Switch to mobile version. Augšup

Norēķinu konts

Norēķinu konts

Pamatpakalpojums uzņēmējam, uzsākot sadarbību ar banku

 • Visu veidu bezskaidras naudas norēķini
 • Multivalūtu konta iespējas
 • Kontrole pār uzņēmuma naudas plūsmu

Norēķinu konts paredzēts naudas ieskaitījumiem, tās glabāšanai, kā arī daudzveidīgiem maksājumiem internetbankā un skaidras naudas darījumiem.

Ikdienas finanšu darījumiem aicinām izmantot Uzņēmēja komplektu.

Norēķinu konts sniedz Jums iespējas:

 • pievienot papildu valūtas un veikt norēķinus no viena konta vairāk nekā 20 valūtās, izmantojot multivalūtu konta priekšrocības;
 • atvērt vairākus papildu norēķinu kontus dažādiem mērķiem vai projektiem paredzēto līdzekļu nodalīšanai;
 • ērti veikt maksājumus, izmantojot universālo maksājumu formu internetbankā;
 • piesaistīt norēķinu kontam maksājumu kartes;
 • izņemt no konta un iemaksāt kontā skaidru naudu iemaksas/izmaksas bankomātos
 • izmantot ērtus rēķinu apmaksas veidus - regulāros maksājumus, kā arī e-rēķinu saņemšanu un to automātisko apmaksu internetbankā;
 • saņemt detalizētu informāciju internetbankā par darījumiem kontā;
 • uzzināt kontā pieejamo naudas atlikumu internetbankā vai izmantojot SMS banku;
 • kontrolēt uzņēmuma naudas plūsmu un veikt darījumus  internetbankā uzņēmumiem vai

Informācija par darījumiem Jūsu kontā

Visērtāk pārskatu par visiem uzņēmuma kontā veiktajiem darījumiem Jūs varat saņemt internetbankā vai Telebankā.
Informācija par darījumiem norēķinu kontā ir pieejama konta pārskata veidā un regulārā konta izraksta veidā.

 • Konta pārskats ir ienākošo, izejošo maksājumu, karšu un skaidras naudas darījumu pārskats par jebkuru brīvi izvēlētu periodu. Jūs varat izmantot arī meklēšanas funkciju – atlasīt darījumus pēc saņēmēja, summas, bankas u. tml. Konta pārskatus ir iespējams importēt grāmatvedības programmā, kā arī saglabāt citos formātos.
 • Regulārais konta izraksts ir bankas sagatavotais un numurētais ienākošo, izejošo maksājumu, karšu un skaidras naudas darījumu pārskats, kas sagatavots par noteiktu periodu. Lai saņemtu konta izrakstus, Jums jānoslēdz līgums par konta izrakstu sagatavošanu internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Konta pārskati un konta izraksti internetbankā un Telebankā tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Informāciju par darījumiem kontā varat saņemt arī jebkurā SEB bankas filiālē.

Nepieciešamie dokumenti konta atvēršanai – Latvijā dibinātam uzņēmumam

Lai atvērtu Norēķinu kontu juridiskai personai rezidentam, nepieciešami šādi dokumenti:

 • pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments – pase vai ID karte;
 • statūti, ja Lursoft datu bāzē nav pieejama to jaunākā versija;
 • nepieciešams zināt uzņēmuma reģistrācijas numuru.

Nepieciešamības gadījumā SEB banka var lūgt iesniegt papildu dokumentus (konta izrakstu, naudas izcelsmes pamatojošus dokumentus u.c.).

Nepieciešamie dokumenti konta atvēršanai – ārzemēs dibinātam uzņēmumam

Lai atvērtu Norēķinu kontu juridiskai personai nerezidentam, nepieciešami šādi dokumenti:

 • notariāli apstiprināts reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments - Reģistrācijas apliecība (Certificate of Incorporation), Reģistrācijas sertifikāts (Certificate of Registration) u.tml., kas nav vecāks par 3 (trīs) mēnešiem;
 • notariāli apstiprināti statūti (Notarized Articles of Association and/ or Memorandum for the Company) vai tiem pielīdzināmi dokumenti, kas nav vecāki par 3 (trīs) mēnešiem;
 • paraksttiesīgās (pārstāvības tiesības) personas personu apliecinošs dokuments (ieceļošanai LR derīgs dokuments – pase vai ID karte (personas apliecība));
 • pilnvara (Power of Attorney), kas nav vecāka par 3 (trīs) mēnešiem un kurā notārs apliecina parakstus un pārstāvības tiesības, ja tas nav redzamas no citiem valsts reģistra vai atbilstošas institūcijas dokumentiem, vai Ģenerālpilnvara (General Power of Attorney);
 • finanšu institūcijām vai finanšu aģentiem papildus ir nepieciešams iesniegt licenci, kas noformēta tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamības gadījumā SEB banka var lūgt iesniegt papildus dokumentus (konta izrakstu, naudas izcelsmes pamatojošus dokumentus, informāciju par grupas struktūru, patiesā labuma guvējiem u.c.).

