Switch to mobile version. Augšup

Grantu programma (ie)dvesma

SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Siguldas novadiem rīko grantu programmu (ie)dvesma. Tās mērķis ir atbalstīt gan šajās pašvaldībās strādājošos jaunuzņēmējus, gan palīdzēt īstenoties jaunām biznesa idejām.

Kopējā 2018. gadā pieejamā finansiālā atbalsta summa bija 60 000 eiro, bet maksimālā summa vienam grantam – 10 000 eiro. 2019. gadā pieejamais finansējuma apjoms tiks paziņots līdz projektu pieņemšanas sākumam septembrī. Lai saņemtu šo informāciju, piesakieties jaunumu saņemšanai!

Grantu programmas (ie)dvesma logo
Grantu programmas (ie)dvesma logo

 

 

Kas var pieteikties?

 • jebkura persona no 18 gadu vecuma, kura ir deklarēta un plāno veikt uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines vai Siguldas novadu teritorijā;
 • uzņēmumi, kuri ir reģistrēti un darbojas Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes Olaines vai Siguldas novados ne ilgāk kā 3 gadus. Uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus, un gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro;
 • pietiekumu iesniegt būs iespējams gan elektroniski, gan izdrukātā formā Jūrmalas pilsētas domē, Ķekavas novada domē Mārupes novada domē, Olaines novada domē vai Siguldas novada domē.
 

Biznesa ideju vērtēšana

 • vērtē žūrijas komisija (tajā darbojas pārstāvji no SEB bankas, Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Jūrmalas biznesa inkubatora, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes, Siguldas uzņēmēju padomes, Ķekavas novada uzņēmēju padomes un Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra);
 • vērtēšana norit 3 kārtās:
 • 1. kārtā tiek vērtēta atbilstība nolikuma kritērijiem;
 • 2. kārtā projekti tiek vērtēti pēc kvalitatīvajiem kritērijiem: idejas potenciāls un biznesa plāns;
 • 3. kārtā tiek vērtētas dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
 

Grantu piešķiršana

 • kopējais programmā pieejamais finansējums 2018. gadā: 60 000 eiro;
 • maksimālā summa vienam grantam: 10 000 eiro;
 • grantu skaits: vismaz 6;
 • mērķis: granta līdzekļus programmas uzvarētāji varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem sava esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma izveidei savas biznesa idejas īstenošanai.
 

Norises laiks

 • biznesa ideju un projektu pieņemšana: 3. septembris – 3. oktobris;
 • iesniegto projektu vērtēšana: oktobris – novembris;
 • uzvarētāju paziņošana un apbalvošana: 15. novembris.
Lai uzzinātu vairāk par grantu programmu, aicinām apmeklēt informatīvos seminārus:
 • Jūrmalā: 7. augustā plkst. 15:00 līdz 17:00 Jūrmalas Biznesa inkubatora telpās Dubultu prospektā 4;
 • Siguldā: 16. augustā no plkst.16:00 līdz 18:00 Siguldas biznesa inkubatora telpās Pils ielā 16;
 • Ķekavā: 21. augustā no plkst. 15:00 līdz 17:00 Ķekavas kultūras nama 1.stāva svinību zālē Gaismas ielā 17;
 • Mārupē: 22. augustā no plkst. 16:00 līdz 18:00 Kultūras nama zālē Daugavas ielā 29;
 • Olainē: 28. augustā no plkst. 16:00 līdz 18:30 Nordic Industrial Park Olainē, Rūpnīcu ielā 4.
 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šis nolikums nosaka grantu programmas (ie)dvesma biznesa ideju konkursa (turpmāk - Konkurss) norises kārtību.

2. Šajā nolikumā lietotie termini:

