju uzņemties risku, kā arī vēlmi sekot līdzi izmaiņām vērtspapīru tirgos. Ja darījumos ar vērtspapīriem esat iesācējs, piesakieties uz konsultāciju, kuras laikā varēsiet uzzināt, kāds ieguldījumu veids ir Jums visatbilstošākais.

Obligāciju tirdzniecības darījumus var ērti veikt internetbankā vai bankas filiālē.

 • Iesniedzot obligāciju tirdzniecības rīkojumu, ir jānorāda vērtspapīru nominālvērtību summa, darījuma cena procentos, savukārt iesniegtais rīkojums būs spēkā 1 darba dienu.
 • Saņemot klienta rīkojumu, banka rezervēs nepieciešamo naudas summu klienta norēķinu kontā un vērtspapīru nominālvērtību summu vērtspapīru kontā.

Obligāciju pārvedumi

Jūs varat pārskaitīt parāda vērtspapīrus no sava vērtspapīru konta uz citu fizisko vai juridisko personu vērtspapīru kontiem SEB bankā vai uz jebkuru citu banku, izmantojot vienkāršo vērtspapīru pārvedumu vai vērtspapīru piegādi pret apmaksu – DVP ( delivery versus payment).

Vienkāršajā vērtspapīru pārvedumā:

 • ar bankas līdzdalību tiek pārvesti tikai vērtspapīri;
 • pirms darījuma noslēgšanas darījuma pusēm — vērtspapīru pārvedējam un saņēmējam—jāvienojas par parāda vērtspapīru skaitu un norēķinu dienu (dienu, kad parāda vērtspapīri tiks pārvesti no viena vērtspapīru konta uz otru). Pēc tam abas darījuma puses iesniedz rīkojumus bankā, attiecīgi —parāda vērtspapīru pārskaitītājs iesniedz vērtspapīru pārveduma rīkojumu, bet saņēmējs iesniedz vērtspapīru saņemšanas rīkojumu.

Vērtspapīru piegāde pret apmaksu (DVP):

 • ar bankas līdzdalību notiek vienlaicīga vērtspapīru un naudas piegāde. DVP ir visdrošākais veids darījumam starp diviem klientiem dažādās bankās, jo vērtspapīri un ar tiem saistītie naudas norēķini notiek vienlaicīgi, tādejādi izslēdzot darījuma puses risku nepiegādāt vērtspapīrus vai nesamaksāt naudu;
 • pirms darījuma noslēgšanas, darījuma pusēm—parāda vērtspapīru pārdevējam un pircējam —jāvienojas par parāda vērtspapīru skaitu, cenu un norēķinu dienu (dienu, kad notiks DVP norēķini). Pēc tam abas darījuma puses iesniedz rīkojumus bankā, attiecīgi —parāda vērtspapīru pārdevējs iesniedz vērtspapīru pārveduma rīkojumu ar DVP norēķiniem, bet pircējs iesniedz vērtspapīru saņemšanas rīkojumu ar DVP norēķiniem.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā neto ienākumi, kas gūti no darījumiem ar ieguldījumu fondiem), tādēļ vēlamies paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 15 % apmērā no ieguldījumu fondu peļņas. Nodoklis netiek iekasēts no visas fondos ieguldītās summas, bet tikai no gūtās peļņas. Par nodokļa nomaksu no kapitāla pieauguma ir atbildīgs pats ieguldītājs, kuram patstāvīgi jādeklarē gūtie ienākumi no darījumiem ar ieguldījumu fondiem un jāveic minētā nodokļa samaksa.

Kādā laika periodā un kur jāveic nodokļa samaksa?

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ikvienam, kas gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, reizi ceturksnī (ja gūtā peļņa ir no  142.30 EUR līdz 711.44 EUR), reizi mēnesī (ja gūtā peļņa ir virs 711.44 EUR) vai līdz nākamā taksācijas gada 15. janvārim (ja gūtā peļņa ir mazāka par 142.29 EUR) ir jādeklarē gūtais ienākums Valsts ieņēmumu dienestā. Aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Konta numurs iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai

Saņēmējs: Valsts kase;
Reģistrācijas numurs: 90000050138;
Konta numurs: LV91TREL1060000110000;
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.

