Switch to mobile version. Augšup

Multivalūtu konts

Multivalūtu konts

Iespēja veikt norēķinus no viena konta vairāk nekā 20 valūtās

 • Kontā ieskaitītie līdzekļi tiek uzglabāti tajā pašā valūtā
 • Valūtas konvertāciju varat veikt jebkurā Jums ērtā laikā
 • Vairāku multivalūtu kontu iespēja

Ja veicat darījumus vairākās valūtās, aicinām izmantot multivalūtu norēķinu kontu. Internetbankā Jūs varat ērti pievienot papildu valūtas jau esošam uzņēmuma kontam vai atvērt jaunu norēķinu kontu. Ja vēlaties nodalīt līdzekļus dažādiem mērķiem, varat atvērt vairākus multivalūtu kontus.

Pēc noklusējuma Jūsu uzņēmuma norēķinu kontam ir viena valūta, un citā valūtā ienākošie līdzekļi tiek konvertēti uz konta pamata valūtu. Lai sāktu izmantot multivalūtu konta priekšrocības, kontam jāpievieno papildu valūtas.

Multivalūtu norēķinu kontā iespējams glabāt līdzekļus vairākās valūtās:

 • konta pamatvalūtā, ko nosakāt Jūs (pirmā noteiktam kontam izvēlētā valūta ir konta pamatvalūta. To nomainīt ir iespējams tikai SEB bankas filiālē)
 • konta papildu valūtās, ko Jūs izvēlaties no bankas piedāvātā saraksta

Ja papildu valūtas nav pievienotas, visi ienākošie naudas līdzekļi tiek konvertēti konta pamatvalūtā pēc bankas kursa.

Komisijas maksa par multivalūtu norēķinu konta apkalpošanu nav atkarīga no piesaistīto valūtu skaita un tiek iekasēta katra mēneša 4. datumā.

Multivalūtu kontu, tāpat kā jebkuru citu norēķinu kontu, Jūs varat izmantot:

 • pārskaitījumiem,
 • valūtas konvertācijai,
 • e-rēķiniem,
 • regulārajiem maksājumiem,
 • skaidras naudas darījumiem,
 • karšu darījumiem,
 • citiem bankas darījumiem.

Maksājumi no multivalūtu konta

Ja Jums jāveic pārskaitījums noteiktajā valūtā, bet maksājuma valūtas atlikums nav pietiekams, multivalūtu konta ietvaros internetbankā Jūs varat izmantot konvertācijas jeb valūtas maiņas iespēju vai pārskaitīt vajadzīgo summu no Jūsu izvēlētās papildu valūtas uz plānotā maksājuma valūtu.

Maksājumu limiti

Maksājumu limiti (dienas limits un mēneša limits) internetbankā tiek definēti konta līmenī - limita ietvaros maksājumus iespējams veikt ar visām kontam piesaistītajām valūtām (pēc nepieciešamības konvertējot vai pārskaitot no citām valūtām, lai nodrošinātu pietiekamu summu maksājuma valūtā).

Karšu darījumi no multivalūtu konta

Apmaksājot pirkumus ar karti, kas piesaistīta Jūsu uzņēmuma multivalūtu norēķinu kontam un neveicot papildu konvertāciju, atlikums Jums būs pieejams tikai eiro valūtā. Ja pirkuma summa pārsniedz EUR atlikumu, konta ietvaros konvertējiet vai pārskaitiet citas valūtas uz EUR.

Tas neattiecas uz kredītkartēm, jo kredītkaršu kontiem nav pieejamas multivalūtu konta iespējas.

Noformējot vienošanos par NK līguma noteikumu grozījumiem SEB bankas filiālē, Jūs varat pieteikties:

