Privātpersonām

Ieguldījumu fondi

Datums

Meklēt

Saskaņā ar ieguldījumu fondu kotācijas procedūru, tekošās dienas fondu cenas tiek aprēķinātas dienas beigās. Zemāk tiek uzrādītas iepriekšējās daļas vērtības aprēķināšanas dienas cenas.

Fondu cenas uz 10. jūlijs, 2014

Fonds Valūta* Vērtība Daļas vērtības izmaiņas %
1 d 1 m 3 m 6 m Šogad
Naudas tirgus fondi
EUR 2.07021 0.01 0.18 0.20 0.15 0.16
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance EUR 64.25400 -0.28 0.11 2.63 2.46 3.04
SEB deLuxe Multi Asset Defensive EUR 55.71500 -0.05 0.15 0.90 2.28 2.65
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus EUR 60.15000 -0.19 0.11 1.71 2.30 2.61
SSF SEB Strategy Balanced EUR 111.51100 -0.28 0.36 3.00 3.51 3.81
SSF SEB Strategy Defensive EUR 109.71600 -0.21 0.30 2.16 2.84 3.07
SSF SEB Strategy Growth EUR 117.02000 -0.35 0.45 4.82 4.90 5.27
SSF SEB Strategy Opportunity EUR 113.87700 -0.30 0.51 4.16 4.66 5.01
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund EUR 80.28700 0.49 4.61 11.94 12.83 16.49
SF1 SEB Europe Fund EUR 3.81500 -1.17 -2.83 1.46 1.62 2.55
SF1 SEB Global Fund USD 3.64100 -0.44 0.61 4.72 8.59 8.85
SF1 SEB Japan Fund JPY 72.04800 -1.12 2.99 10.35 -0.20 -0.22
SF1 SEB Nordic Fund EUR 9.16100 -1.62 -4.39 2.89 9.82 12.03
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund USD 6.71200 -0.78 0.28 2.19 1.94 2.13
SF2 SEB Asia ex Japan Fund USD 9.62500 0.10 1.34 5.96 10.11 6.97
SF2 SEB Russia Fund EUR 8.61400 -1.70 0.71 13.43 -5.72 -8.09
SF3 SEB Technology Fund USD 0.31000 -0.64 -0.32 2.99 3.68 3.68
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 2.97300 -1.52 -5.80 0.41 7.02 5.24
SS1 SEB Emerging Markets Fund USD 2.88400 -0.31 3.18 8.46 12.44 8.63
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund SEK 39.92600 0.09 1.82 9.30 16.92 16.32
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 2.61400 -1.40 0.04 7.88 -4.81 -4.49
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bonds Fund EUR EUR 1.57700 0.00 0.25 1.61 3.41 3.89
SHY SEB High Yield EUR 140.35500 -0.12 0.20 1.69 3.71 4.33
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR EUR 1.27700 0.00 0.00 0.16 0.31 0.47
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund EUR 15.06800 -0.01 2.45 6.45 7.11 6.59
SS2 SEB Listed Private Equity EUR 225.73000 -1.03 -1.21 3.69 3.47 5.65
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds Valūta* Daļas vērtības izmaiņas %
1 gads 2 gadi 3 gadi 4 gadi 5 gadi Kopš reģ.
 
Naudas tirgus fondi
Eiro rezerves fonds EUR 0.13 0.24 0.42 0.47 1.63 3.09
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance EUR 5.32 5.39 3.31 2.62 5.08 1.74
SEB deLuxe Multi Asset Defensive EUR 4.31 2.44 1.11 0.70 0.90 0.80
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus EUR 4.63 3.20 2.10 1.23 2.44 1.45
SSF SEB Strategy Balanced EUR 6.79 4.23 N/A N/A N/A 4.86
SSF SEB Strategy Defensive EUR 4.93 2.81 3.02 2.90 N/A 2.16
SSF SEB Strategy Growth EUR 9.71 7.68 N/A N/A N/A 6.99
SSF SEB Strategy Opportunity EUR 8.69 6.08 N/A N/A N/A 5.78
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund EUR 36.76 32.79 33.69 30.56 29.93 20.37
SF1 SEB Europe Fund EUR 11.39 11.57 7.06 7.84 11.85 1.37
SF1 SEB Global Fund USD 19.85 19.66 14.35 16.57 16.17 2.99
SF1 SEB Japan Fund JPY 8.92 31.41 15.50 12.58 9.53 -0.93
SF1 SEB Nordic Fund EUR 26.08 20.64 10.83 10.58 16.26 6.62
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund USD 16.89 20.27 11.22 15.82 16.80 2.99
SF2 SEB Asia ex Japan Fund USD 13.21 8.93 1.24 7.54 10.26 6.33
SF2 SEB Russia Fund EUR -0.87 -4.72 -10.13 -2.32 10.67 -1.94
SF3 SEB Technology Fund USD 19.23 15.84 9.32 11.83 13.80 12.58
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 13.65 9.07 -1.82 3.04 10.33 9.49
SS1 SEB Emerging Markets Fund USD 16.43 6.77 -2.34 3.45 7.95 7.22
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund SEK 23.25 19.78 8.66 5.96 8.86 7.50
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 4.73 3.10 -8.71 -2.99 8.95 5.61
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bonds Fund EUR EUR 4.78 5.12 5.36 4.78 6.16 3.65
SHY SEB High Yield EUR 9.69 7.99 6.98 8.14 N/A 7.90
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR EUR 0.55 0.24 0.18 0.17 0.10 1.53
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund EUR 7.68 4.89 2.80 2.68 2.26 5.42
SS2 SEB Listed Private Equity EUR 16.86 25.22 10.33 12.83 20.34 15.07
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds Riska rādītāji
Standarta novirze Riska līmenis Morningstar reitings
 
