Switch to mobile version. Augšup

2016. gada atalgojuma politika

Saskaņā ar FKTK 02.07.2014. Normatīvo noteikumu Nr. 126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" 20. punkta prasībām SEB bankai un tās konsolidācijas grupas uzņēmumiem ir pienākums atklāt informāciju par atalgojuma politiku un praksi, ievērojot ES regulas Nr. 575, kā arī konfidencialitātes un fizisko personu datu aizsardzības principus.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem FKTK noteikumiem, SEB banka un tās konsolidācijas grupas uzņēmumiem ir jāatklāj šāda informācija par 2016. gadu:

1. Atalgojuma politika

SEB banka ir apstiprinājusi atalgojuma politiku, ko piemēro visiem darbiniekiem SEB bankā un tās konsolidācijas grupas uzņēmumos. Atalgojuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Skandinaviska Enskilda Banken AB Atalgojuma politiku.

Atalgojuma politika ir veidota, pamatojoties uz darba snieguma kultūru un pārdomātu risku pārvaldīšanu, ņemot vērā kapitāla pietiekamību un nepieciešamo likviditāti.

SEB bankai ir svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu tajos tirgos un segmentos, kuros darbojas banka vai tās konsolidācijas grupas uzņēmumi, lai spētu atbilstoši motivēt darbiniekus.

SEB bankas un tās konsolidācijas grupas uzņēmumu atalgojuma struktūru veido trīs komponentes:

a) pamatalga jeb atalgojuma nemainīgā daļa,

b) atalgojuma mainīgā daļa, ko veido īstermiņa monetārā atalgojuma mainīgā daļa un ilgtermiņa nemonetārā atalgojuma mainīgā daļa,

c) kolektīvā peļņas sadales programma un citi labumi.

Skandinaviska Enskilda Banken AB Atalgojuma un cilvēkresursu komiteja ir atbildīga par Skandinaviska Enskilda Banken AB, tajā skaitā SEB bankas un tās konsolidācijas grupas uzņēmumu, atalgojuma politikas, kā arī atalgojuma izmaksas prakses uzraudzību.

SEB bankas atalgojuma un cilvēkresursu komiteja ir atbildīga par iekšējo normatīvo aktu, kurus apstiprina SEB bankas padome un kuri saistīti ar atalgojumu, sagatavošanu, t.sk. par tādu iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu, kuriem ir ietekme uz iestādes riska profilu un risku pārvaldīšanas kvalitāti. SEB bankas atalgojuma un cilvēkresursu komiteja ir atbildīga arī par specifisku atalgojumu priekšlikumu un vadlīniju izstrādāšanu.

SEB bankas atalgojuma un cilvēkresursu komiteja sagatavojot iekšējos normatīvos aktus, atalgojuma vadlīnijas un priekšlikumus ņem vērā iestādes akcionāru, ieguldītāju un citu ieinteresēto pušu ilgtermiņa intereses.

SEB bankas atalgojuma un cilvēkresursu komitejas locekļus ievēl SEB bankas Padome. Komiteja sastāv no četriem komitejas locekļiem, no kuriem trīs ir SEB bankas Padomes locekļi. SEB bankas atalgojuma un cilvēkresursu komiteja darbojas neatkarīgi no SEB bankas vadības, un komitejas locekļi nav darba tiesiskajās attiecībās ar SEB banku.

SEB bankas padome ir atbildīga par Atalgojuma politikas pamatprincipu noteikšanu un Atalgojuma politikas apstiprināšanu, kā arī Atalgojuma politikas izstrādes un īstenošanas uzraudzību. SEB bankas valde ir atbildīga par SEB bankas padomes noteiktajiem atalgojuma politikas pamatprincipiem, atbilstošas Atalgojuma politikas un tai atbilstošu iekšējo procedūru izstrādi, apstiprināšanu un to īstenošanu.

2. Atalgojuma saikne ar darbības rezultātiem

Nosakot kopējo atalgojumu, tiek ņemti vērā uzņēmuma darbības rādītāji un pārdomāta risku pārvaldīšana, ņemot vērā kapitāla pietiekamību un nepieciešamo likviditāti.

3. Darbības rezultātu novērtēšana un risku vadība

Finanšu darbības rādītāji tiek vērtēti Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB bankas un tās konsolidācijas grupas uzņēmumu, kā arī atsevišķu struktūrvienību līmenī. Skandinaviska Enskilda Banken AB tiek piemērots riska kapitāla aprēķināšanas modelis, kas atspoguļo katras biznesa vienības riska ekspozīciju, papildus ņemot vērā konkurences situācijas vērtējumu, kā arī esošo un iespējamo nākotnes risku novērtējumu.

Darbinieka individuālais darba sniegums un attieksme pret darba pienākumiem ir svarīgi parametri kopējā atalgojuma noteikšanas modelī - katra darbinieka darba sniegums un attieksme tiek novērtēta un dokumentēta, kā arī tiek noteikti un izvērtēti gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie darbinieka mērķi.