2.1. grants – Konkursa ietvaros piešķirts finansējums saimnieciskās darbības veikšanai;
2.2. granta pretendents –  fiziska persona, kura ir deklarēta un plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, vai komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, un veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, un ir iesniedzis pieteikumu grantu programmai “(ie)dvesma”;
2.3. granta saņēmējs – komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, un ir noslēdzis līgumu ar vienu no grantu devējiem par granta saņemšanu;
2.4. granta devējs – AS “SEB banka” (reģistrācijas Nr. 40003012938), Jūrmalas pilsētas dome, Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada Dome, Olaines novada pašvaldība un Siguldas novada pašvaldība;
2.5. komisija – Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības lēmumiem deleģēto pārstāvju izveidota Konkursa komisija, kurai tiek pieaicināti pārstāvji no AS “SEB banka” un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām. Komisija pieņem un vērtē pieteikumus, kā arī lemj par grantu piešķiršanu;
2.6. līgums – līgums par granta piešķiršanu, ko ar granta pretendentu slēdz granta devējs.
2.7. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko iesniedz granta pretendents Konkursam;
2.8. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno granta saņēmējs no līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;
2.9. programmas darbības teritorija – Jūrmalas pilsētas, Ķekavas novada, Mārupes novada, Olaines novada un Siguldas novada administratīvā teritorija.

3. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības (darbinieku skaits <10; apgrozījums <=2 milj. euro) attīstību programmas darbības teritorijā.

4. Konkursa rīkotāji ir:

4.1.AS “SEB banka”, adrese: SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, e-pasts: seb@seb.lv;
4.2. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - Jūrmalas pilsētas dome,  adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, e-pasts: pasts@jurmala.lv;
4.3. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā – Ķekavas novada pašvaldība, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts: novads@kekava.lv;
4.4. Mārupes novada administratīvajā teritorijā - Mārupes novada Dome, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167, e-pasts: marupe@marupe.lv;
4.5. Olaines novada administratīvajā teritorijā - Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114; e-pasts: olainesdome@olaine.lv;
4.6. Siguldas novada administratīvajā teritorijā - Siguldas novada pašvaldība, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv.

5. Lai panāktu profesionālu un caurredzamu pieteikumu izvērtēšanu, Konkursa vērtēšanā darbam komisijā pieaicina pārstāvjus ar balss tiesībām no:

5.1. Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ. Nr.50103744891
5.2. LIAA Jūrmalas Biznesa inkubatora,
5.3. Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes,
5.4. Biedrības “Ķekavas Novada uzņēmēju padome”, reģ.nr.40008149410,
5.5. Biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" (PVN reģ.Nr.LV40003081501),
5.6. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes,
5.7. Nodibinājuma „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, reģistrācijas Nr. 40008243796.
5.8. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes.

6. Konkursa rīkotājiem ir tiesības programmas ieviešanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

7. Konkursa ietvaros neattiecināmās izmaksas:

7.1. darba alga, prēmijas;
7.2. pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
7.3. dāvinājumi;
7.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;
7.5. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
7.6. izmaksas, kas tiek vai tiks finansētas no citiem finanšu avotiem;
7.7. pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība;
7.8. ēku būvniecība;
7.9. dokumentācijas sagatavošanas izmaksas Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei;
7.10. apgrozāmie līdzekļi, kas pārsniedz 30% no projekta kopējām izmaksām.

8. Neattiecināmās nozares:

8.1. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (NACE kods: G);
8.2. finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
8.3. operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
8.4. valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
8.5. azartspēles un derības (NACE kods: R92);
8.6. tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: A01.15);
8.7. alkohola ražošana (NACE kods: C 11).

9. Granta pretendents nevar saņemt grantu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ko vienlaikus finansē vai ir plānots finansēt no citiem finanšu avotiem.

II. Prasības granta pretendentiem

10. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona no 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma, kura ir deklarēta un plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā vai šajā teritorijā reģistrēta Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā juridiska persona, kura veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pirms pieteikuma iesniegšanas konkursam.

11. Pirms granta piešķiršanas komisija izvērtē, vai granta pretendents atbilst Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam:

11.1. vai granta (atbalsta) pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai;
11.2. vai ir bijusi granta (atbalsta) pretendenta komercsabiedrības  apvienošanās, sadalīšana vai iegāde pēdējo triju fiskālo gadu periodā;
11.3. vai komersanta darbības nozare ir attiecināma de minimis atbalsta saņemšanai;
11.4. vai nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu nav pasludināts/uzsākts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
11.5. vai atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3. panta 2. punktā noteikto robežvērtību 200 000 euro pēdējo triju fiskālo gadu periodā, ņemot vērā atbalsta pretendenta iepriekš saņemto atbalstu.

12. Ja granta pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 euro, granta pretendentam ir jāiesniedz no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro.

