Mainīt valodu:
Paragraphs

Vērtspapīru konts

Lai veiktu vērtspapīru darījumus, ir nepieciešams atvērt vērtspapīru kontu. SEB piedāvā divu veidu vērtspapīru kontus – vērtspapīru kontu Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā vai iekšbankas vērtspapīru kontu. Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana internetbankā ir bez maksas.

Atvērt kontu

  • Atveriet iekšbankas vērtspapīru kontu, lai veiktu darījumus ar dažādiem ārzemju un Baltijas valstu vērtspapīriem, tostarp fondu daļām.
  • Atveriet vērtspapīru kontu Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā, lai veiktu darījumus tikai ar Baltijas valstu vērtspapīriem.

Neesat drošs, ar ko sākt? Mūsu konsultanti var palīdzēt.

  • Saņemiet konsultāciju tiešsaistē video formātā
  • Pārskatiet savu finanšu situāciju
  • Mēs ieteiksim risinājumus, balstoties uz Jūsu situāciju un vajadzībām

Pieteikties konsultācijai

Šis AS "SEB banka" sagatavotais mārketinga paziņojums satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Par nodokļiem sniegtā informācija laika gaitā var mainīties un var nebūt atbilstoša Jūsu individuālajiem apstākļiem. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē; dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar AS "SEB banka” konsultantu.