Switch to mobile version. Augšup

Grantu programma (ie)dvesma


SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu un Mārupes un Olaines novadiem uzsāk jaunu iniciatīvu - grantu programmu (ie)dvesma. Tās mērķis ir atbalstīt Jūrmalas, Mārupes un Olaines pašvaldību teritorijā strādājošos jaunuzņēmumus un vēl neīstenotas biznesa idejas.

Kopējā programmā pieejamā finansiālā atbalsta summa 2017. gadā ir 40 000 eiro, bet maksimālā naudas summa vienam grantam – 10 000 eiro.

Grantu programmas (ie)dvesma logo
Grantu programmas (ie)dvesma logo
 

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

SIA Genecie – 10 000 EUR no SEB bankas

Marta Briļa – 6 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes

Ilze Baumane – 3 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes

Ieva Spriža – 10 000 EUR no Mārupes novada domes

Aija Ozola – 2 000 EUR no Olaines novada domes

SIA Vurcs – 8 000 no Olaines novada domes

 •  

  Kas var pieteikties?

  • jebkura persona no 18 gadu vecuma, kura ir deklarēta un plāno veikt uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas, Mārupes vai Olaines novadu teritorijā;
  • uzņēmumi, kuri ir reģistrēti un darbojas Jūrmalas pilsētā, Mārupes vai Olaines novados ne ilgāk kā 2 gadus. Uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus, un gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro;
  • pietiekumu iesniegt būs iespējams gan elektroniski, gan izdrukātā formā Jūrmalas pilsētas domē, Mārupes novada domē vai Olaines novada domē.

   

 •  

  Biznesa ideju vērtēšana

  • vērtē žūrijas komisija (tajā darbojas pārstāvji no SEB bankas, Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Jūrmalas biznesa inkubatora, Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes, Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes un Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra);
  • vērtēšana norit 3 kārtās:
  • 1. kārtā tiek vērtēta atbilstība nolikuma kritērijiem;
  • 2. kārtā projekti tiek vērtēti pēc kvalitatīvajiem kritērijiem: idejas potenciāls un biznesa plāns;
  • 3. kārtā tiek vērtētas dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.

   

 •  

  Grantu piešķiršana

  • kopējais programmā pieejamais finansējums 2017. gadā: 40 000 eiro;
  • maksimālā summa vienam grantam: 10 000 eiro;
  • grantu skaits: vismaz 4;
  • mērķis: granta līdzekļus programmas uzvarētāji varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem sava esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma izveidei savas biznesa idejas īstenošanai.

   

 •  

  Norises laiks

  • biznesa ideju un projektu pieņemšana: 1. septembris – 2. oktobris;
  • iesniegto projektu vērtēšana: oktobris – novembris;
  • uzvarētāju paziņošana un apbalvošana: novembra pirmā puse (precīzs datums tiks paziņots).

   

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šis nolikums nosaka granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa (turpmāk - Konkurss) norises kārtību.

2. Šajā nolikumā lietotie termini:

2.1. grants – Konkursa ietvaros piešķirts finansējums saimnieciskās darbības veikšanai;
2.2. granta pretendents –  fiziska persona, kura ir deklarēta un plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, vai komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, un veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, un ir iesniedzis pieteikumu granta programmai “(ie)dvesma”;
2.3. granta saņēmējs – fiziska persona, kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs programmas darbības teritorijā vai komersants, kurš ir reģistrēts, un veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, un ir noslēdzis līgumu ar vienu no granta devējiem par granta saņemšanu;
2.4. granta devējs – AS “SEB banka” (reģistrācijas Nr. 40003012938), Jūrmalas pilsētas dome, Mārupes novada Dome un Olaines novada pašvaldība;
2.5. komisija – Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada Domes un Olaines novada pašvaldības lēmumiem deleģēto pārstāvju izveidota Konkursa komisija, kurai tiek pieaicināti pārstāvji no AS “SEB banka” un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām. Komisija pieņem un vērtē pieteikumus, kā arī lemj par grantu piešķiršanu;
2.6. līgums – līgums par granta piešķiršanu, ko ar granta pretendentu slēdz granta devējs.
2.7. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko iesniedz granta pretendents Konkursam;
2.8. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno granta saņēmējs no līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;
2.9. programmas darbības teritorija – Jūrmalas pilsētas, Mārupes novada un Olaines novada administratīvā teritorija.

3. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības (darbinieku skaits <10; apgrozījums <=2 milj. euro) attīstību programmas darbības teritorijā.

4. Konkursa rīkotāji ir:

4.1. AS “SEB banka”, adrese: SEB finanšu centrs, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, e-pasts: ;
4.2. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - Jūrmalas pilsētas dome,  adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV 2015, e-pasts: ;
4.3. Mārupes novada administratīvajā teritorijā - Mārupes novada Dome, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167, e-pasts: ;
4.4. Olaines novada administratīvajā teritorijā - Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114; e-pasts: .

5. Lai panāktu profesionālu un caurspīdīgu pieteikumu izvērtēšanu, Konkursa vērtēšanā darbam komisijā tiek pieaicināti pārstāvji ar balss tiesībām no:

5.1. Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ. Nr.50103744891
5.2. Jūrmalas Biznesa inkubatora,
5.3. Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes,
5.4. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras,
5.5. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes,
5.6. Nodibinājuma „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, reģistrācijas Nr. 40008243796.

6. Konkursa rīkotājiem ir tiesības programmas ieviešanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

7. Konkursa ietvaros neattiecināmās izmaksas:

7.1. darba alga, prēmijas;
7.2. pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
7.3. dāvinājumi;
7.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;
7.5. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
7.6. izmaksas, kas tiek vai tiks finansētas no citiem finanšu avotiem;
7.7. pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība;
7.8. ēku būvniecība;
7.9. dokumentācijas sagatavošanas izmaksas Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei.

8. Neattiecināmās nozares:

8.1. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (NACE kods: G);
8.2. finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
8.3. operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
8.4. valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
8.5. azartspēles un derības (NACE kods: R92);
8.6. tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: A01.15);
8.7. alkohola ražošana (NACE kods: C 11).

9. Granta pretendents nevar saņemt grantu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas vienlaikus tiek finansētas vai ir plānotas finansēt no citiem finanšu avotiem.

II. Prasības granta pretendentiem

10. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona no 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma, kura ir deklarēta un plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā vai šajā teritorijā reģistrēta Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā juridiska persona, kura veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pirms pieteikuma iesniegšanas konkursam.

11. Pirms granta piešķiršanas komisija izvērtē, vai granta pretendents atbilst Eiropas Savienības Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam:

11.1.  vai granta (atbalsta) pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai;
11.2.  vai ir bijusi granta (atbalsta) pretendenta komercsabiedrības  apvienošanās, sadalīšana vai iegāde pēdējo triju fiskālo gadu periodā;
11.3.  vai komersanta darbības nozare ir attiecināma de minimis atbalsta saņemšanai;
11.4.  vai nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu nav pasludināts/uzsākts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
11.5.  vai atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3.panta 2.punktā noteikto robežvērtību 200 000 euro pēdējo triju fiskālo gadu periodā, ņemot vērā atbalsta pretendenta iepriekš saņemto atbalstu.

12. Ja granta pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 euro, granta pretendentam ir jāiesniedz no EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro.

13. Granta pretendenta darbinieku skaits <10; apgrozījums <=2 milj. euro.

III. Konkursa izsludināšanas procedūra

14. Konkurss tiek izsludināts ne mazāk par vienu mēnesi pirms Konkursa norises sākuma, par to paziņojot plašsaziņas līdzekļiem, kā arī publicējot informāciju  Jūrmalas pilsētas pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības un Olaines novada pašvaldības mājaslapās.

15. Paziņojumā par Konkursa izsludināšanu tiek norādīta šāda informācija:

15.1.  Konkursa nosaukums un Konkursa rīkotāji;
15.2.  pieteikumu iesniegšanas vieta;
15.3.  Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;
15.4.  kontaktinformācija jautājumu vai neskaidrību gadījumā;
15.5.  interneta adrese, kur var iepazīties ar šo nolikumu.

