Switch to mobile version. Augšup

Būvniecības kredīts

Būvniecības kredīts

Pašu māja no pamatiem līdz jumtam!

 • Aizdevumu līdz 80% no būvobjekta nākotnes tirgus vērtības
 • Iespēju būvniecības laikā maksāt tikai procentus par kredīta izmantošanu
 • Individuālu pieeju katram finanšu risinājumam
 • Bezmaksas konsultāciju pie SEB bankas privātpersonu darījuma vadītāja
 • Profesionālu atbalstu visā kredīta laikā

Būvniecības kredīts ir Jūsu iespēja saņemt finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar mājokļa būvniecību, pārbūvi, rekonstrukciju, kapitālo renovāciju, jaunbūves iegādi un celtniecības pabeigšanu.

Ja esat nolēmis celt jaunu mājokli vai remontēt esošo, piesakieties bezmaksas konsultācijai pie SEB bankas privātpersonu darījuma vadītāja, lai vienotos par Jums piemērotāko un izdevīgāko finansēšanas risinājumu.

Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Finansējuma apjoms

Līdz 80% no būvobjekta nākotnes tirgus vērtības

Būvniecības kredīta apmēru nosakām, pamatojoties uz Jūsu maksātspēju un nekustamā īpašuma vērtību.

Kredīta minimālā summa

No 7 100 EUR

Ja Jums vajadzīga mazāka finansējuma summa, iesakām iepazīties ar Patēriņa kredīta nosacījumiem.

Kredīta atmaksas termiņš

Līdz 18 mēnešiem

Kad būvobjekts nodots ekspluatācijā, Būvniecības kredīts var tikt pārformēts uz hipotekāro kredītu ar termiņu līdz 30 gadiem un jaunu atmaksas kārtību - procentu maksājum

Kredīta ikmēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40 % no Jūsu neto ienākumiem

Aprēķinot ikmēneša maksājumu, tiek ņemti vērā arī citi Jūsu kredītu un līzingu maksājumi.

Kredīta saņemšanas priekšnoteikumi

Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei

Kredīta piešķiršanas procesā vērtēti tiek gan Jūsu, gan pārējo Jūsu ģimenes locekļu kopējie ienākumi un izdevumi, kā arī īres, nomas un saimnieciskās darbības ienākumi, ja spējat tos pierādīt un šie ienākumi tiek deklarēti.

Pozitīva kredītvēsture

Izvērtējot Jūsu kredīta iespējas, tiek ņemtas vērā Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvu kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde, savukārt negatīvu — problēmas ar kredītu atmaksu, kavēti maksājumi, neatmaksāti kredīti u.c.

Kredīta nodrošinājums

Ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums, būtiska ir tā tirgus vērtība - jo vērtīgāks īpašums, jo labāki kredīta nosacījumi.

Jūsu līdzdalība

Ne mazāk kā 20% apmērā no kopējām būvniecības izmaksām. Finansējot jaunbūves iegādi un celtniecības pabeigšanu - ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām iegādes un celtniecības izmaksām.

Soļi kredīta saņemšanai

Konsultācija SEB bankā

Piesakieties bezmaksas konsultācijai pie SEB bankas privātpersonu darījuma vadītāja, lai noskaidrotu savas iespējas saņemt būvniecības kredītu.

Dokumentu iesniegšana SEB bankā

SEB bankā jāiesniedz:

 • jāuzrāda Jūsu pase vai ID karte – kopijas izgatavošanai;
 • aizpildīts kredīta pieprasījums (PDF);
 • ienākumus apstiprinoši dokumenti — bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ne vecāka par 1 mēnesi (ja plānotais kredīts ir mazāks par 100 minimālajām mēnešalgām, izziņa nav obligāta);
 • sertificēta vērtētāja veikts nekustamā īpašuma vērtējums (ne vecāks par 6 mēnešiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas); Ietaupiet laiku un pasūtiet kredīta nodrošinājumam paredzētā nekustamā īpašuma vērtējumu ar SEB bankas starpniecību!
 • jūsu līdzdalību apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki u.c.), rokasnaudas vai pirkuma līguma kopija, uzrādot oriģinālu (ja tiek iegādāta zeme vai jaunbūve) un attiecīgā līguma maksājumu saistību apliecinošs dokuments vai bankas konta izraksts;
 • Zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāna (ja plānotais kredīta nodrošinājums ir ēka vai būve) kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • apstiprināts būvobjekta būvprojekts, spēkā esoša būvatļauja un attiecīgās Būvvaldes atzinums par būvobjekta pārbaudi – kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • būvdarbu izpildes un finansējuma grafiks pa būvniecības etapiem jeb būvobjekta tāme.

