Switch to mobile version. Augšup

Obligācijas - parāda vērtspapīri

Obligācijas -  parāda vērtspapīri

Ieguldījums ar fiksētu ienesīgumu

  • Ikgadējs kuponu ienākums
  • Ērti darījumi internetbankā
  • Laba alternatīva ilgtermiņa ieguldītājiem

Obligācijas ir piemērots risinājums klientiem, kuri dod priekšroku ieguldījumiem ar prognozējamu peļņas apjomu. Šiem fiksēta ienākuma vērtspapīriem ir noteikti un fiksēti procentu ienākumi (kuponi) un noteikts termiņš. Pastāv iespēja obligācijas pārdot pirms to noteiktā termiņa beigām. Šādā gadījumā obligāciju cena būs atkarīga no pārdošanas brīdī esošās tirgus situācijas un procentu likmju lieluma.

Lai uzsāktu vērtspapīru darījumus, Jums ir nepieciešams:

  • Norēķinu konts ar vērtspapīru operācijām saistītiem norēķiniem, komisiju apmaksai, kā arī kuponu saņemšanai un pamatsummas ieskaitīšanai no vērtspapīru dzēšanas;
  • Vērtspapīru konts vērtspapīru glabāšanai un darījumu veikšanai ar vērtspapīriem. Vērtspapīru konts, ko bez maksas iespējams atvērt internetbankā, ļauj ērti sekot līdzi vērtspapīru portfelim.

Parāda vērtspapīru tirdzniecība prasa zināmas iemaņas ieguldījumu jomā, spēju uzņemties risku, kā arī vēlmi sekot līdzi izmaiņām vērtspapīru tirgos. Pastāv cieša saistība starp procentu likmju attīstību un parāda vērtspapīru cenu attīstību — tās attīstās pretēji. Tas nozīmē, ka procentu likmju pieaugums izraisīs parāda vērtspapīru vērtības samazinājumu un pretēji - procentu likmju samazinājums izraisīs vērtspapīru vērtības pieaugumu. Ja darījumos ar vērtspapīriem esat iesācējs, piesakieties uz konsultāciju, kuras laikā varēsiet uzzināt, kāds ieguldījumu veids ir Jums visatbilstošākais.

Obligāciju tirdzniecības darījumus var ērti veikt internetbankā vai bankas filiālē.

Obligāciju pārvedumi

Jūs varat pārskaitīt parāda vērtspapīrus no sava vērtspapīru konta uz citu fizisko vai juridisko personu vērtspapīru kontiem SEB bankā vai uz jebkuru citu banku, izmantojot vienkāršo vērtspapīru pārvedumu vai vērtspapīru piegādi pret apmaksu – DVP ( delivery versus payment).

Vienkāršajā vērtspapīru pārvedumā:

  • ar bankas līdzdalību tiek pārvesti tikai vērtspapīri;
  • pirms darījuma noslēgšanas darījuma pusēm — vērtspapīru pārvedējam un saņēmējam—jāvienojas par parāda vērtspapīru skaitu un norēķinu dienu (dienu, kad parāda vērtspapīri tiks pārvesti no viena vērtspapīru konta uz otru). Pēc tam abas darījuma puses iesniedz rīkojumus bankā, attiecīgi —parāda vērtspapīru pārskaitītājs iesniedz vērtspapīru pārveduma rīkojumu, bet saņēmējs iesniedz vērtspapīru saņemšanas rīkojumu.

Vērtspapīru piegāde pret apmaksu (DVP):

  • ar bankas līdzdalību notiek vienlaicīga vērtspapīru un naudas piegāde. DVP ir visdrošākais veids darījumam starp diviem klientiem dažādās bankās, jo vērtspapīri un ar tiem saistītie naudas norēķini notiek vienlaicīgi, tādejādi izslēdzot darījuma puses risku nepiegādāt vērtspapīrus vai nesamaksāt naudu;
  • pirms darījuma noslēgšanas, darījuma pusēm—parāda vērtspapīru pārdevējam un pircējam —jāvienojas par parāda vērtspapīru skaitu, cenu un norēķinu dienu (dienu, kad notiks DVP norēķini). Pēc tam abas darījuma puses iesniedz rīkojumus bankā, attiecīgi —parāda vērtspapīru pārdevējs iesniedz vērtspapīru pārveduma rīkojumu ar DVP norēķiniem, bet pircējs iesniedz vērtspapīru saņemšanas rīkojumu ar DVP norēķiniem.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā ienākumi, kas gūti no darījumiem ar vērtspapīriem). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas klientiem — paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 15% apmērā no Vērtspapīru darījumu rezultātā gūtās peļņas. Tātad, nodoklis tiek iekasēts nevis no visas vērtspapīros ieguldītās summas, bet tikai no gūtās peļņas. Par nodokļa nomaksu par ienākumiem no kapitāla pieauguma ir atbildīgs pats ieguldītājs. Līdz ar to klientam pašam jādeklarē gūtie ienākumi no darījumiem ar vērtspapīriem un pašam jāveic minētā nodokļa samaksa. Nodokļu nosacījumi nākotnē var mainīties.

Kādā laika periodā un kur jāveic nodokļa samaksa?

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ikvienam, kas gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, reizi ceturksnī (ja gūtā peļņa ir no 142.30 EUR līdz 711.44 EUR), reizi mēnesī (ja gūtā peļņa ir virs 711.44 EUR) vai līdz nākamā taksācijas gada 15. janvārim (ja gūtā peļņa ir mazāka par 142.29 EUR) ir jādeklarē gūtais ienākums Valsts ieņēmumu dienestā. Aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Konta numurs iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai

Saņēmējs: Valsts kase;
Reģistrācijas numurs: 90000050138;
Konta numurs: LV91TREL1060000110000;
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.

Kopš 2007. gada 1. novembra Latvijā ir spēkā Eiropas Savienības direktīva, kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (MiFID*) . Šīs direktīvas mērķis ir atvērt Eiropas finanšu tirgus robežas lielākai konkurencei un stiprināt klientu interešu aizsardzību darījumos ar finanšu instrumentiem. Latvijā MiFID direktīva tika ieviesta ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu grozījumiem, palielinot prasību apjomu, kas jāievēro finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar plašāku informāciju par ieguldītāju tiesībām un riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu veikšanu.

* Markets in Financial Instruments Directive.

Biežāk uzdotie jautājumi par MiFID

Informācija par SEB banku un tās ieguldījumu pakalpojumiem

Rīkojumu izpildes politika

Rīkojumu izpildes vietas

Interešu konfliktu politika

Informācija par finanšu instrumentiem un riskiem

Produktu grupu klasifikācija

Klienta statuss

Pakalpojums Cena

Vērtspapīru konta atvēršana

Vērtspapīru konta atvēršana SEB bankas Internetbankā (Ibankā) Bez maksas
Vērtspapīru konta atvēršana SEB bankas filiālē 4.27 EUR

Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem

Vērtspapīru dereģistrācija 4.27 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 11.38 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 4.27 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums ar LCD starpniecību eiro 7.11 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums ar LCD starpniecību ārvalstu valūtās 11.38 EUR
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru Bez maksas

Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem

Vienkāršais (beznaudas) Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru ieskaitījums / pārvedums 7.11 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums Igaunijā un Lietuvā reģistrētajiem vērtspapīriem 11.38 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas) / DVP ieskaitījums / pārvedums 21.34 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 4.27 EUR

Vērtspapīru īpašnieku sapulces

Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 1.42 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pec vienošanās,
min. 213.43 EUR

Maksa par vērtspapīru kontiem1

Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem 0,0055 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Igaunijas un Lietuvas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,005 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Euroclear / Clearstream sistēmā vai ASV reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Šveices, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Grieķijas un Portugāles depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Polijas, Honkongas, Kanādas, Japānas, Austrālijas, Singapūras un Dienvidāfrikas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,02 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Kazahstānas un Ungārijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,025 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 0,075 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bosnijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Slovēnijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,1 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ASV akcijām 0,01 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ADR / GDR glabāšanu 0,025 %, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu 0,01 %, min. 1.00 EUR
SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšana Bez maksas
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā 1.00 EUR

Komisija par REPO un REVERSE REPO darījumiem

Par katru darījumu 3.00 EUR

Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem2

Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas filiālē vai Internetbankā (Ibankā):3
   •  Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 %
   •  Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 %
   •  Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 %
Fondu apliecību pārdošanas (visiem SEB fondiem) Bez maksas
Maiņas4 Bez maksas

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

  15.00 EUR
15.00 USD
100.00 SEK
1 500.00 JPY
100.00 NOK

E - brokera akciju tirdzniecības sistēma

Pieslēgums e - brokera sistēmai Bez maksas
Ikmēneša maksa par e - brokera abonēšanu

(NASDAQ Riga, NASDAQ Tallinn un NASDAQ Vilnius akciju segments)

15.00 EUR

Konta izrakstu sagatavošana

Konta izraksta sagatavošana par noteiktu periodu pēc klienta pieprasījuma filiālē 4.27 EUR par izrakstu
Vērtspapīru portfeļa pārskats Ibankā Bez maksas

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās5, 6, 7

Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts SEB bankas brokeriem Rīkojums ir pieteikts filiālē / Internetbankā Rīkojums ir pieteikts elektroniskās tirdzniecības sistēmā
Baltijas akcijas 0,35 %, min. 3.00 EUR 0,50 %, min. 3.00 EUR 0,25 %, min. 1.00 EUR
ASV akcijas 0,35 %, min. 25.00 EUR 0,50 %, min. 35.00 EUR -
Skandināvijas akcijas 0,35 %, min. 15.00 EUR 0,50 %, min. 25.00 EUR -
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas 0,35 %, min. 50.00 EUR 0,50 %, min. 60.00 EUR -
Latvijas parāda vērtspapīru izsole 0,1 % no nomināla, min. 15.00 EUR -
Eiroobligācijas 0,1 % no nomināla, min. 50.00 EUR -
Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās -
Papildus maksa par steidzamu naudas ieskaitīšanu kontā nākamajā darba dienā pēc vērtspapīru pārdošanas NASDAQ Riga, NASDAQ Tallinn un NASDAQ Vilnius biržās 0,3 %, min. 10.00 EUR
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 0,3 % no pilnas darījuma summas par katru dienu

 

SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.

 


 

1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katrā valstī glabātajiem vērtspapīriem.

2 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija. Ja regulējošajos dokumentos maksimāli atļautā pirkšanas komisija ir 0 %, tad tiek piemērota attiecīgā ieguldījumu fonda prospektā atrunātā komisija.

3 Regulārie maksājumu uzdevumi vai darījumi Ibankā ir iespējami tikai tiem fondiem, kuriem tas ir noteikts fondu prospektu pielikumā.

4 Maiņas darījumi ir iespējami tikai starp fondiem ar vienu cenu līmeni. Piemēram, fondus, kuriem pirkšanas komisija ir 0,75 %, var mainīt uz fondiem ar tādu pašu pirkšanas komisiju.

5 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

6 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".

7 Vērtspapīru pirkšanas un / vai pārdošanas darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.