Switch to mobile version. Augšup

Mūsu darbības principi

Skaidra un efektīva darba organizācija, sadalot atbildības jomas, nodrošina SEB ilgtspējas pasākumu pietiekamu aktualitāti visās uzņēmuma struktūrvienībās. Mūsu ilgtspējas iniciatīvu un pasākumu pamatā ir augsti ētikas standarti, efektīva pārvaldība un atbilstīga pārskatu un ziņojumu iesniegšanas kārtība.

Ilgtspējas pārvaldība

Valde

Valde ir atbildīga par SEB Korporatīvās ilgtspējas stratēģijas īstenošanu. Atkarībā no situācijas ilgtspējas jautājumus risina Valde vai kāda no Valdes izveidotajām komitejām: Riska un kapitāla komiteja, Atalgojuma un cilvēkresursu komiteja vai Revīzijas un atbilstības uzraudzības komiteja.

SEB grupas izpildkomiteja

SEB grupas Izpildkomiteja (Group Executive Committee; GEC) pieņem lēmumus par SEB grupas mērķiem un SEB nostāju korporatīvās ilgtspējas jautājumos. Komiteja apstiprina bankas Korporatīvās ilgtspējas politiku. Izpildkomitejā par korporatīvo ilgtspēju atbild SEB grupas Komunikācijas vadītājs.

Korporatīvās ilgtspējas komiteja

Korporatīvās ilgtspējas komiteja ir operatīvās vadības grupa, kas darbojas Izpildkomitejas pakļautībā un koordinē, saskaņo un īsteno korporatīvās ilgtspējas stratēģiju un rīcības plānu. Komiteju vada SEB grupas Komunikācijas vadītājs, un tās uzdevums ir konsultēt SEB grupas Izpildkomitejas locekļus. Komitejā ir pārstāvēti visi SEB darbības virzieni un pamatdarbības jomas.

SEB grupas Korporatīvās ilgtspējas nodaļa

Korporatīvās ilgtspējas nodaļa darbojas SEB grupas Komunikācijas nodaļas pakļautībā. Nodaļas darbinieki koordinē SEB kopējo ilgtspējas programmu un rūpējas par tās izpildi. Ilgtspējas nodaļa ir atbildīga par Korporatīvās ilgtspējas politikas īstenošanu un ikgadējo progresa ziņojumu sagatavošanu. šī nodaļa cieši sadarbojas ar citām SEB struktūrvienībām, tostarp SEB grupas Cilvēkresursu, Darbības atbilstības uzraudzības, Iepirkumu, IT un Nekustamo īpašumu un telpu apsaimniekošanas nodaļu. Vācijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā darbojas valsts līmeņa koordinatori.

Piegādes ķēdes vadība

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana

SEB ir tālejošs mērķis veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un dot labumu gan mūsu klientiem un darbiniekiem, gan sabiedrībai kopumā. Mums ir ļoti svarīgi izveidot labas attiecības un dibināt ciešu sadarbību ar visām ieinteresētajām personām, tostarp piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs esam pārliecināti, ka sadarbība ar piegādātājiem, kuri stingri ievēro vides aizsardzības, sociālās atbildības un ētikas normas, dod lielāku labumu gan mums, gan attiecīgajiem piegādātājiem. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība nozīmē uzņēmuma pastāvēšanu un darbību ilgtermiņā.

Bankas Piegādātāju uzvedības kodeksā esam īpaši norādījuši, cik svarīgi ir izveidot ilgtspējīgu piegādes ķēdi un ko mēs sagaidām no piegādātājiem un pakalpojumiem sniedzējiem. Piegādātāju uzvedības kodeksa pamatā ir SEB Lietišķās uzvedības kodekss, kas ir saistošs visiem SEB grupas uzņēmumiem. Piegādātāju uzvedības kodeksam ir ļoti liela nozīme iepirkumu procesā un piegādātāju vērtēšanā.

Piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju vērtēšanai SEB izmanto uzņēmuma "EcoVadis" izveidoto ilgtspējas pārraudzības platformu. "EcoVadis" platforma atspoguļo uzņēmuma plašās zināšanas par ilgtspējas novērtēšanas metodēm un ietver datu pārvaldības instrumentus, kas ļauj piegādātājiem uzskatāmi demonstrēt savus labās prakses piemērus ilgtspējā. Mūsu mērķis ir palielināt SEB preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju vidējo ilgtspējas vērtējumu.

