Mainīt valodu:

Maksājumu atsaukšana, izmeklēšana un rekvizītu maiņa

Paragraphs
Pakalpojums Cena
Maksājuma atsaukšana:1
  • iekšbankas maksājumiem
20.00 EUR
  • Eiropas maksājumiem2
20.00 EUR
  • Pārrobežu maksājumiem2
50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Nosūtīta maksājuma izmeklēšana/rekvizītu maiņa:
  • iekšbankas maksājumiem3
20.00 EUR
  • Eiropas maksājumiem
20.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
  • Pārrobežu maksājumiem
40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas
Ienākošo maksājumu rekvizītu maiņa/precizēšana:
  • ienākošo maksājuma rekvizītu precizēšana
10.00 EUR
  • rekvizītu (saņēmēja konta) maiņa ienākošiem maksājumiem4
10.00 EUR
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 10.00 EUR
Pakalpojums Pēdējo sešu mēnešu laikā veiktiem maksājumiem Maksājumiem, kas veikti pirms sešiem vai vairāk mēnešiem
Nosūtīta maksājuma vai neienākušo summu meklēšana:
  • Eiropas maksājumi
20.00 EUR + faktiskās izmaksas 25.00 EUR + faktiskās izmaksas
  • Pārrobežu maksājumi
40.00 EUR + faktiskās izmaksas 120.00 EUR + faktiskās izmaksas

1 Komisijas samaksa negarantē naudas atgriešanu Klienta kontā. Izpildīta maksājuma atgriešana iespējama tikai ar maksājuma saņēmēja piekrišanu.

2 Komisija netiek iekasēta, ja Banka vēl nav uzsākusi maksājuma apstrādi un maksājums vēl nav nosūtīts saņēmēja bankai vai korespondentbankai.

3 Rekvizītu maiņa tiek veikta, izsniedzot Bankas izziņu par maksājuma rekvizītu maiņu atbilstoši Klienta iesniegumam.

4 Iespējams veikt tikai maksājuma kreditēšanas valutēšanas dienā, ja maksājumā norādītā saņēmēja (Klienta) konta valūta neatbilst maksājuma valūtai un Klienta iesniegums par saņēmēja konta maiņu saņemts Bankā ne vēlāk kā maksājuma kreditēšanas valutēšanas dienā līdz plkst. 16:00. Pamatojoties uz Klienta iesniegumu, maksājums var tikt ieskaitīts Klienta kontā, kura valūta atbilst maksājuma valūtai. Ja maksājums jau ir ieskaitīts Klienta kontā (ir veikta valūtas konvertācija), Bankai ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Klienta valūtas konvertācijas rezultātā radušos zaudējumus.