Switch to mobile version. Augšup

2019. gada atalgojuma politika

SEB bankas informācija par atalgojuma politiku un tās īstenošanu

Saskaņā ar FKTK 02.07.2014. Normatīvo noteikumu Nr. 126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" 20. punkta prasībām SEB bankai un tās konsolidācijas grupas uzņēmumiem ir pienākums atklāt informāciju par atalgojuma politiku un praksi, ievērojot ES regulas Nr. 575, kā arī konfidencialitātes un fizisko personu datu aizsardzības principus.

SEB banka ir apstiprinājusi atalgojuma politiku, ko piemēro visiem darbiniekiem SEB bankā un tās konsolidācijas grupas uzņēmumos. Atalgojuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Skandinaviska Enskilda Banken AB Atalgojuma politiku.

SEB Grupas vīzija ir nodrošināt klientiem pasaules līmeņa servisu. Lai vadītu un atbalstītu vīzijas sasniegšanu, ir ļoti svarīgi, ka SEB banka spēj piesaistīt, noturēt, attīstīt un atalgot talantīgus darbiniekus. Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt galvenos darba samaksas principus, kā arī atalgot noturīgu ilgtermiņa darba sniegumu, kas atbilst akcionāru un investoru interesēm. Atalgojuma politika nodrošina pārdomātu un efektīvu risku pārvaldīšanu, kā arī veicina vēlamo darba sniegumu, rīcību un uzvedību.

Atalgojuma politikai jānovērš risks, ka atalgojuma struktūra varētu veicināt pārmērīga riska uzņemšanos vai interešu konfliktus, kas apdraud SEB bankas klientu intereses. SEB Grupai ir svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu tajos tirgos un segmentos, kuros darbojas SEB Grupas uzņēmumi, lai spētu atbilstoši motivēt darbiniekus.

Informācija par lēmumu pieņemšanas procesu atalgojuma politikas noteikšanai, tostarp informācija par Atalgojuma un cilvēkresursu komiteju (tās sastāvu un pilnvarām)

Savā darbībā SEB banka vadās pēc 2019. gada 18. februārī SEB bankas Padomes apstiprinātās Atalgojuma politikas. SEB banka un tās konsolidācijas grupas uzņēmumi ir ieviesuši Atalgojuma politikas prasības. Izstrādājot Atalgojuma politiku, nav izmantoti ārējo konsultantu pakalpojumi.

SEB bankas Personāla pārvalde kopā ar Darbības atbilstības un Risku pārvaldi ik gadu pārskata SEB bankas Atalgojuma politiku un iesniedz priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem politikā. Atalgojuma politiku pēc tās saskaņošanas ar SEB bankas Atalgojuma un cilvēkresursu komiteju apstiprina SEB bankas Padome. SEB bankas valde ir atbildīga par atbilstošu iekšējo procedūru izstrādi, apstiprināšanu un to īstenošanu.

ATALGOJUMA UN CILVĒKRESURSU KOMITEJA (2019. gada 31. decembris)

SEB bankas Atalgojuma un cilvēkresursu komiteja (Atalgojuma komiteja) atbalsta SEB bankas Padomi jautājumos par atalgojumu, līderību, uzņēmējdarbības nepārtrauktību un citiem ar personālu saistītiem jautājumiem, kā arī iesaka kandidātus vakantajiem SEB bankas vadības līmeņa amatiem un iesaka tos izskatīt attiecīgajās SEB bankas institūcijās.

Atalgojuma komiteja veic arī citas funkcijas, kas paredzētas Atalgojuma komitejas normatīvajos regulējumos un attiecīgajos tiesību aktos.

Atalgojuma komitejas locekļus ievēl SEB bankas Padome. Atalgojuma komiteja darbojas neatkarīgi no SEB bankas vadības, un komitejas locekļi nav darba tiesiskajās attiecībās ar SEB banku. Nevienam no Atalgojuma komitejas locekļiem nepieder SEB bankas akcijas.

 • MATS TORSTENDAHLS (MATS TORSTENDAHL)
  padomes loceklis
 • RIHO UNTS (RIHO UNT)
  padomes priekšsēdētājs
 • JUHA KATAJOKI (JUHA KATAJOKI)
  AS SEB banka padomes loceklis

Atalgojuma saikne ar darbības rezultātiem

SEB banka nepārtraukti seko līdz un nodrošina, ka atalgojuma mainīgās daļas modeļi neveicina darbinieku interešu konfliktus, sekmē biznesa ētikas principu ievērošanu un nemotivē pārmērīgu risku uzņemšanos. To atbalsta un tam seko līdz SEB bankas iekšējās kontroles funkcijas. Atalgojuma komiteja, konsultējoties ar Riska un Kapitāla komiteju, pārbauda vai, nosakot atalgojuma sistēmas komponentus, pienācīgi tiek ņemti vērā riski, kapitāla pietiekamība, likviditātes rādītāji, ienākumu iespējamība un laiks.