16. Granta pretendenti pieteikumus Konkursam var iesniegt Konkursa norises laikā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 2.oktobrim.

IV. Konkursa pieteikumu noformējums

17. Pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums) un tai ir jāpievieno šādi pielikumi:

17.1.  uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (2.pielikums);
17.2.  granta pretendenta - vienas personas vai komandas (iesaistīto darbinieku) CV;
17.3.  drīkst pievienot arī citus šajā nolikumā neminētus pielikumus (fotogrāfijas, shēmas, rasējumus u.c.).

18. Pretendents pieteikumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā papīra formā un viens identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: .

19. Pretendenti pieteikumus var iesniegt personīgi vai elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs) uz vienu no  I.nodaļas 4.punktā minētajām adresēm līdz 2017.gada 2.oktobrim, plkst.14:00.

20. Pieteikuma oriģināls jāiesniedz papīra formātā parakstīts un iesiets vienā kopīgā sējumā, brīvos auklas galus pielīmējot un apzīmogojot vai parakstot pieteikuma aizmugurē tā, lai pieteikumu pēc iesniegšanas nav iespējams papildināt vai grozīt. Pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē.

21. Visām pieteikuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam.

22. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar labojumu veikušās personas (juridiskai personai – ar attiecīgi pilnvarotas personas) personisko parakstu, kā arī norādot paraksta atšifrējumu un labojuma datumu.

23. Pieteikums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

23.1.  norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;
23.2.  pretendenta vārdu uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai - pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
23.3.  apliecinājuma datumu.

24. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:

24.1. norādi „KOPIJA PAREIZA”;
24.2. pretendenta vārdu, uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai - pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
24.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

25. Pieteikumu paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona. Pilnvara jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.

26. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka pilnībā piekrīt visiem šī nolikuma noteikumiem.

27. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu.

28. Elektroniska dokumenta formā noformētu pieteikumu (*.doc, *.xls vai *.pdf datņu formātā), kur katrs atsevišķs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, pretendents var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi: . Noformējot pieteikumu kā elektronisku dokumentu, jāievēro normatīvie akti par elektronisko dokumentu noformēšanu. E-pasta tematā pretendenta fiziskas personas gadījumā jānorāda vārds un uzvārds, savukārt pretendenta komersanta gadījumā – nosaukums, kā arī abos gadījumos papildus jānorāda teksts “pieteikums Granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursam”. E-pasta un pielikumu izmērs nedrīkst pārsniegt 15 MB. Informācija par dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisku parakstu ir pieejama www.eparaksts.lv.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kārtība