13. Granta pretendenta darbinieku skaits ir <10; apgrozījums <=2 milj. euro.

14. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

15. Granta pretendents nedrīkst būt darba attiecībās ar kādu no šī nolikuma 4. un 5. punktā minētajām organizācijām.

16. Granta pretendents var saņemt grantu ne vairāk kā 1 (vienu) reizi grantu programmas (ie)dvesma ietvaros.

III. Konkursa izsludināšanas procedūra

17. Konkursu izsludina ne mazāk par vienu mēnesi pirms Konkursa norises sākuma, par to paziņojot plašsaziņas līdzekļiem, kā arī publicējot informāciju Konkursa mājas lapā www.seb.lv/iedvesma, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības, Olaines novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības mājas lapās.

18. Paziņojumā par Konkursa izsludināšanu tiek norādīta šāda informācija:

18.1. Konkursa nosaukums un Konkursa rīkotāji;
18.2. pieteikumu iesniegšanas vieta;
18.3. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;
18.4. kontaktinformācija jautājumu vai neskaidrību gadījumā;
18.5. interneta adrese, kur var iepazīties ar šo nolikumu.

19. Granta pretendenti pieteikumus Konkursam var iesniegt Konkursa norises laikā no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 3. oktobra plkst. 14:00.

IV. Konkursa pieteikumu noformējums

20. Pieteikums jānoformē, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums) un tai ir jāpievieno šādi pielikumi:

20.1. aizpildīta naudas plūsmas veidlapa (2. pielikums):
20.1.1. par 1 (vienu) gadu pēc līguma noslēgšanas, ja projektā saņemtais grants ir līdz 2000 (divi tūkstoši) euro;
20.1.2. par 3 (trīs) gadiem pēc līguma noslēgšanas, ja projektā saņemtais grants ir virs 2000 (divi tūkstoši) euro.
20.2. uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (3. pielikums);
20.3. granta pretendenta - vienas personas vai komandas (iesaistīto darbinieku) CV.

21. Papildus drīkst pievienot arī citus šajā nolikumā neminētus pielikumus (fotogrāfijas, shēmas, rasējumus u.c.).

21.1. Pretendenti pieteikumus var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formā līdz 2018. gada 3. oktobrim, plkst. 14:00:
21.1.1. Personīgi Pretendents iesniedz pieteikumu 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā papīra formā attiecīgās pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese norādīta I nodaļas 4. punktā), kurā tas ir deklarēts vai ir reģistrēta tā saimnieciskā darbība, un viens identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: ;
21.1.2. Pretendents nosūta pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2018. gada 3. oktobris) pieteikumu 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā papīra formā uz attiecīgās pašvaldības klientu apkalpošanas centru (adrese norādīta I nodaļas 4. punktā), kurā tas ir deklarēts vai ir reģistrēta tā saimnieciskā darbība, un viens identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: iedvesma@seb.lv;
21.11.3. Elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv.

21.2. Elektroniska dokumenta formā noformētu pieteikumu (*.doc, *.xls vai *.pdf datņu formātā), kur katrs atsevišķs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, pretendents var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi: iedvesma@seb.lv. Noformējot pieteikumu kā elektronisku dokumentu, jāievēro normatīvie akti par elektronisko dokumentu noformēšanu. E-pasta tematā pretendenta fiziskas personas gadījumā jānorāda vārds un uzvārds, savukārt pretendenta komersanta gadījumā – nosaukums, kā arī abos gadījumos papildus jānorāda teksts “pieteikums grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursam”. E-pasta un pielikumu izmērs nedrīkst pārsniegt 15 MB. Informācija par dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisku parakstu ir pieejama www.eparaksts.lv.

21.3. Personīgi iesniegtu vai pa pastu sūtītu pieteikuma oriģinālu papīra formātā jāparaksta un jāiesien vienā kopīgā sējumā, brīvos auklas galus pielīmējot un apzīmogojot un parakstot (juridiska persona) vai parakstot (fiziska persona) pieteikuma aizmugurē tā, lai pieteikumu pēc iesniegšanas nav iespējams papildināt vai grozīt. Pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē.

21.4. Visām pieteikuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam.

22. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar labojumu veikušās personas (juridiskai personai – ar attiecīgi pilnvarotas personas) personisko parakstu, kā arī norādot paraksta atšifrējumu un labojuma datumu.

