Switch to mobile version. Augšup

Mūsu uzņēmējdarbības prioritātes

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas izstrādāti 2015. gadā, sniedz valstīm, uzņēmumiem un sabiedrībām pamatprincipus, kā ilgtermiņā sasniegt ekonomisko izaugsmi, veicināt sociālo iekļaušanu un vides aizsardzību. Kopumā 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi definē galvenos virzienus, kas sadalīti 169 uzdevumos, norādot konkrētas veicamās darbības. Finanšu sektoram ir izšķiroša loma investīciju piesaistē, lai sasniegtu būtiskākos mērķus. 

SEB nozīmīgākais ieguldījums Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā  ir atbalsts klientiem pārejas procesā. Ieviešot Atbildīgas banku darbības principus, mēs esam apņēmušies pielāgot mūsu biznesa stratēģiju ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Esam identificējuši un par prioritāriem izvirzījuši piecus mērķus, kas ir saistīti ar mūsu biznesa stratēģiju un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, tādējādi veicinot pārmaiņas sabiedrībā. Šie mērķi ir saistīti ar bankas pieredzi atbalstīt ilgtermiņa izaugsmi un inovācijas, vienlaikus saglabājot atbildības principus un starptautisko perspektīvu. 

Rīcība klimata jomā caurvij mūsu uzņēmējdarbību – sākot no vadošās lomas videi draudzīgā finansēšanā, kuru īstenot sākām kā vieni no pirmajiem, līdz pat nesenākām aktivitātēm, klasificējot mūsu biznesa klientu radīto ietekmi uz klimatu. Veicot ieguldījumus, mēs atturīgi attiecamies pret uzņēmumiem, kuru bizness ir cieši saistīts ar fosilajiem kurināmajiem.

Mūsu pieredze ilgtermiņa sadarbībā ar industriālajiem uzņēmumiem ļauj mums palīdzēt stiprināt infrastruktūru un veicināt tehnoloģiju attīstību. Mēs augstu vērtējam sabiedrības spējas radīt inovācijas: 2018. gadā mēs nodibinājām Inovāciju centru, lai veicinātu inovatīvas vides attīstību, palīdzot uzņēmumiem īstenot savas ambīcijas ar inovācijas palīdzību.

Mēs iestājamies par vienlīdzīgām iespējām realizēt savu izaugsmes potenciālu. Tikai 32% no visiem Latvijas uzņēmumiem, kas ir SEB bankas klientu vidū, ir dibinājušas sievietes, tādēļ ar savām aktivitātēm uzsveram sieviešu vienlīdzību biznesa vidē, atbalstot gan forumu “Līdere”, gan programmu jaunietēm “Future heroes”. SEB arīdzan tiecas veicināt dzimumu līdzsvaru SEB augstākās vadības līmenī.

Mūsu uzņēmējdarbība veicina ekonomisko attīstību, rada jaunas darba vietas un sekmē sabiedrības izaugsmi, piemēram, sniedzot atbalstu uzņēmējiem. Mūsu finanšu līdzekļi sniedz privātpersonām un uzņēmumiem piekļuvi kapitālam un finanšu pakalpojumiem.

Mēs aktīvi strādājam, lai novērstu visu veidu korupciju. Mēs esam apņēmušies novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kibernoziegumus, sabotāžu, uzbrukumu mēģinājumus un terorisma finansēšanu.

 

Atbildīga pārdošana un tirgvedība

Kas mūs satrauc

Mūsu darbības pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un sadarbība. Klienti mums uztic ne tikai savu naudu, bet arī ieceres un nākotnes plānus. Mēs vēlamies būt uzticams partneris gan labos, gan sliktos laikos, un mēs arvien domājam par ilgtermiņa attīstību. Mūsu uzdevums ir uzmanīgi klausīties un izmantot savas zināšanas, lai rastu vienkāršus risinājumus un sniegtu klientiem viegli saprotamus ieteikumus, kā īstenot sapņus un parūpēties par nākotni.

Kāpēc SEB tas ir svarīgi

Ja sabiedrībā notiek lielas pārmaiņas, dzīve kļūst sarežģītāka un palielinās nedrošības sajūta. Tāpēc arvien lielāka nozīme ir tam, kas ļauj mums justies drošiem un pārliecinātiem par rītdienu, arī par ekonomikas attīstību. Tas attiecas gan uz privātpersonām, gan uzņēmumiem. Mēs uzskatām, ka savstarpēja uzticēšanās un sadarbība ar klientiem ir viens no galvenajiem veiksmīgas darbības priekšnoteikumiem. Cenšoties jebkurā situācijā nodrošināt skaidrību un pārredzamību un piedāvājot klientiem kvalitatīvus produktus un konsultācijas, mēs apņemamies vienmēr darīt visu iespējamo, lai apmierinātu klientu vēlmes un vajadzības. Tāpēc mēs sevi dēvējam par ilgtermiņa partnerattiecību banku.

Ko mēs darām

Mūsu uzņēmuma darbības pamatā ir SEB vērtības — atbildība, pastāvība, abpusēja cieņa un profesionālisms. Šīs vērtības nosaka mūsu rīcību un atspoguļo uzņēmuma būtību un pārliecību. Minētās vērtības ir arī būtiska SEB Lietišķās uzvedības kodeksa sastāvdaļa. Kodeksā ir izklāstītas SEB vērtības un lietišķās uzvedības standarti. Lietišķās uzvedības kodekss ir kodolīgs SEB grupas norādījumu un pamatnostādņu apkopojums, kurā iekļauti tādi jautājumi kā ētikas politika un uzņēmuma attieksme pret dāvanām un izklaidi. SEB Lietišķās uzvedības kodekss

Atbildīga konsultēšana un kreditēšana

Mēs vēlamies palīdzēt klientiem kontrolēt finanses un iegūt vispusīgu informāciju par savu finanšu situāciju. Mēs nodrošinām instrumentus, kas nepieciešami, lai klienti varētu patstāvīgi pieņemt lēmumus, un pievēršam klientu uzmanību gan iespējām, gan riskiem.

Viens no atbildīgas kreditēšanas stūrakmeņiem ir pārliecība par to, ka klienti var atļauties pienācīgi pārvaldīt savas parādsaistības. Tāpēc, pieņemot lēmumus par kreditēšanu, mēs vienmēr ņemam vērā klienta individuālo situāciju un spēju kredītu atmaksāt. Saskaņā ar mūsu uzņēmuma darbības principiem mēs veicam godīgus un ētiskus tirgvedības pasākumus un apzināti izvairāmies no tādiem finanšu produktiem kā aizdevumi, kas tiek pieprasīti un piešķirti, izmantojot mobilā telefona īsziņas.

Mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai klienti vienmēr varētu saņemt profesionālas konsultācijas par uzkrājumiem un investīcijām, pastāvīgi paplašinām darbinieku zināšanas un izpratni par aktuālajām tendencēm. Piemēram, 2013. gadā visi 2262 Zviedrijas Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas darbinieki, kuru darbs ir saistīts ar klientu konsultēšanu, ieguva SwedSec licenci. Tātad visi ar klientu konsultēšanu saistītie darbinieki var uzskatāmi pierādīt, ka viņiem ir atbilstīga pieredze gan investīciju konsultācijās, gan apdrošināšanas starpniecībā.