Lai atvērtu norēķinu kontu SEB bankā, jāiesniedz notariāli apstiprināti dokumentu oriģināli. Visiem dokumentiem ir jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu, angļu vai krievu valodā.

Viens no galvenajiem nosacījumiem konta atvēršanai SEB bankā ir, ka klientam (uzņēmumam) ir jābūt saistībai ar Latviju.

Nerezidentiem ir pieejams ierobežots pakalpojumu klāsts.

Ar SEB bankas pakalpojumu cenrādi juridiskām personām aicinām iepazīties uzņēmumu cenrāža sadaļā.

Papildu norēķinu konta atvēršana

Ja izmantojat internetbankas administratora tiesības, papildu norēķinu kontu Jūs varat atvērt internetbankas uzņēmumiem sadaļā: Konti/Kartes → Norēķinu konts → Atvērt kontu.

Ja administratora tiesības neizmantojat, papildu norēķinu kontu varat atvērt jebkurā SEB bankas filiālē vai, izmantojot video konsultāciju.

Pakalpojums Cena
Atvēršana:1
   •  rezidentiem (pirmais konts) 15.00 EUR/bez maksas2
   •  nerezidentiem (par katru kontu) 35.00 EUR
   •  SEB grupā ārpus Latvijas3 Pēc vienošanās, min. 50.00 EUR
Pirmreizēja dokumentu pārbaude:
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots Latvijā vai ir Latvijā izdota uzturēšanās atļauja Bez maksas
   •  rezidentiem – Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošs dokuments vai uzturēšanās atļauja nav izdoti Latvijā,
   •  nerezidentiem – juridiskām personām, kas nav reģistrētas Latvijā
Pēc vienošanās, min. 500.00 EUR
Apkalpošanas maksa mēnesī:
   •  rezidentiem4 5.00 EUR/bez maksas5
   •  nerezidentiem – EEZ un ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 30.00 EUR
   •  Maksājumu iestādēm un Elektroniskās naudas iestādēm 300.00 EUR
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību6 50.00 EUR/mēn.
Maksa par naudas atlikumu Norēķinu kontos (turpmāk - MNA)7
MNA Juridiskām personām (EUR)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu EUR norēķinu kontos virs 1 000 000 EUR)
ECB Likme/360 (dienas)
MNA Juridiskām personām (SEK)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu SEK norēķinu kontos virs 9 500 000 SEK)
Sveriges Riksbank likme/360 (dienas)
MNA Juridiskām personām (DKK)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu DKK norēķinu kontos virs 7 500 000 DKK)
Danmarks Nationalbank's likme/360 (dienas)
MNA Juridiskām personām (CHF)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu CHF norēķinu kontos virs 1 000 000 CHF)
Swiss National Bank likme/360 (dienas)

 


 

1 Minimālais konta atlikums 20.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā, iemaksājams, atverot kontu.

2 Piesakoties Uzņēmēja komplektam (S, M, L, XL) Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) – bez maksas. Turklāt, atverot norēķinu kontus, nav jāmaksā minimālais konta atlikums.

3 Dokumentu pieņemšana, saskaņošana, pārbaude, nosūtīšana utt. pēc klienta pieprasījuma.

4 Izņemot Maksājumu iestādēm un Elektroniskās naudas iestādēm.

5 Izmantojot Uzņēmēja komplektu (S, M, L, XL) Norēķinu kontu apkalpošana – bez maksas.

6 Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

7 Aprēķins par MNA tiek veikts par katru kalendāro dienu, un tiek aprēķināts summai, kas pārsniedz SEB bankas Vienotā pakalpojumu cenrādī – juridiskām personām noteikto limitu attiecīgajai valūtai. MNA netiek piemērots, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. MNA ietur vienu reizi mēnesī, un var tikt piemērota tikai gadījumos, kad Banka individuāli informē par to Klientu 14 kalendārās dienas iepriekš. MNA maksā Klients. Banka neaprēķina un neizmaksā Klientam procentus par naudas atlikumiem.
MNA = Naudas atlikums, kas pārsniedz noteikto limitu*ECB Likme absolūtā izteiksmē/360
Ja kopējā norēķinu konta bilance uz dienas beigām ir 1 100 000 EUR un ECB likme ir -0.4%, tad MNA uz doto dienu būs : 1 100 000 – 1 000 000 = 100 000 * 0.4% / 360 = 1.11 EUR

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.  Papildu atlīdzība līdz 200 000 EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

 1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu konta līguma noteikumi
15.08.2017
Spēkā esošs

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Jādodas uz filiāli?

Filiālēs Rīgā piedāvājam rezervēt Jums ērtu tikšanās laiku.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.