Papildus var tikt pieprasīti arī citi dokumenti, par kuru nepieciešamību Jūs informēs SEB bankas privātpersonu darījumu vadītājs.

SEB banka brīdina, ka kredīts netiks piešķirts, ja SEB bankā iesniegtās informācijas nepilnīguma dēļ nav iespējams izvērtēt kredīta ņēmēja spēju atmaksāt kredītu.

Pieprasījuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

Lēmums par kredīta piešķiršanu SEB bankā tiek pieņemts 3-10 darba dienu laikā.

Līgumu slēgšana un dokumentu noformēšana

 • Kredīta un ķīlas līgumu slēgšana ar SEB banku.
 • Hipotēkas un ar to saistīta aizlieguma reģistrēšana Zemesgrāmatā SEB bankas labā.
 • SEB bankas prasībām atbilstoša ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšana.

Ietaupiet laiku un veiciet ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu ar SEB bankas starpniecību! Ar plašāku informāciju par apdrošināšanu un Jums izdevīgiem apdrošināšanas noteikumiem var iepazīties šeit.

Kredīta atmaksas kārtība

 • Būvniecības laikā Jums nav jāveic kredīta pamatsummas ikmēneša maksājumi SEB bankai.
 • Būvniecības kredīta pirmstermiņa atmaksa ir bez maksas.

Papildu informācija

Būvniecības kredīta izmaksa tiks noteikta ar Jums noslēgtajā Kredīta līgumā. Visbiežāk kredīts tiek izmaksāts pa daļām, atbilstoši būvniecības etapu finansēšanas plānam (būvniecības tāmei un piešķirto kredītlīdzekļu izlietojuma apliecinošiem dokumentiem).

Būvniecības kredīta nosacījumi katra darījuma ietvaros var būt atšķirīgi. Kredīta summa, atmaksas termiņš un citi nosacījumi tiek izvērtēti atbilstoši kredīta mērķim un nodrošinājuma vērtībai.

Ar plašāku informāciju par SEB bankas hipotekārā kredīta nosacījumiem un iespējām aicinām iepazīties "Hipotekārā kredīta" sadaļā.

Noderīgi raksti

Aizdevuma procentu likme

Jūsu aizdevuma procentu likmi veido:

Izvēloties īstermiņa bāzes procentu likmi, jārēķinās ar bāzes procentu likmes svārstībām un attiecīgi iespējamu maksājumu pieaugumu.

 • Bāzes procentu likme - Jūs varat izvēlēties īstermiņa vai ilgtermiņa bāzes procentu likmi.
  • Īstermiņa bāzes procentu likme tiek noteikta 3, 6 vai 12 mēnešiem. Tā parasti ir zemāka par ilgtermiņa procentu likmi, un svārstās atbilstoši tirgus situācijai (attiecīgi ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem), līdz ar to Jums var būt grūtāk plānot savus izdevumus, tomēr labvēlīgas tirgus situācijas gadījumā, Jūs varat būt ieguvējs.
  • Ilgtermiņa bāzes procentu likme tiek noteikta uz periodu no 2 līdz 5 gadiem. Tā parasti ir augstāka par īstermiņa bāzes procentu likmi, tomēr ilgāku laiku saglabājas nemainīga, tādējādi mazinot procentu likmes svārstību risku.
 • Pievienotā procentu likme - kredīta procentu likmes fiksētā daļa. Galvenie kritēriji likmes lieluma noteikšanai ir:
  • Jūsu ienākumu stabilitāte un spēja tos pierādīt
  • Jūsu līdzšinējā sadarbība ar SEB banku un saistību pildīšana
  • Jūsu kopējais saistību apjoms
  • Jūsu veiktās pirmās iemaksas apjoms un līdzdalība būvniecības finansēšanā
  • Jūsu kredīta nodrošinājums - nekustamā īpašuma tirgus vērtība

Informāciju par starpbanku likmēm (naudas cena tirgū) Jūs varat apskatīt SEB bankas mājas lapā!

