Switch to mobile version. Top

Grantu programma (ie)dvesma

SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novadiem īsteno grantu programmu (ie)dvesma. Tās mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.

Kopējā 2020. gadā pieejamā finansiālā atbalsta summa būs 70 000 eiro, bet maksimālā summa vienam grantam – 10 000 eiro. Projektu pieņemšana notiks no 01.09 līdz 30.09. Lai saņemtu plašāku informāciju, piesakieties jaunumu saņemšanai!

Grantu programmas (ie)dvesma logo
Grantu programmas (ie)dvesma logo

 

 

Kas var pieteikties?

 • jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novados;
 • uzņēmumi, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novados ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus. Uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus, un gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro.

Pieteikumu iesniegt būs iespējams gan elektroniski, gan drukātā formā Jūrmalas pilsētas domē, Ķekavas novada pašvaldībā, Mārupes novada Domē, Olaines novada pašvaldībā, Siguldas novada pašvaldībā vai Stopiņu novada domē, kā arī sūtot uz e-pastu iedvesma@seb.lv.

 

Biznesa ideju vērtēšana

 • vērtē žūrijas komisija (tajā darbojas pārstāvji no SEB bankas, Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Stopiņu novada domes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Jūrmalas biznesa inkubatora, Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes, Siguldas uzņēmēju konsultatīvās padomes, Ķekavas novada uzņēmēju padomes, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra, Stopiņu novada uzņēmēju biedrības un Ogres biznesa inkubatora.
 • vērtēšana norit 3 kārtās:
 1. kārtā tiek vērtēta atbilstība nolikuma kritērijiem;
 2. kārtā projekti tiek vērtēti pēc kvalitatīvajiem kritērijiem: idejas potenciāls un biznesa plāns;
 3. kārtā tiek vērtētas to dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
 

Grantu piešķiršana

 • kopējais programmā pieejamais finansējums 2020. gadā: 70 000 eiro;
 • maksimālā summa vienam grantam: 10 000 eiro;
 • mērķis: granta līdzekļus programmas uzvarētāji varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem sava esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma izveidei savas biznesa idejas īstenošanai.
 

Norises laiks

 • biznesa ideju un projektu pieņemšana: 1. septembris – 30. septembris;
 • iesniegto projektu vērtēšana: 1. oktobris – 11. novembris;
 • uzvarētāju paziņošana un apbalvošana: 12. novembris.
Lai uzzinātu vairāk par grantu programmu, aicinām apmeklēt informatīvos seminārus:
26. augustā
plkst. 15:00
Stopiņu novada Kultūras centrs, Institūta iela 3
27. augustā
plkst. 16:00
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas iela 9
2. septembrī
plkst. 16:00
Sigulda, Muižas koka māja, Pils iela 16
3. septembrī
plkst. 15:00
Jūrmalas biznesa inkubators, Piestātnes iela 11A
8. septembrī
plkst. 16:00
Ķekava, Doles Tautas nams, Rīgas iela 26
9. septembrī
plkst. 16:00
Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29
 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šis nolikums nosaka grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa (turpmāk – Konkurss) norises kārtību.

2. Šajā nolikumā lietotie termini:

2.1. grants – Konkursa ietvaros piešķirts finansējums saimnieciskās darbības veikšanai;
2.2. granta pretendents:
2.2.1. jebkura fiziska persona, kura plāno veikt saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā, un ir iesniegusi pieteikumu grantu programmai “(ie)dvesma”;
2.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kura veic saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam, vai plāno to darīt, tā darbinieku skaits ir mazāks par 10 darbiniekiem un iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus euro, un tas ir iesniegusi pieteikumu grantu programmai “(ie)dvesma”;
2.3. granta saņēmējs – komersants, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, veic saimniecisko darbību grantu programmas darbības teritorijā ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam vai plāno to darīt, un ir noslēdzis līgumu ar vienu no grantu devējiem par granta saņemšanu;
2.4. granta devējs – AS “SEB banka” (Reģ. Nr. 40003012938), Jūrmalas pilsētas dome, Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada dome, Olaines novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība un Stopiņu novada dome;
2.5. komisija – Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības un Stopiņu novada domes lēmumiem deleģēto pārstāvju izveidota Konkursa komisija, kurai tiek pieaicināti pārstāvji no AS “SEB banka” un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām. Komisija pieņem un vērtē pieteikumus, kā arī lemj par grantu piešķiršanu;
2.6. līgums – līgums par granta piešķiršanu, ko ar granta pretendentu slēdz granta devējs un kas ir uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Eiropas Komisijas Regula Nr.1407/2013);
2.7. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko Konkursam iesniedz granta pretendents;
2.8. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno granta saņēmējs no līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;
2.9. programmas darbības teritorija – Jūrmalas pilsētas, Ķekavas novada, Mārupes novada, Olaines novada, Siguldas novada un Stopiņu novada administratīvā teritorija.

3. 3. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības (darbinieku skaits <10; apgrozījums <=2 milj. euro) attīstību programmas darbības teritorijā.

