Switch to mobile version. Augšup

PAZIŅOJUMI - 2021 03 18 - 09:30

Svarīga informācija par pabalstu 200 eiro apmērā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprīlī izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošām personām, kuras laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām saņem Latvijas:

 • Vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • Invaliditātes pensiju;
 • Apgādnieka zaudējuma pensiju;
 • Speciālo valsts pensiju;
 • Atlīdzību par darbspēju zaudējumu;
 • Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
 • Izdienas pensiju, ja ir sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, taču vecuma pensija nav piešķirta.

Vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā saņems arī personas, kurām VSAA izmaksā bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana.

Vienreizējo pabalstu VSAA izmaksās 2021. gada aprīlī, piegādājot bez maksas dzīvesvietā vai  pārskaitot uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu, kurā tiek ieskaitīta pensija, atlīdzība vai pabalsts.

Klientiem, kuriem bankā ir tikai norēķinu konts (nav kartes un nav internetbankas), kā arī tiem, kuriem ir neizpildītas saistības, savlaicīgi jārīkojas, lai šo valsts atbalstu varētu izmantot. Aicinām iepazīties ar būtiskākajiem jautājumiem.

Man ir tikai norēķinu konts, bet nav kartes un internetbankas. Kā es varu saņemt 200 eiro pabalstu?

200 eiro pabalstu VSAA ieskaitīs kredītiestādes kontā, kurā klients saņem minētos ieskaitījumus (pensiju, atlīdzību utt.). Ja ieskaitījumus saņemat uz SEB bankas kontu, bet Jums nav maksājumu kartes un internetbankas, lai tiktu pie pabalsta, ir jārīkojas šādi:

 • Jāpiesaka vizīte filiālē, kuras laikā varēsiet noformēt sev internetbanku un nepieciešamības gadījumā pieteikt arī maksājumu karti. Ja Jums būs internetbanka, pieteikto karti varēsiet saņem pa pastu.
 • Pieteikt vizīti filiālē iespējams SEB bankas mājaslapā.
 • Internetbankas noformēšana un izmantošana ir bezmaksas. Komisijas maksa par naudas pārskatījumiem ir saskaņā ar SEB bankas cenrādi.
 • Ja Jums ir internetbankas līgums un iepriekš izmantojāt Smart ID, kurš šobrīd nav aktīvs, jo laicīgi netika atjaunots, to ir iespējams atjaunot, sazinoties ar lietotnes izstrādātāju SK ID Solutions pa tālruni 67665001

Kā es varu palielināt norēķinu karšu limitus?

Palielināt norēķinu kartes limitu ir iespējams patstāvīgi internetbankā sadaļā “Manas kartes”, izvēloties attiecīgu karti un izvēloties “Mainīt informāciju”.

Jautājumu gadījumā aicinām tos uzdot mūsu virtuālajam konsultantam.

Mans konts ir bloķēts ar zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) rīkojumu. Kā es varu tikt pie 200 eiro pabalsta?

Normatīvie akti nosaka, ka šo pabalstu nevar izmantot, lai segtu parādnieku saistības gadījumos, kad klientu konts ir bloķēts ar zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu.

Tomēr ne tiesu izpildītajiem, ne bankai nav informācijas par to, ka cilvēkam paredzēta pabalsta izmaksa. Tāpēc, lai saņemtā summa automātiski netiktu novirzīta saistību segšanai, klientam laicīgi jāinformē savs tiesu izpildītājs par plānoto pabalsta saņemšanu, norādot kontu, kurā atbalsts tiks ieskaitīts. Tad tiesu izpildītājs varēs savlaicīgi informēt banku un pabalsts kontā būs pieejams.

Gadījumā, ja klients laicīgi nav paspējis informēt tiesu izpildītāju un nauda no konta jau novirzīta tālāk, klientam arī ir jāsazinās ar savu tiesu izpildītāju. Pēc informācijas saņemšanas tiesu izpildītājs informēs banku un nauda tiks atgriezta kontā.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (LZTIP) atgādina, ka saņemtā nauda ir jāizņem no konta, jo šī summa būs pieejama ierobežotu laika periodu. Konkrētu laika periodu, kad būs pieejama nauda, var uzzināt, sazinoties ar savu tiesu izpildītāju.

Plašāka informācija par savlaicīgu informācijas sniegšanu tiesu izpildītājiem, kā arī tiesu izpildītāju kontaktinformācija pieejama LZTIP mājas lapā.

Cik ātrā laikā, pēc ZTI iesūtītajām izmaiņām bankas sistēmā parādās aktuālā informācija?

Izmaiņas rīkojumos tiek apstrādāti automātiski uzreiz pēc saņemšanas (t.i. uzreiz ir pieejams palielināts lietošanai atļautais limits), izņemot ja kaut kādu iemeslu dēļ ir nepieciešama manuālā pārbaude.

Kā man rīkoties, ja konti ir bloķēti no vairāku ZTI puses?

Jums jāsazinās ar tiesu izpildītāju, kurš ir izdevis vecāku rīkojumu (sākotnēji tiek izpildīts vecākais rīkojums un limiti noteikti balstoties uz to). Gadījumā, ja pabalsta līdzekļi jau ir pārskaitīti viena vai vairāku rīkojumu izpildei, tad sazināties ar attiecīgo (-ajiem) tiesu izpildītāju (-iem).