Pārraudzības rezultātus SEB izmantos par svarīgu piegādātāju atlases kritēriju un par atsauces vērtību, lai vērtētu un uzlabotu pašreizējo piegādātāju darbību ilgtspēju. SEB noteiks, kuriem no pašreizējiem piegādātājiem ir vislabākie rezultāti, un turpmāk veicinās sadarbību ar šiem piegādātājiem. Labākie piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji tiks publiskoti SEB tīmekļa vietnē piegādes ķēdes vadībai. Ja piegādātāja ilgtspējas vērtējums būs salīdzinoši zems, SEB palīdzēs šim piegādātājam uzlabot sniegumu, lai šis vērtējums ar katru gadu uzlabotos.

Process

Uzņēmuma "EcoVadis" ilgtspējas pārraudzības platforma būs SEB piegādātāju novērtēšanas neatņemama daļa. Iepērkot jaunas preces un pakalpojumus, SEB vērtēs to piegādātāju ilgtspējas sniegumu, kuru gada izdevumi pārsniedz 500 000 SEK. Tāpat tiks vērtētas arī atsevišķas SEB pašreizējo piegādātāju grupas. Kopumā piegādātāju vērtēšana atbildīs 80 % SEB gada izdevumu.

Piegādātāji saņems SEB aicinājumu aizpildīt vērtēšanas veidlapu, izmantojot ilgtspējas pārraudzības platformu. Piegādātāji, kuriem nebūs "EcoVadis" vērtējuma, vai piegādātāji, kuri būs saņēmuši zemu vērtējumu un neizrādīs nekādu vēlēšanos savu sniegumu uzlabot, ar laiku tiks izslēgti no SEB preču un pakalpojumu iepirkumiem.

Lietišķās uzvedības politika

SEB Lietišķās uzvedības politikā ir aprakstīts, pēc kādiem principiem mēs strādājam , un tās ir mūsu vadlīnijas darījumu attiecībās. Politika palīdz mums mūsu centienos veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem un citām mūsu darbībā ieinteresētajām pusēm. Visi SEB darbinieki atbild par šā dokumenta satura ievērošanu un vēršanos pēc padoma, ja tas ir nepieciešams.

Politika attiecas uz visiem SEB grupas darbiniekiem visos tirgos, kur darbojas SEB, un visiem citiem, kuri pārstāv uzņēmumus Grupas ietvaros, tostarp, valdes locekļiem, neatkarīgajiem darbuzņēmējiem un konsultantiem.

Lietišķās uzvedības politika

Ziņošana par pārkāpumiem

SEB ir ieviesta noteikta kārtība, kādā ir jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem. Ja darbinieks vai cita persona konstatē, ka bankā, iespējams, ir veiktas neētiskas vai nelikumīgas darbības, par šiem novērojumiem būtu jāziņo. Ziņojuma iesniedzēja identitāte pārbaudes, iztaujāšanas un pārrunu gaitā netiks atklāta, ja vien bankai šī informācija nebūs jāizpauž saskaņā ar tiesību aktiem.

Kontaktinformācija

Darbības atbilstības pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67215446
Iekšējā audita pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67779701

SEB Life and Pension Baltic SE kontaktinformācija

Darbības atbilstības pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67779834 vai +371 67215432
Iekšējā audita pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67215518
e-pasta adrese: trauksme_Life@seb.lv

Jautājumus vai sūdzības varat iesniegt arī anonīmi īpaši tam paredzētā interneta vietnē sebgroup.com/whistleblowing

Politika

Mūsu uzņēmuma darbību nosaka dažādas instrukcijas un politikas dokumenti. 

Biznesa ilgtspējas politika

Vides politika

Cilvēktiesību politika

Iekļaušanas un dažādības politika

Nostājas paziņojumi un nozaru politikas

SEB nostājas un nozaru politikas paziņojumi

SEB nostājas un nozaru politikas paziņojumos sniegti norādījumi par labas prakses piemēriem, starptautiskajām konvencijām un standartiem, kurus uzņēmumiem iesakām ievērot. Mūsu mērķis ir pilnveidot uzņēmējdarbības praksi, cieši sadarbojoties ar klientiem un ieguldījumu portfeļa uzņēmumiem.

SEB nostājas paziņojumi

Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņas šobrīd ir viena no pasaulē lielākajām vides aizsardzības problēmām. SEB apzinās, cik lieli ir klimata pārmaiņu radītie draudi, un korporatīvās ilgtspējas pasākumos dara visu iespējamo, lai šos draudus mazinātu. SEB grupa ir veikusi vairākus pasākumus, lai mazinātu savu tiešo ietekmi uz klimatu.