Pārredzamība

Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka klientu finanšu situācija ir pietiekami stabila. SEB kļuva par pirmo Zviedrijas banku, kura piemēroja amortizācijas prasības hipotekārajiem kredītiem, ja kredīta apmēra un nodrošinājuma vērtības attiecība ir lielāka par 70%. SEB joprojām ir vienīgā Zviedrijas banka, kura katru dienu atklāti publisko finansējuma izmaksas, kas ietekmē hipotekāro aizdevumu cenu. Ar šiem datiem var iepazīties internetbankā un mūsu tīmekļa vietnē www.seb.se. Mēs labprāt uzklausām klientu ierosinājumus un  ieviešam jaunus digitālos pakalpojumus, piemēram, tradicionālo pasta sūtījumu vietā izmantojam e-pastu , sagatavojam finanšu rokasgrāmatas un nodrošinām pārredzamu cenu noteikšanas procesu.

Klientu ērtībai

Attīstoties arvien jaunām tehnoloģijām, mēs vēlamies uzrunāt klientus arī ar jauniem saziņas līdzekļiem. Lai sazinātos ar klientiem un nodrošinātu tiem atbalstu, mēs izmantojam sociālos medijus, piemēram, "Facebook", "Twitter" un "Skype". 2017. gadā SEB daudzās mītnes valstīs veica vairākus pasākumus, lai klientiem būtu vieglāk izmantot bankas pakalpojumus, lietojot internetu un dažādas mobilās ierīces.

Komentārus un atsauksmes klienti var iesniegt dažādos veidos — personīgi ierodoties birojā, piezvanot pa tālruni vai izmantojot tīmekļa iespējas. Mūsu mērķis ir izskatīt sūdzības un atrisināt problēmas iespējami ātri un iespējami tuvu sūdzības iesniegšanas vietai. Ja darbinieks, kurš saņem sūdzību, nespēj patstāvīgi atrisināt kādu jautājumu, mēs 48 stundu laikā informējam klientu vai nu par to, kā esam nolēmuši rīkoties, vai arī par to, ka mums  ir nepieciešama  tā plašāka izpēte.

Mūsu uzņēmumā darbojas īpaša klientu attiecību darba grupa, kas izskata atkārtotas sūdzības tajos gadījumos, kad klients joprojām nav apmierināts. Visas sūdzības tiek reģistrētas SEB darbības riska informācijas sistēmā.

Atbildīgi ieguldījumi

Kas mūs satrauc

Uzņēmumiem, tostarp bankām un investoriem, kuri aktīvi risina ar vides aizsardzību, sociālo atbildību un pārvaldību saistītos uzņēmējdarbības jautājumus, ir vieglāk samazināt risku un izmantot dažādas uzņēmējdarbības iespējas. Tāpēc ir ļoti svarīgi veidot dialogu un mudināt ieguldījumu portfeļa uzņēmumus darīt visu, lai ilgtermiņā radītu pievienoto vērtību un nodrošinātu lielu finanšu atdevi.

Kāpēc SEB tas ir svarīgi

SEB ir viens no lielākajiem institucionālajiem akcionāriem Ziemeļvalstīs, kas privāto, korporatīvo un institucionālo klientu vārdā iegulda līdzekļus dažādos uzņēmumos visā pasaulē. Pilnvarojumā, ko mums piešķīruši mūsu klienti, atbildīgai īpašuma pārvaldībai ir ļoti liela nozīme. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu ieguldījumu portfeļa uzņēmumi pienācīgi pārraudzītu savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, sabiedrību un pārvaldību.

Ko mēs vēlamies panākt

Mūsu mērķis ir nodrošināt atbildīgu darbību īpašuma pārvaldībā, veicinot uzņēmējdarbības ētikas un labas pārvaldības principu ievērošanu. Mēs vēlamies sadarboties ar mūsu ieguldījumu portfeļa uzņēmumiem, lai novērtētu potenciālos riskus un iespējas, kas saistītas ar šo uzņēmumu darbību, un nodrošinātu, ka šie uzņēmumi spēj ilgtermiņā radīt pietiekami augstu pievienoto vērtību. Mēs apzināmies, ka ilgtspējas nodrošināšanas jautājumi bieži vien ir sarežģīti un jārisina ļoti uzmanīgi. Tāpēc, ja vien iespējams, mēs izvēlamies nevis pārtraukt sadarbību ar iesaistītajiem uzņēmumiem, bet gan veidot dialogu ar tiem.

Ko mēs darām

2008. gadā SEB pievienojās ANO Atbildīgu ieguldījumu principiem (UN Principles for Responsible Investments; PRI). Mēs ievērojam šos sešus principus, cenšoties nodrošināt atbildīgu īpašuma pārvaldību. Gadu gaitā mūsu apņemšanās ievērot ANO Atbildīgu ieguldījumu principus ir kļuvusi stingrāka. Mēs uzskatām, ka šie principi ir ļoti noderīgs un svarīgs instruments, kas ļauj nodrošināt atbildīgu darbību īpašuma pārvaldībā. Plašāku informāciju par sešiem ANO Atbildīgu ieguldījumu principiem atradīsiet šeit.

Aktīva īpašuma pārvaldība

SEB ir viens no lielākajiem Ziemeļvalstu investoriem, tāpēc korporatīvajā pārvaldībā, sociālajā atbildībā un vides aizsardzībā mums ir aktīvi jāiesaistās ieguldījumu portfeļa uzņēmumu darbībā. Mēs uzskatām, ka šādi varam palielināt mums piederošo aktīvu vērtību un attiecīgi radīt pievienoto vērtību gan sev, gan klientiem.

Ieguldījumos uzņēmumu akcijās mēs parasti izmantojam vienu no divām iespējām, proti, individuālu iesaistīšanos, ja attiecīgie jautājumi ir saistīti ar konkrētu uzņēmumu, vai kolektīvu iesaistīšanos, ja ir runa par kādu plašāku jomu vai jautājumu. Aktīvas īpašuma pārvaldības principus mēs attiecinām arī uz ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un riska kapitālā. Šajās aktīvu klasēs mēs rūpējamies, lai attiecīgie aktīvi, atrodoties mūsu īpašumā, kļūtu vērtīgāki no vides aizsardzības, sociālās atbildības un pārvaldības viedokļa.

Tematiskie pasākumi

Atkarībā no konkrētiem jautājumiem un uzņēmumiem, mēs īstenojam dažādus tematiskos pasākumus. Sadarbībā ar vairākiem citiem investoriem mēs iesaistāmies, piemēram, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu darbībā, lai pakāpeniski izbeigtu bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu. Mēs darām visu iespējamo, lai pilnveidotu korupcijas novēršanas pasākumus dažādās nozarēs un valstīs.

Hidrauliskajā laušanā (fracking, hydraulic fracturing) un slānekļa gāzes ieguvē esam pievienojušies arī ANO Atbildīgu ieguldījumu principu iniciatīvai "Clearinghouse". Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un labās prakses piemēru ieviešanu attiecīgās nozares uzņēmumos.