4. Konkursa rīkotāji ir:

4.1. AS “SEB banka”, Reģ. Nr. 40003151743, adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, e-pasts: seb@seb.lv;
4.2. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, e-pasts: pasts@jurmala.lv;
4.3. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā – Ķekavas novada pašvaldība, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts: novads@kekava.lv;
4.4. Mārupes novada administratīvajā teritorijā – Mārupes novada dome, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasts: marupe@marupe.lv;
4.5. Olaines novada administratīvajā teritorijā – Olaines novada pašvaldība, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114; e-pasts: pasts@olaine.lv;
4.6. Siguldas novada administratīvajā teritorijā – Siguldas novada pašvaldība, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; e-pasts: pasts@sigulda.lv.
4.7. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā – Stopiņu novada dome, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv.

5. Lai nodrošinātu profesionālu un caurredzamu saņemto grantu pieteikumu izvērtēšanu, Konkursa vērtēšanā darbam komisijā pieaicina pārstāvjus ar balss tiesībām no:

5.1. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Reģ. Nr. 50103744891);
5.2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas Biznesa inkubatora;
5.3. Biedrības “Ķekavas Novada uzņēmēju padome” (Reģ. Nr. 40008149410);
5.4. Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (Reģ. Nr. 40003081501);
5.5. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes;
5.6. Nodibinājuma “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs” (Reģ. Nr. 40008243796);
5.7. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes;
5.8. Biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība” (Reģ. Nr. 40008283498);
5.9. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ogres biznesa inkubatora.

6. Konkursa rīkotājiem ir tiesības gan projektu vērtēšanas laikā, gan līguma izpildes laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

7. Konkursa ietvaros neattiecināmās izmaksas:

7.1. darba alga, prēmijas;
7.2. pieteikuma izstrādes, noformēšanas un iesniegšanas izmaksas;
7.3. dāvinājumi;
7.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;
7.5. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
7.6. izmaksas, kas tiek vai tiks finansētas no citiem finanšu avotiem;
7.7. pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība;
7.8. ēku būvniecība;
7.9. dokumentācijas izstrādes izmaksas Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei;
7.10. apgrozāmie līdzekļi, kas pārsniedz 30% no projekta kopējām izmaksām.

8. Uz Konkursu neattiecināmās nozares:

8.1. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (NACE kods: G);
8.2. finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
8.3. operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
8.4. valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
8.5. azartspēles un derības (NACE kods: R92);
8.6. tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: A01.15);
8.7. alkohola ražošana (NACE kods: C 11);
8.8. nozares, uz kurām attiecināms Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punkts.

9. Atbalstu Konkursa ietvaros nevar apvienot ar citu de minimis atbalstu vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

II. Prasības granta pretendentiem

10. Konkursā var piedalīties:

10.1. jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā;
10.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kura veic saimniecisko darbību Konkursa darbības teritorijā ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam, vai plāno to darīt, tā darbinieku skaits ir mazāks par 10 darbiniekiem un iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus euro.

11. Konkursa komisija izvērtē granta pretendenta atbilstību šādiem Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem:

11.1. granta pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai, saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2. panta 2. punktu;
11.2. nav bijusi granta pretendenta komercsabiedrības apvienošanās, sadalīšana vai iegāde pēdējo triju fiskālo gadu periodā, saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3. panta 8. un 9. punktu;
11.3. granta pretendenta darbības nozare un darbības ir attiecināmas de minimis atbalsta saņemšanai, saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktu;
11.4. granta pretendentam ar tiesas spriedumu nav pasludināts/uzsākts maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai saimnieciskā darbība nav izbeigta;
11.5. plānotā de minimis atbalsta apmērs kopā ar iepriekš saņemto de minimis atbalstu vienas vienotas komercsabiedrības līmenī kārtējā un iepriekšējo divu fiskālo gadu periodā nepārsniedz Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto robežvērtību.

12. Ja granta pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju pieteikuma iesniegšanas un/vai līguma slēgšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 euro, granta pretendentam ir jāiesniedz no elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) izdrukāta izziņa par nodokļu parāda neesamību, kas apliecina, ka pieteikuma iesniegšanas un/vai līguma slēgšanas dienā granta pretendentam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro.

13. Granta pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Pieteikums tiek iesniegts tikai vienā no pašvaldībām, kuras teritorijā fiziska persona vai juridiska persona veic vai plāno veikt saimniecisko darbību.

14. Granta pretendents nedrīkst būt darba attiecībās ar kādu no šī nolikuma 4. un 5. punktā minētajām organizācijām.

15. Granta pretendents var saņemt ne vairāk kā 1 (vienu) grantu programmas “(ie)dvesma” grantu.

III. Konkursa izsludināšanas procedūra

16. Konkursu izsludina ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Konkursa norises sākuma, par to paziņojot plašsaziņas līdzekļos, kā arī publicējot informāciju Konkursa tīmekļvietnē www.seb.lv/iedvesma, Jūrmalas pilsētas pašvaldības, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības un Stopiņu novada domes tīmekļvietnēs.

17. Paziņojumā par Konkursa izsludināšanu tiek norādīta šāda informācija:

17.1. Konkursa nosaukums un Konkursa rīkotāji;
17.2. pieteikumu iesniegšanas vieta;
17.3. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;
17.4. kontaktinformācija jautājumu vai neskaidrību gadījumā;
17.5. tīmekļvietnes adrese, kur var iepazīties ar šo nolikumu;
17.6. šī nolikuma pielikumi.

18. Granta pretendenti pieteikumus Konkursam var iesniegt Konkursa norises laikā no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 14:00.

