Switch to mobile version. Augšup

Uzkrājums SEB pensiju fondā un SEB Life and Pension Baltic SE

Uzkrājums SEB pensiju fondā un SEB Life and Pension Baltic SE

Atalgojuma struktūras optimizācijas un darbinieku motivēšanas iespēja

 • Papildu finansiālās garantijas darbiniekiem
 • Nodokļu atvieglojumi darba devējam – uzņēmuma līdzekļu ekonomija
 • Iespēja izvēlēties un mainīt iemaksu apjomus un termiņus

Veicot iemaksas SEB pensiju fondā un SEB Life and Pension Baltic SE savu darbinieku labā, Jūs gūsiet iespēju piesaistīt uzņēmumam vajadzīgākos un vērtīgākos darbiniekus. Uzņēmuma vadībai ir iespēja izvēlēties iemaksu apjomus un termiņus, kā arī ekonomēt uzņēmuma līdzekļus, izmantojot izdevīgus nodokļu atvieglojumus. Iemaksas darbinieka ilgtermiņa uzkrājumā ļaus Jums samazināt atalgojuma izdevumus, vienlaikus nesamazinot darbinieku ienākumus, jo, veicot iemaksas pensiju fondā vai uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā darbinieka labā, uzņēmums var izmantot valsts noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Darba devējiem

Uzņēmuma līdzekļu ietaupījums

  Darba devēja izdevumi, palielinot atalgojumu*
Darba algas palielināšana Atalgojuma palielināšana, iemaksājot uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā
Summa, par kādu vēlaties palielināt darbinieka atalgojumu 50 EUR 50 EUR
Papildu izmaksas (darba devēja sociālās iemaksas) +11.80 EUR (23.59%) nav
Kopējās izmaksas darba devējam 61.80 EUR 50 EUR
Darba ņēmēja (DŅ) ieguvums

35.80 EUR (34.46 EUR, ja IIN 23%)

-5.25 EUR (DŅ soc. iemaksas 10.5%)

-8.95 EUR (IIN 20%) vai -10.29 (IIN 23%)

50 EUR

- (Termiņa beigās IIN 23%)

* Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd spēkā esošajiem likumiem, kas laika gaitā var mainīties.

Novirzot daļu no darbinieka atalgojuma ilgtermiņa uzkrājumā, Jūsu uzņēmums var samazināt darba samaksas izdevumus, nesamazinot darbinieku kopējos ienākumus, vai arī palielināt darbinieka ienākumus, nepalielinot uzņēmuma izdevumus.

Mazāki nodokļu maksājumi

Valsts atbalsta ilgtermiņa uzkrājumu veidošanu un apdrošināšanu, nodrošinot nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas rūpējas par saviem darbiniekiem. Veicot iemaksas darbinieku uzkrājumā (gan SEB pensiju fondā, gan SEB Life and Pension Baltic SE), darba devējs saņem iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa atvieglojumus. Vairāk lasiet sadaļā "Nodokļu atvieglojumi".

Lojālāki darbinieki

Ikviens vēlas labāku, drošāku un stabilāku nākotni, un ilgtermiņa uzkrājumi to var nodrošināt. Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana ir papildu drošības garantija ģimenei, kas rada stabilu vidi produktīvam darbam.

Sociāli atbildīga uzņēmuma reputācija

Rūpes par darbiniekiem ir svarīgas, lai uzņēmums kā sociāli atbildīgs darba devējs nostiprinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Orientācija uz darbiniekiem uzņēmumam palīdzēs noturēt esošos talantus un padarīs vieglāku jauno speciālistu piesaisti.

Darbiniekiem

Ieguvumi no uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas

 • Ar uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu sekmīga darba posma noslēgumā (pēc apdrošināšanas līguma termiņa beigām) darbinieks iegūst papildu ienākumus un var tos izmantot pēc saviem ieskatiem.
 • Darbinieks var saņemt uzkrājumu jau pēc 10 gadiem (ja šādu uzkrājuma termiņu izvēlējies darba devējs).
 • Dzīvības apdrošināšana ir drošības garantija darbiniekam – zaudējot apgādnieku, viņa ģimene būs finansiāli pasargāta,.
 • Dzīvības apdrošināšanas uzkrājums ir mantojams.

