Открыть мобильную версию сайта Top

Grantu programma (ie)dvesma

SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Siguldas un Stopiņu novadiem īsteno grantu programmu (ie)dvesma. Tās mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.

Kopējā 2019. gadā pieejamā finansiālā atbalsta summa bija 80 000 eiro, bet maksimālā summa vienam grantam – 10 000 eiro. Projektu pieņemšana ilga no 02.09 līdz 30.09. Lai saņemtu plašāku informāciju, piesakieties jaunumu saņemšanai!

Grantu programmas (ie)dvesma logo
Grantu programmas (ie)dvesma logo

 

 

Kas var pieteikties?

 • jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Siguldas un Stopiņu novados;
 • uzņēmumi, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Siguldas un Stopiņu novados ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus. Uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus, un gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro;
 • uzņēmumi, kuri plāno veikt saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Siguldas un Stopiņu novados ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus. Uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus, un gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro.

Pieteikumu iesniegt būs iespējams gan elektroniski, gan drukātā formā Jūrmalas pilsētas domē, Ķekavas novada pašvaldībā, Mārupes novada Domē, Olaines novada pašvaldībā, Siguldas novada pašvaldībā, Ropažu novada domē vai Stopiņu novada domē.

 

Biznesa ideju vērtēšana

 • vērtē žūrijas komisija (tajā darbojas pārstāvji no SEB bankas, Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Ropažu novada domes, Siguldas novada pašvaldības, Stopiņu novada domes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Jūrmalas biznesa inkubatora, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes, Siguldas uzņēmēju konsultatīvās padomes, Ķekavas novada uzņēmēju padomes un Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra, Ropažu novada uzņēmēju biedrības un Stopiņu novada uzņēmēju biedrības.
 • vērtēšana norit 4 kārtās:
 1. kārtā tiek vērtēta atbilstība nolikuma kritērijiem
 2. kārtā projekti tiek vērtēti pēc kvalitatīvajiem kritērijiem: idejas potenciāls un biznesa plāns;
 3. kārtā tiek vērtētas dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem;
 4. kārtā tiek vērtētas to dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
 

Grantu piešķiršana

 • kopējais programmā pieejamais finansējums 2019. gadā: 80 000 eiro;
 • maksimālā summa vienam grantam: 10 000 eiro;
 • grantu skaits: vismaz 8;
 • mērķis: granta līdzekļus programmas uzvarētāji varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem sava esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma izveidei savas biznesa idejas īstenošanai.
 

Norises laiks

 • biznesa ideju un projektu pieņemšana: 2. septembris – 30. septembris;
 • iesniegto projektu vērtēšana: oktobris – 13. novembris;
 • uzvarētāju paziņošana un apbalvošana: 14. novembris.
Lai uzzinātu vairāk par grantu programmu, aicinām apmeklēt informatīvos seminārus:
27. augustā
plkst. 15:00
Ķekavas kultūras nams, Gaismas iela 17
28. augustā
plkst. 16:00
Siguldas biznesa inkubators, Kr. Valdemāra iela 3A
3. septembrī
plkst. 16:00
Ulbrokas dienas centrs, Institūta iela 1, Ulbroka
4. septembrī
plkst. 16:00
Jūrmalas biznesa inkubators, Piestātnes iela 11A
5. septembrī
plkst. 16:00
“Biznesa Vēstniecība”, Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads
 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šis nolikums nosaka grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa (turpmāk - Konkurss) norises kārtību.

2. Šajā nolikumā lietotie termini:

2.1. grants – Konkursa ietvaros piešķirts finansējums saimnieciskās darbības veikšanai;
2.2. granta pretendents:
2.2.1. fiziska persona, kura ir deklarēta un plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, vai komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, un veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā, un ir iesniedzis pieteikumu grantu programmai “(ie)dvesma”;
2.2.2. komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, veic saimniecisko darbību grantu programmas darbības teritorijā un ir iesniedzis pieteikumu grantu programmai “(ie)dvesma”;
2.3. granta saņēmējs – komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, veic saimniecisko darbību grantu programmas darbības teritorijā un ir noslēdzis līgumu ar vienu no grantu devējiem par granta saņemšanu;
2.4. granta devējs – AS “SEB banka” (Reģ. Nr. 40003012938), Jūrmalas pilsētas dome, Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada Dome, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība un Stopiņu novada pašvaldība;
2.5. komisija – Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības un Stopiņu novada pašvaldības lēmumiem deleģēto pārstāvju izveidota Konkursa komisija, kurai tiek pieaicināti pārstāvji no AS “SEB banka” un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām. Komisija pieņem un vērtē pieteikumus, kā arī lemj par grantu piešķiršanu;
2.6. līgums – līgums par granta piešķiršanu, ko ar granta pretendentu slēdz granta devējs un kas ir uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Eiropas Komisijas Regula Nr.1407/2013);
2.7. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko Konkursam iesniedz granta pretendents;
2.8. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno granta saņēmējs no līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;
2.9. programmas darbības teritorija – Jūrmalas pilsētas, Ķekavas novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Siguldas novada un Stopiņu novada administratīvā teritorija.

3. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības (darbinieku skaits <10; apgrozījums <=2 milj. euro) attīstību programmas darbības teritorijā.

4. Konkursa rīkotāji ir:

4.1. AS “SEB banka”, Reģ. Nr. 40003151743, adrese: SEB finanšu centrs Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, e-pasts: ;
4.2. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, e-pasts: pasts@jurmala.lv;
4.3. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā – Ķekavas novada pašvaldība, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts: novads@kekava.lv;
4.4. Mārupes novada administratīvajā teritorijā - Mārupes novada Dome, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasts: marupe@marupe.lv;
4.5. Olaines novada administratīvajā teritorijā - Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114; e-pasts: olainesdome@olaine.lv;
4.6. Ropažu novada administratīvajā teritorijā – Ropažu novada pašvaldība, adrese: Sporta iela 1, Ropaži, LV-2135, e-pasts: ;
4.7. Siguldas novada administratīvajā teritorijā – Siguldas novada pašvaldība, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; e-pasts: .
4.8. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā – Stopiņu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, LV-2130, e-pasts: .

5. Lai panāktu nodrošinātu profesionālu un caurredzamu saņemto grantu pieteikumu izvērtēšanu, Konkursa vērtēšanā darbam komisijā pieaicina pārstāvjus ar balss tiesībām no:

5.1. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Reģ. Nr. 50103744891);
5.2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas Biznesa inkubatora;
5.3. Jūrmalas pilsētas domes Uzņēmēju konsultatīvās padomes;
5.4. Biedrības “Ķekavas Novada uzņēmēju padome”, (Reģ. Nr. 40008149410);
5.5. Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (Reģ. Nr. 40003081501);
5.6. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes;
5.7. Nodibinājuma “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs” (Reģ. Nr. 40008243796);
5.8. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes;
5.9. Biedrības ”Ropažu novada uzņēmēji” (Reģ. Nr. 50008245021);
5.10. Biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība” (Reģ. Nr. 40008283498).

6. Konkursa rīkotājiem ir tiesības gan projektu vērtēšanas laikā, gan programmas ieviešanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

7. Konkursa ietvaros neattiecināmās izmaksas:

7.1. darba alga, prēmijas;
7.2. pieteikuma izstrādes izmaksas;
7.3. dāvinājumi;
7.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;
7.5. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
7.6. izmaksas, kas tiek vai tiks finansētas no citiem finanšu avotiem;
7.7. pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība;
7.8. ēku būvniecība;
7.9. dokumentācijas izstrādes izmaksas Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei;
7.10. apgrozāmie līdzekļi, kas pārsniedz 30% no projekta kopējām izmaksām.

8. Neattiecināmās nozares:

8.1. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (NACE kods: G);
8.2. finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
8.3. operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
8.4. valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
8.5. azartspēles un derības (NACE kods: R92);
8.6. tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: A01.15);
8.7. alkohola ražošana (NACE kods: C 11);
8.8. nozares, kas minētas Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktā.

9. Atbalstu šī konkursa ietvaros nevar apvienot ar citu de minimis atbalstu vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

II. Prasības granta pretendentiem

10. Konkursā var piedalīties:

10.1. jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā;
10.2. LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kura veic saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam, vai plāno to darīt;

11. Pirms granta piešķiršanas komisija izvērtē, vai granta pretendents atbilst Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem:

11.1. vai granta pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai, saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2. panta 2. punktu;
11.2. vai ir bijusi granta pretendenta komercsabiedrības apvienošanās, sadalīšana vai iegāde pēdējo triju fiskālo gadu periodā, saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3. panta 8. un 9. punktu;
11.3. vai komersanta darbības nozare un darbības ir attiecināmas de minimis atbalsta saņemšanai, saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktu;
11.4. vai nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu nav pasludināts/uzsākts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
11.5. vai plānotā de minimis atbalsta apmērs kopā ar iepriekš saņemto de minimis atbalstu vienas vienotas komercsabiedrības līmenī kārtējā un iepriekšējo divu fiskālo gadu periodā nepārsniedz Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto robežvērtību.

12. Ja granta pretendentam, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju, pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 euro, granta pretendentam ir jāiesniedz no elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro.

13. Granta pretendenta darbinieku skaits ir mazāks par 10 darbiniekiem un iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus euro.

14. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

15. Granta pretendents nedrīkst būt darba attiecībās ar kādu no šī nolikuma I nodaļas 4. un 5. punktā minētajām organizācijām.

16. Granta pretendents var saņemt ne vairāk kā 1 (vienu) grantu programmas “(ie)dvesma” grantu.

III. Konkursa izsludināšanas procedūra

17. Konkursu izsludina ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Konkursa norises sākuma, par to paziņojot plašsaziņas līdzekļiem, kā arī publicējot informāciju Konkursa tīmekļvietnē www.seb.lv/iedvesma, Jūrmalas pilsētas pašvaldības, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības un Stopiņu novada pašvaldības tīmekļvietnēs.