IV. Konkursa pieteikumu noformējums

19. Pieteikums jānoformē, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums), un tai ir jāpievieno šādi pielikumi:

19.1. aizpildīta naudas plūsmas veidlapa (2. pielikums):
19.1.1. par 1 (vienu) gadu pēc pieteikuma iesniegšanas, ja projektā granta pretendents pretendē uz grantu līdz 2000 (divi tūkstoši) euro;
19.1.2. par 3 (trīs) gadiem pēc pieteikuma iesniegšanas, ja projektā granta pretedents pretendē uz grantu virs 2000 (divi tūkstoši) euro;
19.2. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka vai sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs;
19.3. granta pretendenta - vienas personas vai komandas (iesaistīto darbinieku) CV;
19.4. papildus drīkst pievienot arī citus šajā nolikumā neminētus pielikumus (fotogrāfijas, shēmas, rasējumus u.c.), kas raksturo projekta ideju.

20. Granta pretendents pieteikumu var iesniegt klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formā līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 14:00.

20.1. Pieteikums tiek iesniegts, ievērojot zemāk noteikto:
20.1.1. klātienē pieteikumu iesniedz 1 (vienā) oriģināla eksemplārā papīra formā attiecīgās pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese norādīta 4. punktā), kurā granta pretendents plāno veikt saimniecisko darbību, un 1 (viens) identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: iedvesma@seb.lv;
20.1.2. pa pastu (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2020. gada 30. septembris) pieteikumu nosūta 1 (vienā) oriģināla eksemplārā papīra formā uz attiecīgās pašvaldības klientu apkalpošanas centru (adrese norādīta 4. punktā), kurā granta pretendents plāno veikt saimniecisko darbību, un 1 (viens) identisks eksemplārs PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi: iedvesma@seb.lv;
20.1.3. ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums jānosūta 1 (vienā) oriģināla eksemplārā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv.

20.2. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā (*.doc, *.xls vai *.pdf datņu formātā), pretendentamkatrs atsevišķs dokuments ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Noformējot pieteikumu kā elektronisku dokumentu, jāievēro Latvijas Republikas normatīvie akti par elektronisko dokumentu noformēšanu. E-pasta tematā pretendenta fiziskas personas gadījumā jānorāda vārds un uzvārds, savukārt pretendenta komersanta gadījumā – nosaukums, kā arī abos gadījumos papildus jānorāda teksts “Pieteikums grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursam”. E-pasta un pielikumu izmērs nedrīkst pārsniegt 15 MB. Informācija par dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisku parakstu ir pieejama www.eparaksts.lv.

20.3. Ja pieteikums tiek iesniegts klātienē vai pa pastu, pieteikuma oriģināls papīra formātā jāparaksta un jācauršuj ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem vienā dokumentu kopumā, cauršuvuma diega/auklas galus sasienot mezglā un pielīmējot pie pēdējās lapas, un parakstot pieteikuma aizmugurē tā, lai pieteikumu pēc iesniegšanas nav iespējams papildināt vai grozīt. Pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē.

20.4. Visām pieteikuma dokumentu lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam.

21. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt atrunātiem ar ierakstu “Labotam ticēt”, apstiprinātiem ar labojumu veikušās personas (juridiskai personai – ar attiecīgi pilnvarotas personas) personisko parakstu, norādot paraksta atšifrējumu un labojuma datumu.

22. Pieteikums jānoformē latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents tulkojuma apliecinājumā ietver:

22.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;
22.2. pretendenta vārdu uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai - pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
22.3. apliecinājuma datumu.

23. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. Pretendents kopijas apliecinājumā ietver:

23.1. norādi „KOPIJA PAREIZA”;
23.2. pretendenta vārdu, uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, juridiskai personai – pieteikumu parakstīt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, personisko parakstu un paraksta atšifrējumu;
23.3. apliecinājuma datumu.

24. Pieteikumu paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona. Pilnvara jāpievieno pieteikumam.

25. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar šī nolikuma noteikumiem, kā arī to pielikumiem, un tos saprot.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kārtība