23. Pieteikums jānoformē latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

23.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;
23.2. pretendenta vārdu uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai - pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
23.3. apliecinājuma datumu.

24. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:

24.1. norādi „KOPIJA PAREIZA”;
24.2. pretendenta vārdu, uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai - pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
24.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

25. Pieteikumu paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona. Pilnvara jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.

26. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka pilnībā piekrīt visiem šī nolikuma noteikumiem.

27. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kārtība

28. Konkursam iesniegto pieteikumu vērtēšana notiek 3 (trīs) kārtās:

28.1. Pirmajā kārtā komisijas pārstāvji no pašvaldībām izvērtē pieteikumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:
28.1.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;
28.1.2.vai pieteikums satur visus šī nolikuma noteiktos iesniedzamos dokumentus (skat. šī nolikuma IV. nodaļas 20. punktu), kā arī, vai ir ievērotas minētās noformēšanas prasības (skat. šī nolikuma IV. nodaļas 21. -27. punktu);
28.1.3. vai saimnieciskā darbība nav kādā no neatbalstāmajām nozarēm (skat. šī nolikuma I. nodaļas 8. punktu);
28.1.4. vai granta pretendents atbilst šī nolikuma prasībām saskaņā ar šī nolikuma II. nodaļu;
28.1.5. vai granta pretendenta pieteikumā norādītā nepieciešamā granta summa nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.
28.2. Otrajā kārtā katru pieteikumu izvērtē 3 (trīs) komisijas locekļi, kuri izlozē izvērtējamos pieteikumus. Tos vērtē saskaņā ar šādiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, par kuriem tiek piešķirti punkti:
28.2.1. Produkta / pakalpojuma unikalitāte / inovativitāte;
28.2.2. Produkta / pakalpojuma aktualitāte;
28.2.3. Orientācija uz klientu;
28.2.4. Ieguvumi no produkta / pakalpojuma;
28.2.5. Produkta / pakalpojuma izstrādes posms;
28.2.6. Finanšu aprēķini;
28.2.7. Finanšu līdzekļu pieejamība;
28.2.8. Mērķa tirgus un klients;
28.2.9. Pieprasījums;
28.2.10. Konkurētspēja;
28.2.11. Produkta / pakalpojuma virzīšana tirgū;
28.2.12. Eksporta potenciāls;
28.2.13. Izaugsmes potenciāls;
28.2.14. Komanda;
28.2.15. Priekšrocības un pozitīvi faktori.
28.3. Pēc otrās kārtas visi projektu pieteikumi tiek sarindoti piešķirto punktu secībā un komisija lemj par projektiem, kurus aicināt uz Konkursa trešo kārtu.
28.4. Komisijas locekļu vērtējums otrajā kārtā veido 50% (piecdesmit procentus) no Konkursa kopvērtējuma.
28.5. Trešajā kārtā visi komisijas locekļi vērtē pretendentus un to prezentācijas.
28.5.1. Komisijas locekļu vērtējums trešajā kārtā veido 50% (piecdesmit procentus) no Konkursa vērtējuma.
28.5.2. Pēc trešās kārtas komisija sarindo grantu pretendentus prioritārā secībā.
28.5.3. Komisija lemj par granta piešķiršanu, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro vienam projektam no viena granta devēja pieejamā budžeta ietvaros, saskaņā ar šī nolikuma 37. un 38. punktu.
28.5.4. Komisija ir tiesīga samazināt pieteikumā norādīto granta summu, bet ne vairāk kā par 40% (četrdesmit procenti) no pieteikumā norādītās summas.
28.5.5. Komisija ir tiesīga pārliecināties par pieteikumā norādīto tirgus vērtību plānoto preču vai pakalpojumu iegādei, un, konstatējot nepamatotu cenu sadārdzinājumu, lemt par pretendenta dalību Konkursā.

29. Konkursa norises laikā tiek ievērota konfidencialitāte attiecībā uz granta pretendenta iesniegto Konkursa idejas pieteikumu (pieteikto ideju). Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas paraksta konfidencialitātes apņemšanos par granta pretendenta pieteikumā norādītās informācijas neizpaušanu. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu informāciju, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai granta pretendenta vai citas ar Konkursa rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski pieejama. Informācijas neizpaušanas pienākums nav spēkā, ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestādes saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

VI. Konkursa rezultātu paziņošanas kārtība

30. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

31. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo apbalvošanas ceremonijas laikā, kā arī informāciju par granta saņēmējiem publicē Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, kā arī www.seb.lv/iedvesma mājaslapās pēc grantu saņēmēju apbalvošanas.