Mans konts ir bloķēts ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkojumu. Kā es varu tikt pie 200 eiro pabalsta?

Normatīvie akti nosaka, ka šo pabalstu nedrīkst izmatot, lai segtu parādnieku saistības, gadījumos, kad klientu konts ir bloķēts ar Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu.

Tāpēc, lai saņemtā summa automātiski netiktu novirzīta saistību segšanai, klientam laicīgi jāinformē VID atbildīgā amatpersona par plānoto pabalsta saņemšanu, norādot bankas kontu, kurā atbalsts tiks ieskaitīts. Pēc tam VID informēs banku un nauda paliks kontā. Klientiem jāsazinās ar savu VID amatpersonu vai jāzvana uz VID informatīvo tālruni 67120000.

Savukārt gadījumā, ja klients laicīgi nav paspējis informēt VID un nauda no konta jau novirzīta tālāk, klientam arī ir jāsazinās ar VID atbildīgo amatpersonu. Pēc tam VID informēs banku un nauda tiks atgriezta kontā.

Man ir parādsaistības SEB bankā un ir kavēti maksājumi. Vai tie tiks segti no saņemtajiem 200 eiro?

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un noslēgtajiem līgumiem ar klientiem bankai ir jāietur kavētie maksājumi no jebkuras kontā ienākošās naudas summas un tas vienmēr ir standarta process jebkuru kavētu maksājumu gadījumā. Arī šajā gadījumā banka novirzīs kontā esošos naudas līdzekļus kredītmaksājumu samaksai, izpildot kredīta līgumā doto pilnvarojumu ieturēt norēķinu kontā esošos naudas līdzekļus un novirzīt tos kredīta līgumā noteikto maksājumu samaksai.

Arī atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumam naudas līdzekļu novirzīšanu kredītmaksājumu samaksai nevar uzskatīt par ieturējumu vai piedziņas veikšanu kā tas ir gadījumos, kad konts bloķēts ar ZTI vai VID rīkojumu.

Tomēr, apzinoties ka šis vienreizējais pabalsts krīzes situācijā ir ļoti būtisks, klientiem, kuri nevēlēsies novirzīt pabalstu kavēto saistību segšanai, banka piedāvās iespēju atgriezt šo naudas summu. Lai to izdarītu, klientiem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pabalsta ieskaitīšanas jāiesniedz iesniegums.

 • Iesniegumu bankai var nosūtīt savā internetbankā (sadaļā “Ziņojumi/e-rēķini” izvēlēties “Nosūtīt ziņojumu” un uzrakstīt pieteikumu brīva formā, vai izmantojot paraugu).
 • Iesniegumu var aizpildīt elektroniski, saglabāt savā datorā un kā failu nosūtīt e-pastā uz adresi .
 • Savukārt, ja citu saziņas iespēju nav, iesniegumu var izdrukāt vai uzrakstīt pēc parauga un nosūtīt pa pastu – “SEB Finanšu centrs”, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas nov., LV-1076.

Gadījumā, ja ar saņemto atbalstu kredītsaistības nosegtas pilnā apmērā (piemēram, kopējais parāds bija 100 eiro un tas nosegts līdz ar 200 eiro atbalsta ieskaitīšanu kontā), iesniegums par naudas atgriešanu obligāti jānosūta internetbankā (sadaļā “Ziņojumi/e-rēķini” izvēlēties “Nosūtīt ziņojumu” un uzrakstīt pieteikumu brīva formā, izmantojot tekstu no parauga), vai arī, aizpildot formu, nosūtīt to e-pastā ar e-parakstu parakstīta dokumenta veidā uz adresi .

Vienlaicīgi ar atgrieztās summas ieskaitīšanu kontā, klienti par to saņems arī paziņojumu internetbankā vai e-pastā (atbilstoši veidam, kādā iesniegts iesniegums par atbalsta atmaksu).

Atgrieztā nauda būs pieejama bankas kontā septiņas dienas. Ja septiņu dienu laikā pabalsts netiks novirzīts no klienta konta SEB bankā, tas neatgriezeniski tiks novirzīts saistību pret SEB banku izpildei.

Vēršam uzmanību, ka atceļot atmaksas, saistības atjaunojas tādā apmērā, kādā tās bija pirms minētā atbalsta novirzīšanas Jūsu saistību/kavēto saistību izpildei. Papildus norādām, ka minētajā termiņā nenotiks nevienu Jūsu saistību/kavēto saistību pret SEB banku atmaksa un par maksājumu kavējumiem tiks aprēķināti līgumā noteiktie nokavējuma procenti un/vai līgumsods. Turklāt, banka, kavēto maksājumu gadījumā ir tiesīga izmantot savas tiesības atkāpties no līguma, kā rezultātā pieprasīs veikt  kredīta/kredītkartes/overdrafta atmaksu pilnā apmērā.

Informācija par parādsaistību apjomu un ieturamo summu ir pieejama internetbankā sadaļā Kredīti/Mani kredīti.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.