26. Konkursam iesniegto grantu pieteikumu vērtēšana notiek 3 (trijās) kārtās.

26.1. Pirmajā kārtā komisijas pārstāvji no pašvaldībām izvērtē pieteikumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:
26.1.1. vai pieteikums iesniegts šajā nolikumā noteiktajā termiņā;
26.1.2. vai pieteikums satur visus šī nolikuma noteiktos iesniedzamos dokumentus (saskaņā ar šī nolikuma 19. punktu);
26.1.3.vai ir ievērotas minētās dokumentu noformēšanas prasības (saskaņā ar šī nolikuma 20.-25. punktu);
26.1.4.vai saimnieciskā darbība nav kādā no neatbalstāmajām nozarēm (saskaņā ar šī nolikuma 8. punktu);
26.1.5. vai granta pretendents atbilst šī nolikuma prasībām (saskaņā ar šī nolikuma II nodaļu);
26.1.6. vai granta pretendenta pieteikumā norādītā nepieciešamā uzņēmējdarbības granta summa nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.
26.2. Par pirmās kārtas rezultātiem granta pretendentiem paziņo 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieņemtā lēmuma par pretendenta izvirzīšanu otrajai kārtai, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. oktobrim.
26.3. Otrajā kārtā katru pieteikumu vērtē AS “SEB banka” pārstāvji un šī nolikuma 5.punktā minētie komisijas locekļi. Katru iesniegto pieteikumu otrajā kārtā vērtē ne mazāk kā 4 (četri) izlozēti komisijas locekļi. Minētie locekļi nedrīkst būt to administratīvo teritoriju pārstāvji, uz kuru administratīvo teritoriju ir attiecināmi iesniegtie projektu pieteikumi. Pieteikumus vērtē saskaņā ar šādiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, par kuriem tiek piešķirti punkti:
26.3.1. Produkta / pakalpojuma unikalitāte / inovativitāte;
26.3.2. Produkta / pakalpojuma aktualitāte;
26.3.3. Orientācija uz klientu;
26.3.4. Ieguvumi no produkta / pakalpojuma;
26.3.5. Produkta / pakalpojuma izstrādes posms;
26.3.6. Finanšu aprēķini;
26.3.7. Finanšu līdzekļu pieejamība, tostarp projekta īstenotāju ieguldītais līdzfinansējums;
26.3.8. Mērķa tirgus un klients;
26.3.9. Pieprasījums;
26.3.10. Konkurētspēja;
26.3.11. Produkta / pakalpojuma virzīšana tirgū;
26.3.12. Eksporta potenciāls;
26.3.13. Izaugsmes potenciāls;
26.3.14. Komanda;
26.3.15. Priekšrocības un pozitīvi faktori.
26.4. Pēc otrās kārtas rezultātiem visi projektu pieteikumi tiek sarindoti piešķirto punktu secībā un komisijas locekļi pilnā sastāvā lemj par pretendentiem, kurus aicināt uz Konkursa trešo kārtu. Ievērojami atšķirīgu vērtējumu gadījumā komisija var uzaicināt attiecīgo pretendentu prezentēt savu projektu komisijai.
26.5. Minimālais punktu skaits izvirzīšanai uz trešo kārtu ir 90.
26.6. Otrās kārtas rezultātus granta pretendentiem paziņo 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieņemtā lēmuma par pretendenta izvirzīšanu trešajai kārtai, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29. oktobrim.
26.7. Trešajā kārtā komisija vērtē pretendentus un to prezentācijas, piešķirot tiem punktus.
26.8. Pēc trešās kārtas komisija sarindo grantu pretendentus iegūto punktu secībā.
26.9. Komisija lemj par grantu piešķiršanu, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro 1 (vienam) projektam no 1 (viena) granta devēja pieejamā budžeta ietvaros (saskaņā ar šī nolikuma 32. un 33. punktu).
26.10. Komisija ir tiesīga samazināt pieteikumā norādīto granta summu, bet ne vairāk kā par 50% (piecdesmit procenti) no pieteikumā norādītās summas.
26.11. Komisija ir tiesīga pārliecināties par pieteikumā norādīto tirgus vērtību plānoto preču vai pakalpojumu iegādei, un, konstatējot nepamatotu cenu sadārdzinājumu, lemt par granta pretendenta izslēgšanu no tālākas dalības Konkursā.

27. Konkursa norises laikā tiek ievērota konfidencialitāte attiecībā uz granta pretendenta iesniegto Konkursa idejas pieteikumu (pieteikto ideju). Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas paraksta konfidencialitātes apņemšanos par granta pretendenta pieteikumā norādītās informācijas neizpaušanu, par personu datu neizpaušanu trešajām personām un interešu konflikta neesamību. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu informāciju, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai granta pretendenta vai citas ar Konkursa rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski pieejama. Informācijas neizpaušanas pienākums nav spēkā, ja to pieprasa saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

VI. Konkursa rezultātu paziņošanas kārtība

28. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem 1 (viena) mēneša laikā pēc projektu vērtēšanas trešās kārtas noslēgšanās, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 11. novembrim.

29. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo apbalvošanas ceremonijas laikā. Pēc grantu saņēmēju apbalvošanas informāciju par granta saņēmējiem publicē Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Stopiņu novada domes, kā arī AS “SEB banka” tīmekļa vietnēs.

VII. Projektu finansēšanas kārtība

30. Granta saņēmējam paredzētais granta apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz pieteikumā iekļauto informāciju, bet tas nepārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

31. Ja projekta summa ir lielāka par piešķirtā granta summu, tad atlikušo daļu finansē granta saņēmējs, kas jānorāda pieteikumā.

32. Projekta īstenošanas maksimālais termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

33. Pieejamais grantu apjoms 2020. gadā ir 70 000 (septiņdesmit tūkstoši, 00 centu) euro, kas sastāv no šādiem grantiem:

33.1. AS “SEB banka” piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību programmas darbības teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
33.2. Jūrmalas pilsētas domes piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
33.3.Ķekavas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;;
33.4.Mārupes novada domes piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
33.5. Olaines novada pašvaldības piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
33.6. Siguldas novada pašvaldības piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Siguldas novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;
33.7. Stopiņu novada domes piešķirtais grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic vai plāno veikt saimniecisko darbību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

34. AS “SEB banka” piešķir grantu pretendentam ar lielāko iegūto punktu skaitu, nepārsniedzot maksimālo granta apjomu 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

35. Pārējos grantu pretendentus piešķirto punktu secībā, izņemot šī nolikuma 34. punktā minēto, apbalvo attiecīgā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā uzņēmums veic vai plāno veikt saimniecisko darbību, nepārsniedzot grantam paredzētā finansējuma apjomu.

36. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu vai neizmaksāt to pilnā apmērā, ja nav saņemti pieteikumi atbilstošā skaitā vai kvalitātē, vai tiek pieņemts lēmums saskaņā šī nolikuma 26.10. apakšpunktu.