Mūsu nozares politika  nepieļauj līdzekļu ieguldīšanu uzņēmumos, kas ražo un / vai tirgo pretkājnieku mīnas un kasešu ieročus, kā arī ķīmiskos un bioloģiskos ieročus. 2013. gada rudenī SEB nolēma, ka SEB fondu piedāvājumā iekļauto, ar SEB vārdu tirgoto un aktīvi pārvaldīto fiksēta ienākuma vērtspapīru un akciju fondu līdzekļus nedrīkst ieguldīt tādu uzņēmumu aktīvos, kuri ir iesaistīti kodolieroču programmās un kodolieroču izstrādē un ražošanā.

Ilgtspējas principu ieviešana

2013. gada beigās mūsu ilgtspējas stratēģijai atbilda aptuveni divas trešdaļas kopējo pārvaldāmo aktīvu — akciju, uzņēmumu obligāciju, nekustamo īpašumu un riska kapitāla vērtspapīru. Lai nodrošinātu ilgtspējas principu ieviešanu, mēs aktīvi iesaistāmies īpašuma pārvaldībā vai arī veicam citus pasākumus, lai investīciju lēmumos iekļautu vides aizsardzības, sociālās atbildības un labas pārvaldības jautājumus.

Pašlaik SEB klientiem piedāvā 17 ieguldījumu fondus, kuru ieguldījumu politika atbilst sociālās atbildības principiem un kuru pārvaldāmo aktīvu kopējā tirgus vērtība (Assets under Management; ASM) pārsniedz 27 miljardus SEK. Minēto fondu pārvaldībā tiek piemēroti gan pozitīvi, gan negatīvi atlases kritēriji, tematiska pieeja, kā arī vides aizsardzības, sociālās atbildības un labas korporatīvās pārvaldības principi. Vairumā gadījumu fonda izveides pamatā ir aktīvu atlase pēc noteiktiem standartiem un kritērijiem. Atkarībā no klientu vēlmēm šo pieeju var papildināt arī ar citām atlases metodēm.

Sadarbība

Mēs atbalstām Zviedrijas, Somijas un Dānijas ilgtspējīgu ieguldījumu forumus (Sustainable Investment Forum; SIF), kā arī Zviedrijas investoru sadarbības iniciatīvu ilgtspējīgai pievienotās vērtības radīšanai (Sustainable Value Creation). Darbojoties Zviedrijas ilgtspējīgu ieguldījumu forumā, SEB kopā ar piecām citām Zviedrijas finanšu iestādēm ieviesa jauno ilgtspējas programmas redakciju Zviedrijas papildu piemaksas pensiju sistēmā.

Ilgtspējas programma, kurā aprakstīta fonda pārvaldītāju nostāja un darbība ilgtspējas jomā, papildina sociāli atbildīgu / ētisku ieguldījumu fondu faktu ziņojumu. Fondu izveides un pārvaldības pamatā ir jau minētie trīs aspekti — aktīvu atlase pēc pozitīviem kritērijiem, aktīvu atlase pēc negatīviem kritērijiem un potenciālo portfeļa uzņēmumu darbības pilnveidošana. Tas ir būtisks solis, kas nodrošina lielāku pārredzamību sociāli atbildīgu / ētisku ieguldījumu fondos.

Ilgtspējīga finansēšana

Kas mūs satrauc

Lai sekmīgi risinātu daudzās sociālās un vides aizsardzības problēmas, ar kurām šodien saskaras pasaule, nepieciešama jauna pieeja, inovācijas un finansiālais atbalsts. Bankām šajā ziņā var būt ļoti liela nozīme, ja tās rada atbilstīgus finanšu risinājumus un palīdz klientiem īstenot ar ilgtspēju saistītus pasākumus un iniciatīvas.

Kāpēc SEB tas ir svarīgi

Ja uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas procesā un sarunās ar klientiem tiek iekļauti vides aizsardzības un sociālie jautājumi, ilgtermiņā ir vieglāk samazināt risku un izmantot dažādas uzņēmējdarbības iespējas. Riska mazināšanā mēs ievērojam starptautiskos labās prakses standartus, piemēram, Ekvatora principus (Equator Principles; EP).

Ko mēs vēlamies panākt

Mūsu mērķis ir sadarboties ar klientiem, lai veicinātu ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un ilgtermiņa izaugsmi, vienlaikus aizsargājot apkārtējo vidi un pozitīvi ietekmējot sabiedrību. Lai to izdarītu, mēs cenšamies paplašināt zināšanas un izpratni par ilgtspējas jautājumiem nozarēs, kuras atbalstām, un iekļaut gūtās atziņas savā uzņēmējdarbības praksē. Mēs aktīvi meklējam iespēju finansēt projektus, kas ne vien nodrošina pietiekami lielu ekonomisko atdevi, bet arī pozitīvi ietekmē apkārtējo vidi un sabiedrību.

Ko mēs darām

Mēs esam pārliecināti, ka varam ietekmēt ekonomisko attīstību un veicināt pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku, un vēlamies sadarboties ar klientiem, lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, aizsargātu apkārtējo vidi un pozitīvi ietekmētu sabiedrību. Mēs apzināti iekļaujam ilgtspējas jautājumus sarunās ar lielajiem un arī daudziem mazajiem korporatīvajiem klientiem.

SEB nostāja un nozaru politika

Banka ir sagatavojusi trīs nostājas paziņojumus (klimata pārmaiņas, bērnu darbs un saldūdens pieejamība) un sešus nozares politikas (ieroči un aizsardzība, mežsaimniecība, degizrakteņi, kalnrūpniecība un metālrūpniecība, atjaunojamie energoresursi un kuģniecība) paziņojumus, kas tika pieņemti 2011. gadā. Minētie dokumenti palīdz uzsākt un veidot dialogu ar klientiem, tomēr ilgtspējas pamatjautājumi tiek pārrunāti ar jebkuru uzņēmumu neatkarīgi no nozares. Plašāku informāciju atradīsiet šeit.

Kopš 2011. gada jūnija SEB nozaru politika un nostāja tiek iekļauta regulārajos lielo un vidējo korporatīvo klientu uzņēmējdarbības uzraudzības pasākumos un ikgadējos kredītuzraudzības pasākumos. Līdz 2013. gada beigām mēs bijām izvērtējuši 97 %  lielo un vidējo korporatīvo klientu, uz kuriem attiecas apstiprinātā nozaru politika un nostājas paziņojumi. Mūsu prasībām atbilda 94 %  izvērtēto uzņēmumu . Pamatojoties uz minēto nozaru politiku un nostājas paziņojumiem, mēs esam uzsākušu stratēģisku dialogu aptuveni ar 100 uzņēmumiem par ilgtspējas jautājumiem.

Kredītpolitika un kreditēšanas kārtība

SEB kredītpolitikas būtiskākais princips, ir vienmēr ņemt vērā kredītanalīzes rezultātus un pārliecināties, ka kredīta summa ir samērīga ar klienta spēju to atmaksāt. Bankai ir jāiepazīst attiecīgais klients un jāizprot konkrētā kredīta mērķis. Bankas kredītpolitikā esam pakāpeniski iekļāvuši arī ilgtspējas jautājumus. Tie atspoguļo SEB nostāju par ilgtspēju — lielāka uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības iespējām un riskiem, kas ir saistīti ar vides aizsardzību, sociālo atbildību un korporatīvo pārvaldību.