VII. Projektu finansēšanas kārtība


32. Granta saņēmējam paredzētais granta apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz pieteikumā iekļauto informāciju, bet nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

33. Ja projekta summa ir lielāka par piešķirtā granta summu, tad atlikušo daļu finansē granta saņēmējs, kas jānorāda pieteikumā.

34. Granta pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu Konkursam attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā fiziska persona ir deklarēta vai juridiska persona ir reģistrēta un veic saimniecisko darbību.

35. Projekta īstenošanas maksimālais termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

36. Pieejamais grantu apjoms 2018. gadā ir 60 000 (sešdesmit tūkstoši) euro, kas sastāv no šādiem grantiem:

36.1. AS “SEB banka” piešķirtais grants, kas pieejams komercdarbības veikšanai programmas darbības teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
36.2. Jūrmalas pilsētas domes piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
36.3. Ķekavas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
36.4. Mārupes novada Domes piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic  saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
36.5. Olaines novada pašvaldības piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic  saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
36.6. Siguldas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic  saimniecisko darbību Siguldas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

37. AS “SEB banka” izvēlas atbilstošāko no atbalstāmajiem granta pretendentiem un piešķir tam grantu, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

38. Pārējos grantu pretendentus piešķirto punktu secībā, izņemot šī nolikuma 39. punktā minētos, apbalvo attiecīgā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā fiziska persona ir deklarēta un plāno veikt saimniecisko darbību vai juridiskā persona ir reģistrēta, nepārsniedzot grantam paredzētā finansējuma apjomu.

39. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu 10 000 (desmit tūkstoši) euro pilnā apmērā, ja nav saņemti pieteikumi atbilstošā skaitā vai kvalitātē, vai tiek pieņemts lēmums, saskaņā ar šī nolikuma 28.5.4. punktu.

40. Granta saņēmējam granta saņemšanai ieteicams norādīt AS „SEB banka” norēķinu kontu.

41. Granta izmaksa notiek divās daļās:

41.1. pirmo daļu 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no granta saņēmējam paredzētās granta summas izmaksā 10 darba dienu laikā  pēc līguma ar attiecīgo granta devēju noslēgšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas;
41.2. otro daļu izmaksā 10 darba dienu laikā  atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas.

42. Precīzu granta otrās daļas apmēru (līdz 20% (divdesmit procentu) apmēram no granta saņēmējam paredzētās granta summas) nosaka pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz granta saņēmēja iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

43. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu, ja granta pretendents:

43.1. jebkādā veidā ir maldinājis granta devēju;
43.2. līdz līgumā noteiktā termiņa beigām nav iesniedzis visus prasītos dokumentus;
43.3. nav ievērojis šajā nolikumā noteiktos termiņus.

44. Visiem projekta ietvaros iegādātajiem pamatlīdzekļiem jābūt granta pretendenta īpašumā visu uzraudzības periodu saskaņā ar šī nolikuma 69. punktu.

VIII. Līguma slēgšana un līguma izpildes pārbaude

45. Granta pretendentam, fiziskai personai, pirms līguma noslēgšanas ar granta devēju, ir jāreģistrējas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā kā komersantam, saimniecisko darbību veicot tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš bija deklarēts pieteikuma iesniegšanas dienā.

46. Ar granta pretendentiem, par kuriem pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu, līgumu slēdz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā granta pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, pieejamā finansējuma ietvaros, saskaņā ar šī nolikuma 39. punktu.

47. Ar granta pretendentu/iem, par kuru/iem AS “SEB Banka” pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, līgumu slēdz AS “SEB banka” un pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, slēdzot trīspusēju līgumu par granta piešķiršanu (pieejamā finansējuma ietvaros) un projekta īstenošanu.

48. Līguma darbības laikā būtiskas izmaiņas komersanta īpašnieku struktūrā un sastāvā atļauts veikt tikai ar komisijas rakstisku piekrišanu.