37. Granta saņēmējam granta saņemšanai ieteicams norādīt AS „SEB banka” norēķinu kontu.

38. Granta izmaksa notiek divās daļās:

38.1. pirmo daļu 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no granta saņēmējam paredzētās granta summas izmaksā 10 darba dienu laikā pēc līguma ar attiecīgo granta devēju noslēgšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas;
38.2. otro daļu atlikušo 20% (divdesmit procenti) apmērā izmaksā 10 darba dienu laikā pēc līgumā noteikto saistību izpildes, gala atskaites iesniegšanas, gala atskaites apstiprināšanas un atbilstoša granta saņēmēja rēķina saņemšanas.
38.3. Precīzu granta otrās daļas apmēru 20% (divdesmit procentu) apmērā no granta saņēmējam paredzētās granta summas nosaka pēc līguma izpildes termiņa beigām, pamatojoties uz granta saņēmēja iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

39. Granta devējs patur tiesības neizmaksāt grantu, ja granta pretendents:

39.1. jebkādā veidā ir maldinājis granta devēju;
39.2. līdz līgumā noteiktā termiņa beigām nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus;
39.3. nav ievērojis šajā nolikumā noteiktos termiņus.

40. Visiem projekta ietvaros iegādātajiem pamatlīdzekļiem jābūt granta pretendenta īpašumā visu Konkursa projekta uzraudzības periodu.

41. Ja granta pretendents papildus Konkursā pieteiktajam projektam darbojas arī neatbalstāmajā nozarē, kas minētas Eiropas Komisijas Regulā Nr.1407/2013, vai veic darbības, kas ir neatbalstāmas, tad granta pretendentam ir jāveic izmaksu un darbību nošķiršana no tām darbībām un nozarēm, kurām piešķirts de minimis atbalsts konkursa ietvaros.

VIII. Līguma slēgšana un līguma izpildes pārbaude

42. Granta pretendentam fiziskai personai, kura plāno veikt saimniecisko darbību granta darbības teritorijā, pirms līguma noslēgšanas ar granta devēju ir jāreģistrējas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā kā komersantam, saimniecisko darbību veicot tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš bija iesniedzis pieteikumu.

43. Ar granta pretendentiem, par kuriem pieņemts lēmums par granta piešķiršanu, līgumu slēdz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā granta pretendents plāno veikt saimniecisko darbību, pieejamā finansējuma ietvaros, saskaņā ar šī nolikuma 33. punktu. Līgums slēdzams 6 mēnešu laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

44. Ar granta pretendentu/iem, par kuru/iem AS “SEB banka” pieņem lēmumu par granta piešķiršanu, līgumu slēdz AS “SEB banka” un pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pretendents plāno veikt saimniecisko darbību, slēdzot trīspusēju līgumu par granta piešķiršanu (pieejamā finansējuma ietvaros) un projekta īstenošanu. Līgums slēdzams 6 mēnešu laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

45. Līguma darbības laikā būtiskas izmaiņas komersanta īpašnieku struktūrā un sastāvā atļauts veikt tikai ar granta devēja rakstisku piekrišanu.

46. Pirms līguma ar granta devēju noslēgšanas, granta pretendents granta devēja norādītajā termiņā iesniedz granta devējam šādus dokumentus:

46.1. granta pretendenta - komersanta rekvizītus (reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, juridiskā adrese, komersanta paraksttiesīgā persona), ja tie nav norādīti iesniegtajā pieteikumā;
46.2. granta pretendenta – komersanta vārdā atvērtā bankas konta numuru un bankas nosaukumu, ja tie nav norādīti iesniegtajā pieteikumā;
46.3. apliecinājumu, ka granta pretendents konkrētajā grantu programmas administratīvajā teritorijā veiks saimniecisko darbību visā projekta uzraudzības periodā.

47. Ja granta pretendents šī nolikuma 46. punktā noteiktos dokumentus/informāciju nesniedz granta devējam tā norādītajā termiņā, tad komisijas lēmums zaudē spēku un līgums ar šo granta pretendentu netiek slēgts, un grants netiek izmaksāts.

48. Granta devējam ir tiesības pieprasīt izmaksātā granta atmaksu, ja granta saņēmējs:

48.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus, t.sk. pakalpojuma attaisnojuma aktu vai citus prasītos dokumentus, ievērojot likuma „Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumus;
48.2. nav iesniedzis gala atskaiti līgumā noteiktajā termiņā vai iesniedzis to nepieņemamā formā;
48.3. tam piešķirto grantu, bez iepriekšējas saskaņošanas ar granta devēju, izlietojis citiem mērķiem, kas nav norādīti līgumā;
48.4. piešķirto grantu lietojis personīgā labuma gūšanai, nevis saimnieciskās darbības attīstībai saskaņā ar pieteikumu;
48.5. viena gada (12 mēneši) laikā no līguma noslēgšanas nav īstenojis pieteikumā minētās projekta aktivitātes;
48.6. pretendenta saimnieciskā darbība, kuras attīstībai grants tika piešķirts, tiek pārtraukta uzraudzības perioda laikā, kas noteikts šī nolikuma 67. punktā;
48.7. ir pārkāpis Eiropas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 prasības.