Ilgtspējas riska pārvaldība

Vides aizsardzības kritēriji mūsu kredītpolitikā tika iekļauti jau 1997. gadā, tāpēc pasākumi, kas ļauj novērtēt, kā finansējuma piešķiršana varētu ietekmēt apkārtējo vidi un sabiedrību, ir iekļauti kopējā riska pārvaldības procesā. 2004. gadā mēs paplašinājām šo pieeju, iekļaujot arī citus ilgtspējas aspektus, piemēram, cilvēktiesības, starptautiskās darba tiesību normas un reputācijas risku. Īpašā kredītpolitikas sadaļā ir uzsvērta mūsu sociālā atbildība. Sagatavojot un apstiprinot nozaru politiku un nostājas paziņojumus, mēs atvieglojām un pilnveidojām ilgtspējas risku un iespēju izvērtēšanu kreditēšanas lēmumu pieņemšanas procesā.

Ekvatora principi

2007. gadā SEB kļuva par pirmo Ziemeļvalstu banku, kura pievienojās Ekvatora principiem — brīvprātīgi piemērojamu standartu kopumam, ko finanšu iestādes izmanto, lai novērtētu lielu projektu ietekmi uz sabiedrību un apkārtējo vidi un palīdzētu klientiem šos projektus īstenot un pārvaldīt.

Lielu un sarežģītu objektu, piemēram, elektrostaciju, rafinēšanas vai atkritumu pārstrādes rūpnīcu izveidei bieži tiek izmantotas projektu finansēšanas iespējas, un tas ļauj veicināt šo lielo projektu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi starptautiskajiem labās prakses piemēriem.

2013. gada 4. jūnijā finanšu iestādes, kas ir pievienojušās Ekvatora principiem, pieņēma Ekvatora principu trešo redakciju (EP III). Pēdējo gadu laikā SEB ir piedalījusies Ekvatora principu trešās redakcijas sagatavošanā. Darba grupās, kurās tika sagatavota jaunā redakcija, darbojās finanšu iestādes, kas ir pievienojušās Ekvatora principiem. Sagatavošanas procesā notika arī plašas diskusijas ar ieinteresētajām personām, tostarp dažādām finanšu iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kā arī uzņēmumiem un uzņēmumu asociācijām.

"Zaļās" obligācijas

Laikā no 2008. gada (kad SEB kopā ar Pasaules Banku ieviesa "zaļās" obligācijas) līdz 2013. gada decembrim mēs par "zaļajām" obligācijām Pasaules Bankas un citu emitentu vārdā esam ieņēmuši 3,5 miljardus USD. No šo obligāciju tirdzniecības iegūtie līdzekļi tiek izmantoti ieguldījumu finansēšanai dažādās valstīs visā pasaulē, un šo ieguldījumu mērķis ir mazināt klimata pārmaiņas vai palīdzēt cilvēkiem un sabiedrībai tām pielāgoties.

2013. gada septembrī SEB palīdzēja Gēteborgas (Gothenburg) pašvaldībai īstenot pirmo "zaļo" obligāciju emisiju Ziemeļvalstīs, kuras gaitā tika emitētas obligācijas 500 miljonu SEK apmērā. Tā Gēteborga Ziemeļvalstu reģionā ir aizsākusi izmantot SEB, Pasaules Bankas un Zviedrijas investoru kopīgi izstrādāto "zaļo" obligāciju finanšu shēmu

Kopumā dažādas pasaules organizācijas, tostarp Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB), Pasaules Banka un Korejas Eksporta un importa banka, ir emitējušas "zaļās" obligācijas, kuru vērtība sasniedz 10 miljardus dolāru.

Plašāka informācija par "zaļajām" obligācijām.

Finanšu noziegumu apkarošana

Kas mūs satrauc

Finanšu noziegumi ir būtiska starptautiska problēma. Šo noziegumu novēršana ir SEB prioritāte, jo īpaši tāpēc, ka finanšu noziegumu forma pastāvīgi mainās, bet kaitējums, ko šie noziegumi nodara sabiedrībai un ekonomikai, var būt ļoti liels.

Kāpēc SEB tas ir svarīgi

SEB ir viens no lielākajiem aizdevumu, norēķinu pakalpojumu un citu finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Mums jāaizsargā savi klienti un aktīvi, kurus pārvaldām. Mums jāspēj novērst finanšu noziegumus un savu saziņas un pakalpojumu sniegšanas kanālu ļaunprātīgu izmantošanu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijai, krāpšanai un citām noziedzīgām darbībām.

Ko mēs darām

SEB iegulda ievērojamus līdzekļus, lai novērstu finanšu noziegumus un kaitējumu, ko finanšu noziegumi nodara mūsu klientiem un uzņēmuma darbībai, kā arī vietējai un starptautiskai ekonomikai. Mēs sadarbojamies ar vietējiem un starptautiskajiem partneriem, apmācām savus darbiniekus, sekojam darījumiem un pārbaudām klientus, ievērojot principu "Pazīsti savu klientu" (Know Your Customer; KYC) un ņemot vērā ieviestos sankciju sarakstus. Mēs pievēršam īpašu uzmanību trim būtiskām jomām:

- krāpšanas gadījumu novēršanai, atklāšanai un atbildes pasākumiem;
- pasākumiem, kuru mērķis ir novērst noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu;
- aizdomās turētajām personām piemēroto valsts sankciju ievērošanai.

2013. gadā mēs ieviesām noteikumus, kuri nosaka, ka bankai ir tiesības apturēt iespējamus krāpnieciskus darījumus, kas tiek veikti internetbankā vai mobilo sakaru tīklā, un noskaidrot šo darījumu apstākļus.

Mēs esam pilnveidojuši arī klientu identifikācijas procesu. Piekļuve internetbankas un mobilās bankas pakalpojumiem ir aizsargāta ar vairākiem aizsardzības līmeņiem, no kuriem viens ir elektroniskais paraksts, ko var aktivizēt ar kartes nolasīšanas ierīci vai kodu kalkulatoru. Lai nodrošinātu klientu aktīvu aizsardzību, SEB ir noteikusi stingrākas drošības prasības minēto ierīču izsniegšanai.

Iekšējā sadarbība

Vairākas SEB struktūrvienības, tostarp Drošības, Darbības atbilstības uzraudzības, Iekšējās revīzijas, Informācijas drošības, Cilvēkresursu un Riska pārvaldības nodaļa, sadarbojas, lai novērstu krāpšanas gadījumus. Minētā sadarbība ietver savstarpēju palīdzību bankas pamatfunkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanā, lai novērstu jebkādas krāpniecības iespējas bankas darbībā.

Darbinieku apmācība

Lai cīņa pret finanšu noziegumiem būtu veiksmīga, bankas darbiniekiem ir nepieciešamas plašākas zināšanas par jaunākajām krāpšanas tendencēm un krāpšanas gadījumu novēršanu. Darbiniekiem vienmēr jāpievērš uzmanība iespējamiem krāpšanas gadījumiem neatkarīgi no tā, vai tie saistīti ar ārējiem mēģinājumiem izdarīt finanšu noziegumu vai ar nelikumīgu iekšējo personu rīcību. Lai uzlabotu darbinieku informētību par finanšu noziegumiem un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, SEB ir izveidojusi e-mācību programmas, kas paredzētas visiem bankas darbiniekiem. Papildus minētajām programmām atsevišķām mērķgrupām tiek organizēti arī semināri un nodarbības klātienē.