Klimata pārmaiņu nostājas paziņojums

Saldūdens

Saldūdens ir nepieciešams dzīvības uzturēšanai, bet tā resursi ir ierobežoti. Mēs apzināmies, ka dzeramā ūdens nepietiekamības draudi, kas pasaulē arvien pieaug, destabilizē situāciju atsevišķos reģionos un palielina mūsu klientu finanšu riskus.

Saldūdens nostājas paziņojums

Bērnu darbs

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām (Convention on the Rights of the Child) ir viens no visplašāk ratificētajiem cilvēktiesību līgumiem, tomēr bērnu darbs joprojām ir ļoti plaši izplatīta problēma. SEB izprot bērnu darba problēmu nopietnību un uzskata, ka ir ļoti svarīgi samazināt bērnu darba izplatību.

Bērnu darba nostājas paziņojums

Mūsdienu verdzība

SEB Grupa neatbalsta nekāda veida verdzību un cilvēku tirdzniecību ne savā uzņēmējdarbībā, ne piegādes ķēdēs. SEB Grupa ir ieviesusi rīcības kodeksus un politikas, kas paredzēti cīņai ar verdzības un cilvēku tirdzniecības riskiem mūsu uzņēmējdarbībā un piegādes ķēdēs. Darbiniekiem un piegādātājiem svarīgi ievērot mūsu Lietišķās uzvedības kodeksu, kā arī SEB Grupas Cilvēktiesību politiku.

Mūsdienu verdzības nostājas paziņojums

Nozaru politika

Atjaunojamie energoresursi

Energoresursiem globālajā ekonomikā ir ļoti liela nozīme, un no tiem ir atkarīga ekonomikas izaugsme. Visā pasaulē tiek meklēti jauni risinājumi, kas ļautu mazināt klimata pārmaiņas un efektīvāk izmantot ierobežotos resursus, tāpēc atjaunojamo energoresursu nozīme enerģētikā kļūst arvien lielāka. SEB cenšas veicināt šīs nozares attīstību atbilstīgi ilgtspējas un labas pārvaldības principiem.

Atjaunojamo energoresuru politika

Ieroči un aizsardzība

SEB apzinās, ka banku iesaistīšanos aizsardzības rūpniecības finansēšanā tiek vērtēta piesardzīgi. SEB piekrīt, ka ikvienai nācijai ir tiesības aizstāvēties, kā tas ir noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos.

Ieroču un aizsardzības politika

Kuģniecība

Kuģniecības nozares uzņēmumi nodrošina izejmateriālu, pusfabrikātu un galaproduktu pārvadājumus starp ražotājvalstīm, apstrādes vietām un galalietotāju tirgiem, tāpēc šī nozare būtiski atvieglo globālo tirdzniecību un ir sabiedrībai ļoti svarīga.

Kuģniecības politika

Kalnrūpniecība un metālrūpniecība

Kalnrūpniecībai un metālrūpniecībai sabiedrībā ir ļoti liela nozīme. šīs rūpniecības nozares veicina ekonomikas izaugsmi. Tomēr dažādu izrakteņu ieguve var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un sabiedrību.

Kalnrūpniecības un metālrūpniecības politika

Degizrakteņi

Visā pasaulē degizrakteņu ieguves un pārstrādes uzņēmumi nodrošina enerģiju un degvielu, tāpēc šai nozarei pasaules ekonomikā ir ļoti liela nozīme. Tomēr degizrakteņu ieguve un pārstrāde veicina klimata pārmaiņas.

Degizrakteņu politika

Mežsaimniecība

Mežsaimniecībai ekonomikā ir ļoti liela nozīme gan globālā, gan reģionālā mērogā. SEB veicina mežsaimniecības ilgtspēju, cenšas novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību un mudināt klientus ievērot labas pārvaldības principus.

Mežsaimniecības politika

Iniciatīvas, kas ir SEB darbības pamatā

SEB ir pieņēmusi vairākas starptautiskas iniciatīvas un starptautiskus rīcības kodeksus, kas ietekmē mūsu uzņēmējdarbības lēmumus un darbību ilgtspēju. Turklāt minētās iniciatīvas ļauj mums mācīties, iesaistīties zināšanu apmaiņā un ietekmēt starptautisko politiku.

