Mainīt valodu:
Image
Man with mobile and laptop

Pirmskrīzes kredītu dzēšana

Paragraphs

Normatīvais regulējums

2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ daudzi aizņēmēji saskarās ar grūtībām atmaksāt kredītus, kas noformēti pirms 2008. gada 31. decembra. Lai arī lielākoties realizēts šiem aizdevumiem ieķīlātais īpašums, ne vienmēr ar to bijis pietiekami, lai segtu atlikušās saistības.

Pateicoties grozījumiem Kredītiestāžu likumā, kas stājās spēkā 2020. gada 4. augustā, kreditoram līdz 2022. gada 31. decembrim ir tiesības fiziskām personām vienpusēji dzēst pirmskrīzes kredītu saistības pilnā vai daļējā apmērā.

Apzinoties bankas lomu ne tikai izaugsmes laikā, bet arī sarežģītākos brīžos, SEB banka, individuāli izvērtējot katru gadījumu, piedāvā iespēju daļēji vai pilnībā segt nenokārtotās pirmskrīzes kredītu saistības.

 • Klientiem, kuri pieder sociāli jutīgām grupām, nenokārtotās saistības iespējams dzēst 100% apmērā;
 • Pārējiem vērtēsim šādu iespēju individuāli, balstoties uz iesniegto priekšlikumu.

Svarīgi! Iespēja dzēst nenokārtotās kredītsaistības ir arī galvotājiem, ja galvojums sniegts par saistībām, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam*.

Saistību dzēšana

SEB bankas klienti, kuriem ir nenokārtotas pirmskrīzes saistības un kuri atbilst Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88. punktā minētajiem kritērijiem*, var pretendēt uz šo saistību dzēšanu pilnā vai daļējā apmērā.

Saistību dzēšana 100% apmērā

Klienti, kuru kredīta mērķis bija mājokļa iegāde, kam nepieder īpašums un kuri atbilst kādai no šīm sociāli jutīgajām grupām, iesniedzot iesniegumu (PDF), var pretendēt uz saistību dzēšanu pilnā apmērā:

 • daudzbērnu ģimenes,
 • klientu, kuriem piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss,
 • personas ar invaliditāti,
 • pensionāri vecumā virs 65 gadiem.

Saistību daļēja dzēšana

Pārējie klienti, kuri neatbilst sociāli jutīgajām grupām, bet kuriem ir nenokārtotas pirmskrīzes parādu saistības, iesniedzot iesniegumu (PDF), var pretendēt uz saistību dzēšanu daļējā apmērā.

Dokumentu iesniegšana

Iesniegumu un dokumentus var atsūtīt vairākos veidos:

 • Elektroniski, sūtot tos uz e-pastu debitori@seb.lv
 • SEB internetbankas sadaļā Citi/Uzstādījumi – E-dokumenti, izvēloties tipu “Saistību dzēšana”
 • Pa pastu, sūtot vēstuli uz adresi: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076.

*Kredītiestāžu likuma pārejas noteikumu 88. punkts paredz, ka kredītiestāde ir tiesīga vienpusēji pilnā vai daļējā apmērā dzēst fizisko personu saistības, ja tie atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

 • kredīta līgums slēgts ar fizisko personu;
 • fiziskā persona (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijusi ar uzņēmumu saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
 • saistības nodibinātas ar kredītlīgumu, kas noslēgts un stājies spēkā līdz 2008. gada 31. decembrim;
 • saistību atmaksa bija nodrošināta ar ķīlu - nekustamā īpašuma hipotēku;
 • parādnieks vai ķīlas devējs sakarā ar parādsaistībām pret kreditoru ir zaudējis īpašumtiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu (ķīla jau ir realizēta, bet tā nav pilnībā segusi saistības) līdz 2018. gada 31. decembrim;
 • dienā, kad kredīts tiek dzēsts, kreditora grāmatvedības uzskaitē tas tiek atspoguļots kā norakstīts aktīvs;
 • attiecīgajai fiziskajai personai nav uzsākts maksātnespējas process.