Princips "Pazīsti savu klientu"

Lai apkarotu un novērstu finanšu noziegumus, ir nepieciešamas gan starptautiskas vienošanās, gan kopīgi pasākumi un noteikumi. Mēs ievērojam Eiropas Savienības tiesību aktu prasības par klientu iepazīšanu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu. Ja, mūsuprāt, pastāv risks, ka banka varētu tikt izmantota noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, mēs veicam pastiprinātu attiecīgo klientu, produktu un valstu uzticamības pārbaudi.

Ziņošana par pārkāpumiem

2012. gadā SEB vienkāršoja un pilnveidoja kārtību, kādā jāziņo par pārkāpumiem. Ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem lielākoties joprojām tiek iesniegti vietējiem vadītājiem. Tos regulāri saņem arī Darbības atbilstības uzraudzības vadītājs un Iekšējās revīzijas vadītājs, kuriem ziņas par iespējamajiem pārkāpumiem lielākoties tiek sniegtas , piezvanot pa tālruni vai nosūtot uz īpašo e-pasta adresi. Visbiežāk par iespējamiem pārkāpumiem ziņo bankas darbinieki, taču banka saņem sūdzības arī no klientiem, piegādātājiem un citām ieinteresētām personām. Sūdzībās un ziņojumos minētie gadījumi ietver iespējamos bankas iekšējo kreditēšanas noteikumu pārkāpumus, dāvanu un izklaides pārkāpumus un iespējamos interešu konfliktus. Visi starpgadījumi vai apstākļi, par kuriem saņemtas sūdzības vai ziņojumi, tiek nekavējoties noskaidroti, un, ja nepieciešams, par tiem tiek informēts bankas izpilddirektors un Revīzijas un atbilstības uzraudzības komiteja.

Cieņpilna attieksme pret darbiniekiem

Kas mūs satrauc

Banku pakalpojumos visu izšķir cilvēki. Tāpēc mēs cenšamies radīt sakārtotu darba vidi un piesaistīt un paturēt darbā atbilstošus speciālistus. Mēs vēlamies, lai darbinieki justos novērtēti, piederīgi un iesaistīti uzņēmuma ikdienas darbā, un veicinām darbinieku personīgo izaugsmi. Darbinieku labklājība ir ļoti būtiska veiksmīgai uzņēmuma darbībai.

Kāpēc SEB tas ir svarīgi

Patīkama, sakārtota un labvēlīga darba vide uzlabo darba kvalitāti un vairo darbinieku apmierinātību un lojalitāti. Tas ir gan klientu, gan akcionāru interesēs. Lai saglabātu ilgtermiņa partnerattiecību bankas statusu, SEB jāspēj piesaistīt un paturēt darbā vislabākos speciālistus un jācenšas pilnveidot šo darbinieku prasmes un iemaņas, lai mēs varētu piedāvāt klientiem viskvalitatīvāko un visērtāko apkalpošanu.

Ko mēs vēlamies panākt

Mūsu mērķis ir panākt, lai bankā strādātu uzticami darbinieki, kuri lepojas ar to, ka strādā SEB, un var ieteikt mūsu uzņēmumu kā sakārtotu un pretimnākošu darbavietu, kas sniedz plašas individuālās izaugsmes iespējas. Mēs piedāvājam vienādas individuālās attīstības iespējas visiem darbiniekiem. Mēs vēlamies veicināt zināšanu, prasmju un pieredzes daudzveidību visos uzņēmuma līmeņos un nodrošināt saviem darbiniekiem modernu, drošu un labvēlīgu darba vidi.

Ko mēs darām

Mūsu uzņēmuma darbību un kultūru nosaka četras uzņēmuma pamatvērtības — atbildība, pastāvība, abpusēja cieņa un profesionālisms. Šīs pamatvērtības ietekmē mūsu savstarpējās attiecības un atspoguļo to, kā mēs vēlamies izturēties un rīkoties, veidojot attiecības ar klientiem, partneriem un citām ieinteresētām personām. Plašāku informāciju par mūsu pamatvērtībām atradīsiet šeit.

Atklāts dialogs

Mēs arvien pilnveidojam uzņēmuma korporatīvo kultūru un regulāri interesējamies par to, kā darbinieki vērtē darba vidi un apstākļus. Darbinieku aptaujā "Insight" tika noteikti divi dažādi indeksi, proti, darbinieku iesaistes indekss (Employee Engagement Index), kas raksturo darbinieku apņēmību aktīvi veicināt veiksmīgu bankas darbību, un izcilības indekss (Performance Excellence Index), kas atspoguļo to, kā organizācija apmierina klientu vajadzības klientu servisā, efektīvā darbībā un kvalitatīvos produktos. Abu indeksu rezultāti atbilst citu līdzīgu uzņēmumu rādītājiem.

Lai uzturētu atklātu dialogu ar bankas darbiniekiem, mēs izmantojam dažādas saziņas iespējas, piemēram, jaunumu un informatīvu paziņojumu publiskošanu uzņēmuma iekštīklā, pastāvīgo tērzēšanu ar SEB augstāko vadību un mūsu uzņēmuma sociālās sadarbības platformu "Connections".

Attīstība

Mēs uzskatām, ka cilvēki vienmēr vēlas attīstīties un pilnveidoties, kā arī justies novērtēti un piederīgi, un nodrošinām saviem darbiniekiem plašas personīgās izaugsmes iespējas. Mēs sagaidām, ka darbinieki uzņemsies atbildību par savu izaugsmi, piemēram, ar sistemātisko profesionālās attīstības procesu, ko esam ieviesuši uzņēmumā. Veidojot dialogu ar darbiniekiem, lielu uzmanību pievēršam tam, lai darbinieku mērķi atbilstu bankas darbības mērķiem, stratēģijai un nākotnes redzējumam.

2013. gadā mēs centāmies īpaši veicināt ikdienas mācīšanos un zināšanu apmaiņu starp  darbiniekiem un ieviesām īpašu "Korporatīvo mācību modeli". Mūsu mērķis ir sniegt bankas darbiniekiem iespēju uzņemties iniciatīvu un atbildību par zināšanu apguvi un apmaiņu. Mēs vēlamies ieviest šādu mācīšanās kultūru, piedāvājot modernus mācību līdzekļus un koncepcijas, kas atbilst mūsu uzņēmējdarbības mērķiem.

Vadītāju profesionālās izaugsmes programmas

SEB pievērš lielu uzmanību vadītāju profesionālajai izaugsmei, gādājot par to, lai visos uzņēmuma līmeņos strādātu profesionāli un iedvesmojoši vadītāji. Mēs esam izveidojuši un ieviesuši vairākas vadītāju profesionālās izaugsmes programmas, piemēram, praktiskās vadības programmu Management in Practice. Šī viengadīgā mācību programma ļauj iegūt stabilas pamatzināšanas, kas nepieciešamas veiksmīgai vadītāja pienākumu izpildei.