Saistītās izmaksas

Vienreizējas izmaksas
 • Ar SEB bankas pakalpojumiem saistītās izmaksas:
  • Komisijas maksa par kredīta noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi
    
 • Ar SEB bankas pakalpojumiem nesaistītās izmaksas:
  • Nekustamā īpašuma novērtēšana
  • Ar ķīlas reģistrāciju saistītās izmaksas

Atkārtotas izmaksas

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana

 

Īpašuma apdrošināšana būvniecības darbu laikā

Apdrošinot savu īpašumu būvniecības, remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbu laikā, Jūs pasargāsiet sevi no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties, ja mājoklī tiek veikti remontdarbi, kuru veikšanai ir saņemta būvatļauja.

Iesakām apdrošināt savu īpašumu atjaunošanas vērtībā, kāda tā būs pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Pārliecinieties, ka sagatavotā īpašuma apdrošināšanas polise atbilst šādiem kritērijiem:

 • nekustamā īpašuma apdrošinājuma summa ir atjaunošanas vērtībā;
 • apdrošinātas ir nekustamā īpašuma nesošās konstrukcijas ar apdari;
 • īpašums ir apdrošināts būvniecības darbu laikā, ietverot arī uguns, dabas stihiju, inženiertehniskās komunikācijas, zādzību un laupīšanas riskus;
 • kā Atlīdzības saņēmējs ir norādīta AS „SEB banka”, reģ.Nr.40003151743 neizpildīto kredītsaistību apmērā;
 • pašrisks ir noteikts pēc Jūsu izvēles, bet ne lielāks par 10% no īpašuma apdrošinājuma summas.

Apdrošinātājs atlīdzinās zaudējumus, ja īpašumā būs radušies bojājumi mājoklī notiekošu remontdarbu dēļ, kā arī jau uzceltam īpašumam, ja iestāsies tādi riski kā uguns, dabas stihijas, inženierkomunikāciju avārijas, laupīšana un zādzība (neiebūvētie materiāli būs apdrošināti tikai tad, ja ir noslēgta īpaša vienošanās ar apdrošinātāju).

Apdrošināšanas polises eksemplāru nosūtiet uz e-pasta adresi: vai nogādājiet jebkurā AS „SEB banka” filiālē.

Jūsu ērtībai piedāvājam apdrošināt īpašumu SEB bankā.  Lai uzzinātu vairāk par apdrošināšanas iespējam, sazinieties ar savu SEB bankas privātpersonu darījumu vadītāju vai zvaniet 8777 vai 26668777.

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums
 • Parūpējieties par savu un tuvinieku drošību
 • Centieties novērst lielāku zaudējumu rašanos 
 • Informējiet:
  • ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
  • trešo personu ļaunprātīgas rīcības (zādzības un vandālisma) gadījumā – policiju;
  • sadursmes gadījumā ar sauszemes transportlīdzekli – policiju;
  • eksplozijas gadījumā – attiecīgo avārijas dienestu;
  • inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgo avārijas dienestu un/vai apdrošinātā nekustamā īpašuma apsaimniekotāju (īpašnieku) vai pašvaldības policiju;
  • ūdensvada avāriju gadījuma – nekustamā īpašuma apsaimniekotāju.
 • Tiklīdz tas ir iespējams, sazinieties un piesakiet apdrošināšanas gadījumu savam apdrošinātājam, kā arī informējiet savu privātpersonu darījuma vadītāju SEB bankā.

 

Pieteikties Būvniecības kredītam un konsultācijai Jūs varat arī telefoniski - zvanot uz 8777 vai Skype.

Konsultācija pie SEB bankas privātpersonu darījuma vadītājiem palīdzēs noskaidrot Jums pieejamo kredīta summu, piemērotākos atmaksas veidus, kā arī rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Katram klientam tiek meklēti individuāli risinājumi un iespējami labākie nosacījumi.

Konsultāciju par Būvniecības kredītu un pieprasījuma izskatīšanu piedāvājam bez maksas.

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)1 līdz 1,5 %, min. 75.00 EUR
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma) 0,5 % gadā
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)1 0,7 %, min. 50.00 EUR
maks. 300.00 EUR
Kredīta atmaksas konta maiņa1 15.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 650.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē 150.00 EUR

Papildus pakalpojumi

Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma 20.00 EUR

 


 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.