49. Iestājoties kādam no šī nolikuma 48. punktā minētajiem gadījumiem, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc granta devēja pieprasījuma vēstules saņemšanas granta saņēmējs atmaksā saņemto grantu vēstulē norādītajā kontā. Ja izmaksātā granta atmaksa tiek pieprasīta, pamatojoties uz Nolikuma 48.7.punktu, granta saņēmējam ir pienākums atmaksāt granta devējam visu projekta ietvaros saņemto grantu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr.794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad grants tika izmaksāts granta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr.794/2004 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

50. Granta devējam ir tiesības veikt granta saņēmēja īstenoto aktivitāšu izpildes kontroli un pieprasīt granta saņēmējam iesniegt papildu informāciju par pieteikumā norādīto projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu un paveikto.

51. Granta devējs veic de minimis atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

IX. Komisijas izveide, funkcijas un darbība

52. Komisijas sastāvu veido:

54.1. Jūrmalas pilsētas dome;
52.1. Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis;
52.2. Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis;
52.3. Mārupes novada domes pārstāvis;
52.4. Olaines novada pašvaldības pārstāvis;
52.5. Siguldas novada pašvaldības pārstāvis;
52.6. Stopiņu novada domes pārstāvis;
52.7. divi AS “SEB banka” pārstāvji;
52.8. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pārstāvis;
52.9. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas Biznesa inkubatora pārstāvis;
52.10. Biedrības “Ķekavas Novada uzņēmēju padome pārstāvis”;
52.11. Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” pārstāvis;
52.12. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes pārstāvis;
52.13. Nodibinājuma “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs” pārstāvis;
52.14. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis;
52.15. Biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība” pārstāvis;
52.16. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ogres biznesa inkubatora pārstāvis.

53. Komisijas pirmo sēdi organizē AS “SEB banka” pārstāvji, pieaicinot pārējos šī nolikuma 52. punktā minētos komisijas pārstāvjus.

54. Katram šī nolikuma 52.punktā minētajam komisijas loceklim ir balss tiesības.

55. Komisijas locekļi pirms iesniegto pieteikumu atvēršanas paraksta apliecinājumu par datu neizpaušanu trešajām personām un neieinteresētību kāda konkrēta granta pretendenta izvēlē.

56. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks, kurus ievēlē pati komisija no komisijas locekļu vidus.

57. Komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no šī nolikuma 52.punktā noteiktā komisijas locekļu sastāva. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo komisijas locekļu vairākumu.

X. Granta pretendenta tiesības un pienākumi

58. Granta pretendents ir tiesīgs pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto pieteikumu, iesniedzot iesniegumu brīvā formā un norādot atsaukuma iemeslu.

59. Granta pretendents ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

60. Granta pretendentam ir pienākums ievērot normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības attiecībā uz grantu programmas “(ie)dvesma” ietvaros iesniegtajiem un apstrādātajiem personas datiem, kā arī attiecībā uz personas datiem, kurus ir plānots apstrādāt projekta ietvaros.

61. Granta pretendentam ir pienākums ievērot šī nolikuma prasības.

62. Granta pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības uzdot Konkursa rīkotājiem jautājumus par šo nolikumu un Konkursa norises kārtību, elektroniskā veidā nosūtot tos uz epasta adresi iedvesma@seb.lv. Ja jautājums tiek saņemts vēlāk, komisijai ir tiesības uz to neatbildēt.

63. Granta saņēmējs apņemas visos informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās runās, kas attiecas uz saņemtā granta izlietojumu, iekļaut Konkursa logo un saiti uz grantu programmas “(ie)dvesma” interneta vietni: www.seb.lv/iedvesma.

XI. Projekta īstenošanas atskaite

64. Granta saņēmējam ir jāiesniedz granta devējam projekta īstenošanas atskaite un jāsniedz pārskats par izlietoto grantu līgumā paredzētajām projekta aktivitātēm 1 (viena) mēneša laikā pēc pieteikumā minēto projekta aktivitāšu izpildes.

65. Ja granta saņēmējs nav iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus un projekta īstenošanas atskaiti, tad saskaņā ar šī nolikuma 48. punktu granta devējam ir tiesības pieprasīt granta saņēmējam atmaksāt izmaksāto grantu.

66. Ievērojot likuma “Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumus, projekta īstenošanas atskaitei jāpievieno izdevumus pamatojošu dokumentu apliecinātas kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma akti, čeki, pavadzīmes u.tml.).

XII. Projekta uzraudzība

67. Projekta uzraudzības periods ir nosakāms pēc saņemtā granta apmēra:

67.1. ja projektā saņemtā granta apmērs nepārsniedz 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats (4. pielikums) ir jāiesniedz vienu gadu pēc projekta īstenošanas;
67.2. ja projektā saņemtā granta apmērs pārsniedz 2000 (divi tūkstoši) euro - saimnieciskās darbības informatīvais pārskats jāsniedz 3 (trīs) gadus, līdz kārtējā gada 1. decembrim.

XIII. Dokumentācijas uzglabāšana

68. Grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa dokumenti tiks glabāti atbilstoši to mērķiem, ņemot vērā šādus kritērijus:

68.1. Neapstiprinātie projekti un to pieteikumi tiks glabāti attiecīgajā pašvaldībā līdz grantu programmas ietvaros paredzētā finansējuma izmaksai;
68.2. Granta devējs veic ar granta piešķiršanu saistīto dokumentu glabāšanu 10 (desmit) fiskālos gadus no konkursa ietvaros pēdējā piešķirtā granta. Granta saņēmējs veic dokumentu glabāšanu 10 (desmit) fiskālos gadus no tam piešķirtā atbalsta piešķiršanas brīža. Dokumentu glabāšana var notikt kā fiziskajā, tā elektroniskajā arhīvā;
68.3. Organizatoriskie dokumenti tiek glabāti 10 (desmit) fiskālos gadus no Konkursa ietvaros pēdējā piešķirtā granta, to glabāšanu nodrošina AS “SEB banka”, kas glabā tos elektroniskajā arhīvā.