Ieguvumi no privātās pensijas uzkrājuma veidošanas

 • Pensiju fondos uzkrāto līdzekļu īpašnieks vienmēr ir darbinieks.
 • Privātās pensijas uzkrājuma veidošana darbiniekam rada garantētu nodrošinājumu vecumdienās un dod iespēju būtiski papildināt ienākumus papildu valsts pensijai.
 • Darbiniekiem ir iespēja papildināt savu privātās pensijas kontu arī ar individuālām iemaksām, kas summējas ar darba devēja iemaksām un papildina viņa uzkrājumu. Turklāt par individuālajām iemaksām darbinieks var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.
 • Privāto pensiju dalībnieks var sākt saņemt no 55 gadu vecuma, t .i., pirms valsts garantētās pensijas.
 • Privātā pensija, atšķirībā no valsts pensijas, ir mantojama.
 • Darbiniekiem ir ērti sekot līdzi savam privātās pensijas konta stāvoklim SEB Ibankā.

Pakalpojumus piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE (vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938) un AS "SEB atklātais pensiju fonds" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003485047).

 

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Pensiju fonds

Uzkrājumu veidi

Finanšu tirgiem piesaistīts ienesīgums

Sabalansēts vai aktīvs pensiju plāns ar finanšu tirgiem piesaistītu ienesīgumu

Līguma termiņš

No 10 gadiem*

Nav terminēts

Iemaksas

Nav noteikts minimālais iemaksas apjoms

Nav noteikts minimālais iemaksas apjoms

Uzkrājums

Darbinieks saņem apdrošināšanas līguma termiņa beigās

Darbinieks saņem no 55 gadu vecuma

Ja darbinieks ir pārtraucis darba attiecības ar uzņēmumu, uzkrājums var palikt darba devējam

Uzkrājums ir darbinieka īpašums

Apdrošināšana

Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

-

* Minimālais līguma termiņš, kas ļauj izmantot nodokļu atvieglojumus

Pakalpojumus piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE (vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938) un AS "SEB atklātais pensiju fonds" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003485047).

Iemaksu veikšana SEB Life and Pension Baltic SE

 • Uzņēmums var izvēlēties – apdrošināt un veidot uzkrājumu visiem vai atsevišķiem uzņēmuma darbiniekiem.
 • Darba devējs SEB Life and Pension Baltic SE iemaksas par saviem darbiniekiem var veikt:
  • regulāri – reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā;
  • neregulāri – izvēloties iemaksu biežumu un summas pēc uzņēmuma ieskatiem.

SEB Life and Pension Baltic SE iemaksu konti

АS "SEB banka" SWIFT kods: UNLALV2X LV35UNLA0002049469816
АS "Swedbank" SWIFT kods: HABALV22 LV73HABA0001403035913

Iemaksu veikšana SEB pensiju fondā

 • Uzņēmums var izvēlēties – veidot pensiju fonda uzkrājumu visiem vai atsevišķiem uzņēmuma darbiniekiem.
 • Darba devējs var veikt iemaksas SEB pensiju fondā par saviem darbiniekiem vai nu vienā pensiju plānā, vai vairākos pensiju plānos vienlaikus.
 • Uzkrājumu iespējams veidot EUR valūtā.
 • Nav noteikts minimālais iemaksu apjoms, maksāšanas termiņš.
 • Uzņēmums jebkurā laikā var pārtraukt un atsākt veikt iemaksas, kad atkal ir tāda iespēja, – nav nekādu soda sankciju.
 • Ja Jūsu uzņēmuma norēķinu konts ir SEB bankā, Ibankā Business Jūs varat izveidot Regulāro maksājumu uzdevumu iemaksām pensiju fondā, kuru banka izpildīs automātiski ar Jūsu noteikto regularitāti. Šo iemaksu veidu iesakām izvēlēties uzņēmumiem, kuriem iemaksu summa nemainīsies.
 • Iemaksas SEB pensiju fondos Jūsu uzņēmums var veikt jebkurā bankas filiālē – ar pārskaitījumu no sava konta vai skaidrā naudā.
 • Iemaksas darbinieku individuālajos pensiju fonda pensiju plānu kontos tiek ieskaitītas ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc dienas, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti pensiju plāna kopējā kontā.