Mēs atbalstām turpmāk norādītos starptautiskos kodeksus un līgumus.

ANO Globālais līgums

Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālais līgums (United Nations Global Compact) ir stratēģiska politiskā iniciatīva uzņēmumiem, kuri ir apņēmušies saskaņot savu darbību un stratēģijas ar desmit vispārpieņemtiem cilvēktiesību, nodarbinātības, vides aizsardzības un korupcijas novēršanas principiem. SEB bankai, ANO Globālā līguma parakstītājai, katru gadu jāziņo par panākto progresu. Pieņemšanas gads: 2004.
http://www.unglobalcompact.org

ESAO Pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem

ESAO Pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) ir valdību ieteikumi starptautiskiem uzņēmumiem, kuros norādīti brīvprātīgi piemērojamie atbildīgas uzņēmējdarbības principi un standarti. Minētās pamatnostādnes aptver tādas jomas kā nodarbinātība un darba attiecības, cilvēktiesības, vides aizsardzība, informācijas publiskošana, konkurence, nodokļu piemērošana un zinātne un tehnika. Pieņemšanas gads: 2000.

http://www.oecd.org/corporate

Atbildīgu ieguldījumu principi

Atbildīgu ieguldījumu principi ir brīvprātīgi piemērojamu principu kopums, ko sagatavojuši pasaulē lielākie institucionālie investori sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides Programmas finanšu iniciatīvas (United Nations Environment Programme Finance Initiative; UNEP FI) un ANO Globālā līguma speciālistiem. šie seši principi veido kopīgu pamatu, kas ļauj investīciju lēmumu pieņemšanas procesā un īpašumu pārvaldībā iekļaut vides aizsardzības, sociālās atbildības un labas korporatīvās pārvaldības jautājumus. Parakstīšanas gads: 2008.
http://www.unpri.org

ANO Vides programmas finanšu iniciatīva

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides Programmas finanšu iniciatīvas pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas (United Nations Environment Programme; UNEP) un finanšu nozares starptautiskā partnerība. ANO Vides Programmas finanšu iniciatīva sadarbojas ar finanšu iestādēm, kas ir parakstījušas ANO Vides Programmas finanšu iniciatīvas Saistību deklarāciju, un citām organizācijām, lai izveidotu un nostiprinātu ciešu saikni starp vides aizsardzību, ilgtspēju un uzņēmumu darbības finanšu rādītājiem. Parakstīšanas gads: 1995.
http://www.unepfi.org

Ekvatora principi

Ekvatora principi ir brīvprātīgi piemērojamu standartu kopums, kuru mērķis ir noteikt, izvērtēt un pārraudzīt vides un sociālos riskus projektu finansēšanā. šos principus ir izstrādājušas privātās bankas, pamatojoties uz Starptautiskās Finanšu korporācijas (International Finance Corporation; IFC) vides aizsardzības un sociālajiem standartiem. Mēs esam ieviesuši iekšējo politiku un procesus, kas atbilst Ekvatora principiem, un publiski ziņojam par darījumiem, kuriem piemēroti Ekvatora principi. Pieņemšanas gads: 2007.
http://www.equator-principles.com

Oglekļa emisiju informācijas projekts Carbon Disclosure Project

Oglekļa emisiju informācijas projekts Carbon Disclosure Project jeb CDP ir pasaulē plašākais pētījums par lielo uzņēmumu mērķiem klimata pārmaiņās un vides aizsardzībā. Tūkstošiem organizāciju no aptuveni 60 pasaules valstīm izmanto šo projektu, lai noteiktu un uzrādītu savas siltumnīcefekta gāzu emisijas un publiskotu klimata pārmaiņu mazināšanas stratēģijas. CDP pārstāv vairāk nekā 700 institucionālo investoru un aptuveni 50 lielu starptautisku uzņēmumu iepirkumu struktūrvienības. Pieņemšanas gads: 2008.
http://www.cdp.net

Starptautiskās Tirdzniecības kameras Ilgtspējīgas attīstības harta

Starptautiskā Tirdzniecības kamera (International Chamber of Commerce; ICC) ir starptautiska uzņēmējdarbības organizācija, kas atbalsta globālo ekonomiku kā ekonomiskās izaugsmes, jaunu darbavietu un labklājības avotu. Pieņemšanas gads: 1995.
http://www.iccwbo.org

Gada ziņojumi

Kontaktinformācija jautājumiem par korporatīvo ilgtspēju

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.