Vidējā līmeņa vadītājiem, pieredzējušiem speciālistiem un projektu vadītājiem esam izstrādājuši īpašu mācību koncepciju. Tā ir cieši saistīta ar vadītāju īpašībām un darba stilu, kas, mūsuprāt, ir būtiski veiksmīgai SEB bankas darbībai. SEB vadības kultūra arī turpmāk ietvers bankas vadītāju atbalstīšanu, nodrošinot izaugsmes vadību, atbalstu pārmaiņu gadījumā un dažādas profesionālas attīstības programmas.

Viens no svarīgākajiem SEB panākumu priekšnoteikumiem ir talantīgu speciālistu piesaiste. SEB banka jau ilgu laiku tiek uzskatīta par vienu no labākajiem darba devējiem Zviedrijā un Baltijas valstīs. Plašāku informāciju par darba un karjeras iespējām SEB atradīsiet šeit.

Daudzveidība

SEB mērķis ir visiem darbiniekiem neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai reliģiskās piederības, vecuma vai seksuālās orientācijas nodrošināt vienādas individuālās izaugsmes iespējas. Mēs cenšamies nodrošināt dzimumu līdzsvaru visos uzņēmuma līmeņos un palielināt ārvalstu izcelsmes darbinieku īpatsvaru. Mēs uzskatām, ka patiesa personāla daudzveidība, tostarp darbinieku atšķirīgā izcelsme un pieredze, uzlabo uzņēmuma darbības rezultātus.

Mēs darām visu, lai uzņēmuma struktūrā un darbības procesos palielinātu sieviešu īpatsvaru vecāko speciālistu un augstākā līmeņa vadītāju vidū, kā arī iesaistāmies ar šo jautājumu saistītās iniciatīvās.

2013. gadā SEB bija viens no desmit Zviedrijas uzņēmumiem, kas piedalījās projektā "Battle of the Numbers", kura mērķis bija palielināt sieviešu īpatsvaru operatīvo vadītāju vidū. Gada laikā 100 sievietes, tostarp desmit SEB darbinieces, analizēja dažādas darbības, ko uzņēmumi varētu veikt, lai piesaistītu un pieņemtu darbā vairāk talantīgu sieviešu un nodrošinātu viņu profesionālo izaugsmi. Projektā iesaistītās sievietes dalījās pieredzē, pārrunājot gan pozitīvos piemērus, gan problēmas.

Sakārtota darba vide

SEB veselības aizsardzības stratēģijā "SEB Wellness Programme" lielāka uzmanība ir veltīta nevis seku novēršanai, bet gan slimību profilaksei, uzlabojot darba apstākļus un novēršot saslimšanas. Minētā stratēģija ir izstrādāta, pamatojoties uz jaunākajiem pētījumiem un 2012. gadā izveidotās SEB Veselības zinātnes padomes rekomendācijām. Plašāka izpratne par to, kas var ietekmēt darbinieku veselības stāvokli, ir būtisks uzņēmuma veiksmīgas darbības priekšnoteikumus.

Mēs sagaidām, ka darbinieki paši uzņemsies atbildību par savu veselību, taču SEB nodrošina arī nepieciešamo palīdzību un atbalstu. 2013. gadā mēs ieviesām "Wellness Check" — divas dažādas veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes, kuru laikā tiek pievērsta uzmanība darbinieku dzīvesveidam, stresa novēršanai un fiziskajām aktivitātēm. Līdz 2013. gada beigām Zviedrijā šādās pārbaudēs ir piedalījušies vairāk nekā 70 %  bankas darbinieku.

Slimības atvaļinājumu īpatsvars

Lai gan sabiedrībā kopumā slimības atvaļinājumu skaits palielinās, SEB bankā Zviedrijā īstermiņa un ilgtermiņa slimības atvaļinājumu procentuālais īpatsvars joprojām ir zems (sk. SEB korporatīvās ilgtspējas ziņojumu "CS Fact Book"). Kopējais slimības atvaļinājumu īpatsvars SEB bankā Zviedrijā ir 2,44 % . Salīdzinot ar citām nozarēm, šis nav augsts rādītājs, turklāt tas ir zemākais banku nozarē.

Darba apstākļi

2013. gadā SEB pilnveidoja darba apstākļu uzlabošanas pasākumus, kas tiek sistemātiski veikti SEB bankā Zviedrijā un ir saskaņoti ar attiecīgajām arodbiedrībām. Ikgadējā darba apstākļu novērtēšana ir likumā noteiktās sistemātiskās darba vides pārvaldības būtiska sastāvdaļa, kas palīdz izveidot un saglabāt veselībai nekaitīgu darba vidi. 2013. gadā pēc ikgadējām mācībām par darba apstākļiem un darba drošību palielinājās dokumentētas ikgadējās darba apstākļu novērtēšanas īpatsvars, proti, 2012. gadā darba apstākļu novērtēšanas gaita un rezultāti tika dokumentēti 73 % , bet 2013. gadā - 90 %  gadījumu.

Ieguldījums sabiedrībā

Kas mūs satrauc

Bankas, tostarp SEB banka, ir neatņemama sabiedrības sastāvdaļa. Mēs apzināmies, ka mūsu rīcība vienmēr ietekmē arī sabiedrību. Tāpēc mēs vēlamies palīdzēt veidot tādu sabiedrību, kurā mēs visi varētu un gribētu dzīvot. Papildus ieguldījumam uzņēmuma darbībā un sniegtajiem pakalpojumiem mēs aktīvi atbalstām vietējo sabiedrību. Mēs nežēlojam laiku un naudu un sadarbojamies ar rūpīgi izraudzītiem partneriem un sabiedrības grupām.

Ko mēs darām

SEB iegulda nākamajās paaudzēs. Mēs atbalstām vietējās sabiedrības izaugsmi, sadarbojoties ar mītnes valsts organizācijām un iestādēm. SEB sadarbojas ar labākajām organizācijām un labdarības iestādēm un piedalās lēmumu pieņemšanā par bankas piešķirtā finansējuma izmantošanu. Īpašu uzmanību SEB velta uzņēmējdarbībai un inovācijām, bērniem un jauniešiem un izglītībai un zināšanām. Mums ir svarīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā par  piešķirtā finansējuma izmantošanu, un mēs vienmēr cenšamies izmantot līdzekļus tā, lai mūsu ieguldījums nestu maksimālu labumu.

SEB nav saistīta ar politiskajām partijām. Mēs nesniedzam finansiālu atbalstu politiskajām partijām un neveicam arī nekādus citus ziedojumus vai dāvinājumus politiskiem spēkiem.

Uzņēmējdarbība

SEB tradicionāli atbalsta uzņēmējus un mazos uzņēmumus. Šim nolūkam mēs izmantojam bankas pamatdarbības sniegtās iespējas un sadarbojamies ar atzītām organizācijām, kas atbalsta uzņēmējus un uzņēmējdarbību.