18. Paziņojumā par Konkursa izsludināšanu tiek norādīta šāda informācija:

18.1. Konkursa nosaukums un Konkursa rīkotāji;
18.2. pieteikumu iesniegšanas vieta;
18.3. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;
18.4. kontaktinformācija jautājumu vai neskaidrību gadījumā;
18.5. tīmekļvietnes adrese, kur var iepazīties ar šo nolikumu;
18.6. pielikumi.

19. Granta pretendenti pieteikumus Konkursam var iesniegt Konkursa norises laikā no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 30. septembra plkst. 14:00.

IV. Konkursa pieteikumu noformējums

20. Pieteikums jānoformē, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums) un tai ir jāpievieno šādi pielikumi:

20.1. aizpildīta naudas plūsmas veidlapa (2. pielikums):
20.1.1. par 1 (vienu) gadu pēc līguma noslēgšanas, ja projektā granta pretendents pretendē uz grantu līdz 2000 (divi tūkstoši) euro;
20.1.2. par 3 (trīs) gadiem pēc līguma noslēgšanas, ja projektā granta pretedents pretendē uz grantu virs 2000 (divi tūkstoši) euro;
20.2. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;
20.3. granta pretendenta - vienas personas vai komandas (iesaistīto darbinieku) CV.

21. Papildus drīkst pievienot arī citus šajā nolikumā neminētus pielikumus (fotogrāfijas, shēmas, rasējumus u.c.).

21.1. Pretendenti pieteikumus var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formā līdz 2019. gada 30. septembra plkst. 14:00:
21.1.1. Personīgi Pretendents iesniedz pieteikumu 1 (vienā) oriģināla eksemplārā papīra formā attiecīgās pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese norādīta I nodaļas 4. punktā), kurā tas ir deklarēts vai ir reģistrēta tā saimnieciskā darbība, un 1 (viens) identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: ;
21.1.2. Pretendents nosūta pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2019. gada 30. septembris) pieteikumu 1 (vienā) oriģināla eksemplārā papīra formā uz attiecīgās pašvaldības klientu apkalpošanas centru (adrese norādīta I nodaļas 4. punktā), kurā tas ir deklarēts vai ir reģistrēta tā saimnieciskā darbība, un 1 (viens) identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: ;
21.1.3. Elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta 1 (vienā) oriģināla eksemplārā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv.

21.2. Elektroniska dokumenta formā noformētu pieteikumu (*.doc, *.xls vai *.pdf datņu formātā), kur katrs atsevišķs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, pretendents var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi: . Noformējot pieteikumu kā elektronisku dokumentu, jāievēro LR normatīvie akti par elektronisko dokumentu noformēšanu. E-pasta tematā pretendenta fiziskas personas gadījumā jānorāda vārds un uzvārds, savukārt pretendenta komersanta gadījumā – nosaukums, kā arī abos gadījumos papildus jānorāda teksts “Pieteikums grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursam”. E-pasta un pielikumu izmērs nedrīkst pārsniegt 15 MB. Informācija par dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisku parakstu ir pieejama www.eparaksts.lv.

21.3. Personīgi iesniegtu vai pa pastu sūtītu pieteikuma oriģinālu papīra formātā jāparaksta un jāiesien vienā kopīgā sējumā, brīvos auklas galus pielīmējot un apzīmogojot un parakstot (juridiska persona) vai parakstot (fiziska persona) pieteikuma aizmugurē tā, lai pieteikumu pēc iesniegšanas nav iespējams papildināt vai grozīt. Pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē.

21.4. Visām pieteikuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam.

22. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar labojumu veikušās personas (juridiskai personai – ar attiecīgi pilnvarotas personas) personisko parakstu, kā arī norādot paraksta atšifrējumu un labojuma datumu.

23. Pieteikums jānoformē latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

23.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;
23.2. pretendenta vārdu uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai - pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
23.3. apliecinājuma datumu.

24. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:

24.1. norādi „KOPIJA PAREIZA”;
24.2. pretendenta vārdu, uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai - pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
24.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

25. Pieteikumu paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona. Pilnvara jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.

26. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka pilnībā piekrīt visiem šī nolikuma noteikumiem.

27. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kārtība

28. Konkursam iesniegto grantu pieteikumu vērtēšana notiek četrās (4) kārtās.

28.1. Pirmajā kārtā komisijas pārstāvji no pašvaldībām izvērtē pieteikumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:
28.1.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;
28.1.2. vai pieteikums satur visus šī nolikuma noteiktos iesniedzamos dokumentus (saskaņā šī nolikuma IV nodaļas 20. punktu),
28.1.3. vai ir ievērotas minētās noformēšanas prasības (saskaņā šī nolikuma IV nodaļas 21.-27. punktu);
28.1.4. vai saimnieciskā darbība nav kādā no neatbalstāmajām nozarēm (saskaņā šī nolikuma I nodaļas 8. punktu);
28.1.5. vai granta pretendents atbilst šī nolikuma prasībām (saskaņā ar šī nolikuma II nodaļu);
28.1.6. vai granta pretendenta pieteikumā norādītā nepieciešamā uzņēmējdarbības granta summa nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.
28.2. Otrajā kārtā katru pieteikumu izvērtē komisijas locekļi (saskaņā ar šī nolikuma V nodaļas 30. un 31. punktu), kuri izlozē izvērtējamos pieteikumus. Tos vērtē saskaņā ar šādiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, par kuriem tiek piešķirti punkti:
28.2.1. Produkta / pakalpojuma unikalitāte / inovativitāte;
28.2.2. Produkta / pakalpojuma aktualitāte;
28.2.3. Orientācija uz klientu;
28.2.4. Ieguvumi no produkta / pakalpojuma;
28.2.5. Produkta / pakalpojuma izstrādes posms;
28.2.6. Finanšu aprēķini;
28.2.7. Finanšu līdzekļu pieejamība, tostarp projekta īstenotāju ieguldītais līdzfinansējums;
28.2.8. Mērķa tirgus un klients;
28.2.9. Pieprasījums;
28.2.10. Konkurētspēja;
28.2.11. Produkta / pakalpojuma virzīšana tirgū;
28.2.12. Eksporta potenciāls;
28.2.13. Izaugsmes potenciāls;
28.2.14. Komanda;
28.2.15. Priekšrocības un pozitīvi faktori.
28.3. Pēc otrās kārtas visi projektu pieteikumi tiek sarindoti piešķirto punktu secībā un komisija lemj par projektiem, kurus aicināt uz Konkursa trešo kārtu.
28.4. Trešajā kārtā komisijas locekļi (saskaņā ar šī nolikuma V nodaļas 30. un 31. punktu) pretendentus un to prezentācijas komisijas locekļi vērtē, piešķirot tiem punktus.
28.4.1. pēc trešās kārtas rezultātu apkopošanas komisijas locekļi katrā no pašvaldībām lemj par vismaz 2 (divu) projektu virzīšanu ceturtajai kārtai.
28.5. Ceturtajā kārtā komisija vērtē pretendentus un to prezentācijas, piešķirot tiem punktus.
28.5.1. Pēc ceturtās kārtas komisija sarindo grantu pretendentus iegūto punktu secībā.
28.5.2. Komisija lemj par grantu piešķiršanu, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro 1 (vienam) projektam no 1 (viena) granta devēja pieejamā budžeta ietvaros (saskaņā ar šī nolikuma VII nodaļas 37. un 38. punktu).
28.5.3. Komisija ir tiesīga samazināt pieteikumā norādīto granta summu, bet ne vairāk kā par 40% (četrdesmit procenti) no pieteikumā norādītās summas.
28.5.4. Komisija ir tiesīga pārliecināties par pieteikumā norādīto tirgus vērtību plānoto preču vai pakalpojumu iegādei, un, konstatējot nepamatotu cenu sadārdzinājumu, lemt par pretendenta diskvalificēšanas no tālākas dalības Konkursā.

29. Konkursa norises laikā tiek ievērota konfidencialitāte attiecībā uz granta pretendenta iesniegto Konkursa idejas pieteikumu (pieteikto ideju). Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas paraksta konfidencialitātes apņemšanos par granta pretendenta pieteikumā norādītās informācijas neizpaušanu. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu informāciju, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai granta pretendenta vai citas ar Konkursa rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski pieejama. Informācijas neizpaušanas pienākums nav spēkā, ja to pieprasa valsts vai pašvaldības iestādes, saskaņā ar LR spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

30. Pieteikumu vērtēšanas otrajā un trešajā kārtā nepiedalās to pašvaldību žūrijas komisijas locekļi un pieaicināto institūciju žūrijas komisijas locekļi, uz kuru administratīvo teritoriju ir attiecināmi iesniegti projektu pieteikumi.

31. Iesniegtos pieteikumus otrajā un trešajā kārtā vērtē ne mazāk kā 5 (pieci) izlozēti komisijas locekļi.

VI. Konkursa rezultātu paziņošanas kārtība

32. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc projektu vērtēšanas ceturtās kārtas noslēgšanās, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 14. novembrim.

33. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo apbalvošanas ceremonijas laikā. Pēc grantu saņēmēju apbalvošanas informāciju par granta saņēmējiem publicē Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Stopiņu novada pašvaldības, kā arī AS “SEB banka” mājaslapās.

VII. Projektu finansēšanas kārtība


34. Granta saņēmējam paredzētais granta apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz pieteikumā iekļauto informāciju, bet tas nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

35. Ja projekta summa ir lielāka par piešķirtā granta summu, tad atlikušo daļu finansē granta saņēmējs, kas jānorāda pieteikumā.