Pēc līguma parakstīšanas un pirms iemaksu veikšanas SEB pensiju fonda pensiju plānos uzņēmumam ir jāaizpilda un elektroniski jāiesniedz SEB pensiju fondam dalībnieku reģistrācijas un maksājumu uzskaites tabulas.

Iemaksu konti SEB pensiju fonda pensiju plānā

"SEB-SABALANSĒTAIS" LV02UNLA0001100400100
"SEB-AKTĪVAIS" LV18UNLA0001100400200

Pakalpojumus piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE (vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938) un AS "SEB atklātais pensiju fonds" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003485047).

SEB Life and Pension Baltic SE uzkrājuma izmaksa

 • SEB Life and Pension Baltic SE uzkrājuma izmaksas kritērijus darbiniekiem nosaka darba devējs. Visbiežāk darba devējs veido uzkrājumu, kuru kā atlikto algu izmaksā darbiniekam pēc veiksmīgi noslēgta darba posma uzņēmumā.
 • Uzņēmums var noteikt gadījumus, kad uzkrātā summa var tikt priekšlaikus nodota darbinieka rīcībā. Piemēram, darbinieka slimības gadījumā, lai segtu ārstēšanās izdevumus.
 • Pēc sekmīgi noslēgta darba posma, apdrošināšanas līguma termiņa beigās darbinieks var saņemt darba devēja veidoto uzkrājumu. Lai saņemtu uzkrāto kapitālu, darbiniekam ir jādodas uz jebkuru SEB bankas Klientu apkalpošanas centru un jāaizpilda iesniegums.
 • Līguma laikā uzņēmumam ir tiesības izbeigt darbinieka apdrošināšanu un rīkoties ar uzkrātajiem līdzekļiem pēc saviem ieskatiem.
 • Ja līguma termiņa laikā darbinieks pārtrauc darba attiecības ar darba devēju, tad uzņēmumam ir tiesības izvēlēties – nodot uzkrājumu darbiniekam vai arī izbeigt darbinieka apdrošināšanu un rīkoties ar uzkrātajiem līdzekļiem pēc saviem ieskatiem. Darba devējs var:
  • izmaksāt uzkrājumu darbiniekam;
  • izmantot uzkrājumu kā iemaksu jaunam darbiniekam;
  • sadalīt uzkrājumu esošajiem darbiniekiem;
  • iemaksāt naudu uzņēmumā kā ārkārtas ienākumus.

SEB pensiju fonda uzkrājumu izmaksa

 • Pensiju fondos uzkrāto līdzekļu īpašnieks vienmēr ir darbinieks.
 • Privātas pensijas uzkrājumu pensiju plāna dalībnieks var saņemt, sākot no 55 gadu vecuma, taču dalību fondā katrs klients var turpināt līdz sev vēlamam laikam.
 • Uzkrājuma saņemšana pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas pieļaujama:
  • ja dalībniekam ir piešķirta 1. grupas invaliditāte uz mūžu;
  • dalībnieka nāves gadījumā – norādītā persona vai mantinieki to var saņemt jebkurā vecumā;
  • dalībnieks strādā profesijā, kurai LR MK noteikumos ir paredzēts agrāks pensionēšanās vecums.
 • Privātās pensijas uzkrājumu var saņemt vienā vai vairākās summās, t. sk. neregulārās daļās (pensiju fondā atlikusī summa turpinās pelnīt), brīvi izvēlētos termiņos un apjomos.
 • Privātās pensijas kapitāla izmaksas pieteikumu dalībnieks var iesniegt šādos veidos:
 • Kapitāla izmaksa tiek veikta 5 darba dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas SEB pensiju fondā.

Pakalpojumus piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE (vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938) un AS "SEB atklātais pensiju fonds" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003485047).

SEB Life and Pension Baltic SE ieguldījumu programmas

SEB pensiju plāni

Pakalpojumus piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE (vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938) un AS "SEB atklātais pensiju fonds" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003485047).

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.