Zviedrijā mēs sadarbojamies ar jauno uzņēmēju organizāciju "Ung Företagsamhet", iepazīstoties ar tūkstošiem vidusskolēnu. Ar jaundibinātajiem uzņēmumiem mēs iepazīstamies topošo uzņēmēju konkursā "Venture Cup", uzņēmējdarbības atbalsta organizācijā "Connect", Starptautiskajā Uzņēmēju asociācijā (IFS) un jauno uzņēmēju centrā "Nyföretagarcentrum", savukārt visvairāk pieredzējušos uzņēmējus sastopam konkursā "Gada uzņēmējs". Veicinot uzņēmējdarbību, SEB banka Zviedrijā 2013. gadā kā organizētāja vai dalībniece piedalījās vairāk nekā 45 pasākumos un uzrunāja aptuveni 10 000 cilvēku.

SEB labprāt atbalsta jaunos uzņēmējus arī Somijā, sadarbojoties ar organizāciju "Junior Achievement".

SEB īsteno plašu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu programmu arī visās trijās Baltijas valstīs. Piemēram, Igaunijā tiek īstenots projekts "Brain Hunt", kura mērķis ir atrast jaunas un videi draudzīgas inovācijas. Savukārt Lietuvā SEB sadarbībā ar žurnālu "BznStart" īsteno projektu "240 Minutes of Charge" jaunajiem un topošajiem uzņēmumiem, kuri ir gatavi izaicinājumiem. Latvijā SEB atbalsta tādus projektus kā biznesa ideju konkurss "Ideju kauss", televīzijas raidījumu cikls jaunajiem uzņēmumiem "Firmas noslēpums" un balva straujāk augošajiem uzņēmumiem "Gazele", kas tiek piešķirta sadarbībā ar laikrakstu "Dienas Bizness".

Bērni un jaunieši

SEB piedalās daudzos pasākumos un projektos, kas palīdz uzlabot jauniešu un bērnu dzīves apstākļus un izaugsmes iespējas gan valsts līmenī, gan vietējā sabiedrībā. 1997. gadā SEB banka sāka atbalstīt organizāciju "Mentor". Šodien šī organizācija veiksmīgi darbojas gan Zviedrijā, gan Baltijas valstīs. Pasākumu klāsts ir kļuvis plašāks, un 2013. gadā dažādos pasākumos un projektos iesaistījās aptuveni 1900 bankas darbinieku. Viņi kļuva arī par jauniešu padomdevējiem, stāstīja skolēniem par savu profesiju, mācīja jauniešiem plānot personiskās finanses un pieteikties darbā. Mēs aktīvi iesaistāmies vietējās sabiedrības aktivitātēs, piemēram, mūsu biroja apkārtnē Risnē (Rissne) netālu no Stokholmas. Šajā apkārtnē SEB ir viens no lielākajiem darba devējiem. Daudzi bankas darbinieki ir iesaistījušies sabiedriskajās aktivitātēs un kļuvuši par paraugu vietējiem jauniešiem.

Baltijas valstīs SEB palīdz bērniem un jauniešiem, kuriem īpaši nepieciešams atbalsts.

Latvijā mēs sadarbojamies ar SOS Bērnu ciematu asociāciju un asociāciju "Dzīvesprieks". SEB sniedz šīm organizācijām finansiālu atbalstu, savukārt mūsu darbinieki iesaistās organizāciju darbā kā brīvprātīgie. Lietuvā SEB sadarbībā ar televīzijas kanālu TV3 organizē kampaņu "Sapņi piepildās", lai vāktu līdzekļus bāreņiem un slimiem bērniem. Igaunijā SEB Labdarības fonds ir lielākais labdarības fonds valstī. SEB atbalsts ļauj rast patvērumu bērniem, kuri ir palikuši bez vecākiem.

Vācijā mēs esam izveidojuši SEB fondu, kur darbinieki var lūgt finansējumu vietējiem sociāli atbildīgiem projektiem.

Izglītība un zināšanas

SEB aktīvi atbalsta zināšanu izplatīšanu. Sadarbībā ar Zviedrijas un Ziemeļvalstu augstskolām mēs atbalstām pētniecību un izglītību vairākās programmās, profesūras un zinātniskos projektus, kā arī atzītas augstskolu studentiem paredzētas partnerības programmas.

Labs piemērs ir mūsu ilgā sadarbība ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics; SSE) un atbalsts, ko kopš 2012. gada sniedzam Rīgas Ekonomikas augstskolas Ilgtspējīga biznesa centram (Centre for Sustainable Business). Ar SEB un vēl divu Ziemeļvalstu banku piešķirto finansiālo atbalstu piecu gadu laikā Baltijas valstu studentiem piešķirtas 720 stipendijas, samazinot viņu gada studiju maksu Rīgas Ekonomikas augstskolā no 6000 līdz 3500 EUR. Sadarbībā ar vairākām augstskolām un citām iestādēm SEB piešķir stipendijas arī talantīgākajiem Latvijas studentiem.

Finanšu pakalpojumu pieejamība

Kas mūs satrauc

Visiem cilvēkiem jābūt vienādām iespējām saņemt finansējumu un banku pakalpojumus. Tāpēc mēs darām visu, lai uzlabotu savu pakalpojumu pieejamību un sabiedrības izpratni par finansēm un finanšu pakalpojumiem. Mūsu mērķis ir apkalpot iespējami plašu klientu loku un apmierināt klientu atšķirīgās finanšu vajadzības neatkarīgi no tā, kad un kur klienti vēlas izmantot mūsu pakalpojumus. Mums jādara viss iespējamais, lai mūsu finanšu pakalpojumi būtu pieejami ikvienam neatkarīgi no ekonomiskā statusa, etniskās piederības, invaliditātes vai citiem faktoriem. Tas nozīmē, ka mums jāpievērš lielāka uzmanība arī tehnoloģijām un instrumentiem, kas atvieglo bankas pakalpojumu izmantošanu.

Kāpēc SEB tas ir svarīgi

Finansējuma pieejamība būtiski ietekmē valsts ekonomiskās izaugsmes iespējas un sabiedrības stabilitāti. Tāpēc mums ir svarīgi izmantot savus produktus un pakalpojumus, kā arī starptautisko banku tīklu un galvenos resursus un prasmes, lai sniegtu kvalitatīvus un viegli pieejamus finanšu pakalpojumus. Šāda rīcība pozitīvi ietekmē sabiedrību un sniedz SEB konkurences priekšrocības.

Ko mēs darām

Pakalpojumu pieejamības pasākumi lielākoties tiek veikti mūsu mītnes valstīs, kur mēs apkalpojam arī privātpersonas. Zviedrijā mūsu speciālisti katru gadu sagatavo vairākus ziņojumus par tādiem jautājumiem kā makroekonomika, ieguldījumi un mājsaimniecību ekonomika. Piemēram, 2013. gada laikā tika publiskoti vairāk nekā 140 ziņojumu par dažādām tēmām. Turklāt mūsu speciālisti piedalās pasākumos, kuru laikā tiekas un sazinās ar plašāku sabiedrību, piemēram, tērzējot publiskās tīmekļa vietnēs un izmantojot "Twitter".