Izvērtējot biznesa sniegumu, jāņem vērā gan individuālais darbinieka sniegums, gan sabalansēta riska uzņemšanās. Atalgojuma sistēmai ir jāiedrošina gan tūlītēja rezultātu sasniegšana, gan ilgtermiņa stratēģisko lēmumu pieņemšana, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pastāvīgu biznesa sniegumu ilgtermiņā. Kopējā atalgojuma apmēru par periodu nosaka, ņemot vērā vairāku gadu rezultātus, tādā veidā, kas neapdraud SEB bankas spēju sasniegt pozitīvus bankas darbības rezultātus kopumā biznesa cikla laikā.

Nosakot darbinieku atalgojuma apmēru izvērtē individuālo mērķu sasniegšanu un novērtē individuālos darba rezultātus. Individuālos darba rezultātus novērtē, ņemot vērā finanšu un ne-finanšu rādītājus, kas izriet no SEB Grupas mērķu jomām, pamatojoties uz attiecīgo biznesa plānu un SEB Grupas vēlmi nodrošināt pasaules līmeņa servisu saviem klientiem. Darbinieka individuālā attieksme pret darba pienākumiem tiek vērtēta saskaņā ar SEB Grupas pamatvērtībām.

 • Atalgojuma sistēmas galvenie aspekti, tostarp informācija par darba snieguma mērīšanas kritērijiem, atalgojuma mainīgās daļas izmaksas atlikšanas principiem un garantēto tiesību iegūšanas kritērijiem
 • SEB bankas un tās konsolidācijas grupas uzņēmumu atalgojuma struktūru veido trīs komponentes:
 • pamatalga;
 • atalgojuma mainīgā daļa – mainīgā atalgojuma programma kas nosaka atalgojuma mainīgās daļas struktūru un apjomu un, kurā piedalās noteikta darbinieku grupa. Atalgojuma mainīgā daļa sastāv no akcijām vai citiem finanšu instrumentiem, ko izmaksā pēc noteikta laika posma;
 • papildu labumi.

Pamatalga – darbinieka darba līgumā noteiktā alga.

Atalgojuma mainīgā daļa – atalgojuma mainīgā daļa, ko darbinieks var saņemt papildus savai pamatalgai – prēmijas, tiesības uz Skandinaviska Enskilda Banken AB akcijām, akcijām piesaistītie finanšu instrumenti, citi finanšu vai bezskaidras naudas instrumenti, kur apmērs ir atkarīgs no attiecīgā darbinieka individuālajiem darba rezultātiem savā struktūrvienībā vai SEB Grupā kopumā.

Papildu labumi iekļauj veselības apdrošināšanu, iemaksas pensiju fondā, papildatvaļinājuma dienas, apmaksātu atvaļinājumu studentiem un citus labumus.

Kolektīvā peļņas sadales programma (All Employee Programme) ir paredzēta visiem SEB Grupas darbiniekiem. Kolektīvās peļņas sadales programmas izmaksa nav uzskatāma par darbinieka atalgojuma mainīgo daļu, jo, nosakot darbinieka individuālo izmaksu, darbinieka individuālais sniegums, kā arī darbinieka struktūrvienības mērķu izpilde (finanšu un ne-finanšu rādītāji) neietekmē izmaksas apjomu. Katru gadu tiek noteikts izmaksas apjoms, kas balstīts uz SEB Grupas absolūto un relatīvo sniegumu gan finanšu mērķu izpildē, gan izcilā klientu apkalpošanā. Lēmumu par izmaksas apjomu pieņem SEB Grupas vadība pēc SEB Grupas pārskata gadu rezultātu izvērtēšanas. Programmas izmaksas apjoms tiek aprēķināts kā % no darbinieka gada algas, turklāt puse no aprēķinātā izmaksas apjoma var tikt atlikta uz 3 gadiem, atlikto izmaksu piesaistot Skandinaviska Enskilda Banken AB akcijas cenai. Līdz ar to paredzot, ka faktiskā atliktās daļas naudas summa var samazināties vai palielināties atkarībā no SEB Grupas snieguma ilgtermiņā, kas atspoguļojas arī Skandinaviska Enskilda Banken AB akcijas tirgus cenas svārstībās.

Saskaņā ar Atalgojuma politiku atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas un izmaksas principiem darbiniekiem, kuriem ir ietekme uz riska profilu, ir jāatbilst SEB Grupas ilgtermiņa darbības interesēm, biznesa stratēģijai, mērķiem, vērtībām, kā arī jāsekmē uzticama un efektīva riska pārvaldība, vienlaicīgi neveicinot pārmērīga un nepieņemama riska uzņemšanos no darbinieku puses.

