Mainīt valodu:

Informācija par Norēķinu disciplīnu (Eiropas Savienības Regula par vērtspapīru norēķinu disciplīnu)

Paragraphs

Norēķinu disciplīnas Regula (Regula (ES) Nr. 2018/1229, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014) attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par Norēķinu disciplīnu, ir tieši piemērojama ES Regula, kas paredz striktus noteikumus vērtspapīru norēķinu paaugstinātai drošībai un efektivitātei. Norēķinu disciplīnas Regula stājās spēkā 2022. gada 1. februārī.  Pakāpeniski stāsies spēkā dažādi drošības un efektivitātes pasākumi, kas papildina Regulu.

Pirmais no efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem ir soda mehānisma ieviešana par norēķinu neizpildi vai norēķinu kavējumiem, kas ietver naudas sodu ieturēšanu un kompensāciju izmaksu.

Soda mehānisms

Centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD) sāk piemērot naudas sodus par darījumiem, par kuriem norēķini netiek veikti plānotajā norēķinu datumā. Sods tiks piemērots tai darījuma pusei, kuras dēļ nav veikti norēķini (naudas sods), savukārt darījuma otra puse būs kompensācijas saņēmējs. Naudas sodu/kompensāciju norēķinus, kas radušies iepriekš veikto darījumu rezultātā, veiks nākamā mēneša 18. darba dienā.

Naudas sodu veidi

Norēķinu neizpildes sods (SEFP - Settlement Fail Penalty) — tiek piemērots gadījumos, kad plānotajā norēķinu datumā naudas vai vērtspapīru kontā nepietiek līdzekļi darījuma izpildei, kā rezultātā tiek kavēti darījuma norēķini.

Sods par kavētu darījumu (LMFP - Late Matching Fail Penalty) — tiek piemērots gadījumos, kad rīkojums bankā tiek iesniegts pēc plānotā norēķinu datuma. Soda nauda tiek piemērota tai darījuma pusei, kura pēdējā iesniedz rīkojumu pēc plānotā norēķinu datuma.

Pasākumi, lai izvairītos no naudas sodiem

Lai nodrošinātu, ka klientiem netiek piemēroti sodi par līdzekļu nepietiekamību, banka nodrošina līdzekļu rezervāciju klienta kontos rīkojuma iesniegšanas brīdī. Tomēr brīdinām, ka klientiem tiks piemēroti sodi par kavētiem darījumiem, ja tie rīkosies neuzmanīgi, slēdzot ārpus biržas darījumus.

Zemāk sniegti ieteikumi, kas var palīdzēt izvairīties no naudas soda piemērošanas:

  • ieplānojiet laiku starp darījuma datumu un plānoto norēķinu datumu, lai rīkojumu bankā varētu iesniegt pirms plānotā norēķinu datuma;
  • rūpīgi pārbaudiet visu darījuma informāciju un iesniedziet rīkojumu saskaņā ar vienošanos. Neatbilstības darījumos bieži tiks atklātas tad, kad nebūs iespējams veikt norēķinus (attiecīgi var tikt piemērots sods par kavētu darījumu). Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet zemāk esošo tabulu un paskaidrojumus.
  • plānotajā norēķinu dienā periodiski pārbaudiet, vai norēķini par darījumiem ir veikti. Ja norēķini nav veikti, aicinām nekavējoties sazinieties ar banku, lai noskaidrotu darījuma statusu.
  • Obligāti — abām darījuma pusēm jāsniedz vienāda informācija.
     
  • Izvēles — ja lauku aizpilda tikai viena darījuma puse, darījums tik un tā tiks izpildīts (ignorējot otras darījuma puses neaizpildītu  lauku). Ja abas darījuma puses izmanto šos laukus, norādītajām vērtībām jāsakrīt. Ja lauki nesakrīt, tad darījums netiks izpildīts.
  • Papildus — ja šo lauku izmanto darījuma viena puse, arī otrai darījuma pusei tas ir jāizmanto. Norādītajām vērtībām ir jāsakrīt. Ja lauki nesakrīt, tad darījums netiks izpildīts
Lauka nosaukums Obligāti Izvēles Papildus
Darījuma veids (DVP*, FOP**) - -
ISIN kods - -
Darījuma datums - -
Plānotais norēķinu datums - -
Darījuma partnera konta operatora BIC kods attiecīgā vērtspapīra valsts Centrālajā vērtspapīru depozitārijā - -
Valūta (tikai DVP) (FOP) -
Norēķinu summa (tikai DVP) (FOP) -
Saistītais ziņojuma numurs - -
Darījuma partnera vērtspapīru konta numurs - -
Darījuma partnera puses vārds, uzvārds/ nosaukums vai BIC kods - -
Automātiskā tirgus prasība  - -
Darījuma summā ir iekļauti ienākumi no vērtspapīru notikuma - -

*DVP – Delivery versus payment (Vērtspapīru ieskaitījums/pārvedums nodrošinot vienlaicīgus vērtspapīru un naudas norēķinus)
**FOP – Free of payment (vienkāršais beznaudas vērtspapīru pārvedums)


Lai arī darījuma puses vērtspapīru konta numurs un darījuma partnera vārds un uzvārds/nosaukums vai BIC kods ir aizpildāmi pēc izvēles, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma ietvaros tie ir obligāti aizpildāmi lauki. Lai nekavētu darījumu norēķinus, citus izvēles un papildus laukus nav ieteicams izmantot, ja vien neesat par to vienojušies ar darījuma otru pusi.

Darījumu instrukciju veids Kļūdu radīja Piemērojamā formula naudas soda aprēķināšanai
Pārvedums pret samaksu 
Pārvedums bez samaksas
Ieskaitījums bez samaksas
Nepietiekams vērtspapīru atlikums (Vērtspapīru naudas soda likme) x (Atsauces cena) x (Daudzums)
Ieskaitījums pret samaksu Nepietiekams naudas atlikums (Naudas soda likme) x (Atsauces cena) x (Daudzums)
Ieskaitījums pret samaksu – jau saskaņots Nepietiekams vērtspapīru atlikums (Vērtspapīru naudas soda likme) x (Atsauces cena) x (Daudzums)
Finanšu instrumenta veids Likviditāte Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības tirgus Aktīva veids Ikdienas fiksētā soda likme (vērtspapīra naudas soda likme)
Akcijas Likvīds Netiek tirgots Likvīdas akcijas 0.01%
Akcijas Nelikvīds Netiek tirgots Nelikvīdas akcijas 0.005%
Akcijas, atvasinātie instrumenti, ETF, ieguldījumu fondi u.c. Likvīds vai nelikvīds Tirgots Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības tirgus 
(ne obligācijas)
0.0025%
Korporatīvās obligācijas vai naudas tirgus instrumenti Netiek piemērots Netiek tirgots Korporatīvās obligācijas 0.002%
Korporatīvās obligācijas vai naudas tirgus instrumenti Netiek piemērots Tirgots Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības tirgus obligācijas 0.0015%
Valdības vai pašvaldības obligācijas Netiek piemērots Tirgots vai netirgots Valdības un pašvaldības obligācijas 0.001%
Atvasinātie instrumenti, ETF, ieguldījumu fondi u.c. Netiek piemērots Netiek tirgots Citi finanšu instrumenti 0.005%
Netiek piemērots Netiek piemērots Netiek piemērots Nauda Oficiālā procentu likme diennakts kredītam, ko piemēro centrālā banka, kas emitē norēķinu valūtu ar 0 (nulles) līmeni.