XIV. Personas datu apstrāde

69. Par grantu programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa ietvaros saņemtajiem un tālāk apstrādātajiem personu datiem Konkursa rīkotāji atbild kopīgi kā koppārziņi.

70. Personas dati tiks apstrādāti šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī apstrādāti, tikai balstoties uz tiesisko pamatu, līdz mērķu sasniegšanai.

71. Personas dati ir neatņemama grantu programmas “(ie)dvesma” dokumentācijas sastāvdaļa. To uzglabāšana un dzēšana notiek atbilstoši grantu programmas dokumentācijas uzglabāšanas kārtībai.

72. Grantu programmas “(ie)dvesma” dokumentu apritē un glabāšanā var tikt izmantoti mākoņdatošanas pakalpojumi.

73. Koppārziņi, veicot personas datu apstrādi, nodrošina apstrādes raksturam un veidam piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus, tai skaitā, piemērojot organizatoriskus pasākumus, pielietojot loģiskus un fiziskus informācijas aizsardzības pasākumus, piemēram, aizsargājot ar atbilstošu aizsargājošu programmatūru (t.sk., anti-vīrusu programmas) datorus, kuros tiek veikta personas datu apstrāde.

74. Publicitātes nodrošināšanas nolūkā grantu programmas “(ie)dvesma” ietvaros rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un filmēti, un šādi materiāli var tikt publiskoti sociālajos tīklos, masu saziņas līdzekļos un citādos publiskos avotos. Informācija par grantu programmu, tās dalībniekiem var tikt izmantota publiskajā komunikācijā, pamatojoties uz leģitīmo interesi - nodrošināt grantu programmas fakta fiksēšanu, vēsturiskās pēctecības nodrošināšanu un sabiedrības informētības par grantu programmu veicināšanu.

Nolikuma apstiprinātāji:
Granta programmas “(ie)dvesma” biznesa ideju konkursa komisija.

Iesniedzamie dokumenti:

Jautājumu gadījumā aicinām nosūtīt ziņu, aizpildot zemāk redzamo pieteikuma formu.

4. sezonas grantu ieguvēji

2020. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma ceturtās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma ceturtās sezonas grantu ieguvējus:

SIA DoctoWell - 10 000 EUR no SEB bankas. Biznesa projektam: Programmatūras sistēma, kas nodrošina viegli lietojamu digitālo vidi veselības pakalpojumu sniegšanai.

SIA Plant Made Foods - 10 000 EUR no Mārupes novada. Biznesa projektam: Fermentētu dzērienu ražošana no zaļo griķu piena.

SIA Natural Cuddles - 10 000 EUR no Ķekavas novada. Biznesa projektam: Jaundzimušo bērnu kopšanas aksesuāru šūšana.

SIA A'Polli - 8820 EUR no Olaines novada. Biznesa projektam: Premium klases šokolādes ražošanas paplašināšana un jaunu produktu radīšana.

SIA Mana karte - 9946 EUR o Stopiņu novada. Biznesa projektam: Interneta platforma ar brīvdienu maršrutiem atpūtai un izbraucieniem pa Latviju.

SIA SimDevs - 1969.19 EUR no Siguldas novada biznesa projektam: Videospēles datoriem un spēļu kosolēm.

IK PienaLote - 1998 EUR no Siguldas novada biznesa projektam: Bērnu apģērbi ar dzīvnieku apdruku un gleznojumu.

SIA Skaņkārta - 6000 EUR no Siguldas novada. Biznesa projektam: "Yamaha mūzikas skola", kas ir muzikālās nodarbības bērniem.

SIA Skill Box - 10 000 EUR no Jūrmalas pilsētas. Biznesa projektam: Autonoma un ērti pārvietojama hokeja spēju uzlabošanas laukuma izveidošana.

SIA DoctoWell - 10 000 EUR no SEB bankas. Biznesa projektam: Programmatūras sistēma, kas nodrošina viegli lietojamu digitālo vidi veselības pakalpojumu sniegšanai.

3. sezonas grantu ieguvēji

2019. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma trešās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma trešās sezonas grantu ieguvējus:

Kristaps Kirilovs - 10 000 EUR no SEB bankas, lai attīstītu kaltētas produkcijas–zivju gardumu ražošanu mājdzīvniekiem, kas ir 100% dabīgs augstas kvalitātes produkts un kas neveicina aptaukošanos.

Guntars Anspoks - 10 000 EUR no Jūrmalas pilsētas domes projekta “Sajūtu čiekuri” realizēšanai–pie kokiem piestiprinātas atpūtas vietas divu metru augstumā virs zemes.

SIA Cake Fab - 8 537 EUR no Ķekavas novada pašvaldības, lai attīstītu konditorejas izstrādājumu–saldētu musa desertu ražošanu.

SIA Robopilots - 10 000 EUR no Mārupes novada Domes, lai attīstītu dronu skolu Mārupē, kur paredzēts nodrošināt jaunāko tehnoloģiju robotikas nodarbības skolēniem–FPV dronu konstruēšanu un pilotēšanu.