36. Granta pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu Konkursam attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā fiziska persona vai juridiska persona veic vai plāno veikt saimniecisko darbību.

37. Projekta īstenošanas maksimālais termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

38. Pieejamais grantu apjoms 2019. gadā ir 80 000 (astoņdesmit tūkstoši, 00 centu) euro, kas sastāv no šādiem grantiem:

38.1. AS “SEB banka” piešķirtais uzņēmējdarbības grants, kas pieejams uzņēmumiem, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.2. Jūrmalas pilsētas domes piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.3. Ķekavas novada pašvaldības piešķirtais uzņēmējdarbības grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.4. Mārupes novada Domes piešķirtais uzņēmējdarbības grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.5. Olaines novada pašvaldības piešķirtais uzņēmējdarbības grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.6. Ropažu novada pašvaldības piešķirtais uzņēmējdarbības grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Ropažu novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.7. Siguldas novada pašvaldības piešķirtais uzņēmējdarbības grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Siguldas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
38.8. Stopiņu novada pašvaldības piešķirtais uzņēmējdarbības grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

39. AS “SEB banka” piešķir grantu pretendentam ar lielāko iegūto punktu skaitu, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

40. Pārējos grantu pretendentus piešķirto punktu secībā, izņemot šī nolikuma VII nodaļas 39. punktā minētos, apbalvo attiecīgā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā uzņēmums veic vai plāno veikt saimniecisko darbību, nepārsniedzot grantam paredzētā finansējuma apjomu.

41. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu 10 000 (desmit tūkstoši) euro pilnā apmērā, ja nav saņemti pieteikumi atbilstošā skaitā vai kvalitātē, vai tiek pieņemts lēmums (saskaņā šī nolikuma IV nodaļas 28.5.3. punktu)

42. Granta saņēmējam granta saņemšanai ieteicams norādīt AS „SEB banka” norēķinu kontu.

43. Granta izmaksa notiek divās daļās:

43.1. pirmo daļu 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no granta saņēmējam paredzētās granta summas izmaksā 10 darba dienu laikā pēc līguma ar attiecīgo granta devēju noslēgšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas;
43.2. otro daļu izmaksā 10 darba dienu laikā atlikušās summas apmērā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas.
43.3. Precīzu granta otrās daļas apmēru 20% (divdesmit procentu) apmērā no granta saņēmējam paredzētās granta summas nosaka pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz granta saņēmēja iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

44. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu, ja granta pretendents:

44.1. jebkādā veidā ir maldinājis granta devēju;
44.2. līdz līgumā noteiktā termiņa beigām nav iesniedzis visus prasītos dokumentus;
44.3. nav ievērojis šajā nolikumā noteiktos termiņus.

45. Visiem projekta ietvaros iegādātajiem pamatlīdzekļiem jābūt granta pretendenta īpašumā visu uzraudzības periodu (saskaņā ar šī nolikuma XI nodaļas 69. punktu).

46. Ja granta pretendents darbojas arī neatbalstāmajā nozarē, kas minētas Eiropas Komisijas Regulā Nr.1407/2013, vai veic darbības, kas ir neatbalstāmas, tad granta pretendentam ir jāveic izmaksu un darbību nošķiršana no tām darbībām un nozarēm, kurām piešķirts de minimis atbalsts konkursa ietvaros.

VIII. Līguma slēgšana un līguma izpildes pārbaude

47. Granta pretendentam, fiziskai personai, kura plāno veikt saimniecisko darbību granta darbības teritorijā, pirms līguma noslēgšanas ar granta devēju, ir jāreģistrējas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā kā komersantam, saimniecisko darbību veicot tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš bija deklarēts pieteikuma iesniegšanas dienā.

48. Ar granta pretendentiem, par kuriem pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu, līgumu slēdz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā granta pretendents plāno veikt saimniecisko darbību, pieejamā finansējuma ietvaros (saskaņā ar šī nolikuma VII nodaļas 39. punktu).

49. Ar granta pretendentu/iem, par kuru/iem AS “SEB banka” pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, līgumu slēdz AS “SEB banka” un pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pretendents plāno veikt saimniecisko darbību, slēdzot trīspusēju līgumu par granta piešķiršanu (pieejamā finansējuma ietvaros) un projekta īstenošanu.

50. Līguma darbības laikā būtiskas izmaiņas komersanta īpašnieku struktūrā un sastāvā atļauts veikt tikai ar granta devēja rakstisku piekrišanu.

51. Pirms līguma ar granta devēju noslēgšanas, granta pretendents komisijas norādītajā termiņā iesniedz šādus dokumentus:

51.1. Komersanta rekvizītus (reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā vai reģistrētā saimnieciskās darbības adrese, komersanta paraksttiesīgā persona), ja tie nav norādīti iesniegtajā pieteikumā;
51.2. uzņēmuma bankas rekvizītus, ja tie nav norādīti iesniegtajā pieteikumā;
51.3. juridisku apliecinājumu, ka granta pretendents konkrētajā grantu programmas administratīvajā teritorijā veiks saimniecisko darbību visā projekta uzraudzības periodā.