Ekonomisti, kuri ir specializējušies mājsaimniecību ekonomikas jautājumos, piedalās tērzēšanas sesijās par privāto ekonomiku un sociālo drošību. Mūsu makroekonomikas speciālists un vecākais ekonomists Roberts Bergkvists (Robert Bergqvist) ir viens no visbiežāk citētajiem cilvēkiem Zviedrijas plašsaziņas līdzekļos.

Arī Baltijas valstīs SEB aktīvi veicina zināšanu izplatīšanu. Speciālisti un ekonomisti publicē dažādus ziņojumus, piemēram, Baltijas valstu mājsaimniecību apskatu (Baltic Household Outlook), Lietuvas makroekonomikas apskatu (Lithuanian Macroeconomic Review) un Mājsaimniecību uzkrājumu apskatu (Household Savings Barometer), kurš iznāk reizi ceturksnī. Lietuvā sadarbībā ar citiem finanšu tirgus dalībniekiem esam izveidojuši Finanšu tirgus institūtu. Vairāki izglītojošie pasākumi ir īpaši paredzēti jauniešiem, vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cittautiešiem u. c. sabiedrības grupām.

Pakalpojumu pieejamība

Papildu SEB filiāļu darbam un klientu apkalpošanai klātienē klienti var izmantot arī SEB telefonbanku, kas ir pieejama katru dienu, 24 stundas diennaktī. Šis pakalpojums ir pieejams gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Zviedrijā bankas klienti var saņemt individuālu apkalpošanu vairāk nekā 20 valodās.

SEB arvien plašāk izmanto sociālos tīklus, kas sniedz papildu iespējas saziņai ar mūsu klientiem. Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā mēs šobrīd piedāvājam klientu apkalpošanu portālos "Facebook" un "Twitter", bet Lietuvā klienti var izmantot "Facebook" un bez maksas sazināties ar klientu apkalpošanas centru, izmantojot "Skype". Šo iespēju īpaši augstu vērtē klienti, kuri mums zvana no ārvalstīm. Esam paplašinājuši arī bankas pašapkalpošanās centru tīklu.

Mēs pastāvīgi pilnveidojam tehniskos risinājumus, lai klientiem būtu vieglāk saņemt bankas pakalpojumus. Labs piemērs ir Zviedrijas internetbankas jaunā saskarne, kuras izstrādē iesaistījām lietotājus un pieejamības speciālistus, lai izveidotu tādu internetbanku, kas būtu ērtāk pieejama visiem lietotājiem neatkarīgi no viņu vajadzībām un spējām. Savukārt Latvijā, lai uzlabotu piekļuvi bankas filiālēm un bankas automātiem, SEB sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti.

Samazināta ietekme uz vidi

SEB Energoefektivitāte

Kas mūs satrauc

Daudzi zinātnieki uzskata, ka globālā sasilšana ir viens no lielākajiem draudiem gan cilvēces, gan mūsu planētas pastāvēšanai. Arvien biežāk zinātniskie pētījumi pierāda, ka klimata pārmaiņas kļūst straujākas, tāpēc  jāveic būtiski preventīvie pasākumi.

Kāpēc SEB tas ir svarīgi

Lai gan, salīdzinot ar daudzām citām nozarēm, kas būtiski ietekmē apkārtējo vidi, banku nozares un SEB ietekme ir minimāla, arī mums ir pienākums un iespēja darīt visu iespējamo, lai šo ietekmi mazinātu. Otrs svarīgākais uzdevums ir piešķirt finansējumu un investīcijas svarīgām jomām, kurās trūkst līdzekļu, lai īstenotu pārmaiņas, kas ļautu samazināt sabiedrības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Ko mēs vēlamies panākt

Mūsu mērķis vides aizsardzībā ir samazināt savu ietekmi uz klimatu. Mēs vēlamies līdz 2045. gadam samazināt absolūti izmērāmās CO2 emisijas līdz nullei. Lai to panāktu, mēs izmantojam šādu pieeju:

 • nosakām, cik liels ogļskābās gāzes daudzums ir radies mūsu darbības dēļ, un publiskojam iegūtos datus;
 • ja iespējams, cenšamies izvairīties no darbībām, kas rada lielas ogļskābās gāzes emisijas;
 • samazinām enerģijas patēriņu un komandējumu skaitu;
 • aizstājam degizrakteņus ar atjaunojamiem energoresursiem;
 • strādājam pie ilgtspējīgiem piedāvājumiem un atbildīgiem bankas pakalpojumiem, kā arī veicinām inovāciju un uzņēmējdarbības attīstīšanu.

Ko mēs darām

Mēs iesniedzam pārskatus par CO2 emisijām darbībās, kuras ir iespējams kontrolēt, piemēram, enerģijas un elektroenerģijas izmantošanā uzņēmuma ēkās, papīra patēriņā un komandējumos. Pārskatos ietvertie dati par oglekļa emisijām aptver 11 valstis un attiecas uz vairāk nekā 94%  bankas ienākumu un 96% bankas darbinieku.

Mēs katru ceturksni pārbaudām savu tiešo ietekmi uz apkārtējo vidi un sniedzam savu investoru, klientu un darbinieku pieprasīto informāciju korporatīvās ilgtspējas pārskatā un īpašos ziņojumos, piemēram, ziņojumos, ko iesniedzam oglekļa emisiju informācijas projektā "Carbon Disclosure Project" jeb "CDP". Bankas centienus samazināt ogļskābās gāzes emisijas vada un pārrauga īpaša oglekļa emisiju samazināšanas komiteja (Carbon Chasing Committee), savukārt, gatavojot ziņojumus par oglekļa emisijām, mēs pamatojamies uz Siltumnīcefekta gāzu protokola (Greenhouse Gas Protocol) prasībām.

Oglekļa emisijas

2020. gadā SEB CO2 emisiju apjoms sasniedza 90.36 tonnas, samazinoties par 22% salīdzinājumā ar 2019. gada datiem. Turpinot vērtēt CO2 apjomu no vairākiem aspektiem, galvenokārt esam veikuši dažādus pasākumus energoefektivitātes nodrošināšanai, uzņēmumu autoparka un komandējumu radīto emisiju samazināšanai. Mēs joprojām vēlamies sasniegt bankas ilgtermiņa mērķi, proti, līdz 2045. gadam kļūt par klimatam neitrālu uzņēmumu, samazinot absolūti izmērāmās CO2 emisijas līdz nullei. 

Enerģijas izmantošana birojos un filiālēs

Salīdzinot ar 2019. gadu, enerģijas patēriņš uzņēmuma birojos un filiālēs 2020. gadā samazinājies par 18,17%. Enerģijas patēriņš ir samazinājies tāpēc, ka mēs arvien cenšamies uzlabot pašreizējo ēku energoefektivitāti. Mūsu rīcība energoefektivitātes jomā un pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem ir ļāvusi būtiski samazināt oglekļa emisijas enerģijas patēriņa dēļ.

Mūsu darbības principi

Skaidra un efektīva darba organizācija, sadalot atbildības jomas, nodrošina SEB ilgtspējas pasākumu pietiekamu aktualitāti visās uzņēmuma struktūrvienībās. Mūsu ilgtspējas iniciatīvu un pasākumu pamatā ir augsti ētikas standarti, efektīva pārvaldība un atbilstīga pārskatu un ziņojumu iesniegšanas kārtība.

 

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.