Darbinieku, kuru profesionālajai darbībai un/vai pieņemtajiem lēmumiem ir ietekme uz SEB bankas riska profilu, atalgojuma mainīgo daļu nosaka, ņemot vērā viņu lēmumu ietekmes apjomu uz riska profilu. Par darbiniekiem, kuriem ir ietekme uz riska profilu, SEB bankā uzskata tos darbiniekus (“Speciāli identificētais personāls”), kuri ietilpst kādā no sekojošajām kategorijām:

 • augstākā vadība (valdes locekļi);
 • struktūrvienību vadītāji, kuri ir pilnvaroti pieņemt lēmumus, kam var būt būtiska ietekme uz SEB bankas darbības rezultātiem;
 • iekšējās kontroles funkciju darbinieki;
 • amati, kuriem ir nozīmīga ietekme uz kredītiestādes riska profilu, pieņemot lēmumus, kas ietekmē SEB bankas riska pozīcijas;
 • SEB Bankas kredītkomiteju augstākās amatpersonas;
 • SEB bankas Jauno produktu/ pakalpojumu apstiprināšanas augstākās amatpersonas un komitejas locekļi;
 • darbinieki, kuru atalgojums ir vienāds vai pārsniedz SEB bankas vadošos stratēģiskos amatos esošu darbinieku atalgojumu

Atalgojuma mainīgo daļu speciāli identificētajam personālam aprēķina, pamatojoties uz attiecīgā darbinieka darba rezultātu novērtējumu par laikposmu, kas nav mazāks par trīs līdz pieciem gadiem. Atalgojuma mainīgā daļa tiek izmaksāta proporcionāli pa daļām laika posmā, kas atbilst SEB bankas darbības ciklam un operacionālajam riskam. Ne mazāk kā 50% no šo darbinieku atalgojuma mainīgās daļas jāsastāv no akcijām vai citiem finanšu instrumentiem.

Atliktā atalgojuma mainīgā daļa tiek izmaksāta proporcionāli atlikšanas periodam, un maksājumi tiek veikti ne ātrāk kā pēc gada kopš attiecīgā darbinieka snieguma novērtēšanas beigām, un tos veic ne biežāk kā reizi gadā.

Ja daļa no atalgojuma mainīgās daļas ir izteikta finanšu instrumentos, piemēro atlikšanas periodu, kas nevar būt mazāks par 12 mēnešiem. Minēto laikposmu skaita no brīža, kad darbiniekam piešķirtas tiesības uz finanšu instrumentiem. Šis noteikums attiecas gan uz atalgojuma mainīgo daļu, kam piemēro atlikšanu, gan uz atalgojuma mainīgo daļu, uz kuru atlikšana neattiecas.

Fiksētās un mainīgās atalgojuma daļas attiecība

Atalgojuma mainīgā daļa nedrīkst pārsniegt 50 % no gada pamatalgas. Atalgojuma komiteja var lemt par atšķirīgu atalgojuma mainīgās daļas apmēru un noteikto sadalījumu, taču atalgojuma mainīgās daļas apmērs nedrīkst pārsniegt 100 % no gada pamatalgas.

SEB Grupā netiek piemērota garantētā atalgojuma mainīgās daļas izmaksa.

Informācija par darba snieguma kritērijiem, uz kuriem balstās tiesību piešķiršana uz akcijām, opcijām vai citu atalgojuma mainīgo daļu

SEB bankai ir tiesības neizmaksāt atalgojuma mainīgo daļu pilnībā vai daļu no tās, ja attiecīgā darbinieka, struktūrvienības vai SEB bankas sniegums kopumā rada zaudējumus, attiecinot minēto nosacījumu gan uz atalgojuma mainīgo daļu naudā, gan citos finanšu instrumentos.

Atalgojuma mainīgo daļu, kā arī atlikto atalgojuma mainīgo daļu izmaksā, ja SEB bankas finanšu rezultāti ir ilgtspējīgi. Atalgojuma mainīgās daļas apjomam ir jāatspoguļo SEB bankas, attiecīgās struktūrvienības vai konkrēta darbinieka darba snieguma rezultāti. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem atalgojuma mainīgo daļu samazina vai neizmaksā, ja SEB bankas darbības rezultāti neatbilst SEB bankas biznesa stratēģijā noteiktajiem rādītājiem, tā darbības rezultāts ir radījis zaudējumus, darbinieks ir rīkojies negodprātīgi, vai viņa darbības rezultātā SEB bankai ir nodarīti zaudējumi.

Atalgojuma mainīgās daļas izmaksa var tikt koriģēta, ņemot vērā ar darbības rezultātiem saistītos riskus. Saskaņā ar SEB Grupas noteikumiem atlikto atalgojuma mainīgo daļu izmaksā, izvērtējot šādus nosacījumus:

 • SEB bankas ilgtspēja un/vai SEB Grupas finanšu stāvoklis;
 • darbinieks ir sasniedzis noteiktos mērķus un ievērojis iekšējos normatīvos aktus.

Iepriekšminētos nosacījumus izvērtē pirms jebkuras atliktās atalgojuma mainīgās daļas izmaksas.

Vispārīga skaitliskā informācija par atalgojuma apmēru 2019. gadā

Piezīmes par zemāk ietvertajām tabulām un definīcijas:

 • Visas summas norādītas, neiekļaujot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • Nodarbināto darbinieku skaits tiek dots uz 2019. gada 31. decembri

Pārskats par darbinieku atalgojumu 2019. gadā

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.