49. Pirms līguma ar granta devēju noslēgšanas granta pretendents komisijas norādītajā termiņā iesniedz šādus dokumentus:

49.1. Komersanta rekvizītus (reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā vai reģistrētā saimnieciskās darbības adrese, komersanta paraksttiesīgā persona);
49.2. uzņēmuma bankas rekvizītus, ja tie nav norādīti iesniegtajā pieteikumā.

50. Ja granta pretendents šī nolikuma 51. punktā komisijas norādītajā termiņā nepieciešamos dokumentus neiesniedz, tad komisijas lēmums (skat. 30. punktu) zaudē spēku un līgums ar to netiek slēgts un grants netiek izmaksāts.

51. Granta devējam ir tiesības likt atmaksāt izmaksāto grantu, ja granta saņēmējs:

51.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus, t.sk. pakalpojuma attaisnojuma aktu vai citus prasītos dokumentus, ievērojot likuma „Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumus;
51.2. nav iesniedzis gala atskaiti līgumā noteiktajā termiņā vai iesniedzis to nepieņemamā formā;
51.3. tam piešķirto grantu, bez iepriekšējas saskaņošanas ar granta devēju, izlietojis citu mērķu sasniegšanai, kas nav norādīts līgumā;
51.4. piešķirto grantu lietojis personīgā labuma gūšanai, nevis saimnieciskās darbības attīstībai saskaņā ar pieteikumu;
51.5. viena kalendārā gada (12 mēneši) laikā no līguma noslēgšanas nav īstenojis pieteikumā minētās projekta aktivitātes;
51.6. pretendenta saimnieciskā darbība, kuras attīstībai grants tika piešķirts, tiek pārtraukta uzraudzības perioda laikā, kas noteikts šī nolikuma 69. punktā.

52. Iestājoties kādam no šī nolikuma 51. punktā minētajiem gadījumiem, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc granta devēja pieprasījuma vēstules saņemšanas granta saņēmējs atmaksā saņemto grantu vēstulē norādītajā kontā.

53. Konkursa rīkotājiem ir tiesības pieprasīt granta saņēmējam  iesniegt papildu informāciju par pieteikumā norādīto projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu un paveikto.

IX. Komisijas izveide, funkcijas un darbība

54. Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no šādām organizācijām:

54.1. Jūrmalas pilsētas dome;
54.2. Ķekavas novada pašvaldība;
54.3. Mārupes novada dome;
54.4. Olaines novada pašvaldība;
54.5. Siguldas novada pašvaldība;
54.6. AS “SEB banka”;
54.7. akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum";
54.8. LIAA Jūrmalas biznesa inkubators;
54.9. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera;
54.10. Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padome;
54.11. biedrība “Ķekavas Novada uzņēmēju padome”;
54.12. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome;
54.13. nodibinājums „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”;
54.14. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome.

55. Komisijas pirmo sēdi organizē ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības lēmumiem deleģētie pārstāvji, pieaicinot pārējos šī nolikuma 58.punktā minētos komisijas pārstāvjus.

56. Komisijas sastāvu apstiprina attiecīgā gada konkursa organizēšanas pirmās komisijas sēdes laikā.

57. Komisijas locekļi, pirms iesniegto pieteikumu atvēršanas, paraksta apliecinājumu par datu neizpaušanu trešajām personām un neieinteresētību kāda konkrēta granta pretendenta izvēlē.

58. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks, kurus ievēl pati komisija no komisijas locekļu vidus.

59. Konkursa rīkotājiem ir tiesības veikt granta saņēmēja īstenoto aktivitāšu izpildes kontroli.

X. Granta pretendenta tiesības un pienākumi

60. Granta pretendents ir tiesīgs pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un norādot atsaukuma iemeslu. 

61. Granta pretendents ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

62. Granta pretendentam ir pienākums ievērot normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības attiecībā uz grantu programmas (ie)dvesma ietvaros iesniegtajiem un apstrādātajiem personas datiem, kā arī attiecībā uz personas datiem, kurus plānots ir apstrādāt projekta ietvaros.

63. Granta pretendentam ir pienākums ievērot šī nolikuma prasības.

64. Granta pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības uzdot Konkursa rīkotājiem jautājumus par šo nolikumu un Konkursa norises kārtību, elektroniskā veidā nosūtot tos uz epasta adresi iedvesma@seb.lv. Ja jautājums tiek saņemts vēlāk, komisijai ir tiesības uz to neatbildēt.

