Privātpersonām

Ieguldījumu fondi

Datums

Meklēt

Saskaņā ar ieguldījumu fondu kotācijas procedūru, tekošās dienas fondu cenas tiek aprēķinātas dienas beigās. Zemāk tiek uzrādītas iepriekšējās daļas vērtības aprēķināšanas dienas cenas.


Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs iepazīties ar fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā
SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā.

Fondu cenas uz 01. jūnijs, 2015

Fonds Valūta* Vērtība Daļas vērtības izmaiņas %
1 d 1 m 3 m 6 m Šogad
Naudas tirgus fondi
EUR 2.07100 0.00 0.01 0.05 0.06 0.05
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance EUR 69.25100 -0.21 -0.30 0.55 5.28 5.24
SEB deLuxe Multi Asset Defensive EUR 55.74200 -0.01 -0.44 -0.26 0.57 1.28
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus EUR 62.05300 -0.08 -0.39 0.03 2.87 3.07
SSF SEB Strategy Balanced EUR 121.18300 0.11 0.52 1.10 6.18 6.22
SSF SEB Strategy Defensive EUR 115.17900 0.09 0.14 0.51 3.58 3.73
SSF SEB Strategy Growth EUR 136.63000 0.10 1.27 1.88 11.28 10.86
SSF SEB Strategy Opportunity EUR 128.27500 0.15 0.71 1.53 8.70 8.62
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund EUR 130.19900 -0.62 4.27 5.63 29.40 24.62
SF1 SEB Europe Fund EUR 4.73200 -0.80 1.44 4.09 18.57 19.59
SF1 SEB Global Fund USD 3.79400 -0.37 0.26 -0.08 2.46 2.43
SF1 SEB Japan Fund JPY 97.09600 0.29 6.04 12.63 23.05 23.04
SF1 SEB Nordic Fund EUR 11.63800 -0.82 1.89 5.53 21.86 22.03
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund USD 7.14400 -0.50 -0.78 -1.77 2.82 0.93
SF2 SEB Asia ex Japan Fund USD 10.42800 0.14 -2.74 4.48 8.26 8.26
SF2 SEB Russia Fund EUR 7.75400 -1.34 -4.03 11.87 18.47 41.03
SF3 SEB Technology Fund USD 0.33500 -0.59 1.52 1.52 3.08 3.72
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 3.24800 -1.22 -3.30 3.31 5.83 11.88
SS1 SEB Emerging Markets Fund USD 2.78300 -0.86 -5.53 2.62 2.02 6.14
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund SEK 52.44200 1.04 3.21 3.51 22.88 19.96
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 2.88500 -0.72 -1.47 11.26 16.71 26.37
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.61900 0.00 -0.49 -0.92 1.06 0.68
SHY SEB High Yield EUR 143.48100 -0.06 0.01 0.44 3.32 4.12
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR EUR 1.28000 0.00 0.00 -0.08 0.08 0.08
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund EUR 17.42100 -0.21 -0.43 -1.47 8.36 5.53
SS2 SEB Listed Private Equity EUR 269.25600 -0.04 2.47 6.39 18.79 16.65
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds Valūta* Daļas vērtības izmaiņas %
1 gads 2 gadi 3 gadi 4 gadi 5 gadi Kopš reģ.
Naudas tirgus fondi
Eiro rezerves fonds EUR 0.11 0.11 0.25 0.37 0.50 2.92
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance EUR 8.61 5.54 7.81 3.55 3.55 2.46
SEB deLuxe Multi Asset Defensive EUR 0.33 1.56 2.08 0.53 0.51 0.76
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus EUR 3.77 3.14 3.65 1.89 1.43 1.58
SSF SEB Strategy Balanced EUR 9.53 6.71 6.57 N/A N/A 6.22
SSF SEB Strategy Defensive EUR 5.65 4.24 3.94 3.54 3.08 2.74
SSF SEB Strategy Growth EUR 18.06 11.53 11.69 N/A N/A 10.23
SSF SEB Strategy Opportunity EUR 13.84 9.33 9.20 N/A N/A 8.11
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund EUR 71.64 50.71 45.35 40.60 35.01 26.22
SF1 SEB Europe Fund EUR 22.20 16.38 18.97 10.63 11.39 2.66
SF1 SEB Global Fund USD 5.80 11.57 16.85 11.69 14.00 3.08
SF1 SEB Japan Fund JPY 40.94 23.45 35.45 21.27 15.86 0.82
SF1 SEB Nordic Fund EUR 23.64 24.81 27.00 13.18 14.12 7.84
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund USD 8.82 11.47 17.27 10.15 13.64 3.20
SF2 SEB Asia ex Japan Fund USD 12.26 5.87 10.29 3.07 8.91 6.49
SF2 SEB Russia Fund EUR -5.12 -6.46 -3.25 -9.72 -4.77 -2.95
SF3 SEB Technology Fund USD 9.07 12.42 13.85 9.26 10.73 12.05
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 4.65 7.31 13.13 0.38 4.15 9.54
SS1 SEB Emerging Markets Fund USD 1.27 -0.30 5.02 -2.68 3.00 6.56
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund SEK 37.19 22.72 23.41 14.79 10.53 8.90
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 12.84 6.50 7.68 -4.30 -1.33 5.94
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 3.23 3.10 4.57 4.68 4.38 3.60
SHY SEB High Yield EUR 2.96 4.39 6.86 5.62 7.31 6.98
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR EUR 0.31 0.35 0.24 0.20 0.17 1.46
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund EUR 18.42 10.66 7.28 5.67 4.65 6.62
SS2 SEB Listed Private Equity EUR 21.63 19.17 27.25 11.72 13.26 15.95
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds Riska rādītāji
Standarta novirze Riska līmenis Morningstar reitings
