Mainīt valodu:

Atlīdzības pieteikšana

Paragraphs
Kas ir noticis?
Kāds ir nāves cēlonis?
Kas notika un kādos apstākļos
Kāda veida trauma ir notikusi?
kas notika un kādos apstākļos
lūgums aprakstīt, kura ķermeņa daļa ir cietusi

Informācija par pieteikumu un polisi

Pieteikuma iesniedzējs ir
Pieteikuma iesniedzējs ir
Aizpildāms, ja numurs ir zināms
Aizpildāms, ja līgumu noslēdzis darba devējs

 Medicīniskā informācija 

Ārsts, kurš pārzina cietušā veselības stāvokli saistībā ar notikušo gadījumu 

Vai ir bijusi nepieciešamība ārstēties slimnīcā ilgāk par 1 dienu?

Dokumentu nosūtīšana

Atzīmējiet dokumentu kopijas, ko nosūtīsiet
Atzīmējiet dokumentu kopijas, ko nosūtīsiet
Vai vēlaties sūtīt failus šifrēti?
Pēc formas aizpildīšanas, Jūs e-pastā saņemsiet instrukciju, kā šifrēt dokumentu kopijas drošākai nosūtīšanai.

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus, kurus atzīmējāt augstāk, jānosūta uz atlidzibas@seb.lv

Rekvizīti atlīdzības izmaksai

Atlīdzības saņēmējs

Esmu informēts, ka SEB Life and Pension Baltic SE var apstrādāt datus par manu veselības stāvokli, ja tas būs nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atlīdzības apmēru. Lai pārliecinātos par apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru, Apdrošinātājam ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības iestādēm vai citām personām, tostarp ārstniecības iestādēm un personām, kuru rīcībā var būt šāda informācija. Esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu Apdrošinātājs var atteikt atlīdzības izmaksu. Detalizēta informācija par apstrādāto datu kategorijām, to apstrādes mērķiem un termiņiem un citi ar datu apstrādi saistītie jautājumi apkopoti Privātuma politikā, ar kuru varat iepazīties klientu apkalpošanas vietās un mājaslapā seb.lv.

Apņemos uzglabāt pieteikumam pievienoto dokumentu oriģinālus līdz atlīdzības izmaksas brīdim un iesniegt tos Apdrošinātājam pēc pieprasījuma. Apdrošinātājs ir tiesīgs pieprasīt atlīdzības pieteikuma iesniedzējam personīgi ierasties SEB Life and Pension Baltic SE klientu apkalpošanas vietā.

Informējam, ka ar apdrošināšanas atlīdzību saistīto informāciju Apdrošinātājs Jums nosūtīs elektroniski šajā pieteikumā norādītajā e-pastā. Ja esmu izvēlējies saziņai izmantot nešifrētu e-pasta komunikāciju, apliecinu, ka apzinos, ka e-pasts nav pilnībā drošs saziņas kanāls.

Gadījumā, ja apdrošinātā persona zaudē darbu

Elektroniski aizpildiet piespiedu bezdarba atlīdzības pieteikumu

Kopā ar dokumentiem, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma faktu, augšupielādējiet to izmantojot drošu vidi elektronisko dokumentu parakstīšanai

Aizpildiet atlīdzības pieteikuma PDF
Pievienojiet dokumentus
Augšupielādējiet pieteikumu un parakstiet to internetbankā