 • Automātiskai papildu valūtu atvēršanai. Pakalpojums ir pieejams tikai ienākošajiem maksājumiem no citām bankām. Ja kāda no ienākošo maksājumu valūtām Jūsu kontam vēl nav piesaistīta, piedāvājam Jums pieteikties šim pakalpojumam SEB bankas filiālē. Pēc pakalpojuma pieslēgšanas, jaunas valūtas piesaistīšana Jūsu norēķinu kontam notiks automātiski, nodrošinot līdzekļu ieskaitīšanu maksājuma valūtā, bez konvertācijas.  Gadījumos, kad netiek izmantota automātiskā papildu valūtas atvēršana, līdzekļi, kas ienāk nepievienotās valūtās, tiek konvertēti konta pamatvalūtā.
 • Īpašiem konvertācijas nosacījumiem. Ja kādu ienākošo maksājumu valūta nav piesaistīta Jūsu kontam un Jūs nevēlaties uzturēt līdzekļus šajā valūtā, jautājiet par iespēju to konvertēt kādā papildu valūtā, nevis konta pamatvalūtā.
Pakalpojums Cena
Atvēršana:1
   •  rezidentiem (pirmais konts) 15.00 EUR/bez maksas2
   •  nerezidentiem (par katru kontu) 35.00 EUR
   •  SEB grupā ārpus Latvijas3 Pēc vienošanās, min. 50.00 EUR
Pirmreizēja dokumentu pārbaude:
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots Latvijā vai ir Latvijā izdota uzturēšanās atļauja Bez maksas
   •  rezidentiem – Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošs dokuments vai uzturēšanās atļauja nav izdoti Latvijā,
   •  nerezidentiem – juridiskām personām, kas nav reģistrētas Latvijā
Pēc vienošanās, min. 500.00 EUR
Apkalpošanas maksa mēnesī:
   •  rezidentiem4 5.00 EUR/bez maksas5
   •  nerezidentiem – EEZ un ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 30.00 EUR
   •  Maksājumu iestādēm un Elektroniskās naudas iestādēm 300.00 EUR
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru Banka ir pārtraukusi sadarbību6 50.00 EUR/mēn.
Maksa par naudas atlikumu Norēķinu kontos (turpmāk - MNA)7
MNA Juridiskām personām (EUR)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu EUR norēķinu kontos virs 1 000 000 EUR)
ECB Likme/360 (dienas)
MNA Juridiskām personām (SEK)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu SEK norēķinu kontos virs 9 500 000 SEK)
Sveriges Riksbank likme/360 (dienas)
MNA Juridiskām personām (DKK)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu DKK norēķinu kontos virs 7 500 000 DKK)
Danmarks Nationalbank's likme/360 (dienas)
MNA Juridiskām personām (CHF)
(komisijas maksa attiecināma uz kopējo atlikumu CHF norēķinu kontos virs 1 000 000 CHF)
Swiss National Bank likme/360 (dienas)

 


 

1 Minimālais konta atlikums 20.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā, iemaksājams, atverot kontu.

2 Piesakoties Uzņēmēja komplektam (S, M, L, XL) Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) – bez maksas. Turklāt, atverot norēķinu kontus, nav jāmaksā minimālais konta atlikums.

3 Dokumentu pieņemšana, saskaņošana, pārbaude, nosūtīšana utt. pēc klienta pieprasījuma.

4 Izņemot Maksājumu iestādēm un Elektroniskās naudas iestādēm.

5 Izmantojot Uzņēmēja komplektu (S, M, L, XL) Norēķinu kontu apkalpošana – bez maksas.

6 Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

7 Aprēķins par MNA tiek veikts par katru kalendāro dienu, un tiek aprēķināts summai, kas pārsniedz SEB bankas Vienotā pakalpojumu cenrādī – juridiskām personām noteikto limitu attiecīgajai valūtai. MNA netiek piemērots, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. MNA ietur vienu reizi mēnesī, un var tikt piemērota tikai gadījumos, kad Banka individuāli informē par to Klientu 14 kalendārās dienas iepriekš. MNA maksā Klients. Banka neaprēķina un neizmaksā Klientam procentus par naudas atlikumiem.
MNA = Naudas atlikums, kas pārsniedz noteikto limitu*ECB Likme absolūtā izteiksmē/360
Ja kopējā norēķinu konta bilance uz dienas beigām ir 1 100 000 EUR un ECB likme ir -0.4%, tad MNA uz doto dienu būs : 1 100 000 – 1 000 000 = 100 000 * 0.4% / 360 = 1.11 EUR

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.  Papildu atlīdzība līdz 200 000 EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

 1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu konta līguma noteikumi
15.08.2017
Spēkā esošs

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Ceļvedis

Video par multivalūtu konta iespējām

Uzziniet vairāk par multivalūtu konta pieslēgšanu un uzstādījumiem internetbankas ceļvedī.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.