Naudas tirgus fondi
0.39% 1 -
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance 4.9% 4
SEB deLuxe Multi Asset Defensive 1.9% 3
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus 2.9% 3
SSF SEB Strategy Balanced - 4 -
SSF SEB Strategy Defensive 2.6% 3 -
SSF SEB Strategy Growth - 6 -
SSF SEB Strategy Opportunity - 5 -
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund 15.5% 6
SF1 SEB Europe Fund 9.4% 6
SF1 SEB Global Fund 9.1% 5
SF1 SEB Japan Fund 17% 6
SF1 SEB Nordic Fund 13% 6
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund 11.5% 6
SF2 SEB Asia ex Japan Fund 12.2% 6
SF2 SEB Russia Fund 22.6% 6
SF3 SEB Technology Fund 12.2% 6
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 13.9% 6
SS1 SEB Emerging Markets Fund 14.4% 6
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund 12.3% 6
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 13.8% 6
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR 2.7% 3
SHY SEB High Yield 4.2% 3
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR 0.2% 1
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund 8.3% 6 -
SS2 SEB Listed Private Equity 10.6% 6
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds Izmaksas
Pārvaldīšanas komisija** Pirkšanas komisija*** Pārdošanas komisija Maiņas komisija edfd
Naudas tirgus fondi
0% 0% 0% Maiņa nav iespējama
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance 1.5% 0.5% 0% 0%
SEB deLuxe Multi Asset Defensive 1.00% 0.5% 0% 0%
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus 1.5% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Balanced 1.50% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Defensive 1.00% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Growth 1.70% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Opportunity 1.60% 0.5% 0% 0%
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund 1.50% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Europe Fund 1.40% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Global Fund 1.50% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Japan Fund 1.50% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Nordic Fund 1.30% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund 1.50% 0.75% 0% 0%
SF2 SEB Asia ex Japan Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SF2 SEB Russia Fund 2.5% 0.75% 0% 0%
SF3 SEB Technology Fund 1.50% 0.75% 0% 0%
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS1 SEB Emerging Markets Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR 0.70% 0.5% 0% 0%
SHY SEB High Yield 1.2% 0.5% 0% 0%
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR 0.4% 0% 0% 0%
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund 1.10% 0.75% 0% 0%
SS2 SEB Listed Private Equity 1.5% 0.75% 0% 0%
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds ISIN
Naudas tirgus fondi
LV0000400067
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance LU0122754046
SEB deLuxe Multi Asset Defensive LU0122753667
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus LU0135018314
SSF SEB Strategy Balanced LU0660786715
SSF SEB Strategy Defensive LU0486618746
SSF SEB Strategy Growth LU0660787010
SSF SEB Strategy Opportunity LU0660786806
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund LU0385485148
SF1 SEB Europe Fund LU0030166507
SF1 SEB Global Fund LU0030158231
SF1 SEB Japan Fund LU0030163587
SF1 SEB Nordic Fund LU0030165871
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund LU0030166176
SF2 SEB Asia ex Japan Fund LU0011900676
SF2 SEB Russia Fund LU0273119544
SF3 SEB Technology Fund LU0427864466
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund LU0070133888
SS1 SEB Emerging Markets Fund LU0037256269
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund LU0086813762
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund LU0086828794
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR LU0133008952
SHY SEB High Yield LU0456547701
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR LU0088160774
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund LU0256624742
SS2 SEB Listed Private Equity LU0385668222
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Kas ir ieguldījumu fondi? Kāpēc jāveic ieguldījumi? Ar ko sākt? Ieskatieties ieguldījumu pasaulē! Uzzini vairāk Ieguldījumu ABC


 • Avots: SEB Asset Management S.A. www.sebgroup.lu


  Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.


 • N/A - informācija nav pieejama, jo fonda darbības laiks ir īsāks par attiecīgo periodu.


 • * Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

 • ** Iekļauts daļas vērtībā.

 • *** Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.