29. Konkursam iesniegto pieteikumu vērtēšana notiek 3 (trīs) kārtās:

29.1. Pirmajā kārtā komisijas pārstāvji no pašvaldībām izvērtē pieteikumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:
29.1.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;
29.1.2. vai pieteikums satur visus šī nolikuma noteiktos iesniedzamos dokumentus (skat. IV.nodaļas 17.punktu), kā arī, vai ir ievērotas minētās noformēšanas prasības (skat.  IV.nodaļas 18. -28.punktu);
29.1.3. vai saimnieciskā darbība atbilst atbalstāmajai nozarei (skat. I.nodaļas 8.punktu);
29.1.4. vai granta pretendents atbilst šī nolikuma prasībām saskaņā ar nolikuma II.nodaļu.
29.1.5. vai granta pretendenta pieteikumā norādītā nepieciešamā granta summa nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.
29.2. Ja Komisija konstatē neatbilstības nolikuma V.nodaļas 29.1.punktā minētajām prasībām, tad granta pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, par to nepieņemot atsevišķu komisijas lēmumu.
29.3. Otrajā kārtā katru pieteikumu izvērtē 3 (trīs) komisijas locekļi, kuri izlozē izvērtējamos pieteikumus. Tos vērtē saskaņā ar šādiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, par kuriem tiek piešķirti punkti:
29.3.1. Produkta / pakalpojuma unikalitāte / inovativitāte
29.3.2. Produkta / pakalpojuma aktualitāte
29.3.3. Orientācija uz klientu
29.3.4. Ieguvumi no produkta / pakalpojuma
29.3.5. Produkta / pakalpojuma izstrādes posms
29.3.6. Biznesa modelis
29.3.7. Finanšu aprēķini
29.3.8. Finanšu līdzekļu pieejamība
29.3.9. Mērķa tirgus un klients
29.3.10. Pieprasījums
29.3.11. Konkurētspēja
29.3.12. Produkta / pakalpojuma virzīšana tirgū
29.3.13. Eksporta potenciāls
29.3.14. Šķēršļi
29.3.15. Komanda
29.3.16. Priekšrocības un pozitīvi faktori
29.4. Pēc otrās kārtas visi projektu pieteikumi tiek sarindoti piešķirto punktu secībā.
29.5. Trešajā kārtā visi Komisijas locekļi vērtē pretendentus un to prezentācijas, saskaņā ar 29.3. punktā minētājiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
29.6. Pēc trešās kārtas  grantu pretendenti tiek sarindoti piešķirto punktu secībā.
29.7. Konkursa labāko pieteikumu autori, kas pēc 3.kārtas ir ieguvuši visvairāk punktus attiecībā pret citiem pieteikumiem, saņem grantu, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro vienam projektam no viena granta devēja pieejamā budžeta ietvaros, saskaņā ar šī nolikuma 39.punktu.

30. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu tiem pretendentiem, kuri iekļuva tikai vērtēšanas otrajā kārtā vai kuri iekļuva vērtēšanas otrajā un trešajā kārtā, bet netika pasludināti par konkursa labāko pieteikumu autotiem. Pirms Komisijas vērtēšanas rezultātu pasludināšanas, Komisija pieņem lēmumu par Konkursa granta saņēmējiem. Komisija nepieņem atsevišķu lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu tiem pretendentiem, kuri iesniedza pieteikumu, kas neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (29.1.punkts).

31. Konkursa norises laikā tiek ievērota konfidencialitāte attiecībā uz granta pretendenta iesniegto Konkursa idejas pieteikumu (pieteikto ideju). Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas paraksta konfidencialitātes apņemšanos par granta pretendenta pieteikumā norādītās informācijas neizpaušanu. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu informāciju, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai granta pretendenta vai citas ar Konkursa rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski pieejama. Informācijas neizpaušanas pienākums nav spēkā, ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestādes saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

VI. Konkursa rezultātu paziņošanas kārtība

32. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk kā mēnesi pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

33. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem:

33.1. nosūta personīgi Konkursa pretendentiem uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2 (divu) nedēļu laikā pēc Komisijas lēmuma par Konkursa rezultātiem.
33.2. par granta saņēmējiem publicē Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, kā arī www.seb.lv/iedvesma mājaslapās pēc grantu saņēmēju apbalvošanas;

VII. Projektu finansēšanas kārtība

34. Granta saņēmējam paredzētais granta apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz pieteikumā iekļauto informāciju, bet nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

35. Ja projekta summa ir lielāka par piešķirtā granta summu, tad atlikušo daļu finansē granta saņēmējs, kas jānorāda pieteikumā.

36. Granta pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu Konkursam attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā fiziska persona ir deklarēta vai juridiska persona ir reģistrēta un veic saimniecisko darbību.

37. Projekta īstenošanas maksimālais termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

38. Pieejamais grantu apjoms 2017.gadā ir 40 000 (četrdesmit tūkstoši) euro, kas sastāv no šādiem grantiem:

38.1. AS “SEB banka” piešķirtais grants, kas pieejams komercdarbības veikšanai programmas darbības teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.2. Jūrmalas pilsētas domes piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.3. Mārupes novada Domes piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic  saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.4. Olaines novada pašvaldības piešķirtais grants, kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic  saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

39. Granta pretendentu/s, kurš saņēmis/ši visaugstāko komisijas locekļu novērtējumu, apbalvo AS “SEB banka”, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

40. Pārējos grantu pretendentus piešķirto punktu secībā, izņemot 42.punktā minētos, apbalvo attiecīgā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā fiziska persona ir deklarēta un plāno veikt saimniecisko darbību vai juridiskā persona ir reģistrēta, nepārsniedzot grantam paredzētā finansējuma apjomu.

41. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu 10 000 (desmit tūkstoši) euro pilnā apmērā, ja nav saņemti pieteikumi atbilstošā skaitā vai kvalitātē.

42. Granta saņēmējam granta saņemšanai ieteicams norādīt AS „SEB banka” norēķinu kontu.

43. Granta izmaksa notiek divās daļās:

43.1. pirmā daļa 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no granta saņēmējam paredzētās granta summas tiek izmaksāta 10 darba dienu laikā  pēc līguma ar attiecīgo granta devēju noslēgšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas;
43.2. otrā daļa tiek izmaksāta 10 darba dienu laikā  atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas.

44. Precīzs granta otrās daļas apmērs (līdz 20% (divdesmit procentu) apmēram no granta saņēmējam paredzētās granta summas) tiek noteikts pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz granta saņēmēja iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

45. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu, ja granta pretendents:

45.1. jebkādā veidā ir maldinājis granta devēju;
45.2. līdz līgumā noteiktā termiņa beigām nav iesniedzis visus prasītos dokumentus;
45.3. nav ievērojis šajā nolikumā noteiktos termiņus.

46. Visiem projekta ietvaros iegādātajiem pamatlīdzekļiem jābūt granta pretendenta īpašumā visu uzraudzības periodu saskaņā ar šī nolikuma 72.punktu.

VIII. Līguma slēgšana un līguma izpildes pārbaude

47. Granta pretendentam, fiziskai personai, pirms līguma noslēgšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai arī Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā kā komersantam, saimniecisko darbību veicot tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā tas bija deklarēts pieteikuma iesniegšanas dienā.

48. Ar pretendentiem, kas pēc Konkursa vērtēšanas trešās kārtas ir sarindoti prioritārā secībā, līgumu slēdz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, pieejamā finansējuma ietvaros, saskaņā ar šī nolikuma 41.punktu.

49. Ar Pretendentu/iem, kurš/kuri pēc trešās Konkursa vērtēšanas kārtas saņēmis/saņēmuši lielāko punktu skaitu, AS “SEB banka” un pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, slēdz trīspusēju līgumu par granta piešķiršanu (pieejamā finansējuma ietvaros) un projekta īstenošanu.

50. Līguma darbības laikā būtiskas izmaiņas komersanta īpašnieku struktūrā un sastāvā atļauts veikt tikai ar komisijas rakstisku piekrišanu.

51. Pirms līguma ar granta devēju noslēgšanas granta pretendents komisijas norādītajā termiņā iesniedz šādus dokumentus:

51.1. Komersanta vai fiziskas personas, kura ir saimnieciskās darbības veicēja, rekvizītus (reģistrācijas numurs komercreģistrā un/vai VID, juridiskā vai reģistrētā saimnieciskās darbības adrese, komersanta paraksttiesīgā persona);
51.2. uzņēmuma bankas rekvizītus, ja tie nav norādīti iesniegtajā pieteikumā;

52. Ja granta pretendents šī nolikuma 53.punktā Komisijas norādītajā termiņā nepieciešamos dokumentus neiesniedz, tad Komisijas lēmums (skat.32.punktu) zaudē spēku un līgums ar to netiek slēgts un grants, netiek izmaksāts.

53. Granta devējam ir tiesības likt atmaksāt izmaksāto grantu, ja granta saņēmējs:

53.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus, t.sk. pakalpojuma attaisnojuma aktu vai citus prasītos dokumentus, ievērojot likuma „Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumus;
53.2. nav iesniedzis gala atskaiti līgumā noteiktajā termiņā vai iesniedzis to nepieņemamā formā;
53.3. tam piešķirto grantu bez iepriekšējas saskaņošanas ar granta devēju izlietojis citu mērķu sasniegšanai kas navnorādīts līgumā;
53.4. piešķirto grantu lietojis personīgā labuma gūšanai, nevis saimnieciskās darbības attīstībai saskaņā ar pieteikumu;
53.5. viena kalendārā gada laikā no līguma noslēgšanas nav īstenojis pieteikumā minētās projekta aktivitātes.