Naudas tirgus fondi
0.45% 1 -
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance 6.2% 4
SEB deLuxe Multi Asset Defensive 2.3% 3
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus 3.3% 3
SSF SEB Strategy Balanced - 4 -
SSF SEB Strategy Defensive 2.6% 3 -
SSF SEB Strategy Growth - 6 -
SSF SEB Strategy Opportunity - 5 -
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund 14.0% 6
SF1 SEB Europe Fund 12.3% 6
SF1 SEB Global Fund 9.8% 6
SF1 SEB Japan Fund 18.7% 6
SF1 SEB Nordic Fund 16.9% 7
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund 14.8% 6
SF2 SEB Asia ex Japan Fund 18.7% 6
SF2 SEB Russia Fund 22.0% 7
SF3 SEB Technology Fund 14.5% 6
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 18.7% 6
SS1 SEB Emerging Markets Fund 20.1% 7
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund 17.3% 6
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 17.3% 6
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bonds Fund EUR 4.4% 3
SHY SEB High Yield 7.1% 4
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR 0.2% 1
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund 7.7% 6 -
SS2 SEB Listed Private Equity 17.4% 7
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds Izmaksas
Pārvaldīšanas komisija** Pirkšanas komisija*** Pārdošanas komisija Maiņas komisija
 
Naudas tirgus fondi
0.87% 0% 0% 0%
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance 1.5% 0.5% 0% 0%
SEB deLuxe Multi Asset Defensive 1.00% 0.5% 0% 0%
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus 1.5% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Balanced 1.50% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Defensive 1.00% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Growth 1.70% 0.5% 0% 0%
SSF SEB Strategy Opportunity 1.60% 0.5% 0% 0%
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund 1.5% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Europe Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Global Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Japan Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB Nordic Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SF2 SEB Asia ex Japan Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SF2 SEB Russia Fund 2.5% 0.75% 0% 0%
SF3 SEB Technology Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS1 SEB Emerging Markets Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bonds Fund EUR 1.10% 0.5% 0% 0%
SHY SEB High Yield 1.2% 0.5% 0% 0%
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR 0.8% 0% 0% 0%
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund 1.75% 0.75% 0% 0%
SS2 SEB Listed Private Equity 1.5% 0.75% 0% 0%
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Fonds ISIN
 
Naudas tirgus fondi
LV0000400067
 
Stratēģiju fondi
SEB deLuxe Multi Asset Balance LU0122754046
SEB deLuxe Multi Asset Defensive LU0122753667
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus LU0135018314
SSF SEB Strategy Balanced LU0660786715
SSF SEB Strategy Defensive LU0486618746
SSF SEB Strategy Growth LU0660787010
SSF SEB Strategy Opportunity LU0660786806
Akciju fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund LU0385485148
SF1 SEB Europe Fund LU0030166507
SF1 SEB Global Fund LU0030158231
SF1 SEB Japan Fund LU0030163587
SF1 SEB Nordic Fund LU0030165871
SF1 SEB North America Chance/Risk Fund LU0030166176
SF2 SEB Asia ex Japan Fund LU0011900676
SF2 SEB Russia Fund LU0273119544
SF3 SEB Technology Fund LU0427864466
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund LU0070133888
SS1 SEB Emerging Markets Fund LU0037256269
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund LU0086813762
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund LU0086828794
Obligāciju fondi
SF5 SEB Corporate Bonds Fund EUR LU0133008952
SHY SEB High Yield LU0456547701
Īstermiņa obligāciju fondi
SF4 SEB Short Bond Fund EUR LU0088160774
Alternatīvie fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund LU0256624742
SS2 SEB Listed Private Equity LU0385668222
 • Saistību atruna

  Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumi laika gaitā var mainīties. Nodokļu likumu izmaiņu rezultāts būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" ieguldījumu konsultantu.

Kas ir ieguldījumu fondi? Kāpēc jāveic ieguldījumi? Ar ko sākt? Ieskatieties ieguldījumu pasaulē! Uzzini vairāk Ieguldījumu ABC


 • Avots: SEB Asset Management S.A. www.sebgroup.lu


  Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.


 • N/A - informācija nav pieejama, jo fonda darbības laiks ir īsāks par attiecīgo periodu.


 • * Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

 • ** Iekļauts daļas vērtībā.

 • *** Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.