2007. gada 1. novembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs, to skaitā arī Latvijā, stājās spēkā direktīva, kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. Šī direktīva jeb MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ir radīta ar mērķi harmonizēt Eiropas Savienības valstu likumdošanu un stiprināt klientu interešu aizsardzību darījumos ar finanšu instrumentiem.

Direktīvas mērķis ir atvērt Eiropas finanšu tirgus robežas un palielināt konkurenci finanšu tirgos. Atvērtais tirgus pieprasīs no investīciju pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt augstāku klientu interešu aizsardzības pakāpi.

Latvijā MiFID direktīva tika ieviesta ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu grozījumiem, palielinot prasību apjomu, kas jāievēro finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem.

Papildu informācija

Ieguldījumu produktu un ar tiem saistīto risku apraksti

Klienta statuss

Biežāk uzdotie jautājumi

Informācija par SEB banku un tās ieguldījumu pakalpojumiem

Rīkojumu izpildes politika (spēkā no 2017.gada 17.janvāra)

Rīkojumu izpildes politika (spēkā līdz 2017.gada 16.janvārim)

Rīkojumu izpildes vietas

Interešu konfliktu politika

Maksājumi saistībā ar ieguldījumiem fondos

Pakalpojums Cena
Internetbankā Filiālē

Vērtspapīru konta atvēršana

Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana Bez maksas 4.50 EUR 
Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā1 5.00 EUR 10.00 EUR

Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem

Pārvedums no Sākotnējā reģistra (Vērtspapīru dereģistrācija) 4.50 EUR
Pārvedums uz Sākotnējo reģistru 4.50 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 7.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums 7.00 EUR
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru Bez maksas
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās

Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem

Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/ DVP ieskaitījums/ pārvedums 7.00 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/DVP ieskaitījums/pārvedums 21.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās

Vērtspapīru īpašnieku sapulces

Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pec vienošanās,
min. 215.00 EUR

Maksa par vērtspapīru kontiem2

Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem 0,0055%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Igaunijas un Lietuvas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,005%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Šveices, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Grieķijas un Portugāles depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Polijas, Honkongas, Kanādas, Japānas, Austrālijas, Singapūras un Dienvidāfrikas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0200%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Kazahstānas un Ungārijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0250%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 0,0750%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bosnijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Slovēnijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,1000%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ASV akcijām 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ADR/GDR glabāšanu 0,0250%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu 0,0100%, min. 1.00 EUR
SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšana Bez maksas
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā 1.00 EUR

Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem3, 4

Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas:
   •  Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75% 0,75%
   •  Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5% 0,5%
   •  Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0% 0%
Fondu apliecību pārdošanas (visiem SEB fondiem) Bez maksas  Bez maksas 
Maiņas Bez maksas Bez maksas

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

  1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā

Konta izrakstu sagatavošana

Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Bez maksas 4.00 EUR
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Bez maksas 4.00 EUR

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās5, 6, 7

Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts SEB bankas brokeriem Rīkojums ir pieteikts Internetbankā Rīkojums ir pieteikts  filiālē
Baltijas akcijas 0,35%, min. 3.00 EUR 0,30%, min. 3.00 EUR 0,50%, min. 5.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir mazāka par 5 USD 0.03 USD par katru akciju, min. 25.00 EUR 0.02 USD par katru akciju, min. 15.00 EUR 0.03 USD par katru akciju, min. 35.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir lielāka par 5 USD 0,35%, min. 25.00 EUR 0,30%, min. 15.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Skandināvijas akcijas 0,35%, min. 15.00 EUR 0,30%, min. 15.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas 0,35%, min. 50.00 EUR 0,30%, min. 50.00 EUR 0,50%, min. 60.00 EUR
Latvijas parāda vērtspapīri 0,1% no summas, min. 10.00 EUR
Eiroobligācijas 0,1% no summas, min. 50.00 EUR
Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu

 

SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.

 


 

1 Pakalpojums pieejams sākot ar 18.09.2017 pie nosacījuma, ka Centrālais Vērtspapīru depozitārijs ir pievienojies TARGET2 – Securities (T2S) sistēmai.

2 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katrā valstī glabātajiem vērtspapīriem.

3 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

4 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

5 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

6 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".

7 Vērtspapīru pirkšanas un/vai pārdošanas darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.