65. Granta saņēmējs apņemas visos informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās runās, kas attiecas uz saņemtā granta izlietojumu, iekļaut Konkursa logo un saiti uz grantu programmas (ie)dvesma interneta vietni: www.seb.lv/iedvesma.

XI. Projekta īstenošanas atskaite

66. Granta saņēmējam ir jānoformē un jāiesniedz granta devējam projekta īstenošanas atskaite (4. pielikums) un jāatskaitās par izlietoto grantu pieteikumā paredzētajām projekta aktivitātēm 1 (viena) mēneša laikā pēc pieteikumā minēto projekta aktivitāšu izpildes.

67. Ja granta saņēmējs nav iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus un nav iesniedzis projekta īstenošanas atskaiti, tad, saskaņā ar šī nolikuma 51. punktu, granta devējam ir tiesības likt granta saņēmējam atmaksāt izmaksāto grantu.

68. Ievērojot likuma “Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumus, projekta īstenošanas atskaitei jāpievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma akti, čeki, pavadzīmes u.tml.).

XII. Projekta uzraudzība

69. Projekta uzraudzības periods ir nosakāms pēc saņemtā granta apmēra:

69.1. ja projektā saņemtais grants ir līdz 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats (5. pielikums) ir jāiesniedz vienu gadu pēc projekta īstenošanas līdz 1. decembrim;
69.2. ja projektā saņemtais grants ir lielāks par 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats jāsniedz 3 gadus, līdz kārtējā gada 1. decembrim.

XIII. Dokumentācijas uzglabāšana

70. Grantu programmas (ie)dvesma biznesa ideju konkursa dokumenti tiks glabāti atbilstoši to mērķiem, ņemot vērā šādus kritērijus:

70.1. Neapstiprinātie projekti un to pieteikumi tiks glabāti līdz grantu programmas ietvaros paredzētā finansējuma izmaksai, kā arī atsevišķi dokumenti var tikt glabāti līdz uzraudzības perioda beigām;
70.2. Visa dokumentācija saistībā ar apstiprinātajiem projektiem tiks glabāta līdz attiecīgā projekta noslēgšanai, t.sk. uzraudzības perioda beigām, kā arī atsevišķi dokumenti var tikt glabāti laika periodu līdz prasījuma noilguma perioda beigām.

XIV. Personas datu apstrāde

71. Par grantu programmas (ie)dvesma biznesa ideju konkursa ietvaros saņemtajiem un tālāk apstrādātajiem personu datiem konkursa rīkotāji atbild kopīgi kā koppārziņi.

72. Personas dati tiks apstrādāti šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī apstrādāti tikai balstoties uz tiesiska pamata līdz mērķu sasniegšanai.

73. Personas dati ir neatņemama grantu programmas (ie)dvesma dokumentācijas sastāvdaļa. To uzglabāšana un dzēšana notiek atbilstoši grantu programmas dokumentācijas uzglabāšanas kārtībai.

74. Grantu programmas (ie)dvesma dokumentu apritē var tikt izmantoti mākoņdatošanas pakalpojumi.

75. Koppārziņi, veicot personas datu apstrādi, nodrošina apstrādes raksturam un veidam piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus, tai skaitā, piemērojot  organizatoriskus pasākumus, pielietojot loģiskus un fiziskus informācijas aizsardzības pasākumus, piemēram, aizsargājot ar atbilstošu aizsargājošu programmatūru (t.sk., anti-vīrusu programmas) datorus, kuros tiek veikta personas datu apstrāde.

76. Publicitātes nodrošināšanas nolūkā grantu programmas (ie)dvesma ietvaros rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un filmēti, un šādi materiāli var tikt publiskoti sociālajos tīklos, masu saziņas līdzekļos un citādos publiskos avotos. Informācija par grantu programmu, tās dalībniekiem var tikt izmantota publiskajā komunikācijā, pamatojoties uz leģitīmo interesi - nodrošināt grantu programmas fakta fiksēšanu, vēsturiskās pēctecības nodrošināšanu un sabiedrības informētības par grantu programmu veicināšanu.

Nolikuma apstiprinātāji:
Granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa komisija.

