Switch to mobile version. Augšup

Alternatīvie ieguldījumu fondi

Alternatīvie ieguldījumu fondi

Laba iespēja Jūsu ieguldījumu portfeļa diversifikācijai

  • Ieguldījumi arī atvasinātajos finanšu instrumentos – izejvielās, valūtās, nekustamajā īpašumā, hedžfondos
  • Likviditāte - Jūs jebkurā brīdī varat izstāties
  • Ieguldījumi portfeļa stabilizēšanai

Alternatīvie ieguldījumu fondi iegulda ne tikai akcijās un obligācijās, bet arī atvasinātajos finanšu instrumentos – izejvielās, valūtās, hedžfondos un nekustamajā īpašumā. Šie fondi kalpo kā veiksmīgs papildinājums Jūsu kopējā investīciju portfeļa diversifikācijai un nereti – arī tā stabilizēšanai.

SEB Alternatīvajiem ieguldījumu fondiem ir augstāks peļņas potenciāls* salīdzinājumā ar tradicionālajiem noguldījumu veidiem. Tomēr Jums jāatceras, ka peļņa ir cieši saistīta ar risku un ieguldījumi akciju fondos ir piemēroti tikai ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai un zinošiem ieguldītājiem ar augstu riska tolerances līmeni. SEB Alternatīvie ieguldījumu fondi ir piemēroti personīgā ieguldījumu portfeļa diversifikācijai.

Jūs varat izvēlēties dažāda veida inovatīvus ieguldījumus, kā piemēram:

  • hedžfondi ir alternatīvi ieguldījumu fondi, kas neaprobežojas tikai ar tradicionālajiem ieguldījumiem akcijās un obligācijās. Fonda pārvaldniekam ir daudz lielāka rīcības brīvība attiecībā uz ieguldīšanas stratēģijām – hedžfondi reaģē uz akciju cenu pazemināšanos, procentu likmju un valūtu svārstībām vai tendencēm dabas resursu un izejvielu tirgos. Vairums hedžfondu ir reģistrēti ārzonās, kur tiem tiek nodrošināta labvēlīgāka nodokļu politika un mazāki juridiskie ierobežojumi. Pēdējo gadu laikā šajā aktīvu klasē investoriem tiek piedāvāti arī hedžfondi ar salīdzinoši zemu sākotnējo ieguldīšanas summu;
  • izejvielu fondi investoriem ļauj izmantot dabas resursu un izejvielu cenu svārstības. Visbiežāk šie fondi ir saistīti ar dabas resursu un izejvielu (piemēram, naftas, metālu un lauksaimniecības produktu) indeksiem, taču pastāv arī tādi fondi, kas fokusējas uz konkrētu segmentu (piemēram, dārgmetāliem);
  • nekustamā īpašuma fondi apvieno investoru līdzekļus un iegulda tos nekustamajos īpašumos. Peļņu no ieguldījumiem šajā segmentā veido īpašumu cenas pieaugums, kā arī naudas plūsma, kas rodas, īpašumus iznomājot. Vairums nekustamo īpašumu fondu ir slēgtā veida fondi. Tas nozīmē, ka noteiktu laiku investoriem būs ierobežota piekļuve savam sākotnējam ieguldījumam;
  • riska kapitāla fondi iegulda ievērojami augstāka riska uzņēmumos, taču veiksmes gadījumā šo fondu peļņas potenciāls ir daudzkārt augstāks nekā ieguldījumiem uzņēmumos, kuri darbojas nobriedušās nozarēs. Bieži riska kapitāla ieguldījumi tiek veikti agrīnā uzņēmumu attīstības posmā – t. i., kad uzņēmuma darbības vēsture ir ļoti īsa, vai tas atrodas vēl tikai biznesa plāna stadijā.

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldē SEB izmanto absolūtās atdeves principu. Tā mērķis ir neatkarīgi no tirgus tendencēm censties nodrošināt pozitīvu atdevi un maksimāli izmantot gan cenu svārstības, gan dažādu investīciju objektu potenciālu.

* Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu fondi ir pakļauti finanšu tirgus riskiem, un atsevišķos periodos to vērtība var būt arī negatīva.

Minimālā ieguldījuma summa, pērkot fondu apliecības, – USD 15, EUR 15, SEK 100 vai JPY 1500.

Lai iegādātos kādu no SEB piedāvātajiem Alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, Jums SEB bankā jābūt atvērtam Vērtspapīru kontam. Vērtspapīru kontu visātrāk un vienkāršāk Jūs varat atvērt Ibankā (sadaļā Ieguldījumi – Vērtspapīri – Vērtspapīru konta atvēršana). Konta atvēršana Ibankā ir bez maksas. Vērtspapīru kontu iespējams atvērt arī jebkurā SEB filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikuma veidlapa Vērtspapīru konta atvēršanai

Lai pirktu un pārdotu ieguldījumu fondus, apmeklējiet Ibankas sadaļu Ieguldījumi – Vērtspapīri – Ieguldījumu fondu pirkšana/pārdošana.