54. Iestājoties kādam no šī nolikuma 55.punktā minētajiem gadījumiem, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc granta devēja pieprasījuma vēstules saņemšanas granta saņēmējs atmaksā saņemto grantu vēstulē norādītajā kontā.

55. Konkursa rīkotājiem ir tiesības pieprasīt granta saņēmējam  iesniegt papildu informāciju par pieteikumā norādīto projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu un paveikto.

IX. Konkursa komisijas izveide, funkcijas un darbība

56. Komisijas sastāvā tiek iekļauti viens līdz divi pārstāvji no katras zemāk minētās organizācijas:

56.1. pārstāvis no Jūrmalas pilsētas domes;
56.2. pārstāvis no Mārupes novada domes;
56.3. pārstāvis no Olaines novada pašvaldības;
56.4. pārstāvis no AS “SEB bankas”;
56.5. pārstāvis no akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum"
56.6. pārstāvis no Jūrmalas biznesa inkubatora;
56.7. pārstāvis no Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes;
56.8. pārstāvis no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras;
56.9. pārstāvis no Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes;
56.10. pārstāvis no nodibinājuma „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”.

57. Komisijas pirmo sēdi organizē ar Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada domes un Olaines novada domes lēmumiem deleģētie pārstāvji, pieaicinot pārstāvjus no AS “SEB banka” un šī nolikuma 58.1. – 58.10.punktā minētos pārstāvjus.

58. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts pirmās Komisijas sēdes laikā.

59. Konkursa vērtēšanas komisijas locekļi un konsultanti pirms iesniegto pieteikumu atvēršanas paraksta apliecinājumu par datu neizpaušanu trešajām personām un neieinteresētību kāda konkrēta granta pretendenta izvēlē.

60. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks, kurus ievēl pati Komisija no Komisijas locekļiem.

61. Komisijas darbu organizē Komisijas sekretārs vai tā vietnieks, kurus ievēl pati Komisija no Komisijas locekļiem un kurš:

61.1. sagatavo izskatīšanai Komisijas sēdē iesniegtos Konkursa pieteikumus;
61.2. sagatavo konkursa pieteikumu vērtēšanas protokolu, ko ar savu parakstu apliecina visi komisijas locekļi.
61.3. nodrošina granta programmas Konkursa dokumentācijas uzglabāšanu attiecīgajā pašvaldībā, kurā granta saņēmējs ir reģistrēts un faktiski veic saimniecisko darbību;
61.4. nodrošina Komisijas pieņemto lēmumu par Konkursa rezultātiem publicēšanu un paziņošanu granta pretendentam;
61.5. organizē līguma slēgšanu ar granta saņēmēju.

62. Konkursa rīkotājiem ir tiesības veikt granta saņēmēja īstenoto aktivitāšu izpildes kontroli.

X. Granta pretendenta tiesības un pienākumi

63. Granta pretendents ir tiesīgs pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un norādot atsaukuma iemeslu.

64. Granta pretendents ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

65. Granta pretendentam ir pienākums ievērot šī nolikuma prasības.

66. Granta pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības uzdot konkursa rīkotājiem jautājumus par šo nolikumu un Konkursa norises kārtību, elektroniskā veidā sūtot tos uz www.seb.lv/iedvesma. Ja jautājums tiek saņemts vēlāk, Konkursa komisijai ir tiesības uz to neatbildēt.

67. Granta saņēmējs apņemas visos informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās runās, kas attiecas uz saņemtā granta izlietojumu, iekļaut atsauci uz Konkursa nosaukumu, Konkursa rīkotājiem, piešķirto grantu, kā arī pievienot Konkursa logo virkni.