Grantu programmas (ie)dvesma nolikums izdrukāšanai

Pieteikumu pieņemšana 2018. gada sezonā ir noslēgusies. Nākamā biznesa ideju iesniegšanas kārta notiks 2019. gada rudenī.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa;
 • uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;
 • granta pretendenta (vienas personas vai iesaistīto darbinieku) CV;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt (fotogrāfijas, shēmas, rasējumi, u.c.).

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumus var iesniegt personīgi, elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikumu personīgi iesniegt iespējams Jūrmalas pilsētas domē, Ķekavas novada domē, Mārupes novada domē, Olaines novada domē un Siguldas novada domē. Pieteikumu elektroniski iesniegt iespējams nepieciešamo dokumentāciju nosūtot uz epasta adresi iedvesma@seb.lv.

Detalizēti nosacījumi par pieteikuma noformēšanu un iesniegšanu atrodami sadaļas "Programmas nolikums", apakšsadaļā "Konkursa pieteikumu noformējums".

 

Kontakti medijiem:
Mārtiņš Panke
Ārējās komunikācijas vadītājs
SEB banka
tālr. 26556965, 67215520
Martins.Panke@seb.lv

2. sezonas grantu ieguvēju

2018. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma otrās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma otrās sezonas grantu ieguvējus:

SIA Klean - 10 000 EUR no SEB bankas viedtālruņu lietotnes attīstīšanai, kurā klienti var pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus dzīvojamām telpām vai komerctelpām

Argis Paeglis - 6 000 EUR no Jūrmalas domes videi draudzīgas un uz ilgtspējīgas saimniekošanas principiem balstītas viesu mājas izveidei

SIA Tautkrekls - 4 000 EUR no Jūrmalas domes ikdienas valkāšanai piemērota tautastērpa ražošanai

Dina Ose - 8 276 EUR no Ķekavas novada domes karnevāla tērpu bērniem un pieaugušajiem ražošanas paplašināšanai un eksportam

SIA Asya - 9 740 EUR no Mārupes novada domes viedās kaklarotas, kas darbojas ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju palīdzību, attīstīšanai. Šis produkts palīdz lietotājam pilnveidot komunikācijas prasmes

Ilze Kalāce-Bērziņa - 10 000 EUR no Olaines novada domes jauna pārtikas produkta – smalkā mušļa ražošanas aprīkojuma iegādei

Daina Ločmele - 10 000 EUR no Siguldas novada domes harmoniskās attīstības sākumskolas ESME aprīkojuma papildināšanā, lai varētu paplašināt tās darbību un izglītot vairāk bērnus

 
 
Fotogalerija

 

1. sezonas grantu ieguvēju

2017. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

SIA Genecie – 10 000 EUR no SEB bankas jauna produkta izstrādei un ražošanai – sieviešu maks ar īpašu nodalījumu, kurā iestrādāta ietilpīga iepirkumu soma no auduma

Raimonds Čivkulis – 6 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes jaunas komandu spēles “Tautas bulta” attīstīšanai un virzīšanai tirgū

Ilze Baumane – 3 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes koka smalklietu ražošanas aprīkojuma iegādei

Ieva Spriža – 10 000 EUR no Mārupes novada domes veselīgu un dabīgu saldumu ražošanas no augļiem un ogām ar zīmolu “Dabas gardumi” paplašināšanai

Aija Ozola – 2 000 EUR no Olaines novada domes attīstošās mācību spēles bērniem “Dārzeņu dobe” ražošanas apjomu paplašināšanai un eksportam

SIA Vurcs – 8 000 no Olaines novada domes hidromasāžas sistēmu izgatavošanas un uzstādīšanas akrila vannām biznesa paplašināšanai

 

 • Ieva Spriža

  Mārupes novada granta ieguvēja grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • SIA Genecie

  SEB banka granta ieguvējs grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Aija Ozola

  Olaines novada granta ieguvēja grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • SIA Vurcs

  Olaines novada granta ieguvējs grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Tautas bulta

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Bauman Woodworking

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 •  

 
Noslēdzoties grantu programmas jauno uzņēmēju atbalstam (ie)dvesma pirmajai sezonai, izvēlētas sešas perspektīvākās biznesa idejas, kuru autori saņēmuši finansējumu to īstenošanai.

 
 
Fotogalerija

 
S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.