SIA EOF Consulting - 10 000 EUR no Olaines novada pašvaldības, lai nodrošinātu datormodelēšanas pakalpojumus ražošanas uzņēmumiem.

SIA Bee Tech Services - 6 000 EUR no Siguldas novada pašvaldības viedtālruņu lietotnei, kura ir paredzēta biškopju darba atvieglošanai, pierakstu veikšanai un darbu plānošanai.

SIA Bērnu centrs - 4 000 EUR no Siguldas novada pašvaldības projektam “Lego robotikas nodarbības”, kas sekmēs bērnu interesi par eksaktajām zinībām, attīstīs loģisko domāšanu un spriestspēju, palīdzēs padziļinātāki apgūt pirmsskolas un sākumskolas mācību programmu.

SIA Spirulina Nord - 10 000 EUR no Stopiņu novada pašvaldības svaiga spirulīna (pārtikas produkta) audzēšanai.

 

 • SIA EOF Consulting

  Olaines novada pašvaldības granta ieguvējs 2019. gadā

 • Guntars Anspoks

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs 2019. gadā

 • SIA Cake Fab

  Ķekavas novada pašvaldības granta ieguvējs 2019. gadā

 • SIA Robopilots

  Mārupes novada Domes granta ieguvējs 2019. gadā

 • SIA Bērnu centrs

  Siguldas novada pašvaldības granta ieguvējs 2019. gadā

 • SIA Spirulina Nord

  Stopiņu novada pašvaldības granta ieguvējs 2019. gadā

 
Fotogalerija

2. sezonas grantu ieguvēji

2018. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma otrās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma otrās sezonas grantu ieguvējus:

SIA Klean - 10 000 EUR no SEB bankas viedtālruņu lietotnes attīstīšanai, kurā klienti var pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus dzīvojamām telpām vai komerctelpām

Argis Paeglis - 6 000 EUR no Jūrmalas domes videi draudzīgas un uz ilgtspējīgas saimniekošanas principiem balstītas viesu mājas izveidei

SIA Tautkrekls - 4 000 EUR no Jūrmalas domes ikdienas valkāšanai piemērota tautastērpa ražošanai

Dina Ose - 8 276 EUR no Ķekavas novada domes karnevāla tērpu bērniem un pieaugušajiem ražošanas paplašināšanai un eksportam

SIA Asya - 9 740 EUR no Mārupes novada domes viedās kaklarotas, kas darbojas ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju palīdzību, attīstīšanai. Šis produkts palīdz lietotājam pilnveidot komunikācijas prasmes

Ilze Kalāce-Bērziņa - 10 000 EUR no Olaines novada domes jauna pārtikas produkta – smalkā mušļa ražošanas aprīkojuma iegādei

Daina Ločmele - 10 000 EUR no Siguldas novada domes harmoniskās attīstības sākumskolas ESME aprīkojuma papildināšanā, lai varētu paplašināt tās darbību un izglītot vairāk bērnus

 

 • SIA Klean

  SEB bankas granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA Divendi

  Ķekavas novada domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA Tautkrekls

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA ASYA

  Mārupes novada domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • SIA Smalkais muslis

  Olaines novada domes granta ieguvējs 2018. gadā

 • Daina Ločmele

  Siguldas novada domes granta ieguvēja 2018. gadā

 • Greenhouse Apartments

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs 2018. gadā

 
Fotogalerija

 

1. sezonas grantu ieguvēji

2017. gada (ie)dvesmas grantu programmas laureāti

 

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

Apsveicam programmas (ie)dvesma pirmās sezonas grantu ieguvējus:

SIA Genecie – 10 000 EUR no SEB bankas jauna produkta izstrādei un ražošanai – sieviešu maks ar īpašu nodalījumu, kurā iestrādāta ietilpīga iepirkumu soma no auduma

Raimonds Čivkulis – 6 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes jaunas komandu spēles “Tautas bulta” attīstīšanai un virzīšanai tirgū

Ilze Baumane – 3 500 EUR no Jūrmalas pilsētas domes koka smalklietu ražošanas aprīkojuma iegādei

Ieva Spriža – 10 000 EUR no Mārupes novada domes veselīgu un dabīgu saldumu ražošanas no augļiem un ogām ar zīmolu “Dabas gardumi” paplašināšanai

Aija Ozola – 2 000 EUR no Olaines novada domes attīstošās mācību spēles bērniem “Dārzeņu dobe” ražošanas apjomu paplašināšanai un eksportam

SIA Vurcs – 8 000 no Olaines novada domes hidromasāžas sistēmu izgatavošanas un uzstādīšanas akrila vannām biznesa paplašināšanai

 

 • Ieva Spriža

  Mārupes novada granta ieguvēja grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • SIA Genecie

  SEB banka granta ieguvējs grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Aija Ozola

  Olaines novada granta ieguvēja grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • SIA Vurcs

  Olaines novada granta ieguvējs grantu programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Tautas bulta

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 • Bauman Woodworking

  Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs programmas (ie)dvesma 2017. gada sezonā

 •  

 
Noslēdzoties grantu programmas jauno uzņēmēju atbalstam (ie)dvesma pirmajai sezonai, izvēlētas sešas perspektīvākās biznesa idejas, kuru autori saņēmuši finansējumu to īstenošanai.

 
 
Fotogalerija

 
S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.