XI. Projekta īstenošanas atskaite

68. Granta saņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz granta devējam projekta īstenošanas atskaite (3.pielikums) un jāatskaitās par izlietoto grantu pieteikumā paredzētajām projekta aktivitātēm 1 (viena) mēneša laikā pēc pieteikumā minēto projekta aktivitāšu izpildes, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.decembrim. Ja granta saņēmējs nav iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus un nav iesniedzis projekta īstenošanas atskaiti, tad saskaņā ar šī nolikuma 55.punktu, granta devējam ir tiesības likt granta saņēmējam atmaksāt izmaksāto grantu.

69. Ievērojot likuma “Par grāmatvedību” 7.panta nosacījumus, projekta īstenošanas atskaitei jāpievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma akti, čeki, pavadzīmes u.tml.).

XII. Projekta uzraudzība

70. Projekta uzraudzības periods ir nosakāms pēc saņemtā granta apmēra:

70.1. ja projektā saņemtais grants ir līdz 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats (4.pielikums) ir jāiesniedz vienu gadu pēc projekta īstenošanas līdz 1.decembrim.
70.2. ja projektā saņemtais grants ir lielāks par 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats jāsniedz 3 gadus, līdz kārtējā gada 1.decembrim.

Nolikuma apstiprinātāji:
Granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa komisija.

Grantu programmas (iedvesma) nolikums

 • Pieteikumu pieņemšana 2017. gada grantu atlasei ir noslēgusies. Nākamā pieteikumu atlase notiks 2018. gada rudenī.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa;
 • uzskaites vedlapa par sniedzamo informāciju de minimis abalsta piešķiršanai;
 • granta pretendenta (vienas personas vai iesaistīto darbinieku) CV;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt (fotogrāfijas, shēmas, rasējumi, u.c.).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2017. gada 1. septembra līdz 2. oktobra plkst. 14:00.

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumus var iesniegt personīgi, elektroniskā formā vai, nosūtot pa pastu. Pieteikumu personīgi iesniegt iespējams Jūrmalas pilsētas domē, Mārupes novada domē vai Olaines novada domē. Pieteikumu elektroniski iesniegt iespējams nepieciešamo dokumentāciju nosūtot uz epasta adresi iedvesma@seb.lv.

Detalizēti nosacījumi par pieteikuma noformēšanu un iesniegšanu atrodami šīs mājas lapas sadaļas "Programmas nolikums", apakšsadaļā "Konkursa pieteikumu noformējums".

 

Kontakti medijiem:
Mārtiņš Panke
Ārējās komunikācijas vadītājs
SEB banka
tālr. 26556965, 67215520
Martins.Panke@seb.lv

 
Noslēdzoties grantu programmas jauno uzņēmēju atbalstam (ie)dvesma pirmajai sezonai, izvēlētas sešas perspektīvākās biznesa idejas, kuru autori saņēmuši finansējumu to īstenošanai.

 • SEB bankas grantu EUR 10 000 apmērā saņems uzņēmums Genecie no Mārupes, lai izstrādātu jaunu produktu – sieviešu maku ar īpašu nodalījumu, kurā iestrādāta ietilpīga iepirkumu soma no auduma.

 • Jūrmalas pilsēta piešķīrusi divus grantus – grantu EUR 6 500 apmērā saņems jūrmalniece Marta Briļa, un šie līdzekļi tiks ieguldīti konditorijas “Kūķis” iekārtošanā un atvēršanā. Savukārt grantu EUR 3 500 apmērā saņems Ilze Baumane sava projekta – koka smalklietu ražošanai.

 • Mārupes novada domes grants EUR 10 000 apmērā piešķirts Ievai Sprižai, lai attīstītu un izvērstu veselīgu un dabīgu saldumu ražošanu no augļiem un ogām ar zīmolu “Dabas gardumi”.

 • Arī Olaines novada dome ir piešķīrusi divus grantus – EUR 8 000 saņems uzņēmums Vurcs, kas vēlas paplašināt savu darbību – hidromasāžas sistēmu izgatavošanu un uzstādīšanu akrila vannām. Otrs grants EUR 2 000 apmērā piešķirts Aijai Ozolai, attīstošās mācību spēles bērniem “Dārzeņu dobe” autorei, kura vēlas paplašināt ražošanas apjomus un to piedāvāt jaunos tirgos.

 

Fotogalerija

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.