4. Atalgojuma mainīgās daļas izmaksas atlikšanas principi

SEB bankā, tāpat kā tās konsolidācijas grupas uzņēmumos, izmaksājot atalgojuma mainīgo daļu, tiek ņemti vērā ar atalgojuma mainīgās daļas noteikšanā izmantotajiem darbības rezultātiem saistītie riski, kā arī regulējošo institūciju izstrādātie normatīvie noteikumi, kas paredz, ka darbiniekiem, kuri ir nodarbināti tādos amatos, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē riska profilu vai kuri veic iekšējās kontroles funkcijas, atkarībā no ieņemamā amata un atalgojuma mainīgās daļas lieluma, 40% līdz 60% no mainīgā atalgojuma var tikt atlikta uz laiku no 3 līdz 5 gadiem. Pirms izmaksas atliktā atalgojuma mainīgā daļa var tik koriģēta, ņemot vērā atalgojuma mainīgās daļas noteikšanā izmantotos darbības rezultātus un to noturīgumu, kā arī ar tiem saistītos riskus.

Atliktā īstermiņa monetārā atalgojuma mainīgā daļa tiek izmaksāta proporcionāli (pro rata) 3 līdz 5 gadu laikā. Atliktā ilgtermiņa nemonetārā atalgojuma mainīgā daļa var tikt izmaksāta, ne ātrāk kā pēc 3 gadiem.

Atalgojuma mainīgās daļas atlikšanas principi neparedz iegūt neatsaucamas tiesības uz atlikto atalgojuma mainīgo daļu.

5. Atalgojuma mainīgās daļas mērķis un kritēriji

Atalgojuma mainīgā daļa ir līdzeklis, kas palīdz vadīt un atalgot darba sniegumu un darbinieku attieksmi, kas veido īstermiņa un ilgtermiņa akcionāru ieguldījumu vērtību, kā arī veids atalgojuma izmaksu elastīguma nodrošināšanai.

Īstermiņa monetārās atalgojuma mainīgās daļas shēmas ir balstītas uz darbinieka individuālu gada snieguma un attieksmes vērtējumu, gan arī uz struktūrvienības, attiecīgā uzņēmuma un Skandinaviska Enskilda Banken AB rezultātiem kopumā. Īstermiņa monetāro atalgojuma mainīgo daļa tiek piedāvāta ierobežotam darbinieku skaitam SEB grupas uzņēmos Latvijā. Veicot faktisko īstermiņa monetārās atalgojuma mainīgās daļas izmaksu, ņem vērā darbinieka individuālu darba snieguma izvērtējumu, sasniegtos rezultātus, to noturīgumu un ar sasniegtajiem rezultātiem saistītos riskus.

Ilgtermiņa nemonetārā atalgojuma daļa SEB bankā un tās konsolidācijas grupas uzņēmumos tiek noteikta, pamatojoties uz Skandinaviska Enskilda Banken AB izstrādātām ilgtermiņa nemonetārā atalgojuma programmām, kas balstītas uz sasniegtajiem rezultātiem un kuru galvenais kritērijs ir kopējā akcionāru ieguldījumu vērtība salīdzinājumā ar SEB konkurentiem.

SEB Grupa tic, ka ir iespējams saskaņot darbinieku intereses ar klientu un akcionāru interesēm, tāpēc lielākā daļa no SEB grupas Latvijā darbiniekiem saņem papildus labumu saskaņā ar kolektīvās peļņas sadales programmu.

Kolektīvās peļņas sadales programmas izmaksa nav uzskatāma par darbinieka atalgojuma mainīgo daļu, jo, nosakot darbinieka individuālo izmaksu, darbinieka individuālais sniegums, kā arī darbinieka struktūrvienības mērķu izpilde (finanšu un ne-finanšu rādītāji) neietekmē izmaksas apjomu. Katru gadu tiek noteikts izmaksas apjoms, kas balstīts uz SEB Grupas absolūto un relatīvo sniegumu gan finanšu mērķu izpildē, gan izcilā klientu apkalpošanā. Lēmumu par izmaksas apjomu pieņem SEB Grupas vadība pēc SEB Grupas pārskata gadu rezultātu izvērtēšanas.

Programmas izmaksas apjoms tiek aprēķināts kā % no darbinieka gada algas, turklāt puse no aprēķinātā izmaksas apjoma var tikt atlikta uz 3 gadiem, atlikto izmaksu piesaistot Skandinaviska Enskilda Banken AB akcijas cenai. Līdz ar to paredzot, ka faktiskā atliktās daļas naudas summa var samazināties vai palielināties atkarībā no SEB grupas snieguma ilgtermiņā, kas atspoguļojas arī Skandinaviska Enskilda Banken AB akcijas tirgus cenas svārstībās.

Pārskats par darbinieku atalgojumu 2016. gadā

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.