Поменять язык:
Paragraphs

Akcijas ir vērtspapīri, kas to īpašniekam/akcionāram nodrošina noteiktas tiesības saņemt daļu no uzņēmuma peļņas (piemēram, dividendes) un piedalīties uzņēmuma pārvaldībā. Akcijas ir piemērotas tiem ieguldītājiem, kuri ir gatavi uzņemties paaugstinātu finanšu risku.
Akciju iegāde var kalpot gan kā ilgtermiņa investīcija, gūstot ienākumu no uzņēmuma dividenžu izmaksas, gan kā īstermiņa ieguldījums, gūstot ienākumu no akciju cenu izmaiņām.

Priekšrocības

 

 • Piemērots pieredzējušiem ieguldītājiem
 • Iespēja ieguldīt tieši dažādos uzņēmumos
 • Jūs varat iegādāties gan Baltijas valstu, gan ārzemju uzņēmumos lielākajās biržās
 • Ieguldījumu svārstības ir lielākas salīdzinājumā ar parāda vērtspapīru vai tradicionālo ieguldījumu fondu gadījumā 
 • Akcijas tiek tirgotas ārvalstu tirgos, tāpēc valūtas kursa svārstības var ietekmēt ieguldījumu atdevi
 • Pastāv risks zaudēt daļu vai visus ieguldītos līdzekļus
   

Cenrādis

 

Ieguldījumu produktu cenas lielā mērā ir atkarīgas no tirgus, kurā Jūs plānojat ieguldīt. Tomēr Jums vajadzētu ņemt vērā šādas izmaksas:

 • Vērtspapīru konta atvēršana, kas internetbankā ir bez maksas 
 • Ieguldījumu konta atvēršana (ieteicama, bet ne obligāta), kas ir bez maksas 
 • Komisijas maksa par pirkšanas un pārdošanas darījumiem 
 • Ikmēneša glabāšanas maksa 
 • Dažās valstīs var tikt piemērota attiecīgās valsts nodeva, vai zīmognodeva 

Neesat drošs, ar ko sākt? Mūsu konsultanti var palīdzēt.

 • Saņemiet konsultāciju tiešsaistē video formātā
 • Pārskatiet savu finanšu situāciju
 • Mēs ieteiksim risinājumus, balstoties uz Jūsu situāciju un vajadzībām

Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums Cena
Vērtspapīru konta atvēršana
Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana Internetbankā - Bez maksas
Filiālē- 9.00EUR
Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā Internetbankā - 25.00 EUR
Filiālē - 25.00EUR
Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem
Pārvedums no Sākotnējā reģistra (Vērtspapīru dereģistrācija) 4.50 EUR
Pārvedums uz Sākotnējo reģistru 4.50 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 7.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums 7.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums ne EUR valūtā 50.00 EUR
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru 4.50 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem
Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/ DVP ieskaitījums/ pārvedums 7.00 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/DVP ieskaitījums/pārvedums 21.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana 45.00 EUR
Vērtspapīru īpašnieku sapulces
Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pec vienošanās,
min. 215.00 EUR
Maksa par vērtspapīru kontiem1
Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1.00EUR
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem 0,0055%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām, Baltijas vērtspapīriem un ārvalstu depozitārijos glabātajām akcijām2 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV glabātiem parāda vērtspapīriem 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 0,0750%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā 1.00 EUR
Konta izrakstu sagatavošana
Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Internetbankā - Bez maksas
Filiālē - 4.00EUR
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Internetbankā - Bez maksas
Filiālē - 4.00EUR

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās3, 4, 5

Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts Internetbankā Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
Baltijas akcijas 0,10%, min. 1.00 EUR 0,50%, min. 5.00 EUR
Eiropa (Skandināvijas, Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas un Portugāles akcijas) 0,25%,min. 15.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
ASV akcijas 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju
Kanādas akcijas 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.02 CAD par katru akciju 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.04 CAD par katru akciju
Baltijas parāda vērtspapīri (minimālā ieguldījuma summa 1000.00 EUR)6 0,2% no summas, min. 20.00 EUR 0,2% no summas, min. 20.00 EUR
Eiroobligācijas un ārpus biržas tirgotās obligācijas (minimālā ieguldījuma summa 25000.00 EUR) 0,2% no summas, min. 50.00 EUR 0,2% no summas, min. 50.00 EUR
Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās Pēc vienošanās
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu

SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.


 
1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katru norādīto vērtspapīru grupu.

2 Austrija, Beļģija, Kanāda, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Šveice, Lielbritānija, ASV, t.sk. depozitārie sertifikāti (ADR/GDR) un ETF.

3 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

4 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem, ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".

5 Vērtspapīru darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kā piemēram, darījumam var pievienot attiecīgās valsts nodevu (0,3% no darījuma summas, iegādājoties Francijā emitētus vērtspapīrus, un 0.2% no darījuma summas iegādājoties Spānijā emitētus vērtspapīrus) vai attiecīgās valsts zīmognodevu (Stamp Duty), ko ietur no vērtspapīru pirkšanas darījuma summas (0,1% Itālijā, 0,5% Lielbritānijā, 1% Īrijā emitētajiem vērtspapīriem). Likmes ir norādītas uz 10.09.2020, tās ir informatīvas un laika gaitā var mainīties.

6 Izņemot Eiroobligācijas, kuru ISIN sākas ar XS.

Šis AS "SEB banka" sagatavotais mārketinga paziņojums satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Par nodokļiem sniegtā informācija laika gaitā var mainīties un var nebūt atbilstoša Jūsu individuālajiem apstākļiem. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē; dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildu informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar AS "SEB banka” ieguldījumu konsultantu.