52. Ja granta pretendents šī nolikuma 51. punktā komisijas norādītajā termiņā nepieciešamos dokumentus neiesniedz, tad komisijas lēmums (saskaņā ar šī nolikuma V nodaļas 30. punktu) zaudē spēku un līgums ar to netiek slēgts un grants netiek izmaksāts.

53. Granta devējam ir tiesības likt atmaksāt izmaksāto grantu, ja granta saņēmējs:

53.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus, t.sk. pakalpojuma attaisnojuma aktu vai citus prasītos dokumentus, ievērojot likuma „Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumus;
53.2. nav iesniedzis gala atskaiti līgumā noteiktajā termiņā vai iesniedzis to nepieņemamā formā;
53.3. tam piešķirto grantu, bez iepriekšējas saskaņošanas ar granta devēju, izlietojis citu mērķu sasniegšanai, kas nav norādīts līgumā;
53.4. piešķirto grantu lietojis personīgā labuma gūšanai, nevis saimnieciskās darbības attīstībai saskaņā ar pieteikumu;
53.5. viena kalendārā gada (12 mēneši) laikā no līguma noslēgšanas nav īstenojis pieteikumā minētās projekta aktivitātes;
53.6. pretendenta saimnieciskā darbība, kuras attīstībai grants tika piešķirts, tiek pārtraukta uzraudzības perioda laikā, kas noteikts šī nolikuma XI nodaļas 69. punktā.

54. Iestājoties kādam no šī nolikuma XI nodaļas 51. punktā minētajiem gadījumiem, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc granta devēja pieprasījuma vēstules saņemšanas granta saņēmējs atmaksā saņemto grantu vēstulē norādītajā kontā.

55. Konkursa rīkotājiem ir tiesības pieprasīt granta saņēmējam iesniegt papildu informāciju par pieteikumā norādīto projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu un paveikto.

56. Granta devējs veic de minimis atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

IX. Komisijas izveide, funkcijas un darbība

57. Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no šādām organizācijām:

54.1. Jūrmalas pilsētas dome;
57.2. Ķekavas novada pašvaldība;
57.3. Mārupes novada Dome;
57.4. Olaines novada pašvaldība;
57.5. Ropažu novada pašvaldība;
57.6. Siguldas novada pašvaldība
57.7. Stopiņu novada pašvaldība;
57.8. AS “SEB banka”;
57.9. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”;
57.10. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas Biznesa inkubatora;
57.11. Jūrmalas pilsētas domes Uzņēmēju konsultatīvās padome;
57.12. Biedrības “Ķekavas Novada uzņēmēju padome”;
57.13. Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”;
57.14. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes;
57.15. Nodibinājuma “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”;
57.16. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes;
57.17. Biedrības ”Ropažu novada uzņēmēji” (Reģ. Nr. 50008245021);
57.18. Biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība”

58. Komisijas pirmo sēdi organizē ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības un Stopiņu novada pašvaldību lēmumiem deleģētie pārstāvji, pieaicinot pārējos šī nolikuma IX nodaļas 56. punktā minētos komisijas pārstāvjus.

59. Komisijas sastāvu apstiprina attiecīgā gada konkursa organizēšanas pirmās komisijas sēdes laikā.

60. Komisijas locekļi, pirms iesniegto pieteikumu atvēršanas, paraksta apliecinājumu par datu neizpaušanu trešajām personām un neieinteresētību kāda konkrēta granta pretendenta izvēlē.

61. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks, kurus ievēlē pati komisija no komisijas locekļu vidus.

62. Konkursa rīkotājiem ir tiesības veikt granta saņēmēja īstenoto aktivitāšu izpildes kontroli.

X. Granta pretendenta tiesības un pienākumi

63. Granta pretendents ir tiesīgs pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un norādot atsaukuma iemeslu. 

64. Granta pretendents ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

65. Granta pretendentam ir pienākums ievērot normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības attiecībā uz grantu programmas “(ie)dvesma” ietvaros iesniegtajiem un apstrādātajiem personas datiem, kā arī attiecībā uz personas datiem, kurus plānots ir apstrādāt projekta ietvaros.

66. Granta pretendentam ir pienākums ievērot šī nolikuma prasības.

67. Granta pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības uzdot Konkursa rīkotājiem jautājumus par šo nolikumu un Konkursa norises kārtību, elektroniskā veidā nosūtot tos uz epasta adresi iedvesma@seb.lv. Ja jautājums tiek saņemts vēlāk, komisijai ir tiesības uz to neatbildēt.

68. Granta saņēmējs apņemas visos informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās runās, kas attiecas uz saņemtā granta izlietojumu, iekļaut Konkursa logo un saiti uz grantu programmas “(ie)dvesma” interneta vietni: www.seb.lv/iedvesma.

XI. Projekta īstenošanas atskaite

69. Granta saņēmējam ir jānoformē un jāiesniedz granta devējam projekta īstenošanas atskaite un jāatskaitās par izlietoto grantu pieteikumā paredzētajām projekta aktivitātēm 1 (viena) mēneša laikā pēc pieteikumā minēto projekta aktivitāšu izpildes.

70. Ja granta saņēmējs nav iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus un nav iesniedzis projekta īstenošanas atskaiti, tad (saskaņā ar šī nolikuma VIII nodaļas 51. punktu) granta devējam ir tiesības likt granta saņēmējam atmaksāt izmaksāto grantu.

71. Ievērojot likuma “Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumus, projekta īstenošanas atskaitei jāpievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma akti, čeki, pavadzīmes u.tml.).

XII. Projekta uzraudzība

72. Projekta uzraudzības periods ir nosakāms pēc saņemtā granta apmēra:

72.1. ja projektā saņemtā granta apmērs nepārsniedz 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats (5. pielikums) ir jāiesniedz vienu gadu pēc projekta īstenošanas līdz 1. decembrim;
72.2. ja projektā saņemtā granta apmērs pārsniedz 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats jāsniedz 3 (trīs) gadus, līdz kārtējā gada 1. decembrim.

XIII. Dokumentācijas uzglabāšana

73. Grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa dokumenti tiks glabāti atbilstoši to mērķiem, ņemot vērā šādus kritērijus:

73.1. Neapstiprinātie projekti un to pieteikumi tiks glabāti līdz grantu programmas ietvaros paredzētā finansējuma izmaksai, kā arī atsevišķi dokumenti var tikt glabāti līdz uzraudzības perioda beigām;
73.2. Atbalsta sniedzējs (granta devējs) veiks dokumentu glabāšanu 10 (desmit) fiskālos gadus no konkursa ietvaros pēdējā piešķirtā atbalsta. Atbalsta saņēmējam (granta saņēmējam) dokumentu glabāšana jāveic 10 (desmit) fiskālos gadus no tam piešķirtā atbalsta piešķiršanas brīža.

XIV. Personas datu apstrāde

74. Par grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa ietvaros saņemtajiem un tālāk apstrādātajiem personu datiem konkursa rīkotāji atbild kopīgi kā koppārziņi.

75. Personas dati tiks apstrādāti šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī apstrādāti tikai balstoties uz tiesiska pamata līdz mērķu sasniegšanai.

76. Personas dati ir neatņemama grantu programmas “(ie)dvesma” dokumentācijas sastāvdaļa. To uzglabāšana un dzēšana notiek atbilstoši grantu programmas dokumentācijas uzglabāšanas kārtībai.

77. Grantu programmas “(ie)dvesma” dokumentu apritē var tikt izmantoti mākoņdatošanas pakalpojumi.

78. Koppārziņi, veicot personas datu apstrādi, nodrošina apstrādes raksturam un veidam piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus, tai skaitā, piemērojot organizatoriskus pasākumus, pielietojot loģiskus un fiziskus informācijas aizsardzības pasākumus, piemēram, aizsargājot ar atbilstošu aizsargājošu programmatūru (t.sk., anti-vīrusu programmas) datorus, kuros tiek veikta personas datu apstrāde.

79. Publicitātes nodrošināšanas nolūkā grantu programmas “(ie)dvesma” ietvaros rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un filmēti, un šādi materiāli var tikt publiskoti sociālajos tīklos, masu saziņas līdzekļos un citādos publiskos avotos. Informācija par grantu programmu, tās dalībniekiem var tikt izmantota publiskajā komunikācijā, pamatojoties uz leģitīmo interesi - nodrošināt grantu programmas fakta fiksēšanu, vēsturiskās pēctecības nodrošināšanu un sabiedrības informētības par grantu programmu veicināšanu.

Nolikuma apstiprinātāji:
Granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa komisija.

Grantu programmas (ie)dvesma nolikums izdrukāšanai

Pieteikšanu pieņemšana 2019. gadā ir noslēgusies

Iesniedzamie dokumenti:

 

Kontakti medijiem:
Ieva Bethere
Uzņēmumu segmenta komunikācijas vadītāja
SEB banka
tālr. 29550199, 67215305
Ieva.Bethere@seb.lv

3. sezonas grantu ieguvēji

2019. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma trešās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma trešās sezonas grantu ieguvējus:

Kristaps Kirilovs - 10 000 EUR no SEB bankas, lai attīstītu kaltētas produkcijas–zivju gardumu ražošanu mājdzīvniekiem, kas ir 100% dabīgs augstas kvalitātes produkts un kas neveicina aptaukošanos.

Guntars Anspoks - 10 000 EUR no Jūrmalas pilsētas domes projekta “Sajūtu čiekuri” realizēšanai–pie kokiem piestiprinātas atpūtas vietas divu metru augstumā virs zemes.

SIA Cake Fab - 8 537 EUR no Ķekavas novada pašvaldības, lai attīstītu konditorejas izstrādājumu–saldētu musa desertu ražošanu.

SIA Telpnīca - 10 000 EUR no Mārupes novada Domes, lai attīstītu dronu skolu Mārupē, kur paredzēts nodrošināt jaunāko tehnoloģiju robotikas nodarbības skolēniem–FPV dronu konstruēšanu un pilotēšanu.

SIA EOF Consulting - 10 000 EUR no Olaines novada pašvaldības, lai nodrošinātu datormodelēšanas pakalpojumus ražošanas uzņēmumiem.

SIA Bee Tech Services - 6 000 EUR no Siguldas novada pašvaldības viedtālruņu lietotnei, kura ir paredzēta biškopju darba atvieglošanai, pierakstu veikšanai un darbu plānošanai.

SIA Bērnu centrs - 4 000 EUR no Siguldas novada pašvaldības projektam “Lego robotikas nodarbības”, kas sekmēs bērnu interesi par eksaktajām zinībām, attīstīs loģisko domāšanu un spriestspēju, palīdzēs padziļinātāki apgūt pirmsskolas un sākumskolas mācību programmu.

SIA Spirulina Nord - 10 000 EUR no Stopiņu novada pašvaldības svaiga spirulīna (pārtikas produkta) audzēšanai.

 

 
Fotogalerija

2. sezonas grantu ieguvēji

2018. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma otrās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma otrās sezonas grantu ieguvējus:

SIA Klean - 10 000 EUR no SEB bankas viedtālruņu lietotnes attīstīšanai, kurā klienti var pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus dzīvojamām telpām vai komerctelpām

Argis Paeglis - 6 000 EUR no Jūrmalas domes videi draudzīgas un uz ilgtspējīgas saimniekošanas principiem balstītas viesu mājas izveidei

SIA Tautkrekls - 4 000 EUR no Jūrmalas domes ikdienas valkāšanai piemērota tautastērpa ražošanai

Dina Ose - 8 276 EUR no Ķekavas novada domes karnevāla tērpu bērniem un pieaugušajiem ražošanas paplašināšanai un eksportam

SIA Asya - 9 740 EUR no Mārupes novada domes viedās kaklarotas, kas darbojas ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju palīdzību, attīstīšanai. Šis produkts palīdz lietotājam pilnveidot komunikācijas prasmes

Ilze Kalāce-Bērziņa - 10 000 EUR no Olaines novada domes jauna pārtikas produkta – smalkā mušļa ražošanas aprīkojuma iegādei

Daina Ločmele - 10 000 EUR no Siguldas novada domes harmoniskās attīstības sākumskolas ESME aprīkojuma papildināšanā, lai varētu paplašināt tās darbību un izglītot vairāk bērnus

 

 • SIA Klean

  SEB bankas granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA Divendi

  Ķekavas novada domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA Tautkrekls

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA ASYA

  Mārupes novada domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA Smalkais muslis

  Olaines novada domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • Daina Ločmele

  Siguldas novada domes granta ieguvēja 2018. gadā

 • Greenhouse Apartments

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs 2018. gadā

 
Fotogalerija

 

1. sezonas grantu ieguvēji

2017. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

SIA Genecie – 10 000 EUR no SEB bankas jauna produkta izstrādei un ražošanai – sieviešu maks ar īpašu nodalījumu, kurā iestrādāta ietilpīga iepirkumu soma no auduma

Raimonds Čivkulis – 6 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes jaunas komandu spēles “Tautas bulta” attīstīšanai un virzīšanai tirgū

Ilze Baumane – 3 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes koka smalklietu ražošanas aprīkojuma iegādei

Ieva Spriža – 10 000 EUR no Mārupes novada domes veselīgu un dabīgu saldumu ražošanas no augļiem un ogām ar zīmolu “Dabas gardumi” paplašināšanai

Aija Ozola – 2 000 EUR no Olaines novada domes attīstošās mācību spēles bērniem “Dārzeņu dobe” ražošanas apjomu paplašināšanai un eksportam

SIA Vurcs – 8 000 no Olaines novada domes hidromasāžas sistēmu izgatavošanas un uzstādīšanas akrila vannām biznesa paplašināšanai

 

 • Ieva Spriža

  Mārupes novada granta ieguvēja grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • SIA Genecie

  SEB banka granta ieguvējs grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Aija Ozola

  Olaines novada granta ieguvēja grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • SIA Vurcs

  Olaines novada granta ieguvējs grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Tautas bulta

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Bauman Woodworking

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 •  

 
Noslēdzoties grantu programmas jauno uzņēmēju atbalstam (ie)dvesma pirmajai sezonai, izvēlētas sešas perspektīvākās biznesa idejas, kuru autori saņēmuši finansējumu to īstenošanai.

 
 
Fotogalerija

 
S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.