Mainīt valodu:

Roboinvestors un ilgtspēja

Paragraphs

Regula par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspēju finanšu nozarē (SFDR)


Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2019/2088 par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē ir aprakstīti noteikumi par to, kā finanšu tirgus dalībniekiem ir jāpublicē informācija par ilgtspējas risku integrāciju un ilgtspējas negatīvās ietekmes apsvēršanu savos procesos, kā arī jāsniedz ar ilgtspēju saistīta informācija.

Ieguldījumu produktu klasificēšana atbilstoši ar Regulas 6., 8. un 9. pantu nosaka prasības finanšu tirgus dalībniekiem, piemēram, attiecībā uz ieguldījumu atlasi un informācijas izpaušanu par to piedāvātajiem ieguldījumu produktiem.

6. pants

Šādi fondi, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, ņem vērā ilgtspējas riskus un pārskatāmi apraksta iespējamo negatīvo ietekmi uz ilgtspēju, taču neveicina vides vai sociālos aspektus, un to mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi. 
Šādos ieguldījumos ir ņemti vērā vismaz vairāki būtiski rādītāji, piemēram, CO2 emisijas, oglekļa pēdas nospiedums, darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, pretrunīgi vērtēto ieroču iedarbība, un tiek izslēgtas noteiktas nozares, piemēram, fosilais kurināmais, rūpnieciskās azartspēles, alkohols un tabaka.

8. pants

Fondi, kuri atbilst šī panta prasībām, cita starpā veicina vides vai sociālos mērķus vai to kombināciju, un uzņēmumi, kuros tiek veikti ieguldījumi, ievēro labas pārvaldības praksi.
Šādu investīciju mērķi ir, piemēram, ieguldījumi cilvēkkapitālā, atjaunojamā enerģijā, nevienlīdzības mazināšanā, siltumnīcefekta gāzu emisijās, korupcijas un kukuļošanas apkarošanā.

9. pants

Šajā pantā ir aprakstīti augstākā līmeņa ilgtspējīgie ieguldījumi: fondi par savu primāro mērķi izvirza ilgtspējīgus ieguldījumus. Šādi fondi koncentrējas tikai uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, atjaunojamo enerģiju, siltumnīcefekta gāzu un piesārņojuma samazināšanu, tīra ūdens, biotopu un sugu saglabāšanu.

Visi Roboinvestora risinājumi paredz ilgtspējas ietekmes izvērtēšanu


Šobrīd spēkā esošā ieguldījumu konsultācijas un portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas kārtība neparedz kā galveno mērķi izvirzīt vides vai sociālās ietekmes izvērtēšanu, vai ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu. Tomēr, iekļaujot Roboinvestorā jaunus ieguldījumu fondus vai ETF, mēs izvērtēsim to ilgtspējas ietekmi.

Līdz ar to mēs dodam priekšroku ieguldījumu fondiem un ETF, kas ir klasificēti kā SFDR 8. pantam atbilstoši instrumenti.

Pieņemot ieguldījumu lēmumus, mēs vērtējam ilgtspējas riskus un to ietekmi uz ilgtspēju atbilstoši mūsu Politikai par ilgtspējas risku integrāciju un to ietekmi uz ieguldījumu lēmumiem un ieguldījumu konsultācijām (PDF). Taču saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem mūsu portfeļa pārvaldības pakalpojumu nevar uzskatīt par ilgtspēju veicinošu finanšu produktu. Tomēr mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai drīzumā  šis ieguldījumu pakalpojums tiktu uzskatīts par atbilstošu SFDR 8. pantam.
 

Plašāk par ieguldījumu ilgtspēju

2022. gada 2. augustā tika ieviesti vairāki jauni Eiropas Savienības mēroga ilgtspējīgas finansēšanas pasākumi. Viena no prasībām paredz, ka ieguldījumu sabiedrībām ir jāiegūst no saviem klientiem informācija par ilgtspējas prasībām ieguldījumu konsultāciju vai portfeļa pārvaldības pakalpojuma sniegšanas gadījumā, kā arī jānovērtē ieguldījuma piemērotība, vienlaikus ar citiem aspektiem pamatojoties uz klienta ilgtspējas prasībām. 

Ar MiFID saistītajā deleģētajā regulā ieguldījumu produktiem ir noteiktas trīs ilgtspējas prasību kategorijas, kurām ir jāatspoguļo klientu izvēles:

  • Tiek ņemti vērā ilgtspējas principi. Ieguldījumu veikšanā ir jāņem vērā iespējamā negatīvā ietekme uz ilgtspēju. 
  • Ilgtspēja ir ieguldījumu mērķis. Ieguldījumiem būtu jāņem vērā ilgtspējīgi vides vai sociālie mērķi.
  • Ieguldījumi ir vērsti uz vides jautājumiem. Ieguldījumiem ir jābūt ilgtspējīgiem vides jomā.

Ieguldītājiem būtu jānosaka savas ilgtspējas prasības un jāizlemj, cik lielā mērā ieguldījumam ir jāatbilst attiecīgām prasībām. Tāpēc uz katru ilgtspējas kategoriju tiek attiecināts līmenis, piemēram, zems (ne mazāk par 10%), vidējs (ne mazāk par 30%) un augsts (ne mazāk par 60%).