Atcerieties, ka ieguldījumi Alternatīvajos ieguldījumu fondos ir piemēroti tikai ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai un ieguldītājiem ar pietiekami augstu riska tolerances līmeni. Jūs jebkurā laikā varat pieteikties konsultācijai pie SEB ieguldījumu speciālistiem, lai uzzinātu vairāk par ieguldījumu iespējām un riskiem.

Jūs varat iegādāties, mainīt un pārdot SEB Fondu apliecības jebkurā SEB filiālē, kā arī pirkt un pārdot tās SEB Ibankā.

Standarta darījumu izpildes laiki*:

  • ja rīkojumu iesniegsiet filiālē līdz plkst. 12:00 (Ibankā – līdz plkst. 13:00), tas tiks izpildīts par tās pašas dienas cenu nākamajā darbdienā;
  • ja rīkojumu iesniegsiet filiālē pēc plkst. 12:00 (Ibankā – pēc plkst. 13:00), tas tiks izpildīts par nākamās dienas cenu aiznākamajā darbdienā.

*Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs izlasīt fondu darījumu izpildes kārtību un tās izņēmumus dokumentā: "SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā (PDF)".

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot ar 2010. gada 1. janvāri, ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā ienākumi, kas gūti no darījumiem ar Ieguldījumu fondiem). Tādēļ vēlamies Jums – mūsu bankas esošajiem un topošajiem klientiem – paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" valsts iekasē nodokli 15 % apmērā no Ieguldījumu fondu ieguldījumu rezultātā gūtās peļņas. Tātad nodoklis tiek iekasēts nevis no visas fondos ieguldītās summas, bet tikai no gūtās peļņas. Par nodokļa nomaksu no kapitāla pieauguma ir atbildīgs pats ieguldītājs. Tātad Jums pašam jādeklarē no darījumiem ar ieguldījumu fondiem gūtie ienākumi un pašam jāveic minētā nodokļa samaksa.

Kādā laika periodā un kur jāveic nodokļa samaksa?

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ikvienam, kas gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, reizi ceturksnī (ja gūtā peļņa ir no EUR 142.30 līdz EUR 711.44), reizi mēnesī (ja gūtā peļņa ir virs EUR 711.44) vai līdz nākamā taksācijas gada 15. janvārim (ja gūtā peļņa ir mazāka par EUR 142.29) ir jādeklarē gūtais ienākums Valsts ieņēmumu dienestā. Aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Konta numurs iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai

Saņēmējs: Valsts kase;
Reģistrācijas numurs: 90000050138;
Konta numurs: LV91TREL1060000110000;
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22.

Kopš 2007. gada 1. novembra Latvijā ir spēkā Eiropas Savienības direktīva, kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (MiFID*) . Šīs direktīvas mērķis ir atvērt Eiropas finanšu tirgus robežas lielākai konkurencei un stiprināt klientu interešu aizsardzību darījumos ar finanšu instrumentiem. Latvijā MiFID direktīva tika ieviesta ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu grozījumiem, palielinot prasību apjomu, kas jāievēro finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar plašāku informāciju par ieguldītāju tiesībām un riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu veikšanu.

* Markets in Financial Instruments Directive.

Biežāk uzdotie jautājumi par MiFID

Informācija par SEB banku un tās ieguldījumu pakalpojumiem

Rīkojumu izpildes politika

Rīkojumu izpildes vietas

Interešu konfliktu politika

Informācija par finanšu instrumentiem un riskiem

Produktu grupu klasifikācija

Klienta statuss

Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem1

Pakalpojums Cenu grupa Noformējot darījumu filiālē Veicot darījumu Ibankā2
Fondu apliecību pirkšanas Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 %
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 %
Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 %
Regulārā fondu apliecību pirkšanas2 Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75 % -
Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5 % -
Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0 % -
Fondu apliecību pārdošanas Visiem SEB fondiem Bez maksas 
Maiņas3   Bez maksas  -

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

15.00 EUR

15.00 USD

100.00 SEK

1 500.00 JPY 

100.00 NOK

 


 

1 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija. Ja regulējošajos dokumentos maksimāli atļautā pirkšanas komisija ir 0 %, tad tiek piemērota attiecīgā ieguldījumu fonda prospektā atrunātā komisija.

2 Regulārie maksājumu uzdevumi vai darījumi Ibankā ir iespējami tikai tiem fondiem, kuriem tas ir noteikts fondu prospektu pielikumā.

3 Maiņas darījumi ir iespējami tikai starp fondiem ar vienu cenu līmeni. Piemēram, fondus, kuriem pirkšanas komisija ir 0,75 %, var mainīt uz fondiem ar